Saziv 2020-2024
Číslo zasadnutia: 9
Dátum konania: 09. 09. 2021.
Zápisnica

Sa Devete sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 09. septembra 2021. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10.08 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovalo 112 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Predrag Petrović, doc. dr Goran Ivančević, Milica Jurić, Milica Božić, Duško Kočalka, Sanja Kovačević, Dejan Vuković, Nenad Čanak.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da, početku sednice, prisustvuje 102 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa Osme sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 17. juna 2021. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 95 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa Osme sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da su preminuli, Egereši Šandor, koji je obavljao, između ostalog, funkciju predsednika Skupštine  i Zoran Vučević, koji je obavljao niz funkcija, između ostalih i funkciju člana Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine iz reda naučnih i stručnih radnika i pozvao sve prisutne da minutom ćutanja odaju počast Egereši Šandoru i Zoranu Vučeviću. Predsedavajući je konstatatovao da je Zoranu Vučeviću prestao mandat člana Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine iz reda naučnih i stručnih radnika, kao i člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu, zbog smrti, sa 22. avgustom 2021. godine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine 16. avgusta 2021. godine podneo ostavku podneo prof. dr Aleksandar Grubor, na funkciju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i konstatovao da je prof. dr Aleksandru Gruboru prestala funkcija člana Saveta, danom podnošenja ostavke.

Predsedavajući je konstatovao na osnovu člana 86. Poslovnika o radu da se prelazi na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade. Deo sednice posvećen postavljanju pitanja i traženju informacija traje najduže 60 minuta i obavlja se bez obzira na broj poslanika u sali.

1. Poslanik dr Marina Nedeljković, postavila je pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. S obzirom da Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade nije bio prisutan na sednici Skupštine, predsedavajući je obavestio poslanika dr Marinu Nedeljković da će odgovor na postavljeno pitanje dobiti u pisanoj formi.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da sednici prisustvuje 104 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Odbor za obrazovanje i nauku  je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red Devete sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda Devete sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i osam glasova „protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM SLUŽBAMA U SPROVOĐENjU I UNAPREĐENjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI;

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;

9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;

10. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU KREATIVNOG CENTRA „HERTELENDI-BAJIĆ“ BOČAR;

11. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2021. GODINE;

12. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA  I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

13. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 1. do 8. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 94 glasova „za“ i osam  glasova „protiv“, usvojila predlog. U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 9. i 10. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 95 glasova „za“ i sedam  glasova „protiv“, usvojila predlog.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 1-8. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE POLjOPRIVREDNIM STRUČNIM SLUŽBAMA U SPROVOĐENjU I UNAPREĐENjU SAVETODAVNIH I PROGNOZNO IZVEŠTAJNIH POSLOVA U ZAŠTITI BILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI;

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU NEONATALNOG SKRININGA NA CISTIČNU FIBROZU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2021. GODINU;

i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje. Pokrajinska vlada podnela je Skupštini pet amandmana na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu koji su postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“ dana 08. septembra 2021. godine povukla podneti Amandman I na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2021. godinu i Amandman I na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

   Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Kadrovskog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godine prethodno je razmotrio i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

    Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora ukazao na tehničku grešku u Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini. Tehnička ispravka, navedena u Izveštaju Odbora, postala je sastavni deo Predloga. Odbor je predložio Skupštini da razmotri predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke.

      Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora ukazao na tehničke greške u Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu; Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini; Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini i Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu. Ispravke tehničkih grešaka navedene u izveštajima odbora postale su sastavni deo predloga. Odbor je utvrdio da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

     Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

     Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o  izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu podneo je Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

     Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je Otot Robert, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Na osnovu člana 159., a u vezi sa članom 158. stav 2 Poslovnika o radu, ukoliko na Predlog Rebalansa budžeta nisu podneti amandmani vodi se jedinstven pretres.

Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 1-8 Dnevnog reda. U pretresu su učestvovali od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa: Saša Šućurović, Ana - Marija Pinter, Željka Milošević, Nenad Borović.

U pretresu su učestvovali poslanici: Đurađ Jakšić, Laslo Čikoš, dr Marina Nedeljković, dr Goran Latković, Aleksandar Smiljanić, Jasmina Stevanović, Miloš Tubić, Eva Dubac, Ladislav Tomić, Miroslav Bošković, dr Ružica Igić, Tatjana Nikolić, Ištvan Dobo, Miodrag Bulajić, Radmila Mitrović,  dr Goran Puzić, Vesna Furundžić i Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je zaključio pretres.

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61)

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 95 glasova „za“ i 12 glasova “protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

    Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući jekonstatovao da je Skupština sa 97 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 97 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 97 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 97 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 97 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim službama u sprovođenju i unapređenju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

     Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 97 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu, na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa  102 glasa „za“  i sedam glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2021. godinu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 9. i 10. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

9.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;

10.PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU KREATIVNOG CENTRA „HERTELENDI-BAJIĆ“ BOČAR;

i dostavila ih Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Predloge odluka prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese odluke.

 Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog odluke o osnivanju Kreativnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje i nauku i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.

Predloge je prethodno razmotrio i Odbor za propise. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora ukazao na tehničku grešku u Predlogu odluke o osnivanju Kreativnog centra „Hertelendi-Bajić“ Bočar. Tehnička ispravka, navedena u Izveštaju Odbora, postala je sastavni deo Predloga. Odbor smatra da su Predlog pokrajinske skupštinske odluke i  Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom predloga podneo je Žolt Sakalaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 9. i 10. Dnevnog reda.U pretresu su od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa učestvovali: dr Daniel Babić i Matija Kovač. U pretresu su učestvovali poslanici:dr Ružica Igić, Đurađ Jakšić i Tatjana Nikolić.Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o osnivanju Kreativnog centra “Hertelendi-Bajić“ Bočar  na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ Skupština donela Odluku o osnivanju Kreativnog centra “Hertelendi-Bajić“ Bočar.

11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2021. GODINE;

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu u periodu januar-jun 2021. godine, na razmatranje i usvajanje. Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je kao predstavnik Poslaničke grupe učestvovao Nenad Borović. U pretresu, od poslanika, učestvovali su: dr Marina Nedeljković, Predrag Ginculj, Đurađ Jakšić, Stanislava Hrnjak, Aleksandar Smiljanić, Pavel Surovi.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu u periodu januar - jun 2021. godine na glasanje.  Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je  sa 89 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu u periodu januar - jun 2021. godine.

12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje. Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio je pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 96 glasova „za“ Skupština donela Odluku o dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;

Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje. Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, zaključio je pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je  sa 92 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju člana Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

      Poslanik Đurađ Jakšić, na Osmoj sednici Skupštine, postavio je poslaničko pitanje Aleksandru Sofiću, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.Odgovor je poslaniku dostavljen.Poslanik Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu, prokomentarisao dostavljeni odgovor.

      Poslanik Đurađ Jakšić, na Osmoj sednici Skupštine, postavio je dopunsko poslaničko pitanje  prof. dr Zoranu Gojkoviću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik Đurađ Jakšić se, u skladu sa članom 206. stav 2. Poslovnika o radu, izjasnio o dostavljenom odgovoru.

    Nakon izlaganja prof. dr Zorana Gojkovića, potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za zdravstvo, predsedavajući je, u skladu sa članom 103. Poslovnika i radu Skupštine, poslaniku Đurađu Jakšiću oduzeo reč.

    Pošto nije bilo novih poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio Devetu sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 14.42 časova. 

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.