Сазив 2020-2024
Число схадзки: 12
Датум отримованя: 30. 11. 2021.

На основу чл. 78. и 79. став 1. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 60/2018 – пречишћен текст),

С А З И В А М

12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Седница ће се одржати 30. новембра 2021. године (уторак),

у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ БРАНЕ НА ТИСИ;

3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ;

4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ;

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ.

У прилогу Вам достављамо Записник са 11. седнице Скупштине АП Војводине, која је одржана 28. октобра 2021. године, ради усвајања.

Молим Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молим Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/487-4124 или 021/487-4134.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 19. новембар 2021. године

          ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор

Pásztor István