Saziv 2020-2024
Broj sjednice: 12
Datum održavanja: 30. 11. 2021.
Zapisnik

Sa 12. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 30. novembra 2021. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10.03 časova.

Sednicom Skupštine je predsedavao Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine. 

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovalo 106 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Predrag Vuković, Aleksandar Đurđev, Vladislav Živanović, Nemanja Zavišić, Sreten Jovanović, Milica Jurić, Novak Maksimović, Željko Malušić, Dejan Panić, Igor Stojkov, Ladislav Tomić, Gizela Crkvenjakov, Nenad Čanak, mr Miroslav Španović.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da, početku sednice, prisustvovalo 96 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 11. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 28. oktobra 2021. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 91 glasova „za“ i jednim glasom ,,protiv“ usvojila Zapisnik sa 11. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine 21. oktobra 2021. godine ostavku podneo dr Milan Popov, na funkciju člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i konstatovao da je dr Milanu Popovu prestala funkcija člana Saveta, danom podnošenja ostavke.

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu da se prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade. Deo sednice posvećen postavljanju pitanja i traženju informacija traje najduže 60 minuta i obavlja se bez obzira na broj poslanika u sali. Poslanik dr Marina Nedeljković, postavila je pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. S obzirom da Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade nije bio prisutan na sednici Skupštine, predsedavajući je obavestio poslanika dr Marinu Nedeljković da će odgovor na postavljeno pitanje dobiti u pisanoj formi. 

 Pošto nije bilo više pitanja poslanika predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao da je sednici prisustvovalo 99 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsedavajući je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 97 glasova „za“ predlog usvojila.

Poslanik Milan Đukić je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 12.sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU ODREĐENIH OVLAŠĆENjA NA POKRAJINSKU VLADU KOJA IMA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA. Poslanik Milan Đukić je obrazložio Predlog za dopunu Predloga dnevnog reda za 12. sednicu. Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 98 glasova ,,za“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku  je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 12. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU. Predsedavajući je stavio Predlog dopune dnevnog reda 12. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 96 glasova ,,za“ predlog usvojila. Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 12. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ i pet glasova „protiv“ utvrdila sledeći:

 

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE BRANE NA TISI;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU ODREĐENIH OVLAŠĆENjA NA POKRAJINSKU VLADU KOJA IMA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA;

4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUARA-31. DECEMBAR 2019. GODINE;

5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR-31. DECEMBAR 2020. GODINE;

6. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 01. JANUARA 2020. GODINE DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE;

7. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

8. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 4. i 5. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 92 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“, usvojila predlog. 

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

 

1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na razmatranje i donošenje. Predlog Rebalansa budžeta za 2021. godinu prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta za 2021. godinu. Predlog Rebalansa budžeta za 2021. godinu prethodno je razmotrio Odbor za propise i dao mišljenje da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. Uvodno izlaganje Predloga rebalansa za 2021. godinu  podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije. Na osnovu člana 159., a u vezi sa članom 158. stav 2. Poslovnika o radu, ukoliko na Predlog Rebalansa budžeta nisu podneti amandmani vodi se jedinstven pretres. Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ištvan Dobo, dr Goran Latković, Nenad Borović, Đurađ Jakšić, Aleksandar Mandić, Predrag Gunculj i dr Goran Puzić. Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres. Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika. (61). Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“ i sedam glasova ,,protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE BRANE NA TISI;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i dao mišljenje da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje  Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine. Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Ljubodrag Miščević. Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi.

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU ODREĐENIH OVLAŠĆENjA NA POKRAJINSKU VLADU KOJA IMA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA.

Poslanik Milan Đukić podneo je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti zdravstva, na razmatranje i donošenje. Predlog pokrajinske skupštinske odluke dostavljen je Pokrajinskoj vladi koja je dostavila Mišljenje. Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i dao mišljenje da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. Poslanik Milan Đukić je obrazložio Predlog pokrajinske skupštinske odluke. Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Đurađ Jakšić. Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 98 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine iz oblasti zdravstva.

Pošto smo spojili pretres po tačkama 4. i 5. prešlo se na rad po tim tačkama.

4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR –31. DECEMBAR 2019. GODINE;

5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2020. GODINE;

Garancijski fond AP Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaje o poslovanju  za period januar - decembar 2019. i 2020. godinu, na razmatranje i usvajanje. Izveštaji su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi. Izveštaji o radu za 2019. i 2020. godinu i Mišljenja Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije i predložili Skupštini da razmotri i usvoji izveštaje. Predsedavajući je otvorio pretres po tačkama 4. i 5. Dnevnog reda. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj za 2019. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa ,,za“ i četiri glasa ,,protiv“, Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar –31. decembar 2019. godine. Predsedavajući je stavio Izveštaj za 2020. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 83 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2020. godine.

6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA PERIOD OD 01. JANUARA  2020. GODINE DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period od 01. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine, na razmatranje i usvajanje. Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2020. godinu prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj za 2020. godinu.

Uvodno izlaganje podneo je Čedomir Božić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, dr Marina Nedeljković, Karolj Kovač i dr Goran Puzić. Predsedavajući je stavio Izveštaj za 2020. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i pet glasova „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period od 01. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine.

7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru predsednika i članova Odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ Skupština donela Odluku o dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

Odbor za obrazovanje i nauku podneo je Skupštini Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu, na razmatranje i donošenje. Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Branislav Ristivojević. Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 95 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju člana Saveta pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA. Poslanik Aleksandar Smiljanić, na 11.  sednici Skupštine, postavio je poslanička pitanja dr Nenadu Ivaniševiću, pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik Đurađ Jakšić postavio je poslaničko pitanje prof. dr Zoranu Gojkoviću, pokrajinskom sekretaru za zdravstvo. Pošto nije bilo novih poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 12. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 12:05 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.