Saziv 2012-2016
Session number: 2
Date of event: 11. 07. 2012.
Minutes

druge sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 11. jula 2012. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,27 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Pastor Ištvan, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 113 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:prof.dr Branislava Belić, Milan Ćuk, Dušan Bajatović, Vladimir Galić, Stevica Deđanski, Ljubiša Milosavljević i Saša Santovac.

Predsedavajući je pozvao sve prisutne da minutom ćutanja, na godišnjicu masakra u Srebrenici, odaju poštu nevinim nastradalima u toku ratnih zbivanja na ovim prostorima 90-tih godina, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga pokrajinske skupštinske odluke, čije se razmatranje predlaže na Drugoj sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa Prve sednice Skupštine, koja je održana 22. juna 2012. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za Drugu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Prve sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa "za" i devet glasova "protiv" usvojila zapisnik sa Prve sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za Drugu sednicu Skupštine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red Druge sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka nije dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje, imajući u vidu član 13. stav 1 Pokrajinske skupštinske odluke o Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine kojim je propisano da mandat Pokrajinske vlade traje do isteka mandata Skupštine koja ju je izabrala i član 14. po kojem Pokrajinska vlada, kojoj je prestao mandat može da vrši samo tehničke poslove.

Prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa devet glasova "za", 95 glasova "protiv" i sedam "uzdržanih" glasova, predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Drugu sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i 26 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;
  2. IMENOVANjE ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

  • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
  • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
  • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
  • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
  • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI,

Poslanička grupa "Izbor za bolju Vojvodinu" utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Predstavnik pedlagača, poslanik Borislav Novaković, dodatno je obrazložio Predlog pokrajinske skupštinske odluke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Igor Mirović, Branislav Ristivojević, Milenko Jovanov, Ladislav Tomić i Pavle Počuč.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za", 23 glasa "protiv" i osam "uzdržanih" glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi.


2. tačka dnevnog reda: IMENOVANjE ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Na osnovu člana 36. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, zamenika sekretara imenuje Skupština na predlog sekretara Skupštine, uz pisanu saglasnost predsednika Skupštine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za imenovanje zamenika sekretara Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i jednim "uzdržanim" glasom za zamenika sekretara Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine imenovala Milu Radisavljević.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.