Saziv 2020-2024
Az ülések száma: 14
A megtartás időpontja: 08. 02. 2022.
Jegyzőkönyv

Sa 14. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 8. februara 2022. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10:07 časova.

Sednicom Skupštine je predsedavao Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine. 

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovalo 106 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Darko Bađok, Predrag Vuković, Vladislav Živanović, Damir Zobenica, Goran Ivančević, Ružica Igić, Bojana Jelić, Sreten Jovanović, Milica Jurić, Đorđe Milićević, Nika Petrović, Branislav Ristivojević, Nenad Čanak, Miroslav Čeman.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 97 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 13. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 16. decembra 2021. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 89 glasova „za“  usvojila Zapisnik sa 13. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine 3. februara 2022. godine ostavku podneli Nebojša V. Radović, na funkciju člana Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Sara Pavkov, na funkciju člana Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Srđan Graovac, na funkciju člana Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, te  konstatovao da je Nebojši V. Radoviću, Sari Pavkov i Srđanu Graovcu, prestala funkcija, danom podnošenja ostavke.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsedavajući je predložio, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: 

-PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“ i tri glasa „protiv“ predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: 

PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku  je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PRIRODNO - MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU. Predsedavajući je stavio Predlog dopune dnevnog reda 14. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 92 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ predlog usvojila. 

        Odbor za obrazovanje i nauku  je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU. Predsedavajući je stavio Predlog dopune dnevnog reda 14. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i četiri glasa „protiv“ predlog usvojila.

        Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 14. sednice Skupštine na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i šest glasova „protiv“ utvrdila sledeći:

 

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD – ŠID – GRANICA HRVATSKE, DEONICE STARA PAZOVA – GOLUBINCI – ŠID I ŽELEZNIČKE PRUGE INĐIJA – GOLUBINCI;

4. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

5. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 1. i 2. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 91 glasom „za“ i šest glasova „protiv“, usvojila predlog. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 4. i 5. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 93 glasa „za“ i šest glasova „protiv“, usvojila predlog.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 6. i 7. utvrđenog Dnevnog reda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 93 glasa „za“ i šest glasova „protiv“, usvojila predlog.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 1. i 2. prešlo se na rad po tim tačkama.

1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU;

2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZADUŽIVANjU KOD EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predloge, na razmatranje i donošenje.

Predlog Rebalansa budžeta za 2022. godinu i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju kod Evropske banke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predloge i donese Pokrajinske skupštinske odluke.

Predlog Rebalansa budžeta za 2022. godinu i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju kod Evropske banke prethodno je razmotrio Odbor za propise. Odbor je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u obrazloženju Predloga pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju kod Evropske banke na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor je dao mišljenje da su Predlozi u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Na osnovu člana 159., a u vezi sa članom 158. stav 2. Poslovnika o radu, ukoliko na Predlog Rebalansa budžeta nisu podneti amandmani vodi se jedinstven pretres.

Poslanik Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 90. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predložio  drugo vreme izlaganja u spojenom pretresu, odnosno da vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika  poslaničih grupa bude ograničeno na 15 minuta, a vreme izlaganja  poslanika na 10 minuta. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje i nakon glasanja konstatovao da Skupština, sa šest glasova „za“, 91 glasom „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa predlog nije usvojila.

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta, Skupštini se obratila i dala uvodno obrazloženje Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije.

 Predsedavajući je otvorio spojen pretres. U pretresu su učestvovali: Saša Šućurović, Nenad Borović,  Aleksandar Smiljanić, Predrag Ginculj, Đurađ Jakšić i dr Goran Puzić. Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres. 

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 159. Poslovnika o radu, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika (61). 

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova „za“ i 11 glasova ,,protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke  o zaduživanju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 88 glasova „za“ i 11 glasova ,,protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku  o zaduživanju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD – ŠID – GRANICA HRVATSKE, DEONICE STARA PAZOVA – GOLUBINCI – ŠID I ŽELEZNIČKE PRUGE INĐIJA – GOLUBINCI;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonice Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge  Inđija – Golubinci, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise koji je u svom Izveštaju utvrdio tehničku ispravku u preambuli Predloga na koju je ukazao predstavnik predlagača i koja je postala sastavni deo Predloga. Odbor je dao mišljenje da je Predlog u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Dušan Španović, zamenik  pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Saša Šućurović, Ljubodrag Miščević, Miloš Tubić, Dejan Panić i Aleksandar Mandić. Pošto više nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres. Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonice Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge  Inđija – Golubinci, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova „za“ i jednim glasom ,,protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Šid – granica Hrvatske, deonice Stara Pazova – Golubinci – Šid i železničke pruge  Inđija – Golubinci.

Pošto je spojen pretres po tačkama 4. i 5. prešlo se na rad po tim tačkama.

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje  i donošenje. 

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 93 glasa „za“ i tri glasa ,,protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je spojen pretres po tačkama 6. i 7. prešlo se na rad po tim tačkama.

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;.

7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

Odbor za obrazovanje i nauku dostavio je Skupštini Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na razmatranje  i donošenje. 

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta prirodno –matematičkog fakulteta u Novom Sadu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i tri glasa ,,protiv“ Skupština donela Odluku o imenovanju člana Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. 

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 96 glasova „za“ i tri glasa ,,protiv“ Skupština donela Odluku o  imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA. Poslanik Đurađ Jakšić, na 13.  sednici Skupštine, postavio je poslaničko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Odgovor je poslaniku dostavljen. Poslanik Đurađ Jakšić je prokomentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade. Poslanik Aleksandar Smiljanić, postavio je poslaničko pitanje Vladimiru Galiću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine. 

Predsedavajući je zaključio 14. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 12:00 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.