Saziv 2020-2024
Broj sjednice: 18
Datum održavanja: 04. 10. 2022.
Zapisnik

ZAPISNIK

Sa 18. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 4. oktobra 2022. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10,08 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik, Damir Zobenica i Aleksandra Maletić, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine. 

Od ukupnog broja poslanika sednici je prisustvovalo 107 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Darko Bađok, Darko Bogosavljević, Predrag Vuković, Miloš Davidović, Bojana Jelić, Đorđe Milićević, Nataša Lalić, dr Marina Nedeljković, Suzana Pronić, Nenad Čanak, mr Dejan Čapo, Miroslav Čeman  i Saša Šućurović. 

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 98 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 17. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 30. avgusta 2022. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 97 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 17. sednice Skupštine. 

Predsedavajući je obavestio poslanike da je predsednik Poslaničke grupe „POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE“, u skladu sa članom 38. Poslovnika o radu, obavestio predsednika Skupštine da je novi zamenik predsednika Poslaničke grupe Dejan Vuković, umesto Vladislava Živanovića. 

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je, u skladu sa članom 52. stav 2. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, predsednik Pokrajinske vlade dostavio Skupštini ostavku Čedomira Božića na funkciju člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 52. stav 6. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, da je Čedomiru Božiću prestala funkcija člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, zbog podnete ostavke, sa 4. oktobrom 2022. godine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je, u skladu sa članom 52. stav 2. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, predsednik Pokrajinske vlade dostavio Skupštini ostavku Vladimira Galića na funkciju pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine. Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 52. stav 6. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, da je Vladimiru Galiću prestala funkcija člana pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, zbog podnete ostavke, sa 4. oktobrom 2022. godine. 

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsednik Pokrajinske vlade je predložio, na osnovu člana 87. st. 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 18. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 1. tačku: IZBOR POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 96 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ predlog usvojila. 

Predsednik Pokrajinske vlade je predložio, na osnovu člana 87. st. 2., 3. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda koju bi Skupština razmatrala kao 2. tačku: IZBOR ČLANA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 97 glasova „za“ i šest glasova „protiv“ predlog usvojila. 

Predsedavajući je predložio  da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED:

1. IZBOR POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO;

2. IZBOR ČLANA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE;

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU U PERIODU JANUAR - JUN 2022. GODINE;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNjU VETROELEKTRANE „VETROGON“ NA TERITORIJI OPŠTINA SRBOBRAN I BEČEJ;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE „STRATIGRAFSKI PROFIL FILIJALA BEOČIN“;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ–NERA”;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI;

8. PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU ŽUPANIJE TIMIŠ (RUMUNIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

9. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2021. GODINU;

10. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2021. GODINU;

11. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

12. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD 2021. GODINU.

 

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 97 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ utvrdila dnevni red 18. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama  1. i 2. utvrđenog Dnevnog reda i stavio je predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 96 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“, Skupština predlog usvojila. 

Pošto je spojen pretres po tačkama 1. i 2. prešlo se na rad po tim tačkama.

1. IZBOR POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO;

2. IZBOR ČLANA POKRAJINSKE VLADE I POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE;

Predsednik Pokrajinske vlade dostavio je Skupštini AP Vojvodine Predlog za izbor pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Predlog za izbor člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine na razmatranje. 

Predsednik  Pokrajinske vlade Igor Mirović dodatno je obrazložio predloge. 

Predsedavajući je otvorio spojeni pretres. Pošto se niko nije javio za reč, predsedavajući je zaključio spojeni pretres.

 Na osnovu člana 38. stav 3. alineja 5. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o izboru i razrešenju potpredsednika i članova Pokrajinske vlade, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.  

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, Skupština, sa 96 glasova „za“ i devet glasova „protiv“, izabrala Vladimira Galića za pokrajinskog sekretara poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 

Predsedavajući je stavio Predlog za izbor člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je,  većinom glasova od ukupnog broja poslanika, Skupština  sa 98 glasova „za“ i devet glasova “protiv“ izabrala Nemanju Ercega za člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Na osnovu člana 13. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj vladi i člana 189. Poslovnika o radu Skupštine, predsednik, potpredsednik i članovi Pokrajinske vlade, nakon izbora, polažu pred Skupštinom zakletvu. Novoizabrani član Pokrajinske vlade, Nemanja Erceg, je pred Skupštinom položio zakletvu. Izabranom članu Pokrajinske vlade, u ime Skupštine i u svoje lično ime, predsedavajući je čestitao na izboru i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju.

3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU U PERIODU JANUAR - JUN 2022. GODINE;

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu u periodu januar-jun 2022. godine, na razmatranje i usvajanje. 

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj. 

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke podnela je Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ana-Marija Pinter, Nenad Borović, kao predstavnici poslaničkih grupa i poslanici: Đurađ Jakšić, Aleksandar Mandić, prof. dr Branislav Ristivojević, Predrag Ginculj, Miloš Tubić i Smiljka Jovanović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu u periodu januar - jun 2022. godine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasova „za“ i sedam glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu u periodu januar - jun 2022. godine.

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA IZGRADNjU VETROELEKTRANE „VETROGON“ NA TERITORIJI OPŠTINA SRBOBRAN I BEČEJ;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“ na teritoriji opština Srbobran i Bečej, na razmatranje i donošenje. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke, u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ljubodrag Miščević, kao predstavnik Poslaničke grupe i poslanik prof. dr Branislav Ristivojević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“ na teritoriji opština Srbobran i Bečej na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 92 glasa „za“ i šest glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinske odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“ na teritoriji opština Srbobran i Bečej.

5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE „STRATIGRAFSKI PROFIL FILIJALA BEOČIN“;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Spomenika prirode „Stratigrafski profil filijala Beočin“ na razmatranje i donošenje. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Na sednici Odbora, predstavnik predlagača je ukazao na tehničku grešku u Predlogu. Ispravka tehničke greške navedena u Izveštaju je postala sastavni deo Predloga i o njoj se odvojeno ne glasa. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke, sa tehničkom ispravkom, u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

 Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu učestvovali: Ljubodrag Miščević, kao predstavnik Poslaničke grupe i poslanik prof. dr Ružica Igić. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Spomenika prirode „Stratigrafski profil filijala Beočin“ na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 87 glasova „za“ i pet glasova „ protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Spomenika prirode „Stratigrafski profil filijala Beočin“.

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ–NERA”;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ na razmatranje i donošenje. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretres je učestvovao Ljubodrag Miščević, kao predstavnik Poslaničke grupe. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 85 glasova „za“ i dva glasa „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“.

7. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini na razmatranje i donošenje. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Robert Otot, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali poslanici:  Nenad Borović, kao predstavnik Poslaničke grupe i poslanik prof. dr Ružica Igić. 

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 89 glasova „za“ i šest glasova „protiv“, Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini.

8. tačka dnevnog reda: PREDLOG SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU ŽUPANIJE TIMIŠ (RUMUNIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog sporazuma o saradnji između Županije Timiš (Rumunija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) sa Predlogom zaključaka, i dostavila ga Skupštini na razmatranje. 

Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka prethodno je razmotrio Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i predložio Skupštini da razmotri Predlog sporazuma i donese Zaključke. 

Uvodno izlaganje povodom Predlog sporazuma sa Predlogom zaključaka podneo je Radivoj Paroški, zamenik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Smiljana Glamočanin Varga, Dmitar Stanišić, predstavnici poslaničkih grupa i poslanici Đurađ Jakšić, prof. dr Ružica Igić i Tatjana Nikolić. 

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog zaključaka na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 98 glasova „za“ Skupština razmotrila Predlog sporazuma o saradnji između Županije Timiš (Rumunija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i donela Zaključke.

9. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“, PETROVARADIN ZA 2021. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2021. godinu na razmatranje i usvajanje. 

Godišnji izveštaj za 2021. godinu prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za poljoprivredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj za 2021. godinu. 

Uvodno izlaganje podneo je Robert Otot, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali Đurađ Jakšić, Ladislav Tomić i Ištvan Pastor. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj za 2021. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 91 glasom „za“ i pet glasova „protiv“ Skupština usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2021. godinu.

10. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2021. GODINU;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2021. godinu na razmatranje i usvajanje. 

Godišnji izveštaj za 2021. godinu prethodno su razmotrili Odbor poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj za 2021. godinu. 

Uvodno izlaganje podneo je Robert Otot, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Nenad Borović, Eva Dubac, Stanislava Hrnjak i Miodrag Bulajić. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj za 2021. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 87 glasova „za“ i tri glasa „ protiv“ Skupština usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2021. godinu.

11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2021. GODINU;

Turistička organizacija Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu na razmatranje i usvajanje. 

Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi. 

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Palimir Tot, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Nataša Zlatković, Igor Dereta i Rajka Vujović. Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 91 glasom „za“ i tri glasa “protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2021. godinu.

12. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD 2021. GODINU

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2021. godinu na razmatranje i usvajanje. 

Godišnji izveštaj prethodno su razmitrali Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Godišnji izveštaj za 2021. godinu. 

Uvodno izlaganje podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu je učestvovao dr Danijel Babić. 

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Godišnji izveštaj za 2021. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je, sa 85 glasova „za“ i tri glasa “protiv“  Skupština usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad za 2021. godinu.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Ladislav Tomić je, na 17. sednici Skupštine, postavio poslaničko pitanje koje je prosleđeno nadležnom Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Odgovor je poslaniku dostavljen.

Poslanik Ladislav Tomića, u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu, je postavio dopunsko  poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Poslanik Đurađ Jakšić je postavio poslaničko pitanje Smiljki Jovanović, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije.

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 18. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 15.07 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.