Сазив 2020-2024
Число схадзки: 18
Датум отримованя: 04. 10. 2022.
Записнїк

ЗАПИСНИК

Са 18. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 4. октобра 2022. године  у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,08 часова.

Седницом Скупштине су председавали Иштван Пастор, председник, Дамир Зобеница и Александра Малетић, потпредседници Скупштине АП Војводине. 

Од укупног броја посланика седници је присуствовало 107 посланика. Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Дарко Бађок, Дарко Богосављевић, Предраг Вуковић, Милош Давидовић, Бојана Јелић, Ђорђе Милићевић, Наташа Лалић, др Марина Недељковић, Сузана Пронић, Ненад Чанак, мр Дејан Чапо, Мирослав Чеман  и Саша Шућуровић. 

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 98 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 17. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 30. августа 2022. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 97 гласова „за“ усвојила Записник са 17. седнице Скупштине. 

Председавајући је обавестио посланике да је председник Посланичке групе „ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ“, у складу са чланом 38. Пословника o раду, обавестио председника Скупштине да је нови заменик председника Посланичке групе Дејан Вуковић, уместо Владислава Живановића. 

Председавајући је обавестио Скупштину да је, у складу са чланом 52. став 2. Статута Аутономне покрајине Војводине, председник Покрајинске владе доставио Скупштини оставку Чедомира Божића на функцију члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Председавајући је констатовао, на основу члана 52. став 6. Статута Аутономне покрајине Војводине, да је Чедомиру Божићу престала функција члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, због поднете оставке, са 4. октобром 2022. године.

Председавајући је обавестио Скупштину да је, у складу са чланом 52. став 2. Статута Аутономне покрајине Војводине, председник Покрајинске владе доставио Скупштини оставку Владимира Галића на функцију покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине. Председавајући је констатовао, на основу члана 52. став 6. Статута Аутономне покрајине Војводине, да је Владимиру Галићу престала функција члана покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, због поднете оставке, са 4. октобром 2022. године. 

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Председник Покрајинске владе је предложио, на основу члана 87. ст. 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 18. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 1. тачку: ИЗБОР ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 гласова „за“ и седам гласова „против“ предлог усвојила. 

Председник Покрајинске владе је предложио, на основу члана 87. ст. 2., 3. и 4. Пословника о раду, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда коју би Скупштина разматрала као 2. тачку: ИЗБОР ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 97 гласова „за“ и шест гласова „против“ предлог усвојила. 

Председавајући је предложио  да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД:

1. ИЗБОР ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО;

2. ИЗБОР ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2022. ГОДИНЕ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ВЕТРОГОН“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА СРБОБРАН И БЕЧЕЈ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ–НЕРА”;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ;

8. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЖУПАНИЈЕ ТИМИШ (РУМУНИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈA) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

9. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2021. ГОДИНУ;

10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ;

11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

12. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД 2021. ГОДИНУ.

 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 97 гласова „за“ и седам гласова „против“ утврдила дневни ред 18. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама  1. и 2. утврђеног Дневног реда и ставио је предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 96 гласова „за“ и седам гласова „против“, Скупштина предлог усвојила. 

Пошто је спојен претрес по тачкама 1. и 2. прешло се на рад по тим тачкама.

1. ИЗБОР ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО;

2. ИЗБОР ЧЛАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;

Председник Покрајинске владе доставио је Скупштини АП Војводине Предлог за избор покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Предлог за избор члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине на разматрање. 

Председник  Покрајинске владе Игор Мировић додатно је образложио предлоге. 

Председавајући је отворио спојени претрес. Пошто се нико није јавио за реч, председавајући је закључио спојени претрес.

 На основу члана 38. став 3. алинеја 5. Статута АП Војводине, Скупштина, о избору и разрешењу потпредседника и чланова Покрајинске владе, одлучује већином гласова од укупног броја посланика.  

Председавајући је ставио Предлог за избор покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, већином гласова од укупног броја посланика, Скупштина, са 96 гласова „за“ и девет гласова „против“, изабрала Владимира Галића за покрајинског секретара пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Председавајући је ставио Предлог за избор члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је,  већином гласова од укупног броја посланика, Скупштина  са 98 гласова „за“ и девет гласова “против“ изабрала Немању Ерцега за члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

На основу члана 13. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади и члана 189. Пословника о раду Скупштине, председник, потпредседник и чланови Покрајинске владе, након избора, полажу пред Скупштином заклетву. Новоизабрани члан Покрајинске владе, Немања Ерцег, је пред Скупштином положио заклетву. Изабраном члану Покрајинске владе, у име Скупштине и у своје лично име, председавајући је честитао на избору и пожелео му успешан рад и добру сарадњу.

3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2022. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада је доставила Скупштини Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар-јун 2022. године, на разматрање и усвајање. 

Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај. 

Уводно излагање поводом Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ана-Марија Пинтер, Ненад Боровић, као представници посланичких група и посланици: Ђурађ Јакшић, Александар Мандић, проф. др Бранислав Ристивојевић, Предраг Гинцуљ, Милош Тубић и Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар - јун 2022. године на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласова „за“ и седам гласова „против“ усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар - јун 2022. године.

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ВЕТРОГОН“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА СРБОБРАН И БЕЧЕЈ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ на територији општина Србобран и Бечеј, на разматрање и доношење. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке, у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Љубодраг Мишчевић, као представник Посланичке групе и посланик проф. др Бранислав Ристивојевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ на територији општина Србобран и Бечеј на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 92 гласа „за“ и шест гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинске одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ на територији општина Србобран и Бечеј.

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТРАТИГРАФСКИ ПРОФИЛ ФИЛИЈАЛА БЕОЧИН“;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил филијала Беочин“ на разматрање и доношење. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрао и Одбор за прописе. На седници Одбора, представник предлагача је указао на техничку грешку у Предлогу. Исправка техничке грешке наведена у Извештају је постала саставни део Предлога и о њој се одвојено не гласа. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке, са техничком исправком, у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

 Председавајући је отворио претрес. У претресу учествовали: Љубодраг Мишчевић, као представник Посланичке групе и посланик проф. др Ружица Игић. Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил филијала Беочин“ на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 87 гласова „за“ и пет гласова „ против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о заштити Споменика природе „Стратиграфски профил филијала Беочин“.

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ–НЕРА”;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ на разматрање и доношење. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине. 

Председавајући је отворио претрес. У претрес је учествовао Љубодраг Мишчевић, као представник Посланичке групе. Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 85 гласова „за“ и два гласа „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш-Нера“.

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години на разматрање и доношење. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Роберт Отот, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали посланици:  Ненад Боровић, као представник Посланичке групе и посланик проф. др Ружица Игић. 

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 89 гласова „за“ и шест гласова „против“, Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години.

8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЖУПАНИЈЕ ТИМИШ (РУМУНИЈА) И АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈA) СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА;

Покрајинска влада утврдила је Предлог споразума о сарадњи између Жупаније Тимиш (Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) са Предлогом закључака, и доставила га Скупштини на разматрање. 

Предлог споразума са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу и предложио Скупштини да размотри Предлог споразума и донесе Закључке. 

Уводно излагање поводом Предлог споразума са Предлогом закључака поднео је Радивој Парошки, заменик покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Смиљана Гламочанин Варга, Дмитар Станишић, представници посланичких група и посланици Ђурађ Јакшић, проф. др Ружица Игић и Татјана Николић. 

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог закључака на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 98 гласова „за“ Скупштина размотрила Предлог споразума о сарадњи између Жупаније Тимиш (Румунија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и донела Закључке.

9. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2021. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2021. годину на разматрање и усвајање. 

Годишњи извештај за 2021. годину претходно су размoтрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за пољопривреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај за 2021. годину. 

Уводно излагање поднео је Роберт Отот, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали Ђурађ Јакшић, Ладислав Томић и Иштван Пастор. Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај за 2021. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 91 гласом „за“ и пет гласова „против“ Скупштина усвојила Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин за 2021. годину.

10. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ;

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2021. годину на разматрање и усвајање. 

Годишњи извештај за 2021. годину претходно су размoтрили Одбор пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај за 2021. годину. 

Уводно излагање поднео је Роберт Отот, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Ненад Боровић, Ева Дубац, Станислава Хрњак и Миодраг Булајић. Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај за 2021. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 87 гласова „за“ и три гласа „ против“ Скупштина усвојила Годишњи извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад за 2021. годину.

11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;

Туристичка организација Војводине доставила је Скупштини Извештај о пословању за 2021. годину на разматрање и усвајање. 

Извештај о пословању за 2021. годину достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби. 

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај о пословању за 2021. годину. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Палимир Тот, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Наташа Златковић, Игор Дерета и Рајка Вујовић. Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о пословању за 2021. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 91 гласом „за“ и три гласа “против“ Скупштина усвојила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2021. годину.

12. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД 2021. ГОДИНУ

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2021. годину на разматрање и усвајање. 

Годишњи извештај претходно су размитрали Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Годишњи извештај за 2021. годину. 

Уводно излагање поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу је учествовао др Данијел Бабић. 

Председавајући је закључио претрес и ставио Годишњи извештај за 2021. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са 85 гласова „за“ и три гласа “против“  Скупштина усвојила Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2021. годину.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Посланик Ладислав Томић је, на 17. седници Скупштине, поставио посланичко питање које је прослеђено надлежном Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Одговор је посланику достављен.

Посланик Ладислав Томића, у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду, је поставио допунско  посланичко питање покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Посланик Ђурађ Јакшић је поставио посланичко питање Смиљки Јовановић, члану Покрајинске владе и покрајинском секретару за финансије.

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 18. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 15.07 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.