Saziv 2020-2024
Broj sjednice: 19
Datum održavanja: 22. 11. 2022.
Zapisnik

ZAPISNIK

Sa 19. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 22. novembra 2022. godine  u Velikoj sali zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština).

Sednica je počela u 10,10 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik i Damir Zobenica potpredsednik Skupštine. 

Od ukupnog broja poslanika, sednici Skupštine je prisustvovalo 109 poslanika. Prema evidenciji, sednici nisu prisustvovali poslanici: dr Daniel Babić, Branislav Bogaroški, Vladislav Živanović, dr Goran Latković, prof. dr Branislav Ristivojević, Ladislav Tomić, Ivana Rosić, Nenad Čanak, Saša Šućurović, Željko Malušić i Miroslav Čeman.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovao 101 poslanik, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 18. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 4. oktobra 2022. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 95 glasova „za“  usvojila Zapisnik sa 18. sednice.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su Skupštini poslanici Predrag Vuković i Aleksandar Đedovac, u skladu sa članom 53. stav 1. tačka 1) Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podneli ostavke na funkciju poslanika u Skupštini.

Prethodno je Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmatrao podnete ostavke i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslanicima.

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 53. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, da su Predragu Vukoviću i Aleksandru Đedovcu prestali mandati poslanika u Skupštini, danom podnošenja ostavke.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštini Maji Đikanović sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ-ZA NAŠU DECU.“.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku Maji Đikanović sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ-ZA NAŠU DECU.“ i konstatovao da je Skupština sa 104 glasa „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku Maji Đikanović sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ-ZA NAŠU DECU.“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštini Milanu Kraguljcu sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ-ZA NAŠU DECU.“.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje Izveštaj o potvrđivanju mandata poslaniku Milanu Kraguljcu sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ-ZA NAŠU DECU.“ i konstatovao da je Skupština sa 102 glasa „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku Milanu Kraguljcu sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ-ZA NAŠU DECU.“.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je doc. dr Dragana Ćorić, dana 14. novembra 2022. godine, podnela ostavku na funkciju člana Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine.

Predsedavajući je konstatovao da je doc. dr Dragani Ćorić prestao mandat člana Odbora za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine iz reda naučnih i stručnih radnika, zbog podnete ostavke, sa 14. novembrom 2022. godine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Branislav Bogaroški, u skladu sa članom 38. Poslovnika o radu Skupštine, obavestio predsednika Skupštine da je podneo ostavku na mesto predsednika Poslaničke grupe „Vojvođanski front - Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija“.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je zamenik predsednika Poslaničke grupe „Vojvođanski front - Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija“, u skladu sa članom 38. Poslovnika o radu Skupštine obavestio predsednika Skupštine da je novi predsednik Poslaničke grupe Saša Šućurović umesto Branislava Bogaroškog.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine, da se predloženi dnevni red 19. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 102 glasa „za“ predlog usvojila.

        Predsedavajući je stavio Predlog dnevnog reda 19. sednice Skupštine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 99 glasova „za“ i šest glasova „protiv“ utvrdila sledeći: 

DNEVNI RED:

1. PREDLOG ODLUKE O IZBORU POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA – OMBUDSMANA;

2. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2022. GODINE;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PODSISTEM ZA NAVODNjAVANjE „TELEČKA“ SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „JEGRIČKA“;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNABDEVANjE „ISTOČNI SREM“;

6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR -  31. DE CEMBAR 2021. GODINE;

7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2021. GODINU.

8. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZBORU POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA ¬- OMBUDSMANA;

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu je, na osnovu člana 7. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu i člana 133. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine, utvrdio Predlog odluke o izboru Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i predložio doc. dr Draganu Ćorić za Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana.

Predlog odluke je dostavljen.

Predsedavajući je otvorio pretres. 

U pretresu je učestvovao poslanik Đurađ Jakšić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 98 glasova „za“ i šest glasova „protiv“ Skupština donela Odluku o izboru Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana.

Izabrani Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman doc. dr Dragana Ćorić položila je zakletvu.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je prof. dr Zoranu Pavloviću prestala funkcija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana i zahvalio mu se na radu i saradnji.

2. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2022. GODINU U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2022. GODINE;

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu u periodu januar - septembar 2022. godine, na razmatranje i usvajanje. 

Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke podnela je Aleksandra Radak, zamenik pokrajinskog sekretara za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su, kao predstavnici poslaničkkih grupa učestvovali: Ana - Marija Pinter i Nenad Borović. U pretresu su učestvovali sledeći poslanici:  Đurađ Jakšić, Pavel Surovi, dr Marina Nedeljković, Goran Puzić, Aleksandar Smiljanić, Aleksandar Mandić, Predrag Ginculj i Dmitar Stanišić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu u periodu januar - septembar 2022. godine na glasanje.  Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 96 glasova „za“ i osam glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu u periodu januar - septembar 2022. godine.

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA PODSISTEM ZA NAVODNjAVANjE „TELEČKA“ SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za podsistem za navodnjavanje „Telečka“ sa elementima za direktno sprovođenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao, kao predstavnik poslaničke grupe, Ljubodrag Miščević.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene namene za podsistem za navodnjavanje „Telečka“ sa elementima za direktno sprovođenje.

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „JEGRIČKA;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Jegrička“, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori  predložu Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 88 glasova „za“ i tri glasa „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Parka prirode „Jegrička“.

5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNABDEVANjE „ISTOČNI SREM“;

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“, na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije. Odbori  predložu Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Na sednici Odbora, predsednik predlagača je ukazao na tehničku grešku u Predlogu. Ipravka tehničke greške navedena u Izveštaju je postala sastavni deo Predloga i o njoj se odvojeno ne glasa. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke, sa tehničkom ispravkom, u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali, kao predstavnik poslaničke grupe, Nenad Borović i poslanik Aleksandar Mandić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i jednim glasom „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“.

6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR -  31. DECEMBAR 2021. GODINE;

Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i usvajanje. 

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto se niko nije prijavio za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 90 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“, usvojila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar - 31. decembar 2021. godine.

7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2021. GODINU.

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2021. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi na Izveštaj.

Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Dane Basta,pokrajinski sekretar za sport i omladinu, koji je obrazložio Mišljenje Pokrajinske vlade, od predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa: Stojanka Lekić, i od poslanika: Miroslav Rodić, Miodrag Bulajić i Uroš Bajić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ usvojila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2021. godinu.

8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine podneo je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa „za“, donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanik Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 206. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine, prokomentarisao odgovor pokrajinskog sekretara za finansije.

Za postavljanje novih poslaničkih pitanja javila se poslanik dr Marina Nedeljković, koja je postavila  poslaničko pitanje pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 19. sednicu Skupštine u 13.16 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.