Сазив 2020-2024
Число схадзки: 21
Датум отримованя: 23. 02. 2023.
Записнїк

ЗАПИСНИК

Са 21. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 23. фебруара 2023. године  у Великој сали зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина).

Седница је почела у 10,03 часова.

Седницом Скупштине је председавао Иштван Пастор, председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Од укупног броја посланика, седници Скупштине је присуствовало 111 посланикa. Према евиденцији, седници нису присуствовали посланици: Бранислав Богарошки, Јан Бртка, Александар Бундало, Смиљана Гламочанин Варга, Александар Ђурђев, Ивана Росић, Ненад Чанак, Мирослав Чеман, Слободан Чикић.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 104 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 20. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 22. децембра 2022. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 92 гласа „за“  усвојила Записник са 20. седнице.

Председавајући је обавестио посланике да је др Никола Бањац, дана 13. фебруара 2023. године, поднео оставку на функцију генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је констатовао, у складу са чланом 35. став 3. Пословника о раду Скупштине, да је др Николи Бањцу престала функција генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине,  даном подношења оставке.

Председавајући је констатовао, да је престанком функције генералног секретара Скупштине, др Николи Бањцу престала и функција секретара Покрајинске изборне комисије, даном подношења оставке.

Председник Скупштине је обавестио посланике да је посланик Владислав Живановић, иступио из Посланичке групе „ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ“ и приступио Посланичкој групи „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“, о чему је председник Посланичке групе обавестио председника Скупштине. Председавајући је констатовао  да је, иступањем посланика Владислава Живановића из Посланичке групе „ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ“, Посланичка група престала да постоји.

Председник Скупштине је обавестио посланике да је, дана 10. фебруара 2023. године у Скупштини Аутономне покрајине Војводине образована Посланичка група „НАДА - НОВИ ДСС - ПОКС“ . Председавајући је обавестио посланике да је председник Посланичке групе проф. др Горан Иванчевић, а заменик председника проф. др Бранислав Ристивојевић.

Председник Скупштине је обавестио посланике да је проф. др Здравко Иванковић, дана 31. јануара 2023. године, поднео оставку на функцију члана Савета Природно – математичког факултета у Новом Саду, из реда представника оснивача.  Председавајући је констатовао да је проф. др Здравку Иванковићу престала функција члана Савета Природно – математичког факултета у Новом Саду, даном подношења оставке.

Председник Скупштине је обавестио посланике да је Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици дана 06. фебруара 2023. године Скупштини Аутономне покрајине Војводине проследио оставку Анико Јерас на функцију члана Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици, из реда представника оснивача. Председавајући је констатовао да је Анико Јерас престала функција члана Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици, са 06. фебруаром 2023. године.

Прешло се на утврђивање дневног реда.

Одбор за административна и мандатна питања је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 106 гласова „за“ предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложио, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда:

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 102 гласа „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда 21. седнице Скупштине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 101 гласом „за“ и четири гласа „против“ утврдила следећи: 

ДНЕВНИ РЕД:

1. ИМЕНОВАЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 24 СУБОТИЦА- ЗРЕЊАНИН – КОВИН;

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ.

 

Прешло се на рад по тачкама утврђеног дневног реда.

1. тачка дневног реда: ИМЕНОВАЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Председавајући је обавестио посланике да, на основу члана 28. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, кандидата за генералног секретара Скупштине предлаже председник Скупштине. 

Председник Скупштине предложио је да се за генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине именује др Сандра Стојковић, дипломирани правник из Новог Сада.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је, са  94 гласа „за“ и четири гласа „против“, Скупштина именовала др Сандру Стојковић за генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предлажио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао Љубодраг Мишчевић, као представник посланичке групе.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и осам гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ЈАВНИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за образовање и науку и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Жолт Сакалаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. 

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали:  Станислава Хрњак, као представник посланичке групе и Ђурађ Јакшић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 105 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине.

4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МРЕЖЕ КОРИДОРА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ОСНОВНОМ ПРАВЦУ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БРОЈ 24 СУБОТИЦА - ЗРЕЊАНИН – КОВИН;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је разматрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да  је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Љубодраг Мишчевић, као представник посланичке групе и Јасмина Стевановић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа „за“ и четири гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин.

5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања доставио је Скупштини Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 103 гласа „за“ донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ - ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

Одбор за образовање и науку доставио је Скупштини Предлог одлуке о именовању члана Савета Природно - математичког факултета у Новом Саду, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог одлуке о именовању члана Савета Природно - математичког факултета у Новом Саду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 97 гласова „за“ донела Одлуку о именовању члана Савета Природно - математичког факултета у Новом Саду.

 

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је подсетио Скупштину да је посланик др Марина Недељковић, на 20. седници Скупштине, поставила посланичко питање покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Одговор је посланику достављен. 

Посланик др Марина Недељковић је, у складу са чланом 206. став 1. Пословника о раду,  прокоментарисала одговор и поставила допунска питања.

Председавајући је, такође, подсетио да је посланик Ладислав Томић, на 20. седници Скупштине, поставио посланичко питање Управи за капитална улагања и да је одговор  посланику достављен. Посланик Ладислав Томић није желео да прокоментарише одговор. 

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 21. седницу Скупштине у 11.10 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.