Сазив 2020-2024
Число схадзки: 22
Датум отримованя: 19. 04. 2023.
Записнїк

ЗАПИСНИК

Са 22. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 19. априла 2023. године у Великој сали зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина).

Седница је почела у 10,10 часова.

Седницом Скупштине је председавао Иштван Пастор, председник, Дамир Зобеница и Александра Малетић, потпредседници Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Од укупног броја посланика, седници Скупштине је присуствовало 106 посланикa. Према евиденцији, седници нису присуствовали посланици: Александар Ђурђев, Маја Ђикановић, Жељко Малушић, Милан Гарашевић, Владислав Живановић, Сузана Пронић, Војислав Кулачанин, Горан Иванчевић, Бранислав Богарошки, Мирослав Чеман, Ненад Чанак, Станислава Хрњак, Нада Милановић и Ивана Росић.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 99 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 21. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 23. фебруара 2023. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 87 гласова „за“ и три гласа „против“, усвојила Записник са 21. седнице.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Председавајући је ставио Предлог дневног реда 22. седнице Скупштине на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ и осам гласова „против“ утврдила следећи: 

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНЕ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И ДРУГИХ ОБЛИКА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2026. ГОДИНЕ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НАСИПА КОД НАСЕЉА КУПИНОВО СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ“;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е 70, ДЕОНИЦА ПАНЧЕВО-ВРШАЦ-ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (ВАТИН);

8. ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2022. ГОДИНУ.

Председавајући је, у складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, предложио спајање претреса по тачкама 3. и 4. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова „за“ и осам гласова „против“ предлог усвојила. 

Председавајући је, у складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, предложио спајање претреса по тачкама 5.до 7. утврђеног Дневног реда.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и осам гласова „против“ предлог усвојила.

Прешло се на рад по тачкама утврђеног дневног реда.

1. тачка дневног реда ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине 2023-2030. године и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили: Одбор за буџет и финансије, Одбор за пољопривреду, Одбор за културу и јавно информисање, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за образовање и науку, Одбор за равноправност полова, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, Одбор за привреду, Одбор за омладину и спорт и Одбор за националну равноправност. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Члан Одбора за буџет и финансије, Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду, издвојио мишљење, које има право да образложи на седници.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Александар Софић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Покрајински секретар је у свом уводном излагању навео да у самом тексту Плана постоји техничка грешка, јер је анализа стања рађена 2020. године и у том тренутку смо имали само један гасовод, преко Мађарске, али да је  у међувремену,  отворен и гасовод преко Бугарске, те је потребно додати ту реченицу у План.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ђурађ Јакшић, који је образложио издвојено мишљење, Саша Шућуровић, др Имре Нађ, Дмитар Станишић, као представници посланичких група и посланици Ђурађ Јакшић, Иштван Пастор, др Марина Недељковић, Снежана Седлар, Александар Смиљанић, Павел Сурови, Дејан Вуковић, Ненад Боровић, Ладислав Томић, Немања Завишић, др Горан Пузић и Миодраг Булајић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 86 гласова „за“ и 13 гласова „против“, донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Плана развоја Аутономне покрајине Војводине 2023-2030. године.

2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И ДРУГИХ ОБЛИКА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2026. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023. до 2026. године и доставила га Скупштини Аутономне покрајине Војводине, на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили: Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за равноправност полова и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Ласло Чикош, Стојанка Лекић, као представници посланичких група и посланици Ђурађ Јакшић, Рајка Вујовић и проф. др Бранислав Ристивојевић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа „за“ и седам гласова „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуке о Програму за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2023. до 2026. године.

Пошто је спојен претрес по тачкама 3. и 4. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада доставила је Скупштини Аутономне покрајине Војводине

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НАСИПА КОД НАСЕЉА КУПИНОВО СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ;

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“ на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Љубодраг Мишчевић, као представник посланичке групе, др Ружица Игић, Ђурађ Јакшић, Александар Мандић и Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Kупиново са елементима за директно спровођење на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Kупиново са елементима за директно спровођење.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа „за“ и три гласа „против“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“.

Пошто смо спојили претрес по тачкама од 5. до 7. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада доставила је Скупштини Аутономне покрајине Војводине

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“;

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „СЛАТИНЕ У ДОЛИНИ ЗЛАТИЦЕ“;

ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКE СКУПШТИНСКE ОДЛУКE О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е70, ДЕОНИЦА ПАНЧЕВО-ВРШАЦ-ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (ВАТИН) на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Татјана Николић, Гизела Црквењаков и Александар Мандић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Слатине у долини Златице“.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е70, деоница Панчево-Вршац-гранични прелаз са Румунијом (Ватин).

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом „за“ донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е70, деоница Панчево-Вршац-гранични прелаз са Румунијом (Ватин).

8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА;

Покрајинска влада доставила је Скупштини Аутономне покрајине Војводине Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину са Предлогом закључка, на разматрање.

Извештај је претходно размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и предложио је Скупштини да размотри Извештај и донесе Закључак.

Уводно излагање поднела је Смиљка Јовановић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Предлог закључка поводом Извештаја о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину на гласање. 

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 79 гласова „за“ и три гласа „против“ донела Закључак поводом Извештаја о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

9. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2022. ГОДИНУ;

Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини Аутономне покрајине Војводине Извештај о раду и пословању за 2022. годину на разматрање и усвајање.

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о раду и пословању за 2022. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за равноправност полова и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Латинка Васиљковић, као представник посланичке групе и посланик Рајка Вујовић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду и пословању Покрајинскoг заводa за равноправност полова за 2022. годину на гласање.

Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 81 гласом „за“ и три гласа „против“ усвојила Извештај о раду и пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2022. годину.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА.

Председавајући је подсетио Скупштину да је посланик др Марина Недељковић, на 21. седници Скупштине, поставила посланичко питање покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Одговор је посланику достављен , уз напомену да је Одговор само на први део допунског посланичког питања.

Посланик др Марина Недељковић није желела да прокоментарише одговор. 

Прешло се на постављање нових посланичких питања.

Посланик др Марина Недељковић поставила је три питања председнику Покрајинске владе Игору Мировићу и по једно питање следећим покрајинским секретарима:

- Драгани Милошевић, покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;

- проф. др Зорану Гојковићу, потпредседнику Покрајинске владе и покрајинском секретару за здравство и

- Предрагу Вулетићу, покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 22. седницу Скупштине у 14.14 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.