Zloženie 2008 - 2012
Číslo zasadnutia: 11
Dátum konania: 24. 06. 2009.
Zápisnica

11.sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 24. juna 2009. godine u Velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada.

Sednica je počela u 11,20 časova.

Sednicom Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić i doc. dr Branislava Belić, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Petar Andrejić, Živica Bradvarević, Dušan Elezović, Jovica Zarkula, Nenad Ivanišević, Borko Ilić, Goran Kaurić, Kermeci dr Laslo, Predrag Mijić, Marija Radojčić, Aleksandar Radonjić i Maja Sedlarević.

Predsedavajući je obavestio poslanike da se 11. sednica održava u Velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada, jer Velika sala u zgradi Skupštine AP Vojvodine, posle održanog međunarodnog Samita nije osposobljena za skupštinsko zasedanje i zahvalio se Skupštini Grada, kao domaćinu, što je omogućeno da se sednica održi u prijatnom prostoru.

Predsedavajući je takođe obavestio poslanike da je obezbeđena ravnopravna upotreba jezika u skladu sa tehničkim mogućnostima, kao i da je obezbeđen TV prenos toka sednice, a zamolio je poslanike, koji žele da učestvuju u pretresu, da to čine sa govornice, kako je predviđeno Poslovnikom Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka čije se razmatranje predlaže na 11. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa Desete sednice Skupštine, održane 28. maja 2009. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 11. sednicu Skupštine.

Poslanik Feher mr Laslo stavio je primedbu na zapisnik sa Desete sednice, pošto u zapisniku ispred njegovog imena nije bila navedena akademska titula.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa Desete sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" usvojila zapisnik sa Desete sednice Skupštine, sa primedbom poslanika Feher mr Lasla.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Predlog za verifikaciju mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasova "za" i pet glasova "protiv" usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslaniku u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, Germanac Milenku.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je predsednik poslaničke grupe "Za evropsku Vojvodinu", u skladu sa članom 42. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine, obavestio predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava poslaničke grupe tako što je poslanik Zoran Babić pristupio poslaničkoj grupi "Za evropsku Vojvodinu".

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 11. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu i prioritetima u izvršavanju budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu i o načinu realizacije transfera jedinicama lokalne samouprave i
 • Predlog odluke o razrešenju direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 23 glasa "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" dostavila je Skupštini AP Vojvodine Informaciju o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka na razmatranje.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 84. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložio je poslanik Branislav Bogaroški.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje.S obzirom da Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Izvršnog veća, predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Izvršnog veća AP Vojvodine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za", 68 glasova "protiv" i tri uzdržana glasa predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 11. sednicu Skupštine sa sledećim redosledom tačaka:

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU I PRIORITETIMA U IZVRŠAVANjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU I O NAČINU REALIZACIJE TRANSFERA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,
 3. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE,
 4. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE,
 5. IZVEŠTAJ O SPROVOĐENjU REFORME POKRAJINSKE UPRAVE ZA 2008. GODINU,
 6. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD I IMENOVANjU V.D. DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 7. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AP VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 19 glasova "protiv" utvrdila dnevni red 11. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 19 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik Izvršnog veća i članovi Izvršnog veća i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU I PRIORITETIMA U IZVRŠAVANjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU I O NAČINU REALIZACIJE TRANSFERA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu i prioritetima u izvršavanju budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu i o načinu realizacije transfera jedinicama lokalne samouprave i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje podneo je član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Branko Gajin, Goran Tajdić, Lazar Marjanski, Saša Santovac, Milorad Mirčić, Branislav Bogaroški, Ana Novković, prof. dr Dragoslav Petrović, dr Živorad Smiljanić, Miroslav Krišan, Goran Ješić, Lazar Čavić i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i 29 glasova "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o načinu i prioritetima u izvršavanju budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu i o načinu realizacije transfera jedinicama lokalne samouprave.

Iz diskusije poslanika, a naročito poslanika Branka Gajina, Lazara Marjanskog i prof. dr Dragoslava Petrovića proistekao je Predlog zaključaka.

Predsedavajući je stavio Predlog zaključaka na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 102 glasa "za" i tri glasa "protiv" donela

Zaključke

I

Zadužuje se Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine da pokrene inicijativu kod Vlade Republike Srbije za donošenje odgovarajućeg akta kojim će se urediti da se:

 • iznos od 40% sredstava koji pripadaju lokalnim samoupravama od zakupa poljoprivrednog zemljišta, a koja se sada, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu isključivo koriste za ulaganje u poljoprivredno zemljište, privremeno u naredna 24 meseca mogu koristiti i za klasičnu budžetsku potrošnju namenjenu direktnim korisnicima budžetskih sredstava kao što su vrtići, osnovne škole i zdravstvene i druge ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava,
 • da se propisima kojim se regulišu zarade u lokalnim samoupravama ograniči saio iasa zarada, a da se lokalnim samoupravama omogući da same utvrđuju visinu i raspone pojedinačnih zarada.

II

Zadužuje se Odbor za poljoprivredu da u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo predlože Izvršnom veću urgentne mere, vezane za probleme primarne poljoprivredne proizvodnje.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Odbor za propise je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku sa pravno-tehničkim ispravkama.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku sa pravno-tehničkim ispravkama koje je predložio Odbor za propise.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: dr Nenad Lemajić i prof. dr Svetlana Lukić-Petrović.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE,

Odbor za informisanje utvrdio je Predlog odluke o razrešenju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 19 glasova "protiv" donela Odluku o razrešenju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE,

Odbor za informisanje utvrdio je Predlog odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Saša Santovac, Oto Buš, Milorad Mirčić, dr Nenad Lemajić i prof.dr Dragoslav Petrović.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i 26 glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O SPROVOĐENjU REFORME POKRAJINSKE UPRAVE ZA 2008. GODINU,

Izvršno veće AP Vojvodine dostavilo je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o sprovođenju reforme pokrajinske uprave za 2008. godinu sa Predlogom zaključka na razmatranje i usvajanje.

Izveštaj sa Predlogom zaključka je prethodno razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predložio Skupštini da usvoji Izveštaj i radni zaključak koji je naveden u izveštaju Odbora.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Nenad Borović, Saša Santovac, Milan Đukić, Goran Tajdić, Milorad Mirčić, prof dr. Dragoslav Petrović, mr Tomislav Bogunović, Jelena Milinić, Saša Todorović i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec.

Poslanik prof dr. Dragoslav Petrović je, u svojoj diskusiji istakao da Predsednik Republike Srbije, ni u jednom trenutku nije rekao da je postojeći Predlog statuta koji je usvojila Skupština AP Vojvodine protivustavan i zahtevao je da se to konstatuje u zapisniku.

Poslanik Milan Đukić predložio je Zaključak. Predsedavajuća je stavila Predlog Zaključka na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 63 glasa "za" i 17 glasova "protiv" prihvatila Zaključak.

Predsedavajuća je stavila Izveštaj o sprovođenju reforme pokrajinske uprave za 2008 godinu u celini, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 68 glasova "za" i 22 glasa "protiv" usvojila Izveštaj o sprovođenju reforme pokrajinske uprave za 2008. godinu i donela

Zaključak

Zadužuje se Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine da, odmah nakon donošenja novog Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i zakona kojim će se utvrditi nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine, izvrši usklađivanje Akcionog plana donetog za sprovođenje reforme pokrajinske uprave sa navedenim aktima i dostavi ga Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Zadužuje se Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine da do usklađivanja Akcionog plana, izvrši analizu strukture radno pravno angažovanih lica u pokrajinskim organima uprave, organizacijama i službama, čime bi se definisalo eventualno buduće povećanje broja zaposlenih lica, kao i moguće promene u strukturi i broju pokrajinskih organa uprave, organizacija i službi.

Predsedavajuća je stavila Radni zaključak koji je predložio Odbor za oraganizaciju uprave i lokalnu samoupravu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 68 glasova "za" i 21 glasom "protiv" donela

Radni zaključak

Zadužuje se Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine da dostavi podatke o broju i strukturi radno pravno angažovanih lica u Izvršnom veću i Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, podatke o voznom parku i broju vozača u Službi za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa, kao i plan o dinamici i smanjenju broja zaposlenih lica u pokrajinskim organima.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD I IMENOVANjU VD DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o razrešenju direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i dostavilo ga Skupštini na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština donela Odluku o razrešenju direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i imenovanju vd direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AP VOJVODINE,

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja utvrdio je Predlog odluke o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština donela Odluku o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


POSLANIČKIH PITANjA nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 14,10 časova.