Saziv 2020-2024
Az ülések száma: 24
A megtartás időpontja: 22. 06. 2023.
Jegyzőkönyv

ZAPISNIK

Sa 24. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 22. juna 2023. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština).

Sednica je počela u 10,04 časova.

Sednicom Skupštine su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika, sednici Skupštine je prisustvovalo 106 poslanika. Prema evidenciji, sednici nisu prisustvovali poslanici: mr Svetlana Babić, Branislav Bogaroški, Miroslav Bošković, Aleksandra Đanković, dr Ružica Igić, Duško Kočalka, Nataša Lalić, Jelena Lopušina, Tatjana Nikolić, Boris Novaković, Ivana Rosić, Suzana Pronić, Nenad Čanak i Miroslav Čeman.

Predsedavajući je predložio da se utvrdi kvorum i konstatovao je da je, početku sednice, prisustvovalo 96 poslanika, što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 23. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 08. juna 2023. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 89 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 23. sednice Skupštine.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu je, u skladu sa članom 12. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, konstatovao prestanak funkcije Snežani Knežević, zameniku Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova i Milanu Dakiću, zameniku Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta, zbog isteka mandata. Predsedavajući je konstatovao da je, saglasno članu 12. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, prestala funkcija Snežani Knežević, zameniku Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova i Milanu Dakiću zameniku Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta, zbog isteka mandata, danom donošenja odluka. 

Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade. Deo sednice posvećen postavljanju pitanja i traženju informacija traje najduže 60 minuta i obavlja se bez obzira na broj poslanika u sali. Poslanik Saša Šućurović, postavio je pitanje Igoru Miroviću, predsedniku Pokrajinske vlade, koji mu je usmeno odgovorio na postavljeno pitanje. Pošto nije bilo više pitanja poslanika prešlo se na rad.

Predsedavajući je utvrdio kvorum i konstatovao da je prisutno 99 poslanika što je dovoljan broj da Skupština punovažno radi i odlučuje.

Prešlo se na utvrđivanje Dnevnog reda.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 24. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA. 

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 24. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ Skupština predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 24. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda: PREDLOZIMA ODLUKA O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA:

- UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

- AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, 

- TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANjINU,

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,

- PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,

- UČITELjSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI.

Predsedavajući je stavio na glasanje  predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, Skupština je sa 91 glasom „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjanjinu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje i nauku je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 24. sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda: PREDLOZIMA ODLUKA O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA:

- UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

- AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, 

- TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANjINU,

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA  U NOVOM SADU,

- PEDAGOŠKOG  FAKULTETA U SOMBORU,

- UČITELjSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, prdsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa  89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjanjinu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština predlog usvojila. 

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi Dnevni red dopuni tačkom: Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ Skupština predlog usvojila.

Poslanička grupa NADA - NOVI DSS - POKS je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 3. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red 24. sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČKA O HITNOJ POTREBI SAGLEDAVANjA BEZBEDNOSNOG STANjA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NAKON MASOVNOG UBISTVA U OŠ „VLADISLAV RIBNIKAR“ DANA 03. MAJA 2023. GODINE. 

Prof. dr Goran Ivančević , predsednik Poslaničke grupe, obrazložio je predlog za dopunu predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 87. stav 8. Poslovnika o radu. 

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 94 glasa „za“ Skupština predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED:

1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE  I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA TURIZMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD OD 2023. GODINE DO 2025. GODINE;

7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110KV TS PERLEZ – TS ŽABALj;

8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ZA IZGRADNjU TRANSPORTNOG GASOVODA NOVO MILOŠEVO–KIKINDA SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE;

9. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA IZBEGLA, RASELjENA LICA I ZA SARADNjU SA SRBIMA U REGIONU ZA 2022. GODINU;

10.  IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE;

11.  IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA   PRAVA DETETA;

12.  IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

13. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

14. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

15.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

16.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

17.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

18.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

19.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

20.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

21.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

22.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

23.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU;

24.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

25.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANjINU;

26.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

27.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;

28.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

29.  PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI;

30.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

31.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

32.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

33.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

34.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

35.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

36.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

37.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU;

38.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU;

39.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

40.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANjINU;

41.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI;

42.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU;

43.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU;

44.  PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI;

45.  PREDLOG ZAKLjUČKA O HITNOJ POTREBI SAGLEDAVANjA BEZBEDNOSNOG STANjA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NAKON MASOVNOG UBISTVA U OŠ „VLADISLAV RIBNIKAR“ DANA 03. MAJA 2023. GODINE.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština utvrdila dnevni red 24. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa od 1. do 5. tačke utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 7. i 8. utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 11. i 12.  utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 89 glasova „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 13. i 14. utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila.

 U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 15. do 29. utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i četiri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila. 

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama od 30. do 44. utvrđenog Dnevnog reda. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 90 glasova „za“ i tri glasa „protiv“ Skupština predlog usvojila.

 

Pošto je spojen pretres po tačkama 1. do 5. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2023. GODINU i dostavila ih Skupštini, na razmatranje i donošenje.

Pokrajinska vlada je dostavila Skupštini Amandmane I-XI na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu koji su postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa. 

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke. 

Na sednici Odbora za budžet i finansije, član Odbora Đurađ Jakšić je, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine izdvojio mišljenje na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. 

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu i predloge pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor je u svom Izveštaju utvrdio tehničke ispravke u Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, na koje je ukazao predstavnik  predlagača i koje su postale sastavni deo Predloga. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Skupštini se obratio i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović. 

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneo je Vladimir Galić, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 

Na osnovu člana 159., a u vezi sa članom 158. stav 2 Poslovnika o radu, ukoliko na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta nisu podneti amandmani vodi se jedinstven pretres. 

Predsedavajući je otvorio spojen pretres po tačkama od 1. do 5. Dnevnog reda. 

Poslanik Đurađ Jakšić je obrazložio svoje izdvojeno mišljenje koje je izdvojio u vezi Predloga pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta za 2023. godinu na sednici Odbora za budžet i finansije. 

U spojenom pretresu su učestvovali: Saša Šućurović, Ana-Marija Pinter, dr Goran Latković, Dmitar Stanišić, Đurađ Jakšić, Eva Dubac, prof. dr Branislav Ristivojević, Pavel Surovi, Radmila Mitrović, Nenad Borović, Marko Šijan, Predrag Ginculj, Nemanja Zavišić, dr Goran Puzić, Igor Stojkov.

Predsedavajući je zaključio spojeni pretres. 

Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, o donošenju Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.  

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i devet glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. 

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini. 

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o  izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 92 glasa „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i sedam glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU RAZVOJA TURIZMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD OD 2023. GODINE DO 2025. GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu razvoja turizma Autonomne pokrajine Vojvodine za period od 2023. godine do 2025. godine i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije i predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku. 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je dr Nenad Ivanišević, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Ištvan Dobo, Đurađ Jakšić i Rajka Vujović.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ i šest glasova „protiv“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu razvoja turizma Autonomne pokrajine Vojvodine za period od 2023. godine do 2025. godine.

Pošto je spojen pretres po tačkama 7. i 8. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110 KILOVOLTI TRAFOSTANICA PERLEZ – TRAFOSTANICA ŽABALj;

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ZA IZGRADNjU TRANSPORTNOG GASOVODA NOVO MILOŠEVO–KIKINDA SA ELEMENTIMA ZA DIREKTNO SPROVOĐENjE i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke. 

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom. 

Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je Nemanja Erceg, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine. 

Predsedavajući je otvorio spojeni pretres. U pretresu je učestvovao poslanik Miodrag Bulajić. 

Predsedavajući je zaključio spojeni pretres i stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 110 kilovolti trafostanica Perlez – trafostanica Žabalj, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 79 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 110 kilovolti trafostanica Perlez – trafostanica Žabalj.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za izgradnju transportnog gasovoda Novo Miloševo – Kikinda sa elementima za direktno sprovođenje, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 78 glasova „za“ Skupština donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za izgradnju transportnog gasovoda Novo Miloševo – Kikinda sa elementima za direktno sprovođenje.

9. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA IZBEGLA, RASELjENA LICA I ZA SARADNjU SA SRBIMA U REGIONU ZA 2022. GODINU;

Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu dostavio je Skupštini Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2022. godinu na razmatranje i usvajanje.

 Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2022. godinu i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj. 

Predsedavajući je otvorio pretres. U pretresu su učestvovali: Aleksandar Sofić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, koji je obrazložio Mišljenje Pokrajinske vlade povodom Izveštaja, Aleksandar Zirojević, Miroslav Rodić, Milica Jurić i Đurađ Jakšić.

Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2022. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština usvojila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu.

10. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE;

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine na razmatranje i usvajanje. 

Izveštaj je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi. 

Izveštaj o radu za 2022. godinu prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje i nauku i Odbor za budžet i finansije i predložili su Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio pretres i stavio Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ Skupština usvojila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine.

 

Pošto je spojen pretres po tačkama 11. i 12. prešlo se na rad po tim tačkama.

- IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA PRAVA DETETA;

- IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA - OMBUDSMANA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je, na osnovu člana 8. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu podneo Skupštini Predlog za izbor zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta i Predlog za izbor zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova, na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. U pretresu je učestvovala poslanik dr Marina Nedeljković. Predsedavajući je zaključio spojeni pretres.

Na osnovu člana 8. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, zamenike ombudsmana bira Skupština većinom glasova od ukupnog broja poslanika. 

 Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta izabere Joland Korora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ i jednim glasom „ protiv“ Skupština za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za prava deteta izabrala Joland Kororu.

 Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog da se za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova izabere Snežana Knežević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“ Skupština za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova izabrala Snežanu Knežević.

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, novoizabrani zamenici Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana su položili zakletvu nakon čega im je predsedavajući poželeo uspešan rad.

 

Pošto je spojen pretres po tačkama 13. i 14. prešlo se na rad po tim tačkama.

Pokrajinska vlada utvrdila je 

- PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;

- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio spojen pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o prestanku mandata direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Odluku o prestanku mandata direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

 

Pošto je spojen pretres po tačkama od 15. do 29. prešlo se na rad po tim tačkama.

Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je predloge odluka o razrešenju članova Saveta:

- UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

- AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, 

- TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANjINU,

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,

- PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,

- UČITELjSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč,predsedavajući je zaključio spojen pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 84 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjanjinu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju Saveta članova SavetaTehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjanjinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Predsedavajući je stavio  na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština donela Odluku o razrešenju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

 

Pošto je spojen pretres po tačkama od 30. do 44. prešlo se na rad po tim tačkama.

Odbor za obrazovanje i nauku utvrdio je predloge odluka o imenovanju članova Saveta:

- UNIVERZITETA U NOVOM SADU,

- FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,

- EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU,

- AKADEMIJE UMETNOSTI U NOVOM SADU,

- PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, 

- TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENjANjINU,

- GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI,

- FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U NOVOM SADU,

- PEDAGOŠKOG FAKULTETA U SOMBORU,

- UČITELjSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio spojen pretres. Pošto nije bilo prijavljenih za reč, predsedavajući je zaključio spojen pretres i stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 81 glasom „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 84 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 86 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 85 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjanjinu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju Saveta članova SavetaTehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjanjinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 87 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 84 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 88 glasova „za“ Skupština donela Odluku o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

45. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČKA O HITNOJ POTREBI SAGLEDAVANjA BEZBEDNOSNOG STANjA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NAKON MASOVNOG UBISTVA U OŠ „VLADISLAV RIBNIKAR“ DANA 03. MAJA 2023. GODINE;

Poslanička grupa NADA - NOVI DSS - POKS dostavila je Skupštini Predlog zaključka o hitnoj potrebi sagledavanja bezbednosnog stanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine nakon masovnog ubistva u OŠ „Vladislav Ribnikar“ dana 03. maja 2023. godine na razmatranje i donošenje. 

Izveštaj je dostavljen Odboru za obrazovanje i nauku, Odboru za budžet i finansije i Pokrajinskoj vladi, na mišljenje. Odbori nisu razmotrili Predlog zaključka i nisu dostavili Izveštaj povodom Predloga zaključka, a takođe ni Pokrajinska vlada nije dostavila Mišljenje povodom Predloga. S obzirom da Pokrajinska vlada ni nadležni odbori nisu dostavili Mišljenje, odnosno Izveštaje, u skladu sa članom 144. stav 4 Poslovnika o radu Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog zaključka razmotri i bez Mišljenja Pokrajinske vlade, odnosno izveštaja odbora.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključka bez Mišljenja Pokrajinske vlade i izveštaja nadležnih odbora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da, sa tri glasa “za“ i 85 glasova „protiv“ Skupština predlog nije usvojila.S obzirom da je Skupština odlučila da ne razmatra ovaj Predlog zaključka bez Mišljenja Pokrajinske vlade i izveštaja odbora, a imajući u vidu  društveni značaj ove teme predsednik Skupštine je predložio sledeći : 

ZAKLjUČAK

1.Zadužuje se Pokrajinska vlada, da u skladu sa svojim nadležnostima, preduzme mere radi utvrđivanja stanja u oblasti bezbednosti dece i učenika, te da, do početka školske 2023/24. godine, dostavi Informaciju Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine o preduzetim merama.

 Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog zaključka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je sa 91 glasom „za“ Skupština donela Zaključak koji je predložio predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA. 

Predsedavajući je podsetio poslanike da je poslanik dr Marina Nedeljković, na 23. sednici Skupštine koja je održana 08. juna 2023. godine, postavila dopunska poslanička pitanja  pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i pokrajinskom sekretaru za zdravstvo, te da su odgovori poslaniku dostavljeni. Poslanik dr Marina Nedeljković nije želela da prokomentariše odgovore.

Poslanička pitanja postavila je poslanik dr Marina Nedeljković i to: pokrajinskom sekretaru za kulturu i odnose sa verskim zajednicama, pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine.

 Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 24. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 14,50 časova.

 

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.