Сазив 2020-2024
Число схадзки: 24
Датум отримованя: 22. 06. 2023.
Записнїк

ЗАПИСНИК

Са 24. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 22. јуна 2023. године у Великој сали зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина).

Седница је почела у 10,04 часова.

Седницом Скупштине су председавали Иштван Пастор, председник и Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Од укупног броја посланика, седници Скупштине је присуствовало 106 посланикa. Према евиденцији, седници нису присуствовали посланици: мр Светлана Бабић, Бранислав Богарошки, Мирослав Бошковић, Александра Ђанковић, др Ружица Игић, Душко Кочалка, Наташа Лалић, Јелена Лопушина, Татјана Николић, Борис Новаковић, Ивана Росић, Сузана Пронић, Ненад Чанак и Мирослав Чеман.

Председавајући је предложио да се утврди кворум и констатовао је да je, почетку седнице, присуствовало 96 посланика, што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Председавајући је ставио на гласање Записник са 23. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 08. јуна 2023. године. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина, са 89 гласова „за“ усвојила Записник са 23. седнице Скупштине.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је, у складу са чланом 12. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, констатовао престанак функције Снежани Кнежевић, заменику Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова и Милану Дакићу, заменику Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета, због истека мандата. Председавајући је констатовао да је, сагласно члану 12. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, престала функција Снежани Кнежевић, заменику Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова и Милану Дакићу заменику Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета, због истека мандата, даном доношења одлука. 

На основу члана 86. Пословника о раду прешло се на део седнице у коме посланици могу Покрајинској влади, у складу са чланом 198. Пословника о раду, постављати питања и тражити информације о свим областима из надлежности Покрајинске владе. Део седнице посвећен постављању питања и тражењу информација траје најдуже 60 минута и обавља се без обзира на број посланика у сали. Посланик Саша Шућуровић, поставио је питање Игору Мировићу, председнику Покрајинске владе, који му је усмено одговорио на постављено питање. Пошто није било више питања посланика прешло се на рад.

Председавајући је утврдио кворум и констатовао да је присутно 99 посланика што је довољан број да Скупштина пуноважно ради и одлучује.

Прешло се на утврђивање Дневног реда.

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 24. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА. 

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Покрајинска влада је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 24. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 24. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда: ПРЕДЛОЗИМА ОДЛУКA О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

- УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

- АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ, 

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАЊИНУ,

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,

- ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,

- УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ.

Председавајући је ставио на гласање  предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду. Након гласања, Скупштина је са 91 гласом „за“ предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици. Након гласања председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду. Након гласања председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила.

Одбор за образовање и науку је предложиo, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 24. седнице Скупштине допуни новим тачкама дневног реда: ПРЕДЛОЗИМА ОДЛУКA О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

- УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

- АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ, 

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАЊИНУ,

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  У НОВОМ САДУ,

- ПЕДАГОШКОГ  ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,

- УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду. Након гласања, прдседавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са  89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила. 

Председавајући је ставио на гласање предлог да се предложени Дневни ред допуни тачком: Предлог одлуке о именовању чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ Скупштина предлог усвојила.

Посланичка група НАДА - НОВИ ДСС - ПОКС је предложила, на основу члана 87. ст. 2. и 3. Пословника о раду, да се предложени дневни ред 24. седнице Скупштине допуни новом тачком дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ХИТНОЈ ПОТРЕБИ САГЛЕДАВАЊА БЕЗБЕДНОСНОГ СТАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА, ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НАКОН МАСОВНОГ УБИСТВА У ОШ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР“ ДАНА 03. МАЈА 2023. ГОДИНЕ. 

Проф. др Горан Иванчевић , председник Посланичке групе, образложио је предлог за допуну предложеног дневног реда у складу са чланом 87. став 8. Пословника о раду. 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 94 гласа „за“ Скупштина предлог усвојила.

Председавајући је предложио да се посланици изјасне о предложеном дневном реду:

ДНЕВНИ РЕД:

1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ  И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ;

3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAМA И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ;

4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ OДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ГОДИНЕ ДО 2025. ГОДИНЕ;

7. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 110KV ТС ПЕРЛЕЗ – ТС ЖАБАЉ;

8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА НОВО МИЛОШЕВО–КИКИНДА СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ;

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ИЗБЕГЛА, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА У РЕГИОНУ ЗА 2022. ГОДИНУ;

10.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ;

11.  ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА   ПРАВА ДЕТЕТА;

12.  ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

15.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

16.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

17.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

18.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

19.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

20.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

21.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

22.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

23.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;

24.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

25.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАЊИНУ;

26.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

27.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;

28.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

29.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ;

30.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ;

31.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

32.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

33.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

34.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

35.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

36.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

37.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ;

38.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ;

39.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ;

40.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАЊИНУ;

41.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ;

42.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ;

43.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ;

44.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ;

45.  ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ХИТНОЈ ПОТРЕБИ САГЛЕДАВАЊА БЕЗБЕДНОСНОГ СТАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА, ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НАКОН МАСОВНОГ УБИСТВА У ОШ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР“ ДАНА 03. МАЈА 2023. ГОДИНЕ.

Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и четири гласа „против“ Скупштина утврдила дневни ред 24. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса од 1. до 5. тачке утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина предлог усвојила. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 7. и 8. утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина предлог усвојила. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 11. и 12.  утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 89 гласова „за“ и четири гласа „против“ Скупштина предлог усвојила.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама 13. и 14. утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и четири гласа „против“ Скупштина предлог усвојила.

 У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 15. до 29. утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и четири гласа „против“ Скупштина предлог усвојила. 

У складу са чланом 88. став 4. Пословника о раду Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама од 30. до 44. утврђеног Дневног реда. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 90 гласова „за“ и три гласа „против“ Скупштина предлог усвојилa.

 

Пошто је спојен претрес по тачкама 1. до 5. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAМA И ДОПУНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ и доставила их Скупштини, на разматрање и доношење.

Покрајинска влада је доставила Скупштини Амандмане I-XI на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину који су постали саставни део Предлога и о њима се одвојено не гласа. 

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке. 

На седници Одбора за буџет и финансије, члан Одбора Ђурађ Јакшић је, у складу са чланом 52. став 2. Пословника о раду Скупштине издвојио мишљење на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. 

Предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и предлоге покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор је у свом Извештају утврдио техничкe исправкe у Предлогу покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, на које је указао представник  предлагача и које су постале саставни део Предлога. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом.

Поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Скупштини се обратио и председник Покрајинске владе Игор Мировић. 

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука из области пољопривреде поднео је Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

На основу члана 159., а у вези са чланом 158. став 2 Пословника о раду, уколико на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета нису поднети амандмани води се јединствен претрес. 

Председавајући је отворио спојен претрес по тачкама од 1. до 5. Дневног реда. 

Посланик Ђурађ Јакшић је образложио своје издвојено мишљење које је издвојио у вези Предлога покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета за 2023. годину на седници Одбора за буџет и финансије. 

У спојеном претресу су учествовали: Саша Шућуровић, Ана-Марија Пинтер, др Горан Латковић, Дмитар Станишић, Ђурађ Јакшић, Ева Дубац, проф. др Бранислав Ристивојевић, Павел Сурови, Радмила Митровић, Ненад Боровић, Марко Шијан, Предраг Гинцуљ, Немања Завишић, др Горан Пузић, Игор Стојков.

Председавајући је закључио спојени претрес. 

На основу члана 38. став 3. Статута Аутономне покрајине Војводине, о доношењу Буџета Аутономне покрајине Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.  

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и девет гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. 

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години. 

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменaмa и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о  изменaмa и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 92 гласа „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и седам гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ OДЛУКЕ О ПРОГРАМУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ГОДИНЕ ДО 2025. ГОДИНЕ;

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске oдлуке о Програму развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2023. године до 2025. године и доставила га Скупштини, на разматрање и доношење. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије и предлoжили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку. 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да је Предлог покрајинске скупштинске одлуке у складу са Статутом и правним системом.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је др Ненад Иванишевић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Иштван Добо, Ђурађ Јакшић и Рајка Вујовић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ и шест гласова „против“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о Програму развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2023. године до 2025. године.

Пошто је спојен претрес по тачкама 7. и 8. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је:

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 110 КИЛОВОЛТИ ТРАФОСТАНИЦА ПЕРЛЕЗ – ТРАФОСТАНИЦА ЖАБАЉ;

- ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ OДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА НОВО МИЛОШЕВО–КИКИНДА СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке. 

Предлоге покрајинских скупштинских одлука претходно је размотрио и Одбор за прописе. Одбор сматра да су предлози покрајинских скупштинских одлука у складу са Статутом и правним системом. 

Уводно излагање поводом предлога покрајинских скупштинских одлука поднео је Немања Ерцег, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине. 

Председавајући је отворио спојени претрес. У претресу је учествовао посланик Миодраг Булајић. 

Председавајући је закључио спојени претрес и ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 киловолти трафостаница Перлез – трафостаница Жабаљ, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 79 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 киловолти трафостаница Перлез – трафостаница Жабаљ.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 78 гласова „за“ Скупштина донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење.

9. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ИЗБЕГЛА, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ЗА САРАДЊУ СА СРБИМА У РЕГИОНУ ЗА 2022. ГОДИНУ;

Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону доставио је Скупштини Извештај о раду и финансијском пословању за 2022. годину на разматрање и усвајање.

 Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби. Извештај о раду и финансијском пословању за 2022. годину и Мишљење Покрајинске владе претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и усвоји Извештај. 

Председавајући је отворио претрес. У претресу су учествовали: Александар Софић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, који је образложио Мишљење Покрајинске владе поводом Извештаја, Александар Зиројевић, Мирослав Родић, Милица Јурић и Ђурађ Јакшић.

Председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду и финансијском пословању за 2022. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина усвојила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину.

10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ;

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године на разматрање и усвајање. 

Извештај је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби. 

Извештај о раду за 2022. годину претходно су размотрили Одбор за образовање и науку и Одбор за буџет и финансије и предложили су Скупштини да размотри и усвоји Извештај.

Председавајући је отворио претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио претрес и ставио Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. годинe, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ и једним гласом „против“ Скупштина усвојила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године.

 

Пошто је спојен претрес по тачкама 11. и 12. прешло се на рад по тим тачкама.

- ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА;

- ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА - ОМБУДСМАНА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је, на основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману поднео Скупштини Предлог за избор заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета и Предлог за избор заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова, на разматрање.

Председавајући је отворио спојен претрес. У претресу је учествовала посланик др Марина Недељковић. Председавајући је закључио спојени претрес.

На основу члана 8. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману, заменике омбудсмана бира Скупштина већином гласова од укупног броја посланика. 

 Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета изабере Јоланд Корора. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ и једним гласом „ против“ Скупштина за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за права детета изабрала Јоланд Корору.

 Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова изабере Снежана Кнежевић. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ и једним гласом „против“ Скупштина за заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова изабрала Снежану Кнежевић.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, новоизабрани заменици Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана су положили заклетву након чега им је председавајући пожелео успешан рад.

 

Пошто је спојен претрес по тачкама 13. и 14. прешло се на рад по тим тачкама.

Покрајинска влада утврдила је 

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;

- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА и доставила их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио спојен претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио спојен претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о престанку мандата директора Покрајинског завода за равноправност полова. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о престанку мандата директора Покрајинског завода за равноправност полова.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова.

 

Пошто је спојен претрес по тачкама од 15. до 29. прешло се на рад по тим тачкама.

Одбор за образовање и науку утврдио је предлоге одлука о разрешењу чланова Савета:

- УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

- АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ, 

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАЊИНУ,

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,

- ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,

- УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио спојен претрес. Пошто није било пријављених за реч,председавајући је закључио спојен претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 84 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Савета Академије уметности у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу Савета чланова СаветаТехничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору.

Председавајући је ставио  на гласање Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.

 

Пошто је спојен претрес по тачкама од 30. до 44. прешло се на рад по тим тачкама.

Одбор за образовање и науку утврдио је предлоге одлука о именовању чланова Савета:

- УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,

- ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,

- АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,

- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ, 

- ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАЊИНУ,

- ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,

- ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,

- ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,

- УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио спојен претрес. Пошто није било пријављених за реч, председавајући је закључио спојен претрес и ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 81 гласом „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 84 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 86 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 85 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Савета Академије уметности у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању Савета чланова СаветаТехничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 87 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 84 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о именовању чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 88 гласова „за“ Скупштина донела Одлуку о именовању чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.

45. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ХИТНОЈ ПОТРЕБИ САГЛЕДАВАЊА БЕЗБЕДНОСНОГ СТАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА, ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НАКОН МАСОВНОГ УБИСТВА У ОШ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР“ ДАНА 03. МАЈА 2023. ГОДИНЕ;

Посланичка група НАДА - НОВИ ДСС - ПОКС доставила је Скупштини Предлог закључка о хитној потреби сагледавања безбедносног стања у предшколским установама, основним и средњим школама на територији Аутономне покрајине Војводине након масовног убиства у ОШ „Владислав Рибникар“ дана 03. маја 2023. године на разматрање и доношење. 

Извештај је достављен Одбору за образовање и науку, Одбору за буџет и финансије и Покрајинској влади, на мишљење. Одбори нису размотрили Предлог закључка и нису доставили Извештај поводом Предлога закључка, а такође ни Покрајинска влада није доставила Мишљење поводом Предлога. С обзиром да Покрајинска влада ни надлежни одбори нису доставили Мишљење, односно Извештаје, у складу са чланом 144. став 4 Пословника о раду Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Предлог закључка размотри и без Мишљења Покрајинске владе, односно извештаја одбора.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Предлог закључка без Мишљења Покрајинске владе и извештаја надлежних одбора. Након гласања, председавајући је констатовао да, са три гласа “за“ и 85 гласова „против“ Скупштина предлог није усвојила.С обзиром да је Скупштина одлучила да не разматра овај Предлог закључка без Мишљења Покрајинске владе и извештаја одбора, а имајући у виду  друштвени значај ове теме председник Скупштине је предложио следећи : 

ЗАКЉУЧАК

1.Задужује се Покрајинска влада, да у складу са својим надлежностима, предузме мере ради утврђивања стања у области безбедности деце и ученика, те да, до почетка школске 2023/24. године, достави Информацију Скупштини Аутономне покрајине Војводине о предузетим мерама.

 Председавајући је ставио на гласање Предлог закључка. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 91 гласом „за“ Скупштина донела Закључак који је предложио председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Пошто је окончан рад по утврђеном дневном реду прешло се на ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА. 

Председавајући је подсетио посланике да је посланик др Марина Недељковић, на 23. седници Скупштине која је одржана 08. јуна 2023. године, поставила допунска посланичка питања  покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и равноправност полова и покрајинском секретару за здравство, те да су одговори посланику достављени. Посланик др Марина Недељковић није желела да прокоментарише одговоре.

Посланичка питања поставила је посланик др Марина Недељковић и то: покрајинском секретару за културу и односе са верским заједницама, покрајинском секретару за привреду и туризам и покрајинском секретару за урбанизам и заштиту животне средине.

 Пошто више није било посланичких питања, председавајући је закључио 24. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 14,50 часова.

 

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.