2008 - 2012 összehívás
Az ülések száma: 13
A megtartás időpontja: 15. 10. 2009.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
13. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 15. oktobra 2009. godine (četvrtak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE "PETRO KUZMJAK" U RUSKOM KRSTURU,
  2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  3. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU,
  4. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2008. GODINU.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 12. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 19. septembra 2009. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 05. oktobar 2009. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor