Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 19
Датум отримованя: 18. 12. 2009.
Записнїк

са 19. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 18. децембра 2009. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,14 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине и Синиша Лазић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 109 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Живица Брадваревић, Горан Јешић, Бранко Јоцић, Благоје Крајиновић, др Ненад Лемајић, Јелена Милинић, Борислав Новаковић, др Бранислав Попов, Саша Тодоровић, Ладислав Томић и мр Фехер Ласло.

Председавајући је обавестио посланике да је 19. седницу Скупштине АП Војводине, сазвао у року краћем од десет дана и у петак, с обзиром да је, према члану 31. Закона о буџетском систему Републике Србије, Скупштина АП Војводине у обавези да до 20. децембра 2009. године донесе Покрајинску скупштинску одлуку о буџету АП Војводине за 2010. годину.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 19. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записници са 17. и 18. седнице Скупштине, које су одржане 14. децембра 2009. године достављени су посланицима.

Председавајући је ставио на гласање записник са 17. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" усвојила записник са 17. седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 18. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" усвојила записник са 18. седнице Скупштине.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, у складу са чланом 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, констатовао је да је заменицима Покрајинског омбудсмана Гобор Золтану, Стевану Арамбашићу и Драгомиру Секулићу истекао мандат, о чему је обавестио Скупштину, на основу чега Скупштина доноси Одлуку о престанку њихових мандата.

Председавајући је обавестио посланике да је Бранислав Травица поднео оставку на функцију члана Покрајинске изборне комисије и констатовао је да му је престала функција члана Покрајинске изборне комисије, са 18. децембром 2009. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 19. седницу Скупштине АП Војводине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Покрајинска влада предложила је Скупштини АП Војводине, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009.годину,
 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010.годину,
 • Извештај о реализацији Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период 2004-2009.године.

Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 18 гласова "против" предлог усвојила.

Покрајински омбудсман предложио је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 19. седнице прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог за избор заменика Покрајинског омбудсмана

Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 19 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 19. седнице прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог споразума о сарадњи између Жупанијске скупштине Бач-Кишкун (Република Мађарска), Вуковарско-сријемске жупаније (Република Хрватска) и Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 18 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени одлуке о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици,
 • Предлог одлуке о измени одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и четири гласа "против" предлог усвојила.

Одбор за пољопривреду предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 19. седнице прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 18 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Демократска странка Србије-Нова Србија доставила је Скупштини Предлог за избор члана и заменика члана Покрајинске изборне комисије, а Одбор за организацију управе и локалну самоуправу утврдио је Предлог одлуке и предложио, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа "за" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 19. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Предлог за проширење предложеног дневног реда образложио је посланик Бранислав Богарошки.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за" и 68 гласова "против" предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 19. седницу Скупштине.

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА,
 4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2004-2009.ГОДИНЕ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА ИЗ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2004-2009.ГОДИНЕ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 10. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА,
 11. ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЖУПАНИЈСКЕ СКУПШТИНЕ БАЧ-КИШКУН (РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА), ВУКОВАРСКО-СРИЈЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ (РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА) И СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 12. ИНФОРМАЦИЈА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ПОДУНАВСКИХ ГРАДОВА И РЕГИОНА НА IV ЕВРОПСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У БУДИМПЕШТИ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и 20 гласова "против" утврдила дневни ред 19. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута, а излагање председника, односно представника посланичких група,код разматрања Предлога покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину, на 10 минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 20 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по тачки утврђеног дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник и чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009.годину и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Представник предлагача је, на седници Одбора за буџет и финансије, указао на правно-техничке исправке у тексту Предлога покрајинске скупштинске одлуке, које су постале саставни део текста Предлога и о њима се одвојено није гласало.

Одбор за буџет и финансије предложио је Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова "за" и 19 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину и доставила га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине Амандмане I-VI на Предлог покрајинске скупштинске одлуке, који су постали саставни део Предлога и о њима се одвојено није гласало.

Посланици у Скупштини АП Војводине Тања Јовановић, Драгана Латовљев, Лазар Марјански, Маријана Четојевић, Рајко Мрђа, Бранислав Ивановић, Лазар Чавић, Милан Ћук, Саша Сантовац, Радисав Јекић, Никола Лалић, Стојан Тинтор, Сузана Бркић, Миленко Германац, Горан Тајдић, Ароксалаши Тибор, Милорад Бојин, др Живорад Смиљанић и Марија Радојчић поднели су амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада је прихватила Амандман др Живорада Смиљанића и амандмане I-II Марије Радојчић, који су на тај начин постали саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке и о њима се одвојено није гласало, а амандмане посланика Тање Јовановић, Драгане Латовљев, Лазара Марјанског, Маријане Четојевић, Рајка Мрђе, Бранислава Ивановића, Лазара Чавића, Милана Ћука, Саше Сантовца, Радисава Јекића, Николе Лалића, Стојана Тинтора, Сузане Бркића, Миленка Германца, Горана Тајдића, Ароксалаши Тибора и Милорада Бојина није прихватила.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане посланика Тање Јовановић, Драгане Латовљев, Лазара Марјанског, Маријане Четојевић, Рајка Мрђе, Бранислава Ивановића, Лазара Чавића, Милана Ћука, Саше Сантовца, Радисава Јекића, Николе Лалића, Стојана Тинтора, Сузане Бркића, Миленка Германца, Горана Тајдића, Ароксалаши Тибора и Милорада Бојина.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднели су председник Покрајинске владе доц. др Бојан Пајтић и члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали посланици:Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Маријана Четојевић, проф. др Драгослав Петровић, Борко Илић, Марија Радојчић, Боре Кутић, проф. др Ненад Вуњак, Александар Радоњић, Саша Сантовац, Ненад Боровић, Лазар Марјански, Ненад Иванишевић, Тања Јовановић, др Бранислав Бојић, Горан Тајдић, мр Томислав Богуновић, Милорад Бојин, Даниел Ковачић, др Живорад Смиљанић, Драгана Латовљев, Тобијаш Јожеф, Милан Ћук, Миливој Вребалов, Лазар Чавић и покрајински секретар за привреду Пастор Иштван, Новка Мојић, покрајински секретар за социјалну политику и демографију.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 15.05 до 16,20 часова.

У наставку претреса учествовали су посланици:Душко Јовановић, Недељко Коњокрад, др Жељко Видовић, Милорад Мирчић, Влатко Јовићевић, Ана Новковић и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

На члан 9. предлога одлуке поднето је 26 амандмана.

Поднете амандмане додатно су образложили посланици: Тања Јовановић, Драгана Латовљев, Маријана Четојевић, Рајко Мрђа, Бранислав Ивановић, Лазар Чавић, Милан Ћук, Саша Сантовац, Радисав Јекић, Никола Лалић, Сузана Бркић, Миленко Германац, Горан Тајдић, Ароксалаши Тибор, и Милорад Бојин.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Тање Јовановић.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман I посланице Тање Јовановић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXV посланика Милорада Бојина.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман XXV посланика Милорада Бојина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Рајка Мрђе.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман V посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIV посланице Сузане Бркић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман XIV посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Бранислава Ивановића.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 81 гласом "против" није прихватила Амандман VI посланика Бранислава Ивановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Лазара Чавића.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 81 гласом "против" није прихватила Амандман VII посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIV посланика Ароксалаши Тибора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 81 гласом "против" није прихватила Амандман XXIV посланика Ароксалаши Тибора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIII посланика Лазара Чавића.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 81 гласом "против" није прихватила Амандман XXIII посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXII посланика Горана Тајдића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 82 гласа "против" није прихватила Амандман XXII посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVII посланика Миленка Германца.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман XVII посланика Миленка Германца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланице Драгане Латовљев.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман II посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Лазара Марјанског. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман X посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI посланика Радисава Јекића.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 82 гласа "против" није прихватила Амандман XI посланика Радисава Јекића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Лазара Марјанског.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 81 гласом "против" није прихватила Амандман III посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланице Маријане Четојевић.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за", 72 гласа "против" и пет уздржаних гласова није прихватила Амандман IV посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласања Амандман IX посланика Саше Сантовца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман IX посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIII посланика Стојана Тинтора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман XIII посланика Стојана Тинтора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVIII посланице Сузане Бркић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман XVIII посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIX посланика Горана Тајдића.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 81 гласом "против" није прихватила Амандман XIX посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XX посланика Горана Тајдића.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 82 гласа "против" није прихватила Амандман XX посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXI посланика Рајка Мрђе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 81 гласом "против" није прихватила Амандман XXI посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVI посланице Маријане Четојевић.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за", 74 гласа "против" и једним уздржаним гласом није прихватила Амандман XVI посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXVI посланика Миленка Германца.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 78 гласова v није прихватила Амандман XXVI посланика Миленка Германца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Милана Ћука.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за", 77 гласова "против" и два уздржана гласа није прихватила Амандман VIII посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XV посланика Саше Сантовца.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман XV посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XII посланика Николе Лалића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 81 гласом "против" није прихватила Амандман XII посланика Николе Лалића.

На основу члана 41. Статута АП Војводине Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине је донета ако је за њу гласала већина од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање у целини. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 21 гласом "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о покрајинским административним таксама и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за буџет и финансије.

Представник предлагача је, на седници Одбора за буџет и финансије, указао на правно-техничке исправке у тексту Предлога одлуке, које су постале саставни део Предлога одлуке и о њима се одвојено није гласало. Одбор за буџет и финансије је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Одбор за прописе је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је мр Јовица Ђукић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Милан Ђукић и Саша Сантовац.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Покрајинску скупштинску одлуку о покрајинским административним таксама.


3. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2004-2009.ГОДИНЕ

Покрајинска влада прихватила је Извештај о реализацији Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период 2004-2009.године и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и усвајање.

Извештај је претходно размотрио Одбор за привреду и предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о реализацији Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период 2004-2009.године.

Уводно излагање поводом 4. и 5. тачке дневног реда поднео је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду Иштван Пастор.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај о реализацији Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период 2004-2009.године на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" усвојила Извештај о реализацији Програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период 2004-2009.године.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА ИЗ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2004-2009.ГОДИНЕ

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период од 2004-2009.године и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије.

Повереник предлагача је, на седницама одбора, указала на потребу правно-техничке исправке Предлога одлуке која се односи на усаглашавање преамбуле Предлога одлуке са Статутом АП Војводине. Са правно-техничком исправком сагласио се представник предлагача, која је на тај начин постала саставни део Предлога одлуке и о њој се одвојено није гласало.

Одбори су предлажили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине за период од 2004-2009.године.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отвориo претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за"и једним уздржаним гласом донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Одбор за пољопривреду утврдио је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отвориo претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


10. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА

Покрајински омбудсман на основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману поднео је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Предлог за реизбор Стевана Арамбашића и Драгомира Секулића и избор Еве Вукашиновић за заменике Покрајинског омбудсмана.

Покрајински омбудсман др Дејан Јанча додатно је образложио Предлог.

Председавајући је отвориo претрес.

Председавајући је, у складу са чланом 80. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, предложио да Скупштина настави са радом после 19,00 часова, док се не заврши рад по утврђеном дневном реду. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" предлог усвојила.

На основу члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману заменике бира Скупштина већином гласова укупног броја посланика.

Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина изабере Ева Вукашиновић.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" за заменика Покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина изабрала Еву Вукашиновић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског омбудсмана изабере Стеван Арамбашић.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" за заменика Покрајинског омбудсмана изабрала Стевана Арамбашића.

Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменика Покрајинског омбудсмана изабере Драгомир Секулић.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" за заменика Покрајинског омбудсмана изабрала Драгомира Секулића.

На основу члана 46. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, заменици Покрајинског омбудсмана су положили заклетву пред Скупштином.

Председавајући је честитао новоизабраним заменицима Покрајинског омбудсмана и пожелео им успешан рад.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЖУПАНИЈСКЕ СКУПШТИНЕ БАЧ-КИШКУН (РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА), ВУКОВАРСКО-СРИЈЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ (РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА) И СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу доставио је Скупштини АП Војводине Предлог споразума о сарадњи између Жупанијске скупштине Бач-Кишкун (Република Мађарска), Вуковарско-сријемске жупаније (Република Хрватска) и Скупштине Аутономне Покрајине Војводине са Предлогом закључака на разматрање.

Предлог споразума са Предлогом закључака је достављен Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Председавајући је отвориo претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог споразума са Предлогом закључака.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и једним гласом "против" прихватила Споразум о сарадњи између Жупанијске скупштине Бач-Кишкун (Република Мађарска), Вуковарско-сријемске жупаније (Република Хрватска) и Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и донела

З А К Љ У Ч К Е

I Прихвата се ПРЕДЛОГ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЖУПАНИЈСКЕ СКУПШТИНЕ БАЧ-КИШКУН (РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА), ВУКОВАРКО-СРИЈЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ (РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА) И СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ.

II Овлашћује се Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине да потпише СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЖУПАНИЈСКЕ СКУПШТИНЕ БАЧ-КИШКУН (РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА), ВУКОВАРКО-СРИЈЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ (РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА) И СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ.


12. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ПОДУНАВСКИХ ГРАДОВА И РЕГИОНА НА IV ЕВРОПСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У БУДИМПЕШТИ

Одбор за европске интеграције и међународну регионалну сарадњу утврдио је Информацију о оснивању Савета подунавских градова и региона на IV европској конференцији у Будимпешти са Предлогом закључака и доставио је Скупштини на разматрање и усвајање.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада није имала примедби.

Председавајући је отвориo претрес.

Председавајући је ставио на гласање Информацију о оснивању Савета подунавских градова и региона на IV европској конференцији у Будимпешти са Предлогом закључака. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" усвојила Информацију о оснивању Савета подунавских градова и региона на IV европској конференцији у Будимпешти и донела

З А К Љ У Ч К Е

I Усваја се Информација о оснивању Савета подунавских градова и региона на IV европској конференцији у Будимпешти.

II Задужује се Одбор за европске интеграције и међународну сарадњу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине да прати активности Савета подунавских градова и региона и о томе обавештава Скупштину АП Војводине.

 

Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 18,54 часова.