Componenţa 2008 - 2012
Numărul şedinţelor: 20
Data desfăşurării: 16. 02. 2010.
Procesul-verbal

20. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 16. februara 2010. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

 

Sednica je počela u 11,15 časova.

 

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić i mr Maja Sedlarević, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

 

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 114 poslanika.

 

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Jovica Zarkula, Blagoje Krajinović, dr Nenad Lemajić, Milena Maksimović i Igor Pavličić.

 

Predsedavajući je obavestio poslanike da je dr Branislav Popov, poslanik u Skupštini AP Vojvodine, preminuo 04.januara 2010. godine, i pozvao sve prisutne da minutom ćutanja odaju poštu preminulom kolegi.

 

Predsedavajući je konstatovao da je, na osnovu člana 80. stav 2. Pokrajinske skupštinske Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, dr Branislavu Popovu 04. januara 2010. godine, zbog smrti, prestao mandat poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

 

Predsedavajući je obavestio poslanike da će, na osnovu člana 51. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, dopunske izbore u izbornoj jedinici 13 Žabalj raspisati u roku od 30 dana.

 

U skladu sa članom 41. stav 1. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojim je propisano da poslaničku grupu obrazuje najmanje pet poslanika, stekli su se uslovi da se konstatuje da je prestala da postoji poslanička grupa Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija.

 

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 20. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

 

Zapisnik sa 19. sednice Skupštine, koja je održana 18. decembra 2009. godine dostavljen je poslanicima.

 

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 19. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" usvojila zapisnik sa 19. sednice Skupštine.

 

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

 

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 20. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

 

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

 

Pokrajinska vlada predložila je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 84.stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje Nacionalnim parkom Fruška gora,
 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode,
 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine,
 • Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad,
 • Predlog odluke o razrešenju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • Predlog odluke o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad,
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad,

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" i 18 glasova "protiv" predlog usvojila.

 

Odbor za ravnopravnost polova predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice proširi novim tačkama dnevnog reda:

 

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i tri glasa "protiv" predlog usvojila.

 

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice proširi novim tačkama dnevnog reda:

 

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine i
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" i četiri glasa "protiv" predlog usvojila.

 

Odbor za budžet i finansije predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice proširi novom tačkom dnevnog reda:

 

 • Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2009. godinu

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" i 22 glasa "protiv" predlog usvojila.

 

Odbor za informisanje predložio je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice proširi novim tačkama dnevnog reda:

 

 • Predlog odluke o razrešenju direktora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko - izdavačku delatnost,
 • Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko - izdavačku delatnost,
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko - izdavačku delatnost,
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko - izdavačku delatnost,

Predsedavajući je stavio Predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za", 22 glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog usvojila.

 

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 20. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

 

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

 

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za", 68 glasova "protiv" i četiri uzdržana glasa predlog nije usvojila.

 

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 20. sednicu Skupštine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 24 glasa "protiv" utvrdila sledeći:

 

Dnevni red:

 

 1. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA VOJVODINE-MARKETING STRATEGIJA TURIZMA VOJVODINE,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUMUNA,
 3. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE NACIONALNIM PARKOM FRUŠKA GORA,
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE,
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 7. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2009. GODINU,
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE VODAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE,
 9. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
 10. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
 11. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU,
 13. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 15. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,
 16. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,
 17. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,
 18. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,
 19. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 20. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 21. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST,
 22. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST,
 23. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST,
 24. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

 

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i 24 glasa "protiv" predlog usvojila.

 

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po tački utvrđenog dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik i članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA VOJVODINE-MARKETING STRATEGIJA TURIZMA VOJVODINE,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o donošenju Strategije razvoja turizma Vojvodine-Marketing Strategija turizma Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije, Odbor za propise i Odbor za privredu.

Odbor za budžet i finansije i Odbor za privredu su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Odbor za propise je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku sa pravno-tehničkom ispravkom navedenom u izveštaju Odbora.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podneo je Ištvan Pastor, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:mr Tomislav Bogunović, prof. dr Nenad Vunjak, Bore Kutić, Saša Santovac, Radovan Ninković, Goran Tajdić, dr Ištvan Biro, Milan Zvekić, dr Živorad Smiljanić, Dragana Latovljev, dr Jovanka Petrović, Rajko Mrđa, Aleksandar Grmuša, Milan Ćuk, Milivoj Vrebalov, Suzana Brkić, Milorad Mirčić, Zoran Babić, Branimir Mitrović, Milorad Bojin, Branko Gajin, Lazar Marjanski, Aleksandar Vig, Nikola Lalić, Vlatko Jovičević, Lazar Čavić, Nenad Borović i Ištvan Pastor, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa "za" i 19 glasova "protiv" donela Odluku o donošenju Strategije razvoja turizma Vojvodine-Marketing Strategija turizma Vojvodine, sa pravno-tehničkim ispravkama sa kojima se saglasio predstavnik predlagača.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O OSNIVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUMUNA,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o izmeni Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za međunacionalne odnose.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom Predloga odluke podneo je Milorad Đurić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za kulturu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 96 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna.


3. tačka dnevnog reda: ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI),

Upravni odbor Pedagoškog zavoda Vojvodine, na osnovu člana 12. stav 1. Odluke o osnivanju Pedagoškog zavoda Vojvodine, dostavio je Skupštini AP Vojvodine Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine radi davanja saglasnosti.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine dostavljena je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada je utvrdila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da da saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i Odluku donese u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 76 glasova "za" i 17 glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE NACIONALNIM PARKOM FRUŠKA GORA,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje Nacionalnim parkom Fruška gora i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je dr Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević i Saša Santovac.

Predsedavajuća je stavila Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 72 glasa "za" i 18 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje Nacionalnim parkom Fruška gora.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je dr Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 61 glasom "za" i 18 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 63 glasa "za" i 18 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AP VOJVODINE ZA 2009.GODINU,

Odbor za budžet i finansije, na sednici održanoj 11.februara 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2009.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dodatno je obrazložio Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Milan Zvekić i Saša Santovac.

Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 60 glasova "za" i 17 glasova "protiv" donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2009.godinu.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE VODAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Daniel Petrović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević i Lazar Marjanski.

Predsedavajuća je stavila Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 62 glasa "za" i 18 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku sa pravno-tehničkim ispravkama navedenim u izveštaju Odbora.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 18 glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE“" NOVI SAD,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 64 glasa "za" i 19 glasova "protiv" donela Odluku o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o imenovanju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dodatno je obrazložio Daniel Petrović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 20 glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SRPSKOG NARODNOG POZORIŠTA U NOVOM SADU,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 22. januara 2010. godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 72 glasa "za" i 20 glasova "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o razrešenju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je Ištavan Pastor, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 73 glasa "za" i 19 glasova "protiv" donela Odluku o razrešenju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o imenovanju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 74 glasa "za" i 20 glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju direktora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,

Odbor za ravnopravnost polova, na sednici održanoj 11. februara 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 70 glasava "za" i 17 glasova "protiv" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,

Odbor za ravnopravnost polova, na sednici održanoj 11. februara 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 61 glasom "za" i tri glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,

Odbor za ravnopravnost polova, na sednici održanoj 11. februara 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajuća je otvorila pretres.

Predsedavajuća je stavila na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština sa 73 glasa "za" i tri glasa "protiv" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,

Odbor za ravnopravnost polova, na sednici održanoj 11. februara 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i tri glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 11. februara 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i tri glasa "protiv" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine.


19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, na sednici održanoj 11. februara 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i tri glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine.


20. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST,

Odbor za informisanje, na sednici održanoj 12. februara 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju direktora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i tri glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o razrešenju direktora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.


21. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST,

Odbor za informisanje, na sednici održanoj 12. februara 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i tri glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.


22. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST,

Odbor za informisanje, na sednici održanoj 12. februara 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i dva glasa "protiv" donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.


23. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO - IZDAVAČKU DELATNOST.

Odbor za informisanje, na sednici održanoj 12. februara 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i tri glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Skupštine "Dnevnik" Holding akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost.


Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavio je poslanik Milan Đukić.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 16,02 časova.