Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 20
Датум отримованя: 16. 02. 2010.
Записнїк

20. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 16. фебруара 2010. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

 

Седница је почела у 11,15 часова.

 

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић и мр Маја Седларевић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

 

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 114 посланика.

 

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Јовица Заркула, Благоје Крајиновић, др Ненад Лемајић, Милена Максимовић и Игор Павличић.

 

Председавајући је обавестио посланике да је др Бранислав Попов, посланик у Скупштини АП Војводине, преминуо 04.јануара 2010. године, и позвао све присутне да минутом ћутања одају пошту преминулом колеги.

 

Председавајући је констатовао да је, на основу члана 80. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, др Браниславу Попову 04. јануара 2010. године, због смрти, престао мандат посланика у Скупштини АП Војводине.

 

Председавајући је обавестио посланике да ће, на основу члана 51. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, допунске изборе у изборној јединици 13 Жабаљ расписати у року од 30 дана.

 

У складу са чланом 41. став 1. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, којим је прописано да посланичку групу образује најмање пет посланика, стекли су се услови да се констатује да је престала да постоји посланичка група Демократска странка Србије-Нова Србија.

 

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 20. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

 

Записник са 19. седнице Скупштине, која је одржана 18. децембра 2009. године достављен је посланицима.

 

Председавајући је ставио на гласање записник са 19. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" усвојила записник са 19. седнице Скупштине.

 

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

 

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 20. седницу Скупштине АП Војводине.

 

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

 

Покрајинска влада предложила је Скупштини АП Војводине, на основу члана 84.став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање Националним парком Фрушка гора,
 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе,
 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине,
 • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад,
 • Предлог одлуке о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине,
 • Предлог одлуке о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад,
 • Предлог одлуке о именовању директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад,

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" и 18 гласова "против" предлог усвојила.

 

Одбор за равноправност полова предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице прошири новим тачкама дневног реда:

 

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.

Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и три гласа "против" предлог усвојила.

 

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице прошири новим тачкама дневног реда:

 

 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине и
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" и четири гласа "против" предлог усвојила.

 

Одбор за буџет и финансије предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице прошири новом тачком дневног реда:

 

 • Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009. годину

Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" и 22 гласа "против" предлог усвојила.

 

Одбор за информисање предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице прошири новим тачкама дневног реда:

 

 • Предлог одлуке о разрешењу директора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско - издавачку делатност,
 • Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско - издавачку делатност,
 • Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско - издавачку делатност,
 • Предлог одлуке о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско - издавачку делатност,

Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за", 22 гласа "против" и једним уздржаним гласом предлог усвојила.

 

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 20. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

 

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

 

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за", 68 гласова "против" и четири уздржана гласа предлог није усвојила.

 

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 20. седницу Скупштине.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 24 гласа "против" утврдила следећи:

 

Дневни ред:

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ВОЈВОДИНЕ-МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ТУРИЗМА ВОЈВОДИНЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА,
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ФРУШКА ГОРА,
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ,
 6. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,
 8. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
 24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

 

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и 24 гласа "против" предлог усвојила.

 

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по тачки утврђеног дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник и чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

 

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ВОЈВОДИНЕ-МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ТУРИЗМА ВОЈВОДИНЕ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о доношењу Стратегије развоја туризма Војводине-Маркетинг Стратегија туризма Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије, Одбор за прописе и Одбор за привреду.

Одбор за буџет и финансије и Одбор за привреду су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Одбор за прописе је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку са правно-техничком исправком наведеном у извештају Одбора.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је Иштван Пастор, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:мр Томислав Богуновић, проф. др Ненад Вуњак, Боре Кутић, Саша Сантовац, Радован Нинковић, Горан Тајдић, др Иштван Биро, Милан Звекић, др Живорад Смиљанић, Драгана Латовљев, др Јованка Петровић, Рајко Мрђа, Александар Грмуша, Милан Ћук, Миливој Вребалов, Сузана Бркић, Милорад Мирчић, Зоран Бабић, Бранимир Митровић, Милорад Бојин, Бранко Гајин, Лазар Марјански, Александар Виг, Никола Лалић, Влатко Јовичевић, Лазар Чавић, Ненад Боровић и Иштван Пастор, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" и 19 гласова "против" донела Одлуку о доношењу Стратегије развоја туризма Војводине-Маркетинг Стратегија туризма Војводине, са правно-техничким исправкама са којима се сагласио представник предлагача.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУМУНА,

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за међунационалне односе.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је Милорад Ђурић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за културу.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 96 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна.


3. тачка дневног реда: ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),

Управни одбор Педагошког завода Војводине, на основу члана 12. став 1. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине, доставио је Скупштини АП Војводине Одлуку о изменама и допунама Статута Педагошког завода Војводине ради давања сагласности.

Одлука о изменама и допунама Статута Педагошког завода Војводине достављена је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада је утврдила Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Педагошког завода Војводине.

Одлуку о изменама и допунама Статута Педагошког завода Војводине претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да да сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Педагошког завода Војводине.

Одлуку о изменама и допунама Статута Педагошког завода Војводине и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 76 гласова "за" и 17 гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Педагошког завода Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ФРУШКА ГОРА,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање Националним парком Фрушка гора и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је др Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић и Саша Сантовац.

Председавајућа је ставила Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 72 гласа "за" и 18 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање Националним парком Фрушка гора.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за буџет и финансије.Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је др Слободан Пузовић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 61 гласом "за" и 18 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 63 гласа "за" и 18 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ,

Одбор за буџет и финансије, на седници одржаној 11.фебруара 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009.годину и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог одлуке додатно је образложио Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Милан Звекић и Саша Сантовац.

Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 60 гласова "за" и 17 гласова "против" донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета АП Војводине за 2009.годину.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Даниел Петровић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић и Лазар Марјански.

Председавајућа је ставила Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 62 гласа "за" и 18 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку са правно-техничким исправкама наведеним у извештају Одбора.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 18 гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“" НОВИ САД,

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајућa је отворила претрес.

Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 64 гласа "за" и 19 гласова "против" донела Одлуку о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о именовању директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке додатно је образложио Даниел Петровић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 20 гласова "против" донела Одлуку о именовању директора Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


11. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НОВОМ САДУ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 22. јануара 2010. године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 72 гласа "за" и 20 гласова "против" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је Иштаван Пастор, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за привреду.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајућа је ставила на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 73 гласа "за" и 19 гласова "против" донела Одлуку о разрешењу директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 74 гласа "за" и 20 гласова "против" донела Одлуку о именовању директора Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,

Одбор за равноправност полова, на седници одржаној 11. фебруара 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 70 гласава "за" и 17 гласова "против" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,

Одбор за равноправност полова, на седници одржаној 11. фебруара 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајућа је отворила претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајућа је ставила на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 61 гласом "за" и три гласа "против" донела Одлуку о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,

Одбор за равноправност полова, на седници одржаној 11. фебруара 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајућа је отворила претрес.

Председавајућа је ставила на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајућа је констатовала да је Скупштина са 73 гласа "за" и три гласа "против" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.


17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,

Одбор за равноправност полова, на седници одржаној 11. фебруара 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и три гласа "против" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за равноправност полова.


18. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 11. фебруара 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и три гласа "против" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.


19. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, на седници одржаној 11. фебруара 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и три гласа "против" донела Одлуку о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.


20. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,

Одбор за информисање, на седници одржаној 12. фебруара 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу директора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и три гласа "против" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о разрешењу директора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.


21. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,

Одбор за информисање, на седници одржаној 12. фебруара 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о именовању вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и три гласа "против" донела Одлуку о именовању вршиоца дужности директора "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.


22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,

Одбор за информисање, на седници одржаној 12. фебруара 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и два гласа "против" донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.


23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ.

Одбор за информисање, на седници одржаној 12. фебруара 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и три гласа "против" донела Одлуку о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.


Посланичко питање у усменом облику поставио је посланик Милан Ђукић.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 16,02 часова.