Componenţa 2008 - 2012
Numărul şedinţelor: 21
Data desfăşurării: 23. 03. 2010.
Procesul-verbal

21. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 23.marta 2010. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,24 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić i Branimir Mitrović, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 113 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:mr Maja Sedlarević, Jovica Zarkula, Nedeljko Konjokrad, Blagoje Krajinović, Goran Kaurić i Marijana Četojević.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Goran Kaurić podneo Skupštini AP Vojvodine ostavku na mesto poslanika.

Predsedavajući je konstatovao da je, na osnovu člana 80. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, poslaniku Goranu Kauriću 16. februara 2010. godine, podnošenjem ostavke, prestao mandat poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da će se Odluka o prestanku mandata poslanika u Skupštini AP Vojvodine dostaviti Pokrajinskoj izbornoj komisiji radi dodeljivanja mandata novom poslaniku sa izborne liste "Za evropsku Vojvodinu, Demokratska stranka-G17 Plus, Boris Tadić".

Predsedavajući je obavestio poslanike da je 15. marta 2010.godine raspisao dopunske izbore za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine u izbornoj jedinici 13 Žabalj za 09. maj 2010.godine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 20. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 20. sednice Skupštine, koja je održana 16. februara 2010. godine dostavljen je poslanicima.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 20. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" usvojila zapisnik sa 20. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 21. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog Pokrajinske skupštinske odluke o uređivanju pitanja vezanih za sukob interesa u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je zamolio poslanike da se izjasne da li prihvataju predlog Vlade AP Vojvodine da se predlog Pokrajinske skupštinske odluke o uređivanju pitanja vezanih za sukob interesa u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine donese po hitnom postupku.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, u skladu sa članom 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog za imenovanje predsednika i zamenika predsednika Pokrajinske izborne komisije.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" predlog usvojila.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 100 glasova "za" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 21. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za", 61 glasom "protiv" i tri uzdržana glasa predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 21. sednicu Skupštine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i 17 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O VLADI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O UREĐIVANjU PITANjA VEZANIH ZA SUKOB INTERESA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SAVETU NACIONALNIH ZAJEDNICA,
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI,
 6. PREDLOG ZA IMENOVANjE PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE,
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA,
 8. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,
 9. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2009.GODINU.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to po svakoj tački dnevnog reda po jednom za svakog poslanika u trajanju od pet minuta za izlaganje na srpskom jeziku, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" i 15 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po tački utvrđenog dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik i članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Odbor za propise je, na sednici održanoj 11. marta 2010. godine, utvrdio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog Pokrajinske skupštinske odluke dostavljen je Vladi AP Vojvodine i Odboru za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.

Vlada je u svom mišljenju predložila pravno-tehničke ispravke Predloga pokrajinske skupštinske odluke.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke podneli su amandmane poslanici Tanja Jovanović, Saša Santovac, Goran Tajdić, Lazar Čavić, Suzana Brkić, Dragana Latovljev i Marijana Četojević i Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu".

Amandmani su dostavljeni Odboru za propise kao predlagaču odluke, Vladi AP Vojvodine i Odboru za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.

Odbor za propise razmotrio je mišljenje Vlade i podnete amandmane.Odbor za propise je prihvatio pravno-tehničke ispravke navedene u mišljenju Vlade AP Vojvodine, koje su na taj način postale sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke, a nije prihvatio podnete amandmane.

Odbor za propise takođe je utvrdio pravno-tehničke ispravke Predloga pokrajinske skupštinske odluke, koje su na taj način postale sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke.

Vlada AP Vojvodine je predložila Skupštini da ne prihvati podnete amandmane.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Saša Santovac, Bore Kutić, Milorad Mirčić, Borko Ilić, Milorad Bojin i Milan Ćuk.

Podnete amandmane dodatno su obrazložili poslanici: Branislav Bogaroški, Goran Tajdić, Dragana Latovljev, Tanja Jovanović, Suzana Brkić, Lazar Čavić i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Amandman 1 poslanice Tanje Jovanović na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 56 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 1 poslanice Tanje Jovanović.

Predsedavajući je stavio Amandman 2 poslanika Saše Santovca na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 59 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 2 poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio Amandman 3 poslanika Gorana Tajdića na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 3 poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio Amandman 4 poslanika Lazara Čavića na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 4 poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio Amandman 5 poslanice Suzane Brkić na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman 5 poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio Amandman 6 poslanice Dragane Latovljev na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 6 poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio Amandman 7 poslanice Marijane Četojević na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 75 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 7 poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio Amandman 1 Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za", 70 glasova "protiv" i dva uzdržana glasova nije prihvatila Amandman 1 Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu".

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za", 20 glasova "protiv" i četiri uzdržana glasa donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O VLADI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Na predlog Pokrajinske skupštinske odluke amandman je podneo poslanik Goran Tajdić.

Amandman je dostavljen Vladi AP Vojvodine. Vlada AP Vojvodine nije prihvatila podneti Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i Amandman prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu je predložio pravno-tehničke ispravke sa kojima se saglasio predstavnik predlagača i predložio Skupštini da ne prihvati Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Odbor za propise je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Ištvan Pastor, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Saša Santovac, Milorad Mirčić, Dragana Latovljev i Milan Ćuk.

Dodatno obrazloženje podnetog Amandmana dao je poslanik Goran Tajdić.

Predsedavajući je stavio Amandman poslanika Gorana Tajdića na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 73 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 29 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O UREĐIVANjU PITANjA VEZANIH ZA SUKOB INTERESA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog Pokrajinske skupštinske odluke o uređivanju pitanja vezanih za sukob interesa u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje povodom Predloga Pokrajinske skupštinske odluke podneo je Ištvan Pastor, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milorad Mirčić, Bore Kutić, prof.dr Dragoslav Petrović, Borko Ilić, Saša Santovac, Milan Đukić, Goran Tajdić, Lazar Čavić, Miroslav Krišan, Ladislav Tomić, Lazar Marjanski i Milan Ćuk.

Predsedavajući je stavio Predlog Pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za", 20 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o uređivanju pitanja vezanih za sukob interesa u organima Autonomne Pokrajine Vojvodine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SAVETU NACIONALNIH ZAJEDNICA,

Odbor za propise je, na sednici održanoj 11.marta 2010.godine, utvrdio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Savetu nacionalnih zajednica i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog Pokrajinske skupštinske odluke dostavljen je Vladi AP Vojvodine i Odboru za međunacionalne odnose.

Vlada AP Vojvodine nije imala primedbi.

Na Predlog Pokrajinske skupštinske odluke amandmane su podneli poslanici Saša Santovac, Goran Tajdić i Tibor Aroksalaši.

Amandmani su dostavljeni Odboru za propise kao predlagaču odluke, Vladi AP Vojvodine i Odboru za međunacionalne odnose.

Odbor za propise nije prihvatio podnete amandmane.

Vlada AP Vojvodine je predložila Skupštini da prihvati Amandman poslanika Aroksalaši Tibora, a da ne prihvati amandmane poslanika Saše Santovca i Gorana Tajdića.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke, mišljenje Vlade i podnete amandmane prethodno je razmotrio i Odbor za međunacionalne odnose. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane poslanika.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Saša Santovac, Laslo Đula, prof.dr Dragoslav Petrović, Milorad Mirčić, Igor Mirović, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine i Ištvan Pastor, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu.

Dodatno obrazloženje podnetog Amandmana dao je Goran Tajdić.

Predsedavajući je stavio Amandman 1 poslanika Saše Santovca na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 1 poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio Amandman 2 poslanika Gorana Tajdića na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 65 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman 2 poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio Amandman 3 poslanika Aroksalaši Tibora na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 82 glasa "za" prihvatila Amandman 3 poslanika Aroksalaši Tibora.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 15 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Savetu nacionalnih zajednica.

 


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI,

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Na predlog Pokrajinske skupštinske odluke amandman je podnela poslanica Marija Radojčić.

Amandman je dostavljen Vladi AP Vojvodine. Vlada nije prihvatila Amandman poslanice Marije Radojčić.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandman prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu je predložio pravno-tehničke ispravke sa kojima se saglasio predstavnik predlagača i predložio Skupštini da ne prihvati Amandman poslanice Marije Radojčić.

Odbor za propise je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati Amandman poslanice Marije Radojčić.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Ištvan Pastor, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Saša Santovac i Goran Tajdić.

Dodatno obrazloženje podnetog Amandmana dala je poslanica Marija Radojčić.

Predsedavajući je stavio Amandman 1 poslanice Marije Radojčić na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa "za" i 52 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman poslanice Marije Radojčić.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 57 glasova "za" i 17 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pokrajinskoj upravi.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZA IMENOVANjE PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE,

Predsednik Skupštine AP Vojvodine je, na osnovu člana 16. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu AP Vojvodine, dostavio Skupštini Predlog za imenovanje predsednika i zamenika predsednika Pokrajinske izborne komisije na razmatranje.

Presedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog za imenovanje predsednika i zamenika predsednika Pokrajinske izborne komisije na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova "za" imenovala Darka Rudića, za predsednika Pokrajinske izborne komisije i Miodraga Parlaća, za zamenika predsednika Pokrajinske izborne komisije.


7. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA,

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Presedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,

Odbor za bezbednost je, na sednici održanoj 05.marta 2010.godine, utvrdio Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Dodatno obrazloženje Predloga odluke dao je mr Tomislav Bogunović, predsednik Odbora za bezbednost.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Lazar Marjanski, mr Tomislav Bogunović i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Odbor za administartivna i mandatno-imunitetska pitanja, na sednici održanoj 05.marta 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasova "za" donela Odluku o dopuni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine.


10. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2009. GODINU.

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2009.godinu na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju za 2009.godinu Zavoda za ravnopravnost polova dostavljen je Vladi AP Vojvodine na mišljenje. Vlada AP Vojvodine nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju za 2009.godinu prethodno je razmotrio Odbor za ravnopravnost polova. Odbor je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Ana Novković i Nenad Borović.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Zavoda za ravnopravnost polova za 2009.godinu na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova "za" i 13 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Zavoda za ravnopravnost polova za 2009.godinu.


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 16,15 časova.