Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 22
Датум отримованя: 17. 05. 2010.
Записнїк

22. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 17. маја 2010. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 10,15 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић и Бранимир Митровић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 107 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:мр Маја Седларевић,Зоран Бабић, мр Томислав Богуновић, Александар Грмуша, Жељко Двожак, Јовица Заркула,Горан Јешић, Благоје Крајиновић, Боре Кутић и Јелена Милинић.

Председавајући је обавестио посланике да је седница сазвана за понедељак , а не у један од дана у којима се седнице Скупштине , по правилу, одржавају, због раније преузетих обавеза председника Скупштине.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 22. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 21. седнице Скупштине, која је одржана 23. марта 2010. године достављен је посланицима.

Председавајући је ставио на гласање записник са 21. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" усвојила записник са 21. седнице Скупштине.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, у складу са чланом 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, констатовао је да је заменици Покрајинског омбудсмана Даници Тодоров Јашаревић истекао мандат, о цему је обавестио Скупштину , на основу чега Скупштина доноси Одлуку о престанку мандата.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 22. седницу Скупштине АП Војводине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Покрајински омбудсман предложио је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 22. седнице прошири новом тачком дневног реда:-Предлог за избор заменика Покрајинског омбудсмана.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је , на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 22. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:-Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова «за» предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 22. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са седам гласова "за" и 62 гласа "против" предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 22. седницу Скупштине.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2009.ГОДИНУ,
 2. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ",
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2009.ГОДИНЕ,
 7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ,
 8. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ,
 10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ
 11. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ
 12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2009.ГОДИНУ
 13. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ).

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то по свакој тачки дневног реда по једном за сваког посланика у трајању од пет минута за излагање на српском језику, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по тачки утврђеног дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник и чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2009.ГОДИНУ,

Покрајински омбудсман доставио је Скупштини АП Војводине Извештај за 2009. годину и, на основу члана 37. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, затражио расправу о Извештају.

Извештај о Покрајинском омбудсману претходно су разматрили Одбор за информисање, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, Одбор за равноправност полова, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за представке и предлоге, Одбор за међунационалне односе, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Покрајински омбудсман,проф.др Дејан Јанча је дао додатно образложење Извештаја.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Милорад Мирчић, др Тот Тивадар, Игор Мировић, Милан Ђукић, Ласло Ђула, Роберт Санто, проф.др Ненад Вуњак, др Живорад Смиљанић, Сузана Бркић, Душко Јовановић, Саша Сантовац, Шандор Јожеф, Горан Тајдић, Арсеније Катанић, Милан Ћук, Рајко Мрђа, Маријана Четојевић и председник Скупштине Егереши Шандор.

Председавајући је констатовао да се Скупштина, разматрајући Извештај Покрајинског омбудсмана за 2009. годину , упознала са радом Покрајинског омбудсмана.


2. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА,

Покрајински омбудсман на основу члана 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману поднео је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Предлог за избор заменице Покрајинског омбудсмана Данице Тодоров Јашаревић.

Покрајински омбудсман проф.др Дејан Јанча додатно је образложио Предлог.

Председавајући је отворио претрес.

На основу члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману заменике бира Скупштина већином гласова укупног броја посланика.

Председавајући је ставио на гласање Предлог да се за заменицу Покрајинског омбудсмана за равноправност полова изабере Даница Тодоров Јашаревић. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина већином гласова од укупног броја посланика са 70 гласова "за" и 15 гласова "против" за заменицу Покрајинског омбудсмана за равноправност полова изабрала Даницу Тодоров Јашаревић.

На основу члана 46. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, заменица Покрајинског омбудсмана положила је заклетву пред Скупштином.

Председавајући је честитао новоизабраној заменици Покрајинског омбудсмана и пожелео јој успешан рад.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Техничке школе у Суботици и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је проф.др Золтан Јегеш покрајински секретар за образовање.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Техничке школе у Суботици.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ",

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о изменама Одлуке о додели признања "Др Ђорђе Натошевић" и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Одбор за прописе је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт поднео је Скупштини Амандман на Предлог одлуке са којим се сагласио представник предлагача, који је на тај начин постао саставни део Предлога одлуке и о њему се одвојено не гласа.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је проф.др Золтан Јегеш покрајински секретар за образовање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовала посланица проф.др Светлана Лукић Петровић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о изменама Одлуке, на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова «за» донела Одлуку о изменама Одлуке о додели признања "Др Ђорђе Натошевић".


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА,

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о измени Одлуке, на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2009.ГОДИНЕ,

Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине усвојио је Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 1. јануар-31. децембар 2009. године и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању Гаранцијског фонда АП Војводине достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању Гаранцијског фонда АП Војводине претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Преседавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Недељко Коњокрад, Маријана Четојевић, Ненад Боровић, Сава Свирчевић, Милан Ћук, Сузана Бркић, Лазар Марјански, Лазар Чавић, Саша Сантовац, Рајко Мрђа и покрајински секретар за привреду, Иштван Пастор.

Председавајући је ставио Извештај о пословању Гаранцијског фонда ,на гласања. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова "за" и 15 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 1. јануар-31. децембар 2009. године.


7. тачка дневног реда: ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ,

Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине доставио је Скупштини Финансијски извештај за 2009.годину на разматрање.

Покрајинска влада је, на седници одржаној 20.јануара 2010.године, размотрила и прихватила Финансијски извештај Фонда.

Финансијски извештај Фонда претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и прихвати Финансијски извештај Фонда.

Преседавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Саша Сантовац, Маријана Четојевић и Миленко Германац.

Председавајући је ставио Финансијски извештај Фонда, на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 50 гласова "за" и 13 гласова "против" прихватила Финансијски извештај Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2009.године.


9. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),

Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Завршни рачун Фонда за 2009. годину ради давања сагласности.

Завршни рачун Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.

Завршни рачун Фонда и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да да сагласност на Завршни рачун Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

На предлог председавајућег је утврђен кворум и констатовано да седници присуствује 55 посланика.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 14,02 до 14,30 часова.

Председавајући је ставио Предлог одлуке , на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину.


10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ,

Управни одбор Завода за културу Војводине доставио је Скупштини Извештај о пословању за 2009. годину на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај о пословању, на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и једним гласом "против" прихватила Извештај о пословању Завода за културу Војводине за 2009.годину.


11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ,

Управни одбор Педагошког завода Војводине усвојио је Извештај о раду за 2009. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о раду Педагошког завода достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о раду Педагошког завода претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Бојин, Предраг Мијић , Милорад Мирчић, Милан Ћук , Миленко Германац, Биро Иштван,Драгана Латовљев, др Тот Тивадар и покрајински секретар за образовање Јегеш Золтан.

Председавајући је ставио Извештај о раду Педагошког завода за 2009. годину, на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 58 гласова "за" и 17 гласова "против" прихватила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2009.годину.


12. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ,

Управни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад усвојио је Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа за 2009. годину и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање.

Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри и прихвати Годишњи извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Стојан Тинтор.

Председавајући је ставио Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом Завода за урбанизам Војводине, на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и 15 гласова "против" прихватила Годишњи извештај о пословању са Завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2009. годину.


13. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2009.ГОДИНУ,

Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима усвојио је Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2009. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику и рад и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Маријана Четојевић, Ненад Боровић, Драгана Латовљев, Рајко Мрђа, Игор Мировић, Милан Ћук , Никола Лалић, Милорад Мирчић и покрајински секретар за социјалну политику и демографију, Новка Мојић.

Председавајући је ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда,на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 18 гласова "против" прихватила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2009.годину.


14. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ,ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ( ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ).

Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима усвојио је Завршни рачун Фонда за период 01. јануар-31. децембар 2009. године и доставио га Скупштини ради давања сагласности.

Завршни рачун Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда.

Завршни рачун Фонда претходно је размотрио Одбор за здравство, социјалну политику и рад и предложио Скупштини да да сагласност на Завршни рачун Фонда.

Завршни рачун Фонда и Предлог одлуке о давању сагласности размотрио је и Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Ненад Боровић,Рајко Мрђа, Саша Сантовац, Душан Инђић, Милорад Мирчић и Милан Ћук.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности ,на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 17 гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим,прогнаним и расељеним лицима за период 01. јануар-31. децембар 2009. године.

Председавајући је обавестио посланика да су у складу са чланом 226. Пословника Скупштине оставке доставили посланици: Иштван Пастор, проф.др Драгослав Петровић, Живко Марковић, Мирослав Кришан и Тања Дуловић.

 


Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 16,33 часова.