Zloženie 2008 - 2012
Číslo zasadnutia: 25
Dátum konania: 25. 11. 2010.
Zápisnica

sa 25. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 25.novembra 2010. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,12 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i mr Maja Sedlarević, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 111 poslanika.

Poslanik Bore Kutić opravdao je izostanak sa sednice Skupštine AP Vojvodine.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali i poslanici:Aroksalaši Tibor, dr Biro Ištvan, Živica Bradvarević, Srboljub Bubnjević, Jovica Zarkula, Jelena Milinić i Igor Pavličić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 25. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 24. sednice Skupštine, koja je održana 11.oktobra 2010. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 25. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 24. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" usvojila zapisnik sa 24. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda je dostavljen poslanicima uz saziv za 25. sednicu.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Poslanička grupa "Za evropsku Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red 25. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja predložio je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red 25. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Izbor članova Saveta nacionalnih zajednica.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za", 16 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 25. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za" i 83 glasa "protiv" predlog nije usvojila.

Odbor za bezbednost predložio je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red 25. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja predložio je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red 25. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Predlog odluke o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 99 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za poljoprivredu predložio je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i 19 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 25. sednicu Skupštine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i 22 glasa "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2010.GODINE,
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. IZBOR ČLANOVA SAVETA NACIONALNIH ZAJEDNICA,
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU VOJVOĐANSKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA,
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U AP VOJVODINI ZA PERIOD 2010-2014.GODINE,
 6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2009.GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 7. PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 8. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Pošto su se stekli uslovi da se primeni član 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je podsetio poslanike da imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2010.GODINE,

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010.godinu u periodu januar-septembar 2010.godine na razmatranje.

Izveštaj o izvršenju budžeta prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o izvršenju budžeta.

Uvodno izlaganje povodom Izveštaja podneo je mr Jovica Đukić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Marijana Četojević, Nenad Borović, Borko Ilić, prof.dr Nenad Vunjak, dr Tot Tivadar, Saša Santovac, Milan Ćuk, Tanja Jovanović, Rajko Mrđa, Dragana Latovljev, Lazar Čavić, Goran Tajdić, Lazar Marjanski, Milorad Bojin i Nikola Lalić.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 13 glasova "protiv" usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010.godinu u periodu januar-septembar 2010.godine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Poslanička grupa "Za evropsku Vojvodinu" dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Dodatno obrazloženje Predloga pokrajinske skupštinske odluke dao je Borislav Novaković, predsednik Poslaničke grupe "Za evropsku Vojvodinu".

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali:Saša Santovac, Branislav Bogaroški, Egereši Šandor i Goran Tajdić.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 13 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 14,00 do 15,13 časova.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine.


3. tačka dnevnog reda: IZBOR ČLANOVA SAVETA NACIONALNIH ZAJEDNICA,

Odbor za administrativna i mandatna pitanja dostavio je Skupštini Liste kandidata za izbor članova Saveta nacionalnih zajednica.

Po Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o Savetu nacionalnih zajednica Savet ima 30 članova, od kojih se 15 bira sa Liste kandidata za izbor članova Saveta pripadnika srpske nacionalne zajednice, a 15 se bira sa Liste kandidata za izbor članova Saveta pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica.

O svakom kandidatu sa Lista kandidata Skupština se posebno izjašnjava, a izabrani su oni kandidati sa svake liste koji dobiju najviše glasova.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Saša Santovac, Borko Ilić, Egereši Šandor, Igor Mirović, Borislav Novaković i Laslo Đula.

Nakon pretresa pristupilo se izjašnjavanju o kandidatima sa Liste kandidata za izbor članova Saveta pripadnika srpske nacionalne zajednice.

Predsedavajući je obavestio poslanike da lista ima 23 kandidata, a da se bira 15.

Za poslanika Aleksandra Grmušu "za" je glasalo 76 poslanika, za poslanika Nedeljka Konjokrada "za" je glasalo 76 poslanika, za poslanika Milivoja Petrovića "za" je glasalo 76 poslanika, za poslanika Milivoja Vrebalova "za" je glasalo 75 poslanika, dok je jedan poslanik bio "uzdržan", za poslanika Svetozara Bukvića "za" je glasalo 74 poslanika, za poslanika Predraga Mijića "za" je glasalo 75 poslanika, dok je jedan poslanik bio "uzdržan", za poslanika Gorana Paunovića "za" je glasalo 74 poslanika, dok je jedan poslanik bio "uzdržan", za poslanika Tihomira Nežića "za" je glasalo 74 poslanika, dok je jedan poslanik bio "uzdržan", za poslanika Strahinju Simovića "za" je glasalo tri poslanika, 30 poslanika je glasalo "protiv" i dva su bila "uzdržana", za poslanika Zorana Babića "protiv" je glasao 41 poslanik, dok je šest poslanika bilo "uzdržano", za poslanika Sinišu Kojića "za" je glasalo četiri poslanika, 31 poslanik je glasao "protiv", dok je 12 poslanika bilo "uzdržano", za poslanika Milorada Soldatovića "za" su glasala dva poslanika, "protiv" je glasalo 35 poslanika, dok je osam poslanika bilo "uzdržano", za poslanika Miloša Gagića "za" je glasalo osam poslanika, 40 poslanika je glasalo "protiv", dok je osam poslanika bilo "uzdržano", za poslanika Milana Ćuka "za" je glasao 71 poslanik, za poslanika Rajka Mrđu "za" je glasao 71 poslanik, za poslanika Milenka Germanca "za" je glasalo 70 poslanika, dok je jedan poslanik bio "uzdržan", za poslanicu Mariju Radojčić "za" je glasalo 72 poslanika, za poslanika Jovicu Vasiljevića "za" su glasala dva poslanika, 44 poslanika je glasalo "protiv", dok su četiri poslanika bila "uzdržana", za poslanika Branimira Mitrovića "za" je glasao 71 poslanik, dok je jedan poslanik bio "uzdržan", za poslanicu Anu Novković "za" su glasala dva poslanika, 41 poslanik je glasao "protiv" i sedam poslanika je bilo "uzdržanih", za poslanika prof.dr Nenada Vunjaka "za" je glasalo 72 poslanika, za poslanika Jovicu Zarkulu "za" je glasalo pet poslanika, 43 poslanika su glasala "protiv" i tri poslanika su bila "uzdržana" i za poslanika Boru Kutića "za" je glasalo 76 poslanika.

Pristupilo se izjašnjavanju o kandidatima sa Liste kandidata za izbor članova Saveta pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica.

Predsedvajući je napomenuo da u sastav Saveta pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica ulaze, kao članovi o kojima se Skupština neposredno ne izjašnjava, poslanici pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica koji su birani po većinskom izbornom sistemu, a to su prvih devet sa liste.

Za izbor preostalih 6 članova Skupština se izjašnjava o svakom kandidatu posebno sa Liste kandidata za izbor članova Saveta pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, kojih ima 9.

Za poslanika Adama Jona "za" je glasalo 77 poslanika, za poslanika Daniela Ungura "za" su glasala četiri poslanika, 40 poslanika su glasali "protiv", dok je pet poslanika bilo "uzdržano", za poslanicu Leonu Vislavski "za" je glasalo 75 poslanika, za poslanika Runje Duju "za" je glasalo 72 poslanika, dok je jedan poslanik bio "uzdržan", za poslanika Duška Jovanovića "za" je glasalo 70 poslanika, jedan poslanik je glasao "protiv" i jedan poslanik je bio "uzdržan", za poslanika dr Branislava Bojića "protiv" je glasalo 46 poslanika, dok je pet poslanika bilo "uzdržano", za poslanika Vlatka Jovićevića "za" je glasalo četiri poslanika, 35 poslanika je glasalo "protiv", dok je 11 poslanika bilo "uzdržano", za poslanika Aleksandra Radonjića "za" je glasalo 73 poslanika, dok je jedan poslanik bio "uzdržan" i za poslanika Dragana Donevskog "za" je glasalo 73 poslanika.

Na osnovu rezultata izjašnjavanja,predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke o izboru članova Saveta nacionalnih zajednica. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o izboru članova Saveta nacionalnih zajednica.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU VOJVOĐANSKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Vojvođanskog simfonijskog orkestra i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Milorad Đurić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za kulturu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali:Milorad Bojin, Zoran Babić, Borko Ilić, Igor Mirović, Branimir Mitrović i Milorad Đurić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za kulturu.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština AP Vojvodine sa 69 glasova "za" i 14 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o osnivanju Vojvođanskog simfonijskog orkestra.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U AP VOJVODINI ZA PERIOD 2010-2014.GODINE,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2010-2014.godine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke, koji su postali sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Odbor za budžet i finansije, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za bezbednost. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Modest Dulić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za sport i omladinu.

U pretresu su učestvovali:dr Živorad Smiljanić, mr Tomislav Bogunović, prof.dr Svetlana Lukić-Petrović, prof.dr Nenad Vunjak, Goran Tajdić, Dane Pribić, Marijana Četojević, Saša Santovac, Suzana Brkić, Milan Ćuk, Dragana Latovljev i Milenko Germanac.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština AP Vojvodine sa 67 glasova "za" i 14 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014.godine.


6. tačka dnevnog reda: ODLUKA O RASPODELI NETO DOBITI ZA 2009.GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI),

Upravni odbor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin dostavio je Skupštini Odluku o raspodeli neto dobiti za 2009.godinu radi davanja saglasnosti.

Odluka o raspodeli neto dobiti za 2009.godinu je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Odluku o raspodeli neto dobiti za 2009.godinu prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da da saglasnost na Odluku o raspodeli neto dobiti.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Lazar Čavić, predsednik Odbora za poljoprivredu i Marijana Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za", 14 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti za 2009.godinu Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na sednici održanoj 22.novembra 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Saša Santovac.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" donela Odluku o dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,

Odbor za bezbednost, na sednici održanoj 19.novembra 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik mr Tomislav Bogunović.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD.

Odbor za poljoprivredu, na sednici održanoj 23.novembra 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 18,25 časova.