Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 29
Датум отримованя: 01. 06. 2011.
Записнїк

29. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 01. јуна 2011. године, и у наставку 06.јуна 2011.године, у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,20 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, мр Маја Седларевић и Бранимир Митровић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовао је 101 посланик.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:доц.др Бранислава Белић, Ароксалаши Тибор, Зоран Бабић, Биро др Иштван, Бранислав Богарошки, Светозар Буквић, Гагес Јан, Јовица Заркула, Душко Јовановић, Бранко Јоцић, Јадранка Бељан-Балабан, Благоје Крајиновић, Ђула Ласло, Милена Максимовић, Лазар Марјански, др Живорад Смиљанић, Милорад Солдатовић, Саша Тодоровић и Ладислав Томић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука чије се разматрање предлаже на 29. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Председавајући је обавестио посланике да је посланик Душко Јовановић поднео оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине и констатовао да је посланику Душку Јовановићу престао мандат у Скупштини АП Војводине 18.маја 2011.године, због поднете оставке.

Записници са 27. и 28. седнице Скупштине, одржане 05.априла 2011. године, достављени су посланицима уз сазив за 29. седницу.

Председавајући је ставио записник са 27. седнице на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" усвојила записник са 27.седнице Скупштине.

Председавајући је ставио записник са 28. седнице на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и једним гласом "против" усвојила записник са 28.седнице Скупштине.

Поводом ванредне ситуације везане за блокаду путева у Војводини од стране пољопривредних произвођача мр Золтан Сомбати је у име Посланичке групе "Мађарска коалиција" предложио Скупштини АП Војводине да заузме ставове и да у расправи подржи пољопривредне произвођаче у напорима да остваре своја права.

Председавајући је у 11,25 одредио паузу у трајању од 30 минута.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 29. седницу Скупштине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Председавајући је ставио на гласање предлог Посланичке групе "Мађарска коалиција" поводом блокаде путева у Војводини од стране пољопривредних произвођача.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за", 16 гласова "против" и 35 "уздржаних" гласова предлог није прихватила.

Влада АП Војводине, доставила је Скупштини Закључак о повлачењу Предлога покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о ближем уређивању појединих питања службене употребе језика и писама националних мањина на територији Аутономне Покрајине Војводине, која је била предвиђена за разматрање као 4. тачка предложеног дневног реда 29. седнице Скупштине.

Председник Владе АП Војводине предложио је, на основу члана 86. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Избор потпредседника Владе Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 12 гласова "против" предлог усвојила.

Председник Владе АП Војводине предложио је, на основу члана 86. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Разрешење заменика покрајинских секретара.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 11 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за безбедност предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност;
 • Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 12 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за равноправност полова предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу директора Покрајинског завода за равноправност полова;
 • Предлог одлуке о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о разрешењу директора Покрајинског завода за равноправност полова.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и једним гласом "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред 29.седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Предлог одлуке о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и осам гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Годишњи извештај о пословању са завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2010.годину.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за пољопривреду предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 29.седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад за 2010.годину.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 11 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.Председавајући је ставио предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за", 72 гласа "против" и осам "уздржаних" гласова предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о спроведеној приватизацији шећерана на територији АП Војводине са Предлогом закључка.

Предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложио је посланик Милан Ћук.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за", 66 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о коришћењу обрадивог пољопривредног земљишта у државном власништву по основу закупа на територији АП Војводине са Предлогом закључка.

Предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложила је посланица Маријана Четојевић.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 13 гласова "за", 68 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о радијацији на територији АП Војводине са Предлогом закључка.

Предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложио је посланик Милорад Мирчић.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 13 гласова "за", 67 гласова "против" и три "уздржана" гласа предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 29. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о изградњи фабрике за прераду опасног индустријског отпада у Ковачици са Предлогом закључка.

Предлог за проширење предложеног дневног реда у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине образложила је посланица Маријана Четојевић.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за", 67 гласова "против" и два "уздржана" гласа предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 29. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 11 гласова "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 2. РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРА;
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011.ГОДИНУ;
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА;
 6. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2010.ГОДИНУ;
 7. ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ;
 8. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);
 9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2010.ГОДИНУ;
 10. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 01.ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2010.ГОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);
 11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ;
 12. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2010.ГОДИНУ;
 13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ- "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" ЗА 2010.ГОДИНУ;
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ;
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ;
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА;
 18. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2010.ГОДИНУ;
 19. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2010.ГОДИНУ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Председник Покрајинске владе доставио је Скупштини АП Војводине Предлог за избор потпредседника Владе АП Војводине на разматрање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

На основу члана 182. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине Покрајинска влада је изабрана ако је за њен избор гласала већина од укупног броја посланика.

О избору чланова Покрајинске владе одлучује се јавним гласањем (члан 182. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине).

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор потпредседника Владе АП Војводине.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 13 гласова "против" за потпредседника Покрајинске владе изабрала мр сци. др Томислава Стантића, покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну самуправу.

Изабрани потпредседник Покрајинске владе је, на основу члана 183. Пословника Скупштине АП Војводине и члана 12. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади АП Војводине, положио заклетву пред Скупштином, након чега му је председавајући, у име Скупштине и у своје лично име најсрдачније честитао на избору и пожелео му успешан рад и добру сарадњу.


2. тачка дневног реда: РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРА,

Председник Владе АП Војводине доставио је Скупштини Предлог за разрешење заменика покрајинских секретара на разматрање.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог за разрешење Светлане Вујовић, заменице покрајинског секретара за образовање, на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 11 гласова "против" разрешила Светлану Вујовић, дужности заменице покрајинског секретара за образовање.

Председавајући је ставио Предлог за разрешење Смиље Максимовић, заменице покрајинског секретара за информације, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и десет гласова "против" разрешила Смиљу Максимовић, дужности заменице покрајинског секретара за информације.

Председавајући је ставио Предлог за разрешење Сање Чиплић, заменице покрајинског секретара за архитектуру, урбанизам и градитељство, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 11 гласова "против" разрешила Сању Чиплић, дужности заменице покрајинског секретара за архитектуру, урбанизам и градитељство.

Председавајући је ставио Предлог за разрешење мр Кларе Тотх-Глемба, заменице покрајинског секретара за социјалну политику и демографију, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова "за" и 17 гласова "против" разрешила мр Клару Тотх-Глемба, дужности заменице покрајинског секретара за социјалну политику и демографију.

Председавајући је ставио Предлог за разрешење Милана Поповића, заменика покрајинског секретара за заштиту животне средине и одрживи развој, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 11 гласова "против" разрешила Милана Поповића, дужности заменика покрајинског секретара за заштиту животне средине и одрживи развој.

Председавајући је ставио Предлог за разрешење Владимира Пандурова, заменика покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и 11 гласова "против" разрешила Владимира Пандурова, дужности заменика покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу.

Председавајући је ставио Предлог за разрешење Мате Грознице, заменика покрајинског секретара за прописе, управу и националне мањине, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 11 гласова "против" разрешила Мату Грозницу, дужности заменика покрајинског секретара за прописе, управу и националне мањине.

Председавајући је ставио Предлог за разрешење Радослава Петковића, заменика покрајинског секретара за културу, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 11 гласова "против" разрешила Радослава Петковића, дужности заменика покрајинског секретара за културу.

Председавајући је ставио Предлог за разрешење Здравка Косјерине, заменика покрајинског секретара за здравство, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 11 гласова "против" разрешила Здравка Косјерину, дужности заменика покрајинског секретара за здравство.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали:Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, Маријана Четојевић, др Тот Тивадар, Милан Ћук, Никола Лалић, Сузана Бркић, Лазар Чавић, Милорад Бојин, Тања Јовановић, Рајко Мрђа, Борко Илић, Миленко Германац, Саша Сантовац, Горан Тајдић, Милорад Мирчић и Ненад Боровић.

На основу члана 41. став 3. алинеја 1. Статута АП Војводине Скупштина о усвајању завршног рачуна одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2010.годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 16 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2010.годину.

Председавајући је у 15,10 часова одредио паузу у трајању од сат времена и обавестио посланике да ће потписати Иницијативу за РЕКОМ - Регионалну комисију која ће утврдити и јавно изнети чињенице о ратним злочинима и другим тешким кршењима људских права, као и расветлити судбину несталих, у ратовима 1991-2001.године на подручју некадашње СФРЈ.

Председавајући је позвао све присутне да својим потписом подрже ову Иницијативу.

Након паузе утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине и констатовано да седници присуствује 61 посланик.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011.ГОДИНУ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011.годину и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Посланици у Скупштини АП Војводине Тања Јовановић, Драгана Латовљев, Лазар Марјански, Маријана Четојевић, Милан Ћук, Бранислав Ивановић, Лазар Чавић, Рајко Мрђа, Миленко Германац, Саша Сантовац, Горан Тајдић, Радисав Јекић, Стојан Тинтор, Сузана Бркић, Ароксалаши Тибор, Милорад Бојин и Никола Лалић поднели су амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила амандмане посланика.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту, а да не прихвати амандмане посланика.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали:Маријана Четојевић, Ненад Боровић, мр Ласло Фехер, Саша Сантовац, Горан Тајдић, Милан Ћук, Борко Илић, Никола Лалић, др Тот Тивадар, Тања Јовановић, Лазар Чавић и Драгана Латовљев.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

На члан 5. Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднето је 17 амандмана.

Додатно образложење поднетих амандмана дали су посланици: Тања Јовановић, Милорад Бојин, Милан Ћук, Сузана Бркић, Бранислав Ивановић, Лазар Чавић, Драгана Латовљев, Саша Сантовац, Рајко Мрђа, Маријана Четојевић, Миленко Германац, Стојан Тинтор, Горан Тајдић, Радисав Јекић и Никола Лалић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Тање Јовановић.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман I посланице Тање Јовановић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVI посланика Милорада Бојина. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман XVI посланика Милорада Бојина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 72 гласа "против" није прихватила Амандман V посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIV посланице Сузане Бркић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 72 гласа "против" није прихватила Амандман XIV посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Бранислава Ивановића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман VI посланика Бранислава Ивановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Лазара Чавића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман VII посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланице Драгане Латовљев. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 73 гласа "против" није прихватила Амандман II посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Саше Сантовца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман X посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Рајка Мрђе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за", 70 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом није прихватила Амандман VIII посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XV посланика Ароксалаши Тибора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 73 гласа "против" није прихватила Амандман XV посланика Ароксалаши Тибора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Лазара Марјанског. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман III посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланице Маријане Четојевић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за", 70 гласова "против" и два "уздржана" гласа није прихватила Амандман IV посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Миленка Германаца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 72 гласа "против" није прихватила Амандман IX посланика Миленка Германца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIII посланика Стојана Тинтора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 23 гласа "за" и 63 гласа "против" није прихватила Амандман XIII посланика Стојана Тинтора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI посланика Горана Тајдића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман XI посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XII посланика Радисава Јекића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за", 69 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом није прихватила Амандман XII посланика Радисава Јекића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVII посланика Николе Лалића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за", 71 гласом "против" и једним "уздржаним" гласом није прихватила Амандман XVII посланика Николе Лалића.

На основу члана 41. став 3. алинеја 1. Статута АП Војводине, а у вези члана 152. Пословника Скупштине АП Војводине, Скупштина о доношењу ребаланса буџета одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 16 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011.годину.

Председавајући је обавестио посланике да ће се наставак 29.седнице Скупштине АП Војводине одржати 06.јуна 2011.године са почетком у 11,00 часова.

Председавајући је прекинуо седницу у 18,47 часова.

29. седница Скупштине Аутономне Покрајине Војводине наставила је са радом 06.јуна 2011.године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,12 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, мр Маја Седларевић, Синиша Лазић и Бранимир Митровић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 107 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Живица Брадваревић, Душан Елезовић, Јовица Заркула, Горан Ивић, Горан Јешић, Бранко Јоцић, Јадранка Бељан–Балабан,Ђула Ласло, др Ненад Лемајић, Милена Максимовић,Игор Павличић и Саша Тодоровић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председник посланичке групе "За европску Војводину" обавестио је председника Скупштине да је посланик Александар Радоњић приступио тој посланичкој групи.

Скупштина је наставила са радом по преосталим тачкама утврђеног дневног реда.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским службеницима и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је мр Андор Дели, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Горан Тајдић, мр Маја Седларевић, Игор Мировић и Милан Ћук.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 19 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинским службеницима.


6. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2010. ГОДИНУ,

Покрајински омбудсман доставио је Скупштини АП Војводине Извештај за 2010. годину и, на основу члана 37. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману, затражио расправу о Извештају.

Извештај о Покрајинском омбудсману претходно су размотрили Савет националних заједница, Одбор за информисање, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, Одбор за равноправност полова, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за представке и предлоге, Одбор за међунационалне односе, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за организацију управе и локалну самоуправу и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Члан Одбора за међунационалне односе, Боре Кутић,у складу са чланом 69. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, издвојио је своје мишљење, које је имао право да образложи на седници.

Покрајински омбудсман Анико Мушкиња Хајнрих додатно је образложила Извештај за 2010.годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: др Живорад Смиљанић, председник Одбора за здравство, социјалну политику и рад, Милан Ћук, Боре Кутић, др Тот Тивадар, Милан Ђукић, Саша Сантовац, Драгана Латовљев,Бранислав Ивановић, Тања Јовановић, Рајко Мрђа, Милорад Бојин и Стојан Тинтор.

Председавајући је закључио претрес и констатовао да се Скупштина, разматрајући Извештај Покрајинског омбудсмана за 2010. годину,упознала са радом Покрајинског омбудсмана.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ,

Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине усвојио је Извештај о додељеним средствима Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине за 2010.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Влада АП Војводине је, на седници одржаној 19.јануара 2011.године, размотрила и прихватила Извештај о додељеним средствима Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине за 2010.годину.

Извештај о додељеним средствима Фонда претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Маријана Четојевић и Саша Сантовац.

Председавајући је ставио Извештај о додељеним средствима Фонда на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за", 15 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом прихватила Извештај о додељеним средствима Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине за 2010.годину.


8. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),

Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине доставио је Скупштини АП Војводине Завршни рачун Фонда за 2010. годину ради давања сагласности.

Завршни рачун Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.

Завршни рачун Фонда и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предлаже Скупштини да да сагласност на Завршни рачун Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Миленко Германац.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за", 18 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину.


9. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2010. ГОДИНУ,

Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима усвојио је Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за 2010. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о раду и финансијском пословању Фонда претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику и рад и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Милан Ћук, Арсеније Катанић,Рајко Мрђа, Миленко Германац, Драгана Латовљев, Лазар Чавић, Маријана Четојевић, Бранислав Ивановић и Ненад Боровић.

Председавајући је ставио Извештај о раду и финансијском пословању Фонда на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 15 гласова "против" прихватила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2010. годину.


10. тачка дневног реда: ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ,ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ( ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ),

Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима усвојио је Завршни рачун Фонда за период 01.јануар-31.децембар 2010. године и доставио га Скупштини ради давања сагласности.

Завршни рачун Фонда достављен је Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности на Завршни рачун Фонда.

Завршни рачун Фонда и Предлог одлуке о давању сагласности претходно су размотрили Одбор за здравство, социјалну политику и рад и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да да сагласност на Завршни рачун Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Маријана Четојевић и Ароксалаши Тибор.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о давању сагласности на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за период 01. јануар-31. децембар 2010. године.


11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ,

Управни одбор Педагошког завода Војводине усвојио је Извештај о раду за 2010. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о раду Педагошког завода достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о раду Педагошког завода претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Милорад Бојин и Милан Ћук.

Председавајући је ставио Извештај о раду Педагошког завода на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 16 гласова "против" прихватила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2010. годину.

Председавајући је у 14,50 часова одредио паузу у трајању од сат времена.

Након паузе, на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине и констатовано да седници присуствује 62 посланика.


12. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2010. ГОДИНУ,

Управни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин усвојио је Годишњи извештај о пословању за 2010.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Годишњи извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби и предложила је Закључак.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Годишњи извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, Ненад Боровић, Саша Сантовац,Милан Ћук, Сузана Бркић, Лазар Чавић и Горан Тајдић.

Председавајући је ставио Годишњи извештај о пословању на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 15 гласова "против" прихватила Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2010.годину.

Председавајући је ставио на гласање Предлог закључка Покрајинске владе.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 13 гласова "против" донела

З А К Љ У Ч А К

Обавезује се Јавно предузеће "Војводинашуме" да, у складу са елементима новог Просторног плана АП Војводине, ангажује све своје капацитете да се оствари годишње повећање површина под шумама у АП Војводини за 1% у односу на укупне пошумљене површине у АП Војводини.


13. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" ЗА 2010. ГОДИНУ,

Управни одбор Фонда за подршку инвестиција у Војводини-"Vojvodina Investment Promotion-VIP" усвојио је Извештај о пословању за 2010.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Милан Ћук, Борко Илић, Рајко Мрђа и Миленко Германац.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 12 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у Војводини-"Vojvodina Investment Promotion-VIP" за 2010.годину.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,

Одбор за безбедност је, на седници одржаној 25.маја 2011.године, утврдио Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и три гласа "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност.


15. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,

Одбор за безбедност је, на седници одржаној 25.маја 2011.године, утврдио Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Мр Томислав Богуновић, председник Одбора за безбедност, предложио је исправку Предлога одлуке, која је постала саставни део Предлога одлуке.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.


16. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,

Одбор за равноправност полова је, на седници одржаној 26.маја 2011.године, утврдио Предлог одлуке о разрешењу директора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу директора Покрајинског завода за равноправност полова.


17. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА,

Одбор за равноправност полова је, на седници одржаној 26.маја 2011.године, утврдио Предлог одлуке о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и девет гласова "против" донела Одлуку о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова.


18. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2010.ГОДИНУ,

Управни одбор ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад усвојио је Годишњи извештај о пословању са завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2010.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Годишњи извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Годишњи извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за буџет и финансије.

Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Стојан Тинтор.

Председавајући је ставио Годишњи извештај о пословању на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 12 гласова "против" прихватила Годишњи извештај о пословању са завршним рачуном и финансијским резултатом Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2010.годину.


19. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ.

Управни одбор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад усвојио је Извештај о пословању за 2010.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за пољопривреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Лазар Чавић, председник Одбора за пољопривреду и Сузана Бркић.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за", десет гласова "против" и једним "уздржаним" гласом прихватила Извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад за 2010.годину.


Посланичка питања у усменом облику поставио је посланик Борко Илић (четири посланичка питања).

Председавајући је закључио 29. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 17,52 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.