2008 - 2012 összehívás
Az ülések száma: 30
A megtartás időpontja: 24. 10. 2011.
Jegyzőkönyv

30. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 24.oktobra 2011.godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić i mr Maja Sedlarević, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Branimir Mitrović, Savo Dobranić, Jovica Zarkula, Goran Ješić, Branko Jocić, Arsenije Katanić, Jadranka Beljan –Balaban, Milena Maksimović, dr Živorad Smiljanić, dr Tot Tivadar i Milenko Filipović.

Predsedavajući je obavestio poslanike da, na predlog Vlade AP Vojvodine, prethodno zakazana sednica Skupštine AP Vojvodine za 12.septembar 2011.godine, nije održana, s obzirom da je Vlada AP Vojvodine, kao predlagač jedine tačke dnevnog reda, povukla svoj predlog iz skupštinske procedure.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je sednica sazvana za ponedeljak, a ne u jedan od dana u kojima se sednice Skupštine po pravilu održavaju, zbog ranije preuzetih obaveza predsednika Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka čije se razmatranje predlaže na 30. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 29. sednice Skupštine, održane 01.juna i u nastavku 06.juna 2011. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 30. sednicu.

Predsedavajući je stavio zapisnik sa 29. sednice na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" usvojila zapisnik sa 29.sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 88 glasova "za" usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku Felbab Viktoru, sa Izborne liste "Za evropsku Vojvodinu, Demokratska stranka-G17 Plus, Boris Tadić".

Predsednik poslaničke grupe "Ujedinjeni regioni Srbije" obavestio je predsednika Skupštine da je, poslanik Branimir Mitrović, istupio iz te poslaničke grupe.

Predsednik poslaničke grupe "Za evropsku Vojvodinu" obavestio je predsednika Skupštine da je poslanik Branimir Mitrović pristupio toj poslaničkoj grupi.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 30. sednicu.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka dostavila je Skupštini AP Vojvodine 19.avgusta 2011.godine i 17.oktobra 2011.godine Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Odluke o izboru poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predlog odluke je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga odluke, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog odluke razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog odluke bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i pet glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa "Za evropsku Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 30. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 30. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog odluke o razrešenju zamenika Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 18 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 30. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o sprovedenoj privatizaciji šećerana na teritoriji AP Vojvodine sa Predlogom zaključka.

Poslanik Goran Tajdić obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 25 glasova "za", 67 glasova "protiv" i tri "udržana" glasa predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 30. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o izgradnji fabrike za preradu opasnog industrijskog otpada u Kovačici sa Predlogom zaključka.

Poslanica Dragana Latovljev obrazložila je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 25 glasova "za", 72 glasa "protiv" i dva "uzdržana" glasa predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine „Zajedno za Vojvodinu“ predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 30. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa sedam glasova "za", 91 glasom "protiv" i dva "uzdržana" glasa predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 30. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i 22 glasa "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. PREDLOG MASTER PLANA ODRŽIVOG RAZVOJA FRUŠKE GORE OD 2012 DO 2022. GODINE;
 2. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN UPRAVLjANjA "NACIONALNIM PARKOM FRUŠKA GORA" ZA PERIOD 2011 – 2020. GODINA;
 3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU, U PERIODU JANUAR – JUN 2011.GODINE;
 4. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MULTIFUNKCIONALNOG EKOLOŠKOG KORIDORA TISE;
 5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010. GODINU;
 6. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;
 7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;
 8. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 10. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ZAMENIKA POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG MASTER PLANA ODRŽIVOG RAZVOJA FRUŠKE GORE OD 2012 DO 2022. GODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog master plana održivog razvoja Fruške gore od 2012 do 2022. godine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i usvajanje.

Predlog master plana prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Odbor za poljoprivredu i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i usvoji Master plan.

Predsednik Odbora za privredu Lazar Marjanski i član Odbora za privredu mr Branislav Ivanović, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoje mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.

Uvodno izlaganje podneo je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Poslanici Lazar Marjanski i mr Branislav Ivanović obrazložili su mišljenje koje su izdvojili na sednici Odbora za privredu.

U pretresu su učestvovali: Goran Tajdić, Saša Santovac, Milan Ćuk, Radovan Ninković, Lazar Čavić, Nikola Lalić, Rajko Mrđa, Sava Svirčević, Dragana Latovljev, Lazar Marjanski, prof.dr Svetlana Lukić-Petrović, Tanja Jovanović, mr Branislav Ivanović, Nenad Borović, Milorad Mirčić i prof. dr. Dragoslav Petrović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog master plana održivog razvoja Fruške gore od 2012.do 2022.godine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i 15 glasova "protiv" usvojila Master plan održivog razvoja Fruške gore od 2012.do 2022.godine.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 13,45 do 15,05 časova.

 


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN UPRAVLjANjA "NACIONALNIM PARKOM FRUŠKA GORA" ZA PERIOD 2011 – 2020. GODINA;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na dugoročni plan upravljanja "Nacionalnim parkom Fruška gora" za period 2011 – 2020. godina i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine.

Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podnela je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka Sremački.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Dragana Latovljev, Milan Đukić, Saša Santovac, Goran Tajdić, Tanja Jovanović i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 20 glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na dugoročni plan upravljanja "Nacionalnim parkom Fruška gora" za period 2011 – 2020. Godina.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU, U PERIODU JANUAR – JUN 2011.GODINE;

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu, u periodu januar – jun 2011. godine, na razmatranje.

Izveštaj je prethodno razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj u predloženom tekstu.

Članovi Odbora za budžet i finansije, Saša Santovac i Marijana Četojević, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoje mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.

Uvodno izlaganje podneo je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Poslanici Saša Santovac i Marijana Četojević obrazložili su mišljenje koje su izdvojili na sednici Odbora za budžet i finansije.

U pretresu su učestvovali poslanici: mr Feher Laslo, Saša Todorović, Marijana Četojević, Saša Santovac, Borko Ilić, Milan Ćuk, Goran Tajdić, Suzana Brkić, Rajko Mrđa, Milorad Bojin, Nikola Lalić, Milenko Germanac, Lazar Čavić, Dragana Latovljev i Lazar Marjanski.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 17 glasova "protiv" usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, u periodu januar – jun 2011. godine.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MULTIFUNKCIONALNOG EKOLOŠKOG KORIDORA TISE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podnela je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka Sremački.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Robert Fejstamer, Milorad Bojin, Tobijaš Jožef i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise.


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010. GODINU;

Upravni odbor Fonda "Evropski poslovi" dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju Fonda za 2010.godinu na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Član Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, mr Tomislav Bogunović,u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Saša Santovac, Marijana Četojević, Goran Tajdić, Tanja Jovanović, Milan Ćuk i Milenko Germanac.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za", 14 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010.godinu.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za", 13 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za", 13 glasova "protiv" i tri "uzdržana" glasa donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNEPOKRAJINE VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za", 13 glasova "protiv" i tri "uzdržana" glasa donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Poslanička grupa "Za evropsku Vojvodinu" dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predstavnik predlagača, poslanik Borislav Novaković predložio je dopunu Predloga odluke, koja je postala sastavni deo Predloga odluke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik mr Dragan Donevski koji je predložio dopunu Predloga odluke.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje, sa predlogom koji je iznet u pretresu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ZAMENIKA POKRAJINSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA VOJVODINE;

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu, na sednici održanoj 21.oktobra 2011.godine, utvrdio je Predlog odluke o razrešenju zamenika Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o razrešenju zamenika Pokrajinskog javnog pravobranioca Vojvodine.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Poslanička grupa Srpske radikalne stranke dostavila je Skupštini Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Odluke o izboru poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke dostavljen je Pokrajinskoj vladi. Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predložio Skupštini da ne donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.

Dodatno obrazloženje Predloga pokrajinske skupštinske odluke dao je poslanik Saša Santovac.

Predsedavajući je na osnovu člana 80. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio da Skupština nastavi sa radom do završetka rada po utvrđenom dnevnom redu. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za", 17 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom predlog usvojila.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Saša Santovac, Borislav Novaković, Goran Tajdić, Milan Ćuk, Tanja Jovanović, Lazar Čavić, Lazar Marjanski i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Odluke o izboru poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za", 70 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom nije donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Odluke o izboru poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

U toku sednice, Odbor za administrativna i mandatna pitanja, koji je održao sednicu neposredno pre početka sednice Skupštine, dostavio je Izveštaj u kome je predložio da Skupština AP Vojvodine konstatuje prestanak manadata poslanicima Jovici Zarkuli, Igoru Pavličiću, Branku Gajinu, Milivoju Vrebalovu i Predragu Miloševiću.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 80. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je poslanicima Jovici Zarkuli, Igoru Pavličiću, Branku Gajinu, Milivoju Vrebalovu i Predragu Miloševiću prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 


Poslaničko pitanje u pisanom obliku postavila je poslanica Dragana Latovljev.

Predsedavajući je zaključio 30. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 19,20 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.