Saziv 2012-2016
Session number: 4
Date of event: 20. 09. 2012.
Minutes

četvrte sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 20. septembra 2012. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,07 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 112 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:prof. dr Branislava Belić, Dušan Bajatović, Aleksandra Jerkov, Stojanka Lekić, Ljubiša Milosavljević, Branislav Ristivojević, Saša Todorović i prof. dr Ilija Ćosić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluke, čije je razmatranje predloženo na 4. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanica Aleksandra Jerkov, u skladu sa članom 81. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podnela ostavku na poslaničku funkciju u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 81. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine da je poslanici Aleksandri Jerkov, prestao mandat u Skupštini AP Vojvodine.

Zapisnici sa 2. i 3. sednice Skupštine, koja je održana 11. jula 2012. godine dostavljeni su poslanicima uz saziv za 4. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 2. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" usvojila zapisnik sa 2. sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 3. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" usvojila zapisnik sa 3. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 4. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije je predložila, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 4.sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za bezbednost je predložio, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 4. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 4. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Poslanik Branislav Bogaroški, predstavnik predlagača, povukao je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 4. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za", 20 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU,
 2. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD GIMNAZIJOM "JAN KOLAR" SA DOMOM UČENIKA BAČKI PETROVAC U BAČKOM PETROVCU,
 3. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2011.GODINU,
 4. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2011.GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 5. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2011.GODINU,
 6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2011.GODINU,
 7. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2011.GODINU,
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ZA 2011. GODINU,
 9. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2011. GODINU,
 10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2011. GODINU,
 11. ODLUKA O RASPODELI NETO DOBITI ZA 2011. GODINU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 12. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011.GODINE,
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 14. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU,

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajijne Vojvodine za 2011. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Uvodno izlaganje podneo je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije, Zoran Radoman, koji je predložio tehničku ispravku u tekstu Predloga pokrajinske skupštinske odluke, koja je postala sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Jovan Lazarov, Akoš Ujhelji, Marijana Četojević, Vesna Bjelić-Francuski, Nenad Borović, Milenko Jovanov, Saša Santovac, Nada Bodrožić i Stevica Deđanski.

Na osnovu člana 41. stav 3. alineja 1. Statuta AP Vojvodine Skupština o usvajanju završnog računa odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2011. godinu, sa tehničkom ispravkom, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i 21 glasom "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2011. godinu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD GIMNAZIJOM "JAN KOLAR" SA DOMOM UČENIKA BAČKI PETROVAC U BAČKOM PETROVCU,

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Gimnazijom "Jan Kolar" sa domom učenika Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za međunacionalne odnose.

Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice mr Andor Deli.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: prof. dr Pavle Budakov i dr Predrag Matejin.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Gimnazijom "Jan Kolar" sa domom učenika Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2011. GODINU,

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2011. godinu na razmatranje.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Marijana Četojević, Pavle Počuč, Saša Santovac, Željko Crnogorac, Ivana Milić i prof. dr Vesna Kopitović, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa "za" i tri glasa "protiv" prihvatila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2011. godinu.


4. tačka dnevnog reda: ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM,PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2011. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima dostavio je Skupštini Završni račun Fonda za 2011. godinu radi davanja saglasnosti.

Završni račun Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda.

Završni račun Fonda prethodno je razmotrio Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i predložio Skupštini da da saglasnost na Završni račun Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: prof. dr Pavle Budakov, Marijana Četojević i prof. dr Vesna Kopitović, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "za" i četiri glasa "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2011. godinu.


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2011. GODINU,

Pedagoški zavod Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu za 2011. godinu na razmatranje.

Izveštaj o radu za 2011. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o radu za 2011.godinu prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Pedagoškog zavoda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 15 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o radu za 2011. godinu Pedagoškog zavoda Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2011. GODINU,

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu prethodno je razmotrio Odbor za ravnopravnost polova i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Saša Santovac, Nada Bodrožić, Seleši Đenđi, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje. Konstatujem da je Skupština sa 77 glasova "za" i 18 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2011.godinu.


7. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2011. GODINU,

Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" dostavilo je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom za 2011. godinu na razmatranje.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Godišnji izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Godišnji izveštaj o poslovanju na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i 18 glasova "protiv" prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju sa Završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2011. godinu.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ZA 2011. GODINU,

Fond za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotion-VIP" za 2011. godinu dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu, na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu prethodno je razmotrio Odbor za privredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju Fonda.

Član Odbora za privredu Pavle Počuč, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Pavle Počuč, Saša Santovac, dr Goran Latković, Igor Mirović, Stevica Deđanski, Tamaš Tot, Milenko Jovanov, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 28 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotion – VIP" za 2011. godinu.


9. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2011. GODINU,

Javno preduzeće "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2011. godinu dostavilo je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu na razmatranje.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predlaže Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Predsednik Odbora za poljoprivredu Ladislav Tomić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ladislav Tomić, Akoš Ujhelji, Saša Santovac,Nenad Borović, dr Živorad Smiljanić, Marijana Četojević, Goran Ješić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je stavio Godišnji izveštaj o poslovanju na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i 15 glasova "protiv" prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2011. godinu.


10. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2011. GODINU,

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2011. godinu dostavilo je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Predsednik Odbora za poljoprivredu Ladislav Tomić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ladislav Tomić, Saša Santovac, Atila Juhas, Marijana Četojević, Danijel Kovačić, Stevica Deđanski, Goran Ješić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasova "za", 15 glasova "protiv" i osam "uzdržanih" glasova prihvatila Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2011. godinu.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 81. stav 3. Poslovnika Skupštine, stavio na glasanje predlog da se nastavi sa radom posle 19,00 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i jednim glasom "protiv" predlog usvojila.


11. tačka dnevnog reda: ODLUKA O RASPODELI NETO DOBITI ZA 2011. GODINU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD (DAVANjE SAGLASNOSTI),

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" Novi Sad dostavilo je Skupštini Odluku o raspodeli neto dobiti za 2011. godinu, radi davanja saglasnosti.

Odluku o raspodeli neto dobiti prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da da saglasnost na Odluku o raspodeli neto dobiti za 2011.godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Saša Santovac i Marijana Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština da saglasnost na Odluku o raspodeli neto dobiti za 2011.godinu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za", 13 glasova "protiv" i sedam "uzdržanih" glasova dala saglasnost na Odluku o raspodeli neto dobiti za 2011. godinu Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad.


12. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011.GODINE,

Fond za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje za period 01.01.-31.12.2011.godine.

Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Fonda dostavljeni su Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda prethodno je razmotrio Odbor za privredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsednik Odbora za privredu Dragan Vulin i član Odbora za privredu Pavle Počuč, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoje mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Pavle Počuč.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za", 13 glasova "protiv" i osam "uzdržanih" glasova prihvatila Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda za razvoj AP Vojvodine za period 01.01. - 31.12.2011.godine.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska partija Srbije utvrdila je Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predstavnik predlagača, prof. dr Pavle Budakov, dodatno je obrazložio Predlog odluke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 89 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST.

Odbor za bezbednost, na sednici održanoj 19. septembra 2012. godine, utvrdio je Predlog odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 88 glasova "za" i tri glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.

Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavio je Milan Vlaisavljević.

Predsedavajući je zaključio 4. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 19,26 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.