Saziv 2012-2016
Session number: 11
Date of event: 14. 12. 2012.
Minutes

11. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 14. decembra 2012. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 107 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:dr Milenko Babić, Nenad Borović, mr Ivan Bošnjak, dr Željko Vidović, dr Živko Vrcelj, Milenko Jovanov, Ljubiša Milosavljević, Robert Santo, Sava Svirčević, mr Maja Sedlarević, Tamaš Tot i Marijana Četojević.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su dobili saziv kao saziv za 10. sednicu, ali imajući u vidu da je 24. novembra 2012. godine održana Svečana sednica, sednica je po redu jedanaesta.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je sednica Skupštine sazvana u skladu sa članom 80. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na predlog grupe poslanika.

Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga deklaracije, čije se razmatranje predlaže na 11. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnici sa 8. 9. i 10. sednice Skupštine, koje su održane 22. i 24. novembra 2012. godine su dostavljeni poslanicima.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 8. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" usvojila Zapisnik sa 8. sednice.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 9. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" usvojila Zapisnik sa 9. sednice.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 10. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" usvojila Zapisnik sa 10. sednice.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da su poslanici: mr Ivan Bošnjak i dr Živorad Smiljanić, u skladu sa članom 81. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podneli ostavke na poslaničke funkcije u Skupštini AP Vojvodine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnete ostavke poslanika i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslanicima mr Ivanu Bošnjaku i dr Živoradu Smiljaniću.

Predsedavajući je konstatovao da je, saglasno članu 81. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, poslanicima mr Ivanu Bošnjaku i dr Živoradu Smiljaniću prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.

Na osnovu člana 52. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, dopunski izbori se raspisuju ako poslaniku, koji je izabran po većinskom izbornom sistemu, prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran, te je predsedavajući obavestio poslanike da će dopunske izbore za izbor poslanika u izbornoj jedinici 17 Zrenjanin III i u izbornoj jedinici 3 Apatin, raspisati u propisanom roku, najduže do 30 dana.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je uz saziv za 11. sednicu.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog Dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 160. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

  • PREDLOG DA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BUDE PREDLAGAČ ZAKONA O RAZVOJNOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, SA TEKSTOM ZA PRDLOG ZAKONA.

Na osnovu člana 161. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se akt donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 90 glasova "za" i tri glasa "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 11. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 95 glasova "za" i četiri glasa "protiv" utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG DEKLARACIJE O OSUDI ZLOČINA UČINjENIH NAD PRIPADNICIMA SRPSKOG NARODA NA PROSTORIMA BIVŠE JUGOSLAVIJE;
  2. PREDLOG DA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BUDE PREDLAGAČ ZAKONA O RAZVOJNOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, SA TEKSTOM ZA PREDLOG ZAKONA.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

  • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
  • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
  • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
  • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
  • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG DEKLARACIJE O OSUDI ZLOČINA UČINjENIH NAD PRIPADNICIMA SRPSKOG NARODA NA PROSTORIMA BIVŠE JUGOSLAVIJE;

Grupa poslanika u Skupštini AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog deklaracije o osudi zločina učinjenih nad pripadnicima srpskog naroda na prostorima bivše Jugoslavije, na razmatranje i donošenje.

Predlog deklaracije dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada je u svom mišljenju istakla da Predlog deklaracije podržava.

Igor Mirović, predstavnik predlagača, dodatno je obrazložio Predlog deklaracije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Saša Santovac, Šandor Egereši, Dušan Jakovljev, Miroslav Španović, Borislav Novaković, Branislav Ristivojević, Uroš Kandić, dr Stevica Deđanski, Igor Mirović, Predrag Matejin, Milan Ćuk, prof. dr Pavle Budakov, Bore Kutić, Jovan Lazarov, Damir Zobenica, Ladislav Tomić, Đorđe Milićević.

Predsedavajući je stavio Predlog deklaracije na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 102 glasa "za" donela Deklaraciju o osudi zločina učinjenih nad pripadnicima srpskog naroda na prostorima bivše Jugoslavije.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG DA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BUDE PREDLAGAČ ZAKONA O RAZVOJNOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, SA TEKSTOM ZA PREDLOG ZAKONA.

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog da Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o Razvojnom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa tekstom za Predlog zakona, na razmatranje i utvrđivanje, po hitnom postupku.

Vlada AP Vojvodine je dostavila tehničke ispravke, koje su postale sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno nije glasalo.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom za Predlog zakona, prethodno je razmotrio Odbor za propise.

Odbor je utvrdio pravno – tehničku ispravku, sa kojom se saglasio predstavnik predlagača i ona je postala sastavni deo Predloga i o njoj se odvojeno nije glasalo.

Odbor je predložio Skupštini da prihvati da bude predlagač Zakona i utvrdi tekst za Predlog zakona.

Član Odbora za propise Vladimir Galić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije, dodatno je obrazložio razloge zbog kojih Skupština treba da prihvati da bude predlagač Zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se o Predlogu da Skupština AP Vojvodine bude predlagač Zakona i o tekstu Predloga zakona obavi jedinstven pretres. Nakon glasanja, predsednik je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" predlog prihvatila.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Vladimir Galić, Saša Santovac, Ištvan Pastor, Branislav Bogaroški, prof. dr Pavle Budakov, Igor Mirović, Pavle Počuč, Stevica Nazarčić, Nada Bodrožić, Martin Zloh i Predrag Matejin.

Predsedavajući je stavio Predlog da Skupština bude predlagač Zakona na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i tri glasa "protiv" prihvatila Predlog da bude predlagač Zakona o razvojnom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na osnovu člana 168. stav 1. Poslovnika, o tekstu za Predlog zakona glasa se u celini.

Predsedavajući je stavio tekst za Predlog zakona na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i četiri glasa "protiv" utvrdila Predlog zakona o Razvojnom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji je dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i odlučivanje.

Skupštinu AP Vojvodine, u skladu sa članom 29. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predstavlja predsednik Skupštine AP Vojvodine, te je, u skladu sa članom 168. stav 2. Poslovnika, za predstavnika Skupštine, kao predlagača, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, određen Ištvan Pastor, predsednik Skupštine i ovlašćen da prihvati amandmane kojima se ne menja suština Predloga.

Predsedavajući je predložio da se odredi i Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije za predstavnika predlagača u Narodnoj Skupštini Republike Srbije povodom Predloga zakona i ovlasti da prihvati amandmane kojima se ne menja suština Predloga. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" predlog prihvatila.

Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavila je poslanica Nada Bodrožić.

Predsedavajući je zaključio 11. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 16,35 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.