Saziv 2012-2016
Session number: 7
Date of event: 20. 11. 2012.
Minutes

sedme sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 20. novembra 2012. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 15,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 110 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:prof.dr Branislava Belić, Petar Andrejić, dr Željko Vidović, Vladimir Galić, Tanja Dokmanović, dr Goran Latković, Ljubiša Milosavljević, Zoran Mladenović, Zoltan Takač i Ladislav Tomić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je sednicu Skupštine sazvao u skladu sa članom 80. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine na predlog Pokrajinske vlade, radi utvrđivanja amandmana na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu po hitnom postupku i blagovremenog dostavljanja Narodnoj skupštini Republike Srbije pre početka rasprave o Predlogu zakona, navodeći da, ukoliko se predloženi amandmani ne podnesu blagovremeno, to će izazvati negativne posledice kako na obim budžeta AP Vojvodine, tako i za sve građane Pokrajine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da će se sednica Skupštine koja je sazvana kao sedma, održati kao osma sednica, istog datuma kada je i sazvana 22. novembra 2012. godine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Zoran Mladenović, u skladu sa članom 81. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na poslaničku funkciju u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 81. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, da je poslaniku Zoranu Mladenoviću prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.

Na osnovu člana 52. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, dopunski izbori se raspisuju ako poslaniku, koji je izabran po većinskom izbornom sistemu, prestane mandat pre isteka vremena na koje je izabran,te je predsednik obavestio poslanike da će dopunske izbore za izbor poslanika u izbornoj jedinici 49 Srbobran, raspisati u roku od 30 dana.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Predrag Amižić, kome je potvrđen mandat na sednici održanoj 25. oktobra 2012. godine, pristupio poslaničkoj grupi SPS-PUPS-JS-SDP Srbije.

Zapisnik sa 6. sednice Skupštine, održane 25. oktobra 2012. godine, dostavljen je uz saziv za Sedmu sednicu. Predsedavajući je stavio zapisnik sa 6. sednice na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i pet glasova "protiv" usvojila zapisnik.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za Sedmu sednicu.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Sedmu sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i pet glasova "protiv" utvrdila dnevni red sa sledećom tačkom:

  1. UTVRĐIVANjE AMANDMANA I, II i III NA PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

  • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
  • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
  • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
  • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
  • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: UTVRĐIVANjE AMANDMANA I, II i III NA PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdila je Predlog amandmana I, II i III na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i utvrđivanje, po hitnom postupku.

Predlog amandmana I, II i III na Predlog zakona prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine.

Odbor za budžet i finansije i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine, predložili su Skupštini da razmotri i utvrdi amandmane I, II i III na Predlog zakona.

Odbor za propise predložio je Skupštini da razmotri i utvrdi amandmane I, II i III na Predlog zakona sa pravno-tehničkom ispravkom u preambuli Predloga amandmana sa kojom se saglasio predstavnik predlagača i koja je na taj način postala sastavni deo Predloga.

Uvodno izlaganje podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali:Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Marijana Četojević, Branislav Bogaroški, Akoš Ujhelji, prof. dr Pavle Budakov, Igor Mirović, Nenad Borović, Saša Santovac, Stevica Nazarčić, Branislav Ristivojević, Danijel Kovačić, Ištvan Pastor i prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 20 glasova "protiv" utvrdila Amandman I na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 36 glasova "protiv" utvrdila Amandman II na Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III na Predlog zakona. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 36 glasova "protiv" utvrdila Amandman III na Predlog zakona.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština utvrdila amandmane I-III na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, koji će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srbije na dalji postupak.

Skupštinu AP Vojvodine, u skladu sa članom 29. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predstavlja predsednik Skupštine AP Vojvodine, te se, u skladu sa članom 172. stav 2. Poslovnika, za predstavnika Skupštine, kao podnosioca amandmana, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, određuje Ištvan Pastor.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da ga, u slučaju njegove sprečenosti, Skupštinu pred Narodnom skupštinom Republike Srbije predstavlja Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i dva glasa "protiv" predlog usvojila.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su: Milenko Jovanov (jedno poslaničko pitanje) i Damir Zobenica (jedno poslaničko pitanje).

Predsedavajući je zaključio Sedmu sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 17,16 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.