Generálny tajomník Zhromaždenia

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má generálneho tajomníka, ktorého menuje zhromaždenie na návrh predsedu zhromaždenia.

Generálnou tajomníčkou Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je Dr. Sandra Stojković, ktorá bola vymenovaná za generálnu tajomníčku Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí 23. februára 2023.

Povinnosti v zhromaždení

  • Generálny tajomník pomáha predsedovi a podpredsedom zhromaždenia pri príprave a priebehu rokovaní, riadi službu zhromaždenia, stará sa o realizáciu aktov prijatých zhromaždením a plní ďalšie úlohy určené rokovacím poriadkom.
  • Generálny tajomník za svoju prácu zodpovedá zhromaždeniu a predsedovi zhromaždenia.

Biografia

Narodila sa v roku 1987 v Novom Sade. Právnickú fakultu Univerzity v Novom Sade ukončila v roku 2010 s priemerným prospechom (9,52), master štúdium na tej istej fakulte ukončila v roku 2011 s priemerným prospechom (9,60). Doktorandské štúdium v odbore Verejné právo ukončila v roku 2016 na tej istej fakulte obhajobou doktorandskej dizertačnej práce pod názvom Vzájomné uznávanie uznesení v trestných veciach a práva obvineného.

Počas štúdia sa popri vyučovacej činnosti venovala aj mimoškolským aktivitám - zúčastnila sa regionálnych súťaží s tímom Právnickej fakulty Univerzity v Novom Sade a absolvovala letnú stáž v sídle Národnej banky Srbskej republiky v Belehrade. Okrem toho bola počas celého doktorandského štúdia štipendistkou Republikovej nadácie pre rozvoj vedeckej a umeleckej mládeže, štipendistkou Fondu mladých talentov SR a štipendistkou Ministerstva školstva, vedy a technického rozvoja.

Bola riešiteľku projektu Ministerstva školstva a vedy Srbskej republiky: Biomedicína, ochrana životného prostredia a právo.  

Zúčastnila sa jednej medzinárodnej konferencie a dvoch vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou. Je autorkou piatich publikovaných prác.

Zložila štátnu odbornú skúšku podľa programu pre vysokoškolské vzdelávanie. Absolvovala s vyznamenaním politickú akadémiu Nadácie Svetozara Miletića.

Pracovné skúsenosti získala predovšetkým v súkromnom sektore (1. 7. 2016 do 31. 1. 2019), vykonávala úkony v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Pracovné skúsenosti vo verejnom sektore získala najmä v Mestskej správe pre predpisy mesta Nový Sad (v období od 11. 2. 2019 do 11. 1. 2021, o normatívno-právnych úkonoch a študijno-analytických úkonoch) a v službe Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, v ktorej bola od 18. januára 2021 zástupkyňou generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny 2021.

Hovorí po anglicky, je šťastne vydatá a matkou troch detí.

Kontakt

e-mail: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21 101 Nový Sad

Srbská republika

 

Zástupca generálneho tajomníka zhromaždenia

Zástupcu generálneho tajomníka vymenúva zhromaždenie na návrh generálneho tajomníka zhromaždenia, s písomným súhlasom predsedu zhromaždenia.

Zástupca generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je Zsolt Szakállas,  vymenovaný za zástupcu generálneho tajomníka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na zasadnutí uskutočnenom 25. apríla 2024.

 

Povinnosti v zhromaždení

• Zástupca generálneho tajomníka pomáha generálnemu tajomníkovi  v práci a mení ho v prípade jeho neprítomnosti alebo znemožnenia vykonávať práce.

• Zástupca generálneho tajomníka za svoju prácu zodpovedá zhromaždeniu a predsedovi zhromaždenia.

 

Biografia

Vo svojom rodnom Novom Sade navštevoval Gymnázium Svetozara Markovića v maďarskom jazyku, kde ukončil aj Právnickú fakultu Univerzity v Novom Sade.

Počas štúdia a po jeho ukončení sa zdokonaľoval na fakultách v Nemecku a v Maďarsku. Roku 2008 získal titul diplomovaného právnika, roku 2010 ukončil master štúdium a získal Mimoriadnu cenu pre výnimočný úspech počas štúdia na Univerzite v Novom Sade.  Štipendistom Bundestagu (IPS) sa stal roku 2011.

Pracovnú skúsenosť nadobúdal v Obecnom súde v Novom Sade ako súdny praktikant – volontér, a potom s kratšími prestávkami v pokrajinskej administrácii. Od roku 2016 do roku 2020 bol podtajomníkom v Pokrajinskom sekretariáte vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Od roku 2020 bol na poste podpredsedu Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Ukončil Diplomatickú akadémiu pri Ministerstve zahraničných vecí Srbskej republiky a zložil súdnu skúšku. Je členom Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny.

Je členom Zväzu vojvodinských Maďarov.

Okrem materinského maďarského a srbského jazyka, plynule ovláda anglicky a nemecký jazyk a čiastočne ovláda francúzsky jazyk.

Je ženatý. 

 

Kontakt

e-mail: sakalasz@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4102, +381 21 487-4107

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21 101 Nový Sad

Srbská republika