Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma

(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014 szám)

A Szerb Köztársaság alkotmánya (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám) 185. szakaszának 2. bekezdése, valamint a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének előzetes jóváhagyásáról szóló határozat (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2014. szám) alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2014. május 22-i ülésén meghozta

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
STATÚTUMÁT

I. ALAPRENDELKEZÉSEK

Vajdaság Autonóm Tartomány

1. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) a Szerb Köztársaság autonóm területi közössége, melyben a polgárok érvényesítik a tartományi autonómiához való jogukat az Alkotmánnyal és törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT a Szerb Köztársaság elválaszthatatlan része, melyben az európai elveket és értékeket ápolják.

Vajdaság AT jogállása

2. szakasz

Vajdaság AT jogi személy.

Vajdaság AT Képviselőháza tartományi képviselőházi rendeletben jelöli ki Vajdaság AT azon szervét, amely Vajdaság Autonóm Tartományt mint jogi személyt képviseli, és ennek során gyakorolja azokat a jogokat és ellátja azokat a kötelességeket, amelyek Vajdaság Autonóm Tartományt mint közvállalatok, közintézmények és egyéb szervezetek alapítóját megilletik, a törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT területe

3. szakasz

Vajdaság AT területét a helyi önkormányzatok törvényben megállapított területei képezik.

Vajdaság AT területe az Alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban változtatható meg.

A tartományi autonómiához való jog

4. szakasz

A tartományi autonómiára Vajdaság AT polgárai jogosultak, az Alkotmánnyal összhangban.

A tartományi autonómiához való jog érvényesítése

5. szakasz

Vajdaság AT polgárai a tartományi autonómiához való jogukat közvetlenül, népi kezdeményezéssel és népszavazással, valamint szabadon választott képviselőik révén érvényesítik, az Alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban.

A polgári és nemzeti egyenjogúság

6. szakasz

Vajdaság AT polgárai fajukra, nemükre, nemzeti hovatartozásukra, társadalmi eredetükre, születésükre, hitvallásukra, politikai vagy más meggyőződésükre, vagyoni állapotukra, kultúrájukra, nyelvükre, korukra, szellemi vagy testi fogyatékosságukra való tekintet nélkül egyenlők jogaik érvényesítésében, az Alkotmánnyal és törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT jogainak és kötelességeinek keretében hozzájárul a magyarok, szlovákok, horvátok, montenegróiak, románok, romák, bunyevácok, ruszinok és macedónok, valamint a Tartományban élő többi számbelileg kisebb nemzeti kisebbség - nemzeti közösség a szerb nemzettel való Alkotmányban szavatolt teljes egyenjogúságának érvényesítéséhez.

Többnyelvűség, multikulturalizmus és vallásszabadság

7. szakasz

A többnyelvűség, a multikulturalizmus és a vallásszabadság Vajdaság AT számára kiemelt jelentőségű általános érték.

Vajdaság AT hatásköreinek keretében ösztönzi és elősegíti a Vajdaság AT-ban hagyományosan élő nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek többnyelvűségének és kulturális hagyatékának megőrzését és fejlesztését, valamint külön intézkedésekkel és tevékenységekkel támogatja Vajdaság AT nyelvei, kultúrái és vallásai kölcsönös megismerését és méltányolását.

A nemek egyenjogúságának érvényesítése

8. szakasz

Vajdaság AT gondoskodik a nők és a férfiak egyenjogúságának érvényesítéséről, a törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT jelképei

9. szakasz

Vajdaság AT a jelképeit és használatuk módját az Alkotmány alapján állapítja meg.

Vajdaság AT jelképei a zászló és a címer.

Vajdaság AT zászlaját három vízszintesen elhelyezett 1:8:1 arányú piros, kék és fehér mező alkotja, közepén körbe felsorakoztatva három sárga színű csillag helyezkedik el.

Vajdaság AT címere három mezőből komponált pajzs, kettő függőlegesen és egy vízszintesen elhelyezve, melyeken Bácska, Bánát és Szerémség történelmi címerei láthatók, balról jobbra tekintve. A bal oldali függőleges mezőben található Bácska történelmi címere – Pál apostol királykék mezőben mezítláb áll a zöld mezőn, barna palástban, arany glóriával a feje körül, jobb kezében fehér színű, arany markolatú és keresztvasú kardot, a bal kezében fekete kötésű könyvet tart. A jobb oldali függőleges mezőben Bánát történelmi címere helyezkedik el – a vörös mezőben ágaskodó, jobbra tekintő aranyszínű oroszlán, jobb mancsában szablyát tart. A vízszintes mezőben Szerémség történelmi címere látható a királykék mezőben három ezüst hullámvonal a Bosut, a Száva és a Duna folyókat jelképezi, a második hullámvonal alatti zöld mezőben szarvas pihen, arany nyakörvvel, mögötte pedig ciprusfa áll.

Vajdaság AT hagyományos jelképei:

- Vajdaság AT zászlaja hagyományos háromszínű zászló fentről lefelé vízszintesen elhelyezett piros, kék és fehér színű mezővel. A zászló arányai 3:2 (hossza a magasságához viszonyítva).

- Vajdaság AT címere az 1848. évi hagyományos címer vörös pajzzsal, melyen ezüst kereszt helyezkedik el a négy arany csiholó között, éleivel a kereszt oszlopa felé fordítva. A pajzsot nyitott koszorú veszi körül, bal oldalán makkból, jobb oldalán természetes színű olajfaágakból fonva, amelyet lent kék színű szalag köt össze. A pajzs három redőzetű bíborpaláston fekszik, a zárt vajdakoronára függesztve, két részre osztva, amely fedi a bíborpalást középső redőzetét.

A jelképek és a hagyományos jelképek külalakjával és használatával kapcsolatos egyes kérdéseket tartományi képviselőházi rendelet szabályozza.

Újvidék város – a tartományi szervek székhelye

10. szakasz

Vajdaság AT adminisztratív központja Újvidék város, a tartományi szervek székhelye.

Tartományi képviselőházi rendelet előirányozhatja, hogy Vajdaság AT egyes szerveinek székhelye Újvidék városon kívül is lehet.

Vajdaság AT közvagyona

11. szakasz

Vajdaság AT közvagyonának – a tartományi vagyon használatát, a vele való rendelkezést és a vele kapcsolatos egyéb kérdéseket törvény szabályozza az Alkotmánnyal összhangban.

Közvagyon formájában Vajdaság AT tulajdonában vannak azok a dolgok, melyeket törvény alapján Vajdaság AT szervei, valamint az általa alapított intézmények és közvállalatok használnak, továbbá egyéb ingó és ingatlan dolgok, a törvénnyel összhangban.

A Vajdaság AT közvagyonának igazgatásával és a vele való rendelkezéssel megbízott szervet a Statútum határozza meg.

Vajdaság AT-ot vagyonjogi érdekei védelmének eljárásában a Tartományi Vagyonjogi Ügyészség képviseli.

Termőföldek

12. szakasz

A művelhető termőföldek, a természeti ritkaságok, a tudományos, a kulturális és a történelmi hagyaték külön védelmet élveznek, a törvényben és Vajdaság AT aktusaiban meghatározott feltételekkel.

A termőföldek, az erdőföldek és a vízterületek az általános javakat szolgálják.

A termőföldek rendeltetése nem változtatható meg, kivéve törvényben és tartományi képviselőházi rendeletben megállapított különleges esetekben, amikor ez olyan elengedhetetlen társadalmi szükségletek kielégítésére szolgál, amelyek más módon nem elégíthetők ki.

Környezetvédelem

13. szakasz

Vajdaság AT feltételeket biztosít a környezet védelméhez és fejlesztéséhez, valamint intézkedéseket foganatosít a környezetet veszélyeztető és az emberek életét és egészségét veszélybe sodró káros következmények megakadályozása és kiküszöbölése céljából, valamint egyéb tartományi jelentőségű kérdéseket szabályoz, a törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT fejlődése

14. szakasz

Vajdaság AT a tartományi jelentőségű gazdasági, oktatási, kulturális és turisztikai fejlődéssel kapcsolatos kérdéseket szabályozza és gondoskodik a területén való kiegyensúlyozott fejlődésről a törvénnyel összhangban.

A helyi önkormányzatokkal való együttműködés

15. szakasz

Vajdaság AT a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásában együttműködést  valósít meg és koordinálja a területén levő helyi önkormányzatokat.

A megfelelő területi közösségekkel való együttműködés

16. szakasz

A Szerb Köztársaság külpolitikájának keretében és annak területi egysége és jogrendje tiszteletben tartásának kötelezettségével, Vajdaság AT együttműködik más államok területi közösségeivel és egyéb autonóm egységeivel.

Vajdaság AT a más államok megfelelő területi közösségeivel szerződéseket köt, a törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT tagja lehet a régiók európai és világszintű egyesületeinek.

A Szerb Köztársaság diplomáciai – konzuli képviseleteinek keretében, Vajdaság AT kérésére gazdasági, oktatási és idegenforgalmi kapacitásainak képviselete, bemutatása és fellendítése céljából külön egységek alakíthatók, a törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT intézményei

17. szakasz

Vajdaság AT az Alkotmányban és a törvényben megállapított hatásköreinek keretében intézményeket alapít az oktatás, a hallgatói és diák jólét, a tudomány, a kultúra, a testnevelés, az egészségvédelem, a szociális védelem és egyéb területeken, a törvénnyel összhangban.

A tartományi autonómia védelme

18. szakasz

Az Alkotmányban és a Statútumban meghatározott jogai és kötelességei keretében Vajdaság AT Képviselőházának vagy a Tartományi Kormánynak joguk van az Alkotmánybírósághoz panaszt benyújtani, ha állami szervnek vagy helyi önkormányzati egység szervének egyedi aktusával Vajdaság AT hatáskörének gyakorlása ellehetetlenül.

Vajdaság AT Képviselőháza, illetve a Tartományi Kormány eljárást indíthat a Szerb Köztársaság olyan törvényei és egyéb általános aktusai, valamint a helyi önkormányzati egység olyan általános aktusai alkotmányosságának vagy törvényességének elbírálására, melyek sértik a tartományi autonómiához való jogot.

Ha a jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti eljárást a Tartományi Kormány indította, erről köteles értesíteni Vajdaság AT Képviselőházát, az eljárás megindítása utáni első soron következő ülésen.

Vajdaság AT jogi és egyéb aktusai

19. szakasz

Vajdaság AT szervei a következő jogi és egyéb aktusokat hozzák meg:

- a Statútumot mint Vajdaság AT legmagasabb rangú jogi aktusát,
- tartományi képviselőházi rendeleteket azokról a kérdésekről, melyek közvetlenül az Alkotmány alapján Vajdaság AT hatáskörébe tartoznak, vagy törvény szerint tartományi jelentőségűeknek minősülnek,
- tartományi rendeleteket,
- határozatokat,
- nyilatkozatokat,
- rezolúciókat,
- ajánlásokat,
- ügyrendeket,
- szabályzatokat,
- utasításokat,
- meghagyásokat,
- végzéseket,
- (záró)határozatokat és más általános aktusokat.

II. AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Külön intézkedések a szülés, foglalkoztatás és a munkavállalás ösztönzésére

20. szakasz

Vajdaság AT külön intézkedésekkel ösztönzi a szülést, a kiskorú gyermekes anyák és az önellátó szülők foglalkoztatását és munkavállalását.

A nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek többletjogai

21. szakasz

Az Alkotmánnyal összhangban, a törvény alapján a tartományi jogszabályokkal többletjogok állapíthatók meg a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek számára.

A nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek tagjainak képviseltsége

22. szakasz

A Vajdaság AT által alapított tartományi szervekben és szolgálatokban a foglalkoztatás során ügyelnek a lakosság nemzeti összetételére és a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek tagjainak megfelelő képviseltségére, az Alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban.

A Vajdaság AT által alapított szervekben és szolgálatokban a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek tagjai képviseltségében való jelentősebb aránytalanság fennállásának esetében a Tartományi Kormány köteles külön intézkedéseket tenni és tevékenységeket folytatni, mint az ösztöndíjazási és a gyakornokképzési különprogramok, valamint egyéb intézkedéseket és tevékenységeket.

A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti külön intézkedések és tevékenységek a jelentősebb aránytalanság fennállásáig tartanak, de nem veszélyeztethetik a Vajdaság AT által alapított szervek és szolgálatok működését, sem a rájuk vonatkozó általános foglalkoztatási feltételeket.

A nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek tagjai önkormányzatának és nemzeti identitása megőrzésének intézményes formája

23. szakasz

A társadalmi életnek a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek tagjai identitásának megőrzése szempontjából fontos meghatározott területein az önkormányzathoz való jog érvényesítésének intézményes formáját az Alkotmány és törvény szabályozza.

A nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek tagjai a megválasztott nemzeti tanácsok révén érvényesítik az önkormányzathoz való jogukat a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv és íráshasználat területén, a törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT az általa alapított oktatási és művelődési intézmények feletti alapítói jogait részben vagy teljes egészében átruházhatja a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsaira, a törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT a területén székelő nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működéséhez szükséges eszközöket biztosít költségvetésében, a törvénnyel és a tartományi képviselőházi rendelettel összhangban.

Hivatalos nyelvek és írásmódok

24. szakasz

Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód mellett, a magyar, a szlovák, a horvát, a román és a ruszin nyelv és írás is hivatalos használatban van, a törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT szervei, hatáskörük keretében intézkedéseket foganatosítanak a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek hivatalos nyelv- és íráshasználatának törvényben szabályozott következetes érvényesítése céljából.

III. VAJDASÁG AT HATÁSKÖREI

25. szakasz

Vajdaság AT szervei révén:

- meghozza Statútumát és dönt a Statútum módosításáról,
- tartományi képviselőházi rendeleteket és más általános aktusokat hoz a tartományi jelentőségű kérdések szabályozására, a törvénnyel összhangban,
- végrehajtja a tartományi képviselőházi rendeleteket és meghozza a végrehajtásukra vonatkozó jogszabályokat,
- végrehajtja a törvényeket, és ha törvény előirányozza, meghozza a végrehajtásukra vonatkozó jogszabályokat,
- szabályozza az általa alapított szervek, ügynökségek, közvállalatok és intézmények megválasztását, szervezetét és munkáját,
- megállapítja a nemzeti kisebbségeknek - nemzeti közösségeknek a tartományi szervek munkájában hivatalos használatban levő nyelveit, a törvénnyel összhangban,
- szabályozza a tartományi szervekbe megválasztott, kinevezett, munkakörbe helyezett és foglalkoztatott személyek jogait, kötelességeit és jogállását, a törvénnyel összhangban,
- begyűjti és feldolgozza a tartományi érdekű statisztikai adatokat,
- előírja a tartományi jogszabályok megszegésével elkövetett szabálysértéseket
- tartományi népszavazást ír ki,
- meghozza Vajdaság AT kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének tervét és programját a törvénnyel és a Szerb Köztársaság fejlesztési tervével összhangban,
- dönt a forrásbevételek felhasználásáról,
- dönt saját adósságvállalásáról a törvénnyel összhangban,
- meghozza költségvetését és zárszámadását,
- szervezeteket, ügynökségeket, közvállalatokat és intézményeket, alapokat, gazdasági társaságokat alakít, és felügyeletet gyakorol munkájuk felett,
- tartományi jellegű kitüntetéseket, valamint a természetes és jogi személyeknek odaítélendő elismeréseket és díjakat létesít,
- szabályozza az egyéb tartományi jelentőségű kérdéseket a törvénnyel és a Statútummal összhangban.

A köztársasági szervekkel és a helyi önkormányzati szervekkel való együttműködés

26. szakasz

Hatáskörük gyakorlásában Vajdaság AT szervei együttműködnek a köztársasági és helyi önkormányzati szervekkel.

27. szakasz

Vajdaság AT hatáskörébe az alábbi feladatok tartoznak:

1. Területrendezési tervezés

- meghozza a regionális területrendezési tervet, a külön rendeltetésű területrendezési terveket, valamint szabályozza a tartományi jelentőségű egyéb kérdéseket, a törvénnyel összhangban.

2. Regionális fejlesztés

- meghozza a regionális fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai és egyéb dokumentumokat, a Szerb Köztársaság gazdaságfejlesztési politikájával és regionális fejlesztési stratégiájával összhangban,
- alapokat, illetve bankot létesít Vajdaság AT fejlesztésének céljából, a törvénnyel és a Statútummal összhangban,
- megalakítja a kiegyensúlyozott regionális fejlesztéssel megbízott szervezeteket,
- fejleszti a tartományi közigazgatás adminisztratív kapacitását az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjainak eredményes felhasználása céljából.

3. Mezőgazdaság, falufejlesztés, víz- és erdőgazdálkodás, vadászat és halászat

- részt vesz az agrárpolitika és a falufejlesztési intézkedések végrehajtásában a Szerb Köztársaság mezőgazdaság- és falufejlesztési stratégiájával összhangban,
- külön költségvetést, alapokat vagy egyéb szervezési formákat létesít, amelyekbe a mezőgazdaság terén lévő eszközöket irányítja, a törvénnyel összhangban,
- létrehozza Vajdaság AT árutartalékait,
- egyéb tartományi jelentőségű kérdéseket szabályoz a mezőgazdaság és a falufejlesztés terén, a törvénnyel összhangban,
- a Szerb Köztársaság vízgazdálkodási alapjaival összhangban meghozza Vajdaság AT vízgazdálkodási alapját,
- erdészetfejlesztési programot hoz Vajdaság AT területére és szabályozza az erdészet területére vonatkozó egyéb tartományi jelentőségű kérdéseket, a törvénnyel összhangban,
- rendes és rendkívüli kül- és belvízvédelmi intézkedéseket hoz, hajt végre és felügyeletet gyakorol felettük, Vajdaság AT és a Szerb Köztársaság meghozott terveivel összhangban,
- szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket a vadászat területén, a törvénnyel összhangban,
- szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket a halászat területén, a törvénnyel összhangban,
- eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt feladatokat is ellát.

4. Turizmus, vendéglátóipar, fürdők és gyógyhelyek

- a turizmus fellendítése és fejlesztése érdekében szervezeteket alapít,
- fürdőket és gyógyhelyeket alapít, a Szerb Köztársaság turizmusfejlesztési stratégiájával összhangban,
- szabályozza az ásvány- és termálvizek, balneológiai és klimatikus erőforrások igénybevételét, a törvénnyel összhangban,
- szabályozza a tartományi jelentőségű egyéb kérdéseket a turizmus, a vendéglátóipar, a fürdők és gyógyfürdők területén, a törvénnyel összhangban,
- eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt feladatokat is ellát.

5. Környezetvédelem

-környezetvédelmi programot hoz a Szerb Köztársaság programjával összhangban,
- a Szerb Köztársaság stratégiai dokumentumaival összhangban meghozza a természeti erőforrások és javak igazgatás tervét és programját,
- ellenőrzi a természeti erőforrások és javak használatát és folytatja védelmét,
- egyes térségeket védett természeti javaknak nyilvánít és előírja a rájuk vonatkozó védőintézkedéseket, a törvénnyel összhangban
- folyamatosan vizsgálja a környezeti tényezőket, figyelemmel kíséri és felbecsüli a környezetszennyeződés alakulását,
- szabályoz egyéb tartományi jelentőségű környezetvédelmi kérdéseket a törvénnyel összhangban,
- eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt feladatokat is ellát.

6. Ipar és kisipar

- meghozza Vajdaság AT kiegyensúlyozott gazdaságfejlesztési tervét és programját, a Szerb Köztársaság fejlesztési tervével összhangban,
- egyéb tartományi jelentőségű kérdéseket szabályoz az ipar és kisipar területén a törvénnyel összhangban,
- eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt feladatokat is ellát.

7. Közúti, folyami és vasúti közlekedés és útszabályozás

- igazgatja a Vajdaság AT területén levő II. kategóriába tartozó közutakat, amelyek nem a Szerb Köztársaság és nem a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartoznak, a törvénnyel összhangban,
- igazgatja a Vajdaság AT területén lévő hajózható utakat, a törvénnyel összhangban,
- szabályozza a közúti, a folyami és a vasúti közlekedés területén a tartományi jelentőségű egyéb kérdéseket, a törvénnyel összhangban,
- eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt feladatokat is ellát.

8. Vásárok és egyéb gazdasági jellegű rendezvények szervezése

- szabályozza a tartományi jelentőségű vásárok és egyéb gazdasági jellegű rendezvények kérdését a törvénnyel összhangban,
- eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt feladatokat is ellát.

9. Tanügy, sport és kultúra

- szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket az iskoláskor előtti, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőoktatás területén, a törvénnyel összhangban,
- szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket a felnőttképzés területén, a törvénnyel összhangban,
- szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket a diák és hallgatói jólét területén, a törvénnyel összhangban,
- szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket a Vajdaság AT területén élő nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek tagjai számára az oktatás minden szintjén az anyanyelvű oktatáshoz való jog érvényesítésének területén, a törvénnyel összhangban,
- iskoláskor előtti, általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási intézményeket alapít Vajdaság AT területén, a törvénnyel összhangban
- intézkedéseket tesz és tevékenységeket folytat a fiatalok társadalmi helyzetének előmozdítása, valamint a szükségleteik és érdekeik érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtése céljából a törvénnyel összhangban,
- szervezeteket alapít a Vajdaság AT érdekeit szolgáló sporttevékenységek folytatására, és szabályozza a sport területén a tartományi jelentőségű kérdéseket, a törvénnyel összhangban,
- gondoskodik a kultúrpolitika végrehajtásáról Vajdaság AT területén, levéltárakat, múzeumokat, könyvtárakat, intézeteket és egyéb tartományi jelentőségű intézményeket alapít a művelődés területén, valamint egyéb tartományi jelentőségű kérdéseket szabályoz a művelődés területén, a törvénnyel összhangban,
- eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó törvényben előírt egyéb feladatokat is ellát.

10. Egészség- és szociális védelem

- másodlagos és harmadlagos egészségvédelmi létesítményeket alapít Vajdaság AT területén, a törvénnyel és a Kormány aktusával összhangban,
- szociális védelmi intézményeket alapít Vajdaság AT területén a törvénnyel és a Kormány aktusával összhangban,
- megállapítja a tartományi egészségbiztosítási alap mint a köztársasági egészségbiztosítási alap szervezeti egységének teendőit és működésének tekintetében egyéb fontos kérdéseket, más tartományi jelentőségű kérdéseket szabályoz az egészségügy területén, a törvénnyel összhangban,
- szabályozza a tartományi jelentőségű kérdéseket a család, a gyermekek, az ifjúság és az idősek szociális védelemének területén, a törvénnyel összhangban,
- eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt feladatokat is ellát.

11. Tartományi szintű tömegtájékoztatás

- biztosítja a Vajdaság AT területén a nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi nyelvű, tartományi jelentőségű tájékoztatási eszközök működését,
- szabályozza az egyéb tartományi jelentőségű kérdéseket a tömegtájékoztatás területén, a törvénnyel összhangban,
- eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt feladatokat is ellát.

12. Az infrastruktúra fejlesztése és a nagyberuházások

- a nagyberuházások révén részt vesz a helyi önkormányzatok és az autonóm tartomány Vajdaság AT területén levő vagyonát képező infrastruktúra kiépítésében, felszerelésében és fejlesztésében,
- a nagyberuházások révén részt vesz a jelentős építészeti létesítmények megépítésében és felszerelésében,
- ellátja a közvagyont illető tartományi jelentőségű feladatokat, a törvénnyel összhangban,
- eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt feladatokat is ellát.

13. Egyéb területekre vonatkozó hatáskörök

- gondoskodik Vajdaság AT területén az emberi és kisebbségi jogok érvényesítéséről és többletjogokat állapít meg a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek számára, a törvénnyel összhangban,
- együttműködik a Vajdaság AT területén levő egyházakkal és felekezetekkel, valamint támogatja azok közérdekű tevékenységeit, a törvénnyel összhangban,
- gondoskodik a nemi egyenlőséggel kapcsolatos intézkedések érvényesítéséről Vajdaság AT szerveiben, a törvénnyel összhangban,
- eredeti vagy átruházott hatáskörébe tartozó egyéb, törvényben előírt feladatokat is ellát.

A hatáskörök átruházása

28. szakasz

Vajdaság AT az eredeti hatáskörébe tartozó egyes feladatokat tartományi képviselőházi rendelettel átruházhatja a helyi önkormányzatokra.

Tartományi közigazgatási körzetek

29. szakasz

Egyes tartományi közigazgatási feladatoknak a tartományi közigazgatási szervek székhelyén kívüli ellátása céljából tartományi közigazgatási körzetek alakulnak, a Statútummal és a tartományi képviselőházi rendelettel összhangban.

Tartományi képviselőházi rendelet alapján Vajdaság AT területén hét tartományi közigazgatási körzet alakul.

A tartományi közigazgatási körzetek Szabadkán, Zomborban, Nagykikindán, Versecen, Pancsován, Nagybecskereken és Mitrovicán alakulnak meg.

IV. VAJDASÁG AT SZERVEI

1. VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZA

Jogállása

30. szakasz

Vajdaság AT Képviselőháza (a továbbiakban: Képviselőház) Vajdaság AT legfőbb szerve, amely normatív és egyéb funkciókat tölt be az Alkotmánnyal, törvénnyel és a Statútummal összhangban.

Hatásköre

31. szakasz

A Képviselőház:

- meghozza és módosítja a Statútumot,
- tartományi képviselőházi rendeleteket, rezolúciókat, nyilatkozatokat, ajánlásokat, határozatokat és más aktusokat hoz,
- megválasztja, felmenti, irányítja és ellenőrzi a Tartományi Kormány munkáját,
- megvitatja a Tartományi Kormány munkájáról szóló rendes és rendkívüli jelentéseket,
- meghozza a program-, fejlesztési és tervdokumentumokat a törvénnyel és a Szerb Köztársaság program-, fejlesztési és tervdokumentumaival összhangban,
- meghozza a költségvetést és a zárszámadást,
- határoz Vajdaság AT adósságvállalásról a törvénnyel összhangban,
- kiírja a tartományi népszavazást,
- egyezményeket köt más államok megfelelő területi közösségeivel, a törvénnyel összhangban,
- tartományi képviselőházi rendeletet hoz a képviselők választásáról, megbízatásuk megszűnéséről és jogállásáról, valamint tartományi képviselőházi rendeletet hoz a választási körzetekről,
- tartományi képviselőházi rendelettel szabályozza a Vajdaság AT szerveiben választott, kinevezett, munkakörbe helyezett és foglalkoztatott személyek jogait, kötelességeit és jogállását, melyeket nem törvény szabályoz,
- előírja a tartományi jogszabályok megszegésével kapcsolatos szabálysértéseket,
- megválasztja és felmenti a Képviselőház elnökét és alelnökeit, a Tartományi Kormány elnökét, alelnökeit és tagjait, a Képviselőház munkatestületeinek elnökeit és tagjait, a Képviselőház főtitkárát és a Képviselőház által alapított szervek más tisztségviselőit,
- megválasztja a tartományi polgári jogvédőt - ombudsmant, és tartományi képviselőházi rendelettel szabályozza hatáskörét és annak érvényesítési módját,
- alapokat, illetve bankot alapít Vajdaság AT fejlesztésének céljából,
- aktust hoz a Vajdaság AT ügynökségeinek, közvállalatainak és intézményeinek megalapításáról, hatásköréről és szervezéséről, valamint szabályozza a foglalkoztatottak jogait, kötelességeit és jogállását, melyet törvény nem szabályoz,
- törvényeket, egyéb jogszabályokat és általános aktusokat javasol, melyeket a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése hoz meg,
- meghozza az ügyrendjét,
- törvényben és a Statútumban meghatározott egyéb feladatokat is ellát.

A Képviselőház összetétele

32. szakasz

A Képviselőház 120 képviselőből áll, akiket közvetlen választáson, titkos szavazással választanak.

A képviselők választását és megbízatásuk megszűnését, a nemzeti kisebbségek - közösségek arányos képviseltségét és a választási körzetek kialakítását a Képviselőház tartományi képviselőházi rendeletben szabályozza, a törvénnyel összhangban.

A képviselők megválasztása és a Képviselőház megalakulása

33. szakasz

A képviselőválasztást a Képviselőház elnöke írja ki, 90 nappal a Képviselőház megbízatásának lejárata előtt, mégpedig úgy, hogy a választások az elkövetkező 60 napon belül befejeződjenek.

A Képviselőház első ülését az előző összetételű Képviselőház elnöke hívja össze, mégpedig úgy, hogy az ülést legkésőbb a végleges választási eredmények kihirdetésétől számított 30 napon belül meg kell tartani.

A Képviselőház az első ülésén megerősíti a képviselői megbízatásokat.

A képviselők kétharmada megbízatásának megerősítésével megalakul a Képviselőház.

A képviselők kétharmada megbízatásának megerősítésével megszűnik a Képviselőház előző összetételének a megbízatása.

A képviselők jogállása

34. szakasz

A Képviselőház képviselőinek megbízatása négy évig tart.

A képviselők megbízatása a Képviselőház általi megerősítés napján kezdődik és négy évig, illetve a Képviselőház mindenkori összetétele megbízatásának megszűnéséig tart.

Az Alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban tartományi képviselőházi rendelet szabályozza, hogy mely tisztségek és megbízatások minősülnek érdekütközésnek.

Rendkívüli állapot vagy hadiállapot esetén a Képviselőház eldöntheti, hogy meghosszabbítja a képviselői mandátumot addig, amíg az ilyen állapot tart, illetve amíg nem teremtődnek meg a feltételek új képviselők választására.

Képviselői mentelem

35. szakasz

A Képviselőház vagy a Képviselőház munkatestületének ülésén kinyilvánított véleménye vagy szavazása miatt a képviselő nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem tartóztatható le és nem büntethető.

A Képviselőház elnöke és alelnökei

36. szakasz

A Képviselőháznak a képviselők közül megválasztott elnöke és egy vagy több alelnöke van.

Az elnök képviseli a Képviselőházat bel- és külföldön, a képviselőházi üléseken elnököl és vezeti azokat, kiírja a képviselői választást, aláírja a Képviselőház által meghozott aktusokat, valamint a Statútumban és a Képviselőház ügyrendjében meghatározott egyéb feladatokat is ellát.

Az alelnök segédkezik a Képviselőház elnökének tisztsége ellátásában, helyettesíti az elnököt akadályoztatása esetén, és a Képviselőház ügyrendjében meghatározott egyéb feladatokat is ellát.

Az elnök és az alelnök jelölésének és megválasztásának módját és eljárását, valamint az alelnökök számának meghatározását a Képviselőház ügyrendje szabályozza.

Az elnököt és az alelnököt az összes képviselő szavazattöbbségével választják meg.

A nemzeti egyenjogúsággal megbízott munkatestület

37. szakasz

A Képviselőház a nemzeti egyenjogúsággal megbízott munkatestületet alakít.

A nemzeti egyenjogúsággal megbízott munkatestület megválasztását, hatáskörét és működésének módját a Képviselőház ügyrendje szabályozza.

A döntéshozatal módja

38. szakasz

A Képviselőház az ülésen szavazattöbbséggel dönt, ha a képviselők összlétszámának többsége jelen van, hacsak a Statútum minősített többséget nem irányoz elő.

A Képviselőház a képviselők összlétszámának kétharmados többségével dönt a következőkről:

- a Statútum meghozataláról és módosításáról,
- a Statútum végrehajtásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet meghozataláról,
- a Vajdaság AT jelképeiről szóló tartományi képviselőházi rendelet meghozataláról,
- a tartományi polgári jogvédő - ombudsman megválasztásáról és felmentéséről.

A Képviselőház a képviselők összlétszámának szavazattöbbségével dönt a következőkről:

- a Képviselőház megbízatásának idő előtti megszűnéséről,
- a tartományi népszavazás kiírásáról,
- Vajdaság AT költségvetésének meghozataláról és a zárszámadás elfogadásáról,
- Vajdaság AT Képviselőháza elnökének és alelnökének megválasztásáról és felmentéséről,
- a Tartományi Kormány elnökének, alelnökének és tagjainak kinevezéséről és felmentéséről,
- a Képviselőház ügyrendjének meghozataláról.

A képviselőházi ülések

39. szakasz

A Képviselőház a Statútummal és ügyrendjével összhangban ülésezik.

A megbízatás idő előtti megszűnése

40. szakasz

A Képviselőház megbízatása a képviselők egyharmadának javaslatára idő előtt megszűnhet.

A Képviselőház a képviselők összlétszámának szavazattöbbségével dönt a Képviselőház megbízatása idő előtti megszűnéséről a javaslat előterjesztésétől számított 15 napon belül megtartandó ülésén.

Ha a Képviselőház nem dönt a megbízatás idő előtt megszűnéséről, a javaslat előterjesztői nem nyújthatnak be új javaslatot a megbízatás idő előtt megszűnésére a 180 nap határidő letelte előtt.

A Képviselőház megbízatása idő előtti megszűnéséről szóló határozatot a Képviselőház elnöke hozza meg, ha a Képviselőház megalakulásától számított 90 napon belül nem választják meg a Tartományi Kormányt.

A Képviselőház megbízatása idő előtti megszűnését követően a Képviselőház elnöke választásokat ír ki a képviselők megválasztására.

A Képviselőház megbízatása nem szűnhet meg idő előtt hadi állapot vagy rendkívüli állapot ideje alatt.

A Képviselőház, amelynek megbízatása idő előtt szűnt meg, csak a törvényben és a tartományi képviselőházi rendeletben meghatározott folyó és halaszthatatlan ügyeket láthatja el.

Az előterjesztési jog

41. szakasz

A Képviselőház által meghozandó tartományi képviselőházi rendeletek és más általános aktusok előterjesztési jogával minden képviselő, a Tartományi Kormány, legalább 10 000 választópolgár vagy hatáskörében a tartományi polgári jogvédő – ombudsman élhet.

Tartományi népszavazás

42. szakasz

A Képviselőház úgy dönthet, hogy a hatáskörébe tartozó egyes kérdésekről Vajdaság AT polgárai népszavazás útján határozzanak.

A Képviselőház legalább 30 000 választópolgár által beterjesztett indítványára köteles tartományi népszavazást kiírni.

A népszavazáson meghozott határozatot a Képviselőház hirdeti ki.

A tartományi képviselőházi rendelet és a Képviselőház ügyrendje

43. szakasz

A Képviselőházról tartományi képviselőházi rendeletet hoznak.

A Képviselőház munkamódját a Képviselőház ügyrendje szabályozza.

2. TARTOMÁNYI KORMÁNY

Jogállása és felelőssége

44. szakasz

A Tartományi Kormány Vajdaság AT végrehajtó szerve.

A Tartományi Kormány munkáját a Képviselőház irányítja.

A Tartományi Kormány munkájáért a Képviselőházának tartozik felelősséggel.

Hatásköre

45. szakasz

A Tartományi Kormány:

- végrehajtja a tartományi képviselőházi rendeleteket és a Képviselőház más általános aktusait,
- törvényeket hajt végre, amikor arra felhatalmazással rendelkezik,
- törvénnyel vagy tartományi képviselőházi rendelettel való felhatalmazása esetén tartományi rendeleteket és más általános aktusokat hoz a törvény és a tartományi képviselőházi rendeletek végrehajtása érdekében,
- szak- és más szolgálatokat alakít a hatáskörébe tartozó feladatok ellátására, a törvénnyel, a Statútummal és tartományi képviselőházi rendelettel összhangban,
- előterjeszti a Képviselőháznak a költségvetést és a zárszámadást,
- előterjeszti a Képviselőháznak a program-, fejlesztési és tervdokumentumokat, valamint intézkedéseket foganatosít azok végrehajtása érdekében,
- a Képviselőháznak tartományi képviselőházi rendeleteket és más általános aktusokat javasol,
- kinevezi és felmenti a tartományi tisztségviselőket, akiket nem a Képviselőház választ és ment fel,
- irányítja és összehangolja a tartományi közigazgatási szervek munkáját és felügyeletet gyakorol munkájuk felett,
- felügyeletet gyakorol a Vajdaság AT alapította közmegbízatásokat és tartományi jelentőségű feladatokat ellátó gazdasági társaságok és intézmények munkája felett,
- igazgatja Vajdaság AT közvagyonát és rendelkezik vele, a törvénnyel összhangban, és erről rendszeresen tájékoztatja a Képviselőházat,
- a Képviselőház, az illetékes munkatestület vagy a Képviselőház elnökének kérésére kifejti véleményét a tartományi képviselőházi rendeletek vagy más általános aktus javaslatáról    , amelyeket a Képviselőház elé más javaslattevő terjesztett,
- természeti csapások és más rendkívüli helyzetek esetében, ha a Képviselőház nem ülhet össze, a Képviselőház hatáskörébe tartozó aktusokat hoz, tevékenységeket és intézkedéseket foganatosít, a törvénnyel összhangban,
- egyezmények megkötését javasolja a Képviselőháznak más államok megfelelő területi közösségeivel,
- munkájáról szóló rendes évi jelentést nyújt be a Képviselőháznak, kérésére pedig munkájáról szóló rendkívüli jelentéseket is,
- meghozza a Tartományi Kormány ügyrendjét,
- törvényben, Statútumban és tartományi képviselőházi rendeletben megállapított egyéb feladatokat lát el.

A Tartományi Kormány összetétele

46. szakasz

A Tartományi Kormányt az elnök, egy vagy több alelnök és a Tartományi Kormány tagjai alkotják.

A Tartományi Kormány elnöke irányítja és összehangolja a Tartományi Kormány munkáját a Képviselőház irányelveivel összhangban, képviseli a Tartományi Kormányt, aláírja a Tartományi Kormány által meghozott aktusokat, gondoskodik a Tartományi Kormány ügyrendjének alkalmazásáról és a Statútumban, tartományi képviselőházi rendeletben és a Tartományi Kormány ügyrendjében előirányozott egyéb feladatokat lát el.

A Tartományi Kormány tagjai munkájukért és a feladatkörükbe tartozó területen uralkodó helyzetért a Képviselőháznak, a Tartományi Kormánynak és a Tartományi Kormány elnökének tartoznak felelősséggel.

A tisztségek összeegyeztethetetlensége

47. szakasz

A Tartományi Kormány elnöke, alelnöke és tagja nem lehet képviselőházi képviselő.

A Tartományi Kormány elnökévé, alelnökévé és tagjává megválasztott képviselőnek képviselői megbízatási megszűnik.

Az Alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban tartományi képviselőházi rendelet szabályozza, mely tisztségek, teendők vagy magánérdekek nem egyeztethetők össze a Tartományi Kormány elnökének, alelnökének és tagjának posztjával.

A Tartományi Kormány megválasztása

48. szakasz

Vajdaság AT Képviselőházának elnöke, miután meghallgatta a képviselői csoportok képviselőinek véleményét, javaslatot terjeszt a Képviselőház elé a Tartományi Kormány elnökének személyére.

A Tartományi Kormány elnökjelöltje javaslatot tesz a Tartományi Kormány egy vagy több alelnökének személyére és tagjaira.

A Képviselőház egyidejűleg határoz a Tartományi Kormány elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztásáról.

A Képviselőház a képviselők összlétszámának szavazattöbbségével választja meg a Tartományi Kormány elnökét, alelnökét és tagjait.

A Tartományi Kormány megbízatásának kezdete és megszűnése

49. szakasz

A Tartományi Kormány megbízatása az őt megválasztó Képviselőház megbízatásának lejártáig tart.

A Tartományi Kormány megbízatása a Képviselőházban tett eskütétel napján kezdődik.

A Tartományi Kormány mandátuma a megválasztási idő letelte előtt is megszűnik: a Tartományi Kormány elnökének felmentésével, a Tartományi Kormány elnökének lemondásával vagy a Képviselőház megbízatásának idő előtti megszűnésével.

A Tartományi Kormány, amelynek megbízatása megszűnt, az új Tartományi Kormány megválasztásáig csak a tartományi képviselőházi rendeletben megállapított folyó és halaszthatatlan teendőket láthatja el.

A Tartományi Kormány tagjának megbízatása megválasztási idejének lejárta előtt megszűnik: lemondásának megállapításával, ha őt a Képviselőház a Tartományi Kormány elnökének javaslatára felmenti, a Tartományi Kormány elnökének felmentésével vagy a Tartományi Kormány elnökének lemondásával.

A Tartományi Kormány elnökének felmentése

50. szakasz

A Tartományi Kormány elnökének felmentésére vonatkozó javaslatot legalább 30 képviselő nyújthatja be.

A Tartományi Kormány elnökének felmentésére tett javaslatot a Képviselőház első soron következő, hét napon belül összehívandó ülésén vitatják meg. A vita befejezését követően szavaznak a felmentési javaslatról.

A Képviselőház a Tartományi Kormány elnökének felmentésére tett javaslatot akkor fogadja el, ha a képviselők összlétszámának több mint fele rászavaz.

Ha a Képviselőház felmenti a Tartományi Kormány elnökét, a Képviselőház elnöke köteles az új Tartományi Kormány megválasztására vonatkozó eljárást megindítani.

Ha a Képviselőház a felmentést követő 60 napon belül nem választja meg a Tartományi Kormány új összetételét, a Képviselőház megbízatási ideje lejár és választásokat kell kiírni.

Ha a Képviselőház nem fogadja el a Tartományi Kormány elnökének felmentésére vonatkozó javaslatot, a javaslat aláírói nem terjeszthetnek elő új javaslatot a felmentésre a 180 napos határidő letelte előtt.

A Tartományi Kormány elnökének lemondása

51. szakasz

A Tartományi Kormány elnöke lemondását a Képviselőházhoz nyújthatja be.

A Tartományi Kormány elnöke lemondását a Képviselőház elnökéhez nyújtja be, és erről egyidejűleg a nyilvánosságot is értesíti.

A Képviselőház az első soron következő ülésén a lemondást vita folytatása nélkül megállapítja.

A Tartományi Kormány megbízatása a tartományi kormányelnök lemondása megállapításának napjával megszűnik.

Miután a Képviselőház megállapította a Tartományi Kormány elnökének a lemondását, a Képviselőház elnöke eljárást indít az új tartományi kormány megválasztására.

Ha a tartományi kormányelnök lemondásának megállapítását követő 30 napon belül a Képviselőház nem választja meg az új tartományi kormányt, a Képviselőház megbízatása megszűnik és új  választásokat kell kiírni.

A Tartományi Kormány tagjának lemondása és felmentése

52. szakasz

A Tartományi Kormány tagja lemondását a Tartományi Kormány elnökéhez nyújthatja be.

A Tartományi Kormány elnöke a benyújtott lemondást a Képviselőház elnökéhez továbbítja, és azt a Képviselőház az első soron következő ülésén megállapítja.

A Tartományi Kormány elnöke javasolhatja a Képviselőháznak a Tartományi Kormány egyes tagjának felmentését.

A Képviselőház első soron következő ülésén megvitatja a Tartományi Kormány tagjának felmentésére tett javaslatot, és szavaz róla.

A Tartományi Kormány tagjának felmentésére vonatkozó határozatot akkor hozták meg, ha a képviselők összlétszámának a többsége megszavazta.

A lemondását benyújtó tartományi kormánytag megbízatása a lemondás megállapításának napjával, a Tartományi Kormány felmentett tagjának megbízatása pedig a felmentésről szóló határozat meghozatalának napjával szűnik meg.

A lemondását benyújtott, vagy felmentésre javasolt tartományi kormánytagnak a megbízatása megszűnéséig tartó jogállását és meghatalmazásait tartományi képviselőházi rendelet szabályozza.

A Tartományi Kormány tagja megbízatásának megszűnését követően, a Tartományi Kormány elnöke javaslatot tesz a Tartományi Kormány új tagjának megválasztására.

A jelen szakasz rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni a Tartományi Kormány alelnöke lemondásának és felmentésének eljárásában.

A Tartományi Kormány elnökének és tagjának mentelme

53. szakasz

A Tartományi Kormány elnöke, alelnöke és tagja nem tartozik felelősséggel a Tartományi Kormány és a Képviselőház ülésén kifejtett véleményükért, sem a Tartományi Kormány ülésén való szavazásukért.

Tartományi képviselőházi rendelet a Tartományi Kormányról és a Kormány ügyrendje

54. szakasz

A Tartományi Kormányról tartományi képviselőházi rendeletet kell hozni.

A Tartományi Kormány működésének módját a Tartományi Kormány ügyrendje szabályozza.

3. TARTOMÁNYI KÖZIGAZGATÁS

A tartományi közigazgatás jogállása

55. szakasz

A tartományi közigazgatás önálló és a hatáskörébe tartozó feladatokat az Alkotmánnyal, törvénnyel, a Statútummal és tartományi képviselőházi rendelettel összhangban látja el, és munkájáért a Tartományi Kormánynak és a Képviselőháznak tartozik felelősséggel.

A tartományi közigazgatási teendőket a tartományi titkárságok és a tartományi közigazgatás külön szervezetei látják el.

A tartományi közigazgatási szervek megnevezését és munkáját tartományi képviselőházi rendelet állapítja meg.

A tartományi titkárságot a Tartományi Kormány tagja irányítja, a tartományi közigazgatás külön szervezeteit pedig a Tartományi Kormány által kinevezett igazgató.

A tartományi közigazgatási szervek és egyéb tartományi szervezetek belső szervezetét a Tartományi Kormány írja elő.

A tartományi közigazgatási szervek, a közmegbízatásokkal felruházott szervezetek egyedi aktusainak és cselekményeinek törvényen és tartományi képviselőházi rendeleten kell alapulni.

A tartományi közigazgatási szervek munkája feletti felügyeletet az  államigazgatási szervek és a Tartományi Kormány látja el, a törvénnyel és a Statútummal összhangban.

A jogokat, kötelességeket vagy törvényen alapuló érdekeket megállapító végleges egyedi aktusok ellen bírósági védelmet kell biztosítani az Alkotmánnyal és törvénnyel összhangban.

4. TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDŐ - OMBUDSMAN

56. szakasz

A tartományi polgári jogvédő - ombudsman (a továbbiakban: ombudsman) Vajdaság AT független és önálló szerve, amely védelmezi a polgárok jogait és ellenőrzést folytat a tartományi közigazgatási szervek, a közvállalatok és a Vajdaság Autonóm Tartomány alapította közigazgatási és közmeghatalmazással felruházott intézmények munkája felett.

Az ombudsman védelmezi a polgárok jogait, különösen a tartományi közigazgatási szervek, a közvállalatok és a Vajdaság Autonóm Tartomány alapította közigazgatási és közmegbízatásokkal felruházott intézmények törvénytelen, célszerűtlen és hatástalan eljárásai folytán történt jogsértésekkel szemben.

Az ombudsman védelmezi a polgárok jogait a városi és községi közigazgatási szervek törvénytelen, célszerűtlen és hatástalan eljárásaival szemben azon teendők ellátása során, melyekkel Vajdaság AT eredeti hatásköre keretében ruházta fel őket.

Az ombudsmant a Képviselőház választja meg és menti fel a képviselők összlétszámának kétharmados szavazattöbbségével.

Az ombudsmannak helyettesei vannak, akiknek a számát, megválasztásuk feltételeit, módját és feladatköreiket tartományi képviselőházi rendelet szabályozza.

Az ombudsman és helyettesei munkájukért a Képviselőháznak tartoznak felelősséggel.

Az ombudsmanról tartományi képviselőházi rendeletet kell hozni.

V. VAJDASÁG AT FINANSZÍROZÁSA

Az autonóm tartomány költségvetése

57. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartománynak költségvetése van, amely kimutatja a Vajdaság AT hatásköreit finanszírozó összes bevételt és kiadást.

Vajdaság AT költségvetése a Szerb Köztársaság költségvetéséhez viszonyítva legalább 7%.

Vajdaság AT költségvetésének három heted része a nagybefektetési kiadások finanszírozására kell felhasználni.

Az autonóm tartomány bevételei

58. szakasz

Vajdaság AT-nak vannak forrásbevételei, melyekből hatásköreit finanszírozza, az Alkotmánnyal és a törvénnyel összhangban.

Vajdaság AT forrásbevételeinek fajtáját és összegét, valamint Vajdaság AT-nak a Szerb Köztársaság bevételeiben való részvételét törvény szabályozza az Alkotmánnyal összhangban.

VI. A TARTOMÁNYI JOGI AKTUSOK ÖSSZHANGJA, KÖZZÉTÉTELE ÉS HATÁLYBALÉPÉSE

A jogi aktusok összhangja

59. szakasz

A Statútum Vajdaság AT legmagasabb rangú jogi aktusa, amelyet össze kell hangolni az Alkotmánnyal és a törvénnyel.

A tartományi képviselőházi rendeleteknek és a Képviselőház egyéb általános aktusainak összhangban kell lenniük a Statútummal.

A tartományi rendeleteknek és a Tartományi Kormány, a tartományi közigazgatás, a közvállalatok, valamint a Vajdaság AT alapította közigazgatási és közmeghatalmazásokat ellátó intézmények egyéb általános aktusainak összhangban kell lenniük a Statútummal, a tartományi képviselőházi rendelettel és a Képviselőház egyéb általános aktusaival.

A tartományi közigazgatási szervek, közvállalatok és a Vajdaság AT alapította közigazgatási és közmeghatalmazásokat ellátó intézmények egyedi aktusainak összhangban kell lenniük a Statútummal, a tartományi képviselőházi rendeletekkel, valamint a Képviselőház és a Tartományi Kormány egyéb általános aktusaival.

A helyi önkormányzatok egyedi aktusainak a Vajdaság AT által rájuk ruházott teendők tekintetében összhangban kell lenniük a Statútummal, a tartományi képviselőházi rendeletekkel és a Képviselőház egyéb általános aktusaival.

Közzététel

60. szakasz

A Statútumot, a tartományi képviselőházi rendeleteket és a Képviselőház egyéb általános aktusait, valamint a tartományi rendeleteket és a Tartományi Kormány egyéb általános aktusait Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti aktusok kivételével, a Tartományi Kormány és a tartományi közigazgatási szervek aktusait is közzéteszik, ha a közzétételt ezek az aktusok előirányozzák.

A jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti aktusokat a Vajdaság Autonóm Tartomány szerveinek munkájában hivatalos használatban lévő valamennyi nyelven közzé kell tenni. Összehangolatlanság esetén, a szerb nyelven közzétett szöveg az irányadó.

Hatálybalépés

61. szakasz

A tartományi képviselőházi rendeletek és egyéb általános aktusok legkorábban a közzétételük napjától számított nyolcadik napon lépnek hatályba.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti aktusok a közzétételük napján is hatályba léphetnek, ha ezt a meghozataluk során megállapított különös okok indokolttá teszik.

VII. A STATÚTUM MÓDOSÍTÁSA

Statútummódosítási-javaslat

62. szakasz

Statútummódosítási-javaslatot a képviselők összlétszámának legalább egyharmada, a Tartományi Kormány és legalább 40 000 választópolgár terjeszthet elő.

A statútummódosítási-javaslatról a Képviselőház dönt, a képviselők összlétszámának kétharmados szavazattöbbségével.

A statútum-módosítási aktus megállapítása

63. szakasz

Ha a Képviselőház elfogadja a Statútum módosítására tett javaslatot, megkezdi a Statútum módosításáról szóló aktus kidolgozását, illetve megvitatását.

A Képviselőház a Statútum módosításáról szóló tartományi képviselőházi rendeletjavaslatot a képviselők összlétszámának kétharmados szavazattöbbségével fogadja el, és jóváhagyásra elküldi a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének.

A Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének jóváhagyását követően a Képviselőház a statútum módosításáról szóló aktust a képviselők összlétszámának kétharmados szavazattöbbségével hozza meg.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64. szakasz

A Statútum végrehajtására tartományi képviselőházi rendeletet kell hozni.

A Statútum végrehajtásáról szóló tartományi képviselőházi rendeletet a Képviselőház hozza meg a képviselők összlétszámának kétharmados szavazattöbbségével.

65. szakasz

A Statútum a közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

Újvidék, 2014. május 22.

István Pásztor, s.k.

VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ELNÖKE