Zelená parlamentná skupina

Zelená parlamentná skupina je neformálna skupina, ktorú utvárajú poslanci Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktorí sa zaoberajú s tematikou ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Členstvo poslancov v Zelenej parlamentnej skupine je dobrovoľné a nie je obmedzované počtom členov.

Práca Zelenej parlamentnej skupiny sa upravila Rokovacím poriadkom Zelenej parlamentnej skupiny. Plán práce sa zostavuje v spolupráci s organizáciami civilnej spoločnosti, ktoré sú aktívne v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja.

Práca v Zelenej parlamentnej skupine poslancom umožňuje:

  • ovplyvňovať formuláciu a vynesenie predpisov z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja, ktoré sú v príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
  • zveľaďovať svoje poznatky z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja,
  • spolupracovať s poslancami v Národnom zhromaždení Srbskej republiky a zhromaždeniami krajín v regióne,
  • spájať sa s organizáciami civilnej spoločnosti aktívnymi v ochrane životného prostredia a udržateľného rozvoja.

Rokovacím poriadkom Zelenej parlamentnej skupiny sa upravuje: zloženie, sídlo, ciele, verejnosť práce, práva a záväzky členov, voľba členov predsedníctva Zelenej parlamentnej skupiny, trvanie mandátu členov predsedníctva Zelenej parlamentnej skupiny, zvolávanie a konanie zasadnutí a spôsob rozhodovania na zasadnutiach, ako aj iné významné otázky pre prácu Zelenej parlamentnej skupiny.

Práca Zelenej parlamentnej skupiny je verejná. Verejnosť práce sa uskutočňuje organizovaním verejných zhromaždení, tribún, seminárov, účasťou na okrúhlych stoloch, zverejňovaním informácií o práci na stránke Zhromaždenia APV, možnosťou, aby na uvedenej stránke občania kládli otázky a navrhovali iniciatívy poslancom, ktorí sa zúčastňujú v práci Zelenej parlamentnej skupiny.

Zelená parlamentná skupina, v súlade so svojimi programovými cieľmi, môže nadväzovať spoluprácu s politickými stranami, združeniami a inými formami organizovania v krajine a zahraničí.

Predsedníctvo je výkonný orgán Zelenej parlamentnej siete. Predsedníctvo má predsedu, zástupcu a člena, ktorí sa volia na návrh predsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny spomedzi členov Zelenej parlamentnej skupiny. Zelená parlamentná skupina má tajomníka, ktorý pomáha predsedovi predsedníctva v organizovaní a zvolávaní zasadnutí.

 

Rokovací poriadok Zelenej parlamentnej skupiny. *

 
 
 

Kontakt: 

Úkony tajomníka neformálnej skupiny vykonáva: Viktoria Covic

Tel: +381 21 487-4168

e-mail: zpgapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Adresa: Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21101 Nový Sad

Republika Srbsko

* Poznámka: Texty sú v srbskom jazyku.