27. 04. 2015.Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Sednica Odbora za međunacionalne odnoseNovi Sad, 27. april 2015. godine - Odbor za međunacionalne odnose Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine upoznao se na današnjoj sednici sa Izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2014. godinu. Sednici je pored članica i članova Odbora prisustvovala i Eva Vukašinović, zamenica POkrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava nacionalnih zajednica – naciopnalnih manjina. Govoreći o delu izveštaja koji se odnosi na poštovanje prava nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina, Eva Vukašinović je kazala da je došlo do određenog pada poštovanja pomenutih prava i da je ombudsman dao određene preporuke u vezi sa ovim problemom. Odbor predlaže Skupštini da razmotri pomenuti izveštaj i upozna se sa ovim dokumentom.

Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine takođe se na svojoj sednici upoznao sa Izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2014. godinu i uputio predlog Skupštini da obavi raspravu i upozna se sa ovim dokumentom i radom Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u prošoj godini.
Sednica Odbora za upravu i lokalnu samoupravuOdbor je razmotrio i usvojio Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine, sa predlogom zaključaka i uputio ga Skupštini na razmatranje.
Po Statutu AP Vojvodine, Pokrajinska vlada ima obavezu da dostavlja Skupštini Izveštaj o upravljanju Pokrajinskom javnom svojinom tako da je ovo prvi takav izveštaj.
U izveštaju je konstatovano da je stanje u oblasti javne imovine i sa stanovišta propisa i prakse neuređeno i da postoji neusklađenost između pravnog i faktičkog stanja, tako da je Uprava za javnu imovinu evidentirala svu imovinu i preduzela dalje radnje u cilju uknjižbe. Više od hiljadu objekata je u proteklom periodu uknjiženo kao javna svojina AP Vojvodine kao i hiljadu sto hektara zemljišta, a ono što se očekuje jeste i uknjižba puteva drugog reda što je izuzetno složen posao kao i uknjižba kanalske mreže.

Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku i rad Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj današnjoj sednici razmatrao Izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2014. godinu i preporučio Skupštini da obavi raspravu o pomenutom dokumentu.
Sednica Odbora za zdravstvoOdbor je razmotrio i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekta „Kamenica 2“.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine se na svojoj sednici upoznao sa Izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2014. godinu. Izveštaj je članicama i članovima Odbora predstavila Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman. Odbor je ocenio da je Izveštaj dobar, koristan i sveobuhvatan i predlaže Skupštini da ga razmotri i da se upozna sa radom Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u prošloj godini.

Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine rtazmatrao je na svojoj sednici sa stanovišta uskalđenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekata „Kamenica 2" i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaključivanju sporazuma Autonomne pokrajine Vojvodine sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država.
Odbor je mišljenja da su navedeni predlozi u skladu sa Statutom i pravnim sistemom zemlje i predlaže Skupštini da pokrajinske skupštinske odluke donese u predloženom tekstu.

Razmatranje dnevnog reda na sednici Odbora za administrativna i mandatna pitanjaOdbor za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmatrao je na sednici ostavku poslanika Zorana Tanaskovića na funkciju poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine. Predsednik Odbora je konstatovao da je Odboru za administrativna i mandatna pitanja dostavljena ostavka Zorana Tanaskovića na funkciju poslanika u pokrajinskoj Skupštini. Odbor je konstatovao da je Tanasković ostavku podneo u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru poslanika u Skupštinu AP Vojvodine i jednoglasno predlažio da Skupština na narednoj sednici konstatuje prestanak mandata poslaniku Zoranu Tanaskoviću, zbog podnete ostavke. 
Odbor je razmotrio i prihvatio zahtev za isplatu naknade za putne troškove članovima Organizacionog odbora predstojeće manifestacije "Dani geotermalne energije", koju Skupština AP Vojvodine zajednički organizuje sa Skupštinom evropskih regija, (AER), tokom sledećeg meseca u našoj pokrajini. U pitanju su dva člana Organizacionog odbora, ugledna univerzitetska profesora i stručnjaka u oblasti energetike koji na sastanke Organizacionog odbora dolaze iz Beograda.

Odbor za budžet i finansije održao je sednicu na kojoj je razmotrio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekata „Kamenica 2". Nakon razmatranja, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da razmotri ovaj predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekata „Kamenica 2".

Članice i članovi Odbora za obrazovanjeOdbor za obrazovanje, nauku,kulturu, omladinu i sport razmatrao je na svojoj sednici Izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2014. godinu, stavljajući akcenat na delove izveštaja kojima su obuhvaćene oblasti iz delokruga rada i nadležnosti ovog skupštinskog radnog tela. Odbor predlaže Skupštini da obavi raspravu o izveštaju i da se upozna sa radom Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u prošloj godini.
 

 

 

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.