20. 06. 2016.Skupština AP Vojvodine izabrala novu Pokrajinsku vladu

Igor Mirović podnosi ekspoze

Novi Sad, 20. jun 2016. godine - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine izabrala je danas, na svojoj trećoj po redu sednici, novu Pokrajinsku vladu.

Za novog predsednika Pokrajinske vlade izabran je Igor Mirović.

Za potpredsednika Pokrajinske vlade izabran je Đorđe Milićević.

Za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za privredu i turizam izabran je Ivan Đoković.

Za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice Mihalj Njilaš.

Za članove Pokrajinske vlade izabrani su: Miroslav Štatkić, (pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama), 

Doc. dr Zoran Gojković, (pokrajinski sekretar za zdravstvo), 

Predrag Vuletić, (pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova),

Smiljka Jovanović, (pokrajinska sekretarka za finansije), zatim, 

Ognjen Bjelić, (pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu),

Vladimir Galić, (pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine),

prof. dr Zoran Milošević, (pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost),

Nenad Grbić, (pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj), 

Vladimir Batez, (pokrajinski sekretar za sport i omladinu) i 

mr Vuk Radojević, (pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo).

Polaganje zakletve u Skupštini AP Vojvodine

Nakon izbora, predsednik, potpredsednici i članovi nove Pokrajinske vlade položili su zakletvu u Skupštini AP Vojvodine. 

Igor Mirović je na današnjoj sednici Skupštine AP Vojvodine izneo ekspoze nove Pokrajinske vlade i predstavio njene planove, osnovne smernice i ciljeve rada. Tom prilikom, Igor Mirović je rekao:

„Želim da vas upoznam sa glavnim elementima plana nove Pokrajinske vlade za Vojvodinu, a ujedno i sa programom rada Vlade koju ću predvoditi, i to u 10 najznačajnijih oblasti koje po svojoj nadležnosti izvorno ili povereno, prema odredbama Ustava, zakona i Statuta jesu u delokrugu rada ovog visokog doma teritorijalne autonomije i Pokrajinske vlade Vojvodine.

Nova Pokrajinska vlada provodiće novu politiku definisanu potrebom ubrzanog ekonomskog razvoja i zato je ključna reč – politička stabilnost u Vojvodini, i to kroz jasan i predvidiv model njenog ukupnog položaja u našem Ustavu, i u našem društvu, insistirajući na potpunom i doslednom poštovanju Ustava, i željom da se i zakon o nadležnostima AP Vojvodine i zakon o njenom finansiranju donesu što pre kao plod dijaloga svih političkih aktera, posebno u Narodnoj skupštini i ovde kod nas u Pokrajinskoj skupštini, uz model saradnje i dogovora koji smo demonstrirali prilikom donošenja Odluke o novom Statutu, kao jedan izuzetan primer rezultata dijaloga različitih političkih stranaka i grupa. Uvažavaćemo i poštovati u stavovima i radu Pokrajinske vlade i razlike u stavovima, i raditi na njihovom usaglašavanju, ali i dosledno poštovati Ustav, bez avanturizma i nametanja volje na bilo koji način. Institucija parlamentarnog dijaloga u Narodnoj, kao i Pokrajinskoj skupštini dovešće nas, uveren sam, do trajnog modela u čemu će nova Pokrajinska vlada učestvovati svim svojim kapacitetima.

Prvi princip naše nove politike biće, dakle, jasan okvir podele nadležnosti, zasnovan na Ustavu i previdiv model finansijera ekonomskog razvoja, a ne razvoja para-političke klase, biće glavna ideja vodilja uz puno poštovanje principa stabilnosti i jasnih kriterijuma u donošenju važnih odluka, koje očekuju građanke i građani koji žive u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Ukupni rezultati ekonomije Republike Srbije veoma ohrabruju i navode na zaključak da smo kao njen razvijeniji deo, izuzimajući više od petnaest opština, čiji je razvoj bio na marginama političkog i ekonomskog delovanja, dužni da sledimo nove ekonomske mere, koje daju rezultate, i da aktivnom politikom tražimo modele za brži ekonomski razvoj Vojvodine, pratići naravno ukupne ekonomske parametre i na taj način dolazimo do drugog principa u radu nove Pokrajinske vlade - principa komplementarnosti u donošenju odluka u ekonomskoj sferi, posebno u delu podsticaja i ravnomernog regionalnog razvoja. Isto tako moramo insistirati na izvorima finansiranja koji će prevazići uhodani sistem transfera, ne ukidajući ga, ali da već kroz dodatne izvore obezbede veći novac za sve segmente razvoja Vojvodine, kako ekonomskog tako i društvenog razvoja u celini, i to kroz državne fondove i već odobrene i operativne kredite, koji se nalaze u strukturi planiranog i očekivanog deficita, zatim kroz budžete svih nivoa vlasti i kroz međunarodne fondove, posebno fondovi Evropske unije. Tako dolazimo do trećeg našeg principa - okupljanja oko projekata, dodatno kroz koncesije, privatno- javna partnerstva, privatne inicijative svih oblika u transparentnom i zakonitom modelu. Politika sukoba Pokrajinske i Vlade Republike Srbije mora ostati samo deo istorije odnosa te dve vlade, i ništa više i nikada više.

Nova Pokrajinska vlada će najviše energije potrošiti na privlačenju domaćih i stranih investicija, što će biti glavni operativni prioritet. Naš uspeh meriće se brojem novih fabrika i brojem novih zaposlenih u njima.

POkrajinski poslanici na sedniciU skladu sa tim želim da objavim celokupnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti da smo spremni da svakom investitoru, čija investicija donosi nova radna mesta, stavimo na raspolaganje sve kapacitete pokrajinske administracije i obezbedimo sve vrste podsticaja radi ostvarenja zajedničkih ciljeva. Usmerićemo investitore u one lokalne samouprave koje spadaju u manje razvijene, i uspećemo da posebno u tim opštinama podstaknemo razvoj poslovnog ambijenta- gradićemo industrijske i poslovne zone radi grinfild investicija u još većem obimu nego do sada, i pokretati danas zatvorene kapacitete radi što većeg broja braunfild investicija.

Nećemo zanemariti i druge, koji su razvijeniji, uz naš četvrti princip – princip konkurentnosti putem jasnih ekonomskih kriterijuma sa minimumom političkog upliva u procesu donošenja odluka koje imaju ekonomski karakter.

U naredne četiri godine očekuju nas velike infrastrukturne investicije u Vojvodini. Sve planirane investicije Pokrajinska vlada podeliće u četiri velike grupe, i o svakoj, bila ona velika ili mala, brigu će voditi posebni projektni timovi. Prvo velike državne investicije na teritorji Vojvodine: pruga kroz Vojvodinu – pruga Beograd – Budimpešta, priprema projekta i početak radova na izgradnji autoputa Novi Sad - Ruma, Beograd – Zrenjanin, Beograd - Vršac – Temišvar.

Moramo biti spremni za vreme kada će investicije na koridoru 10 i koridoru 11 biti gotove, a to se očekuje u naredne dve do tri godine, moramo konkurisati sa potpuno spremnim projektima, rešenim urbanističkim planovima, završenim imovinskim odnosima. Ako makar to uspemo na delu pripreme realizacije ovih projekata, moći ćemo da kažemo da je Pokrajinska vlada u ovome uspela.

Postojeće velike projekte koji su u toku, moraćemo završiti hitno reorganizovaniji i uspešniji: Žeželjev most, Narodno pozorište u Subotici i druge velike projekte.

Posebnu pažnju posvetićemo pitanju izgradnje nove zgrade Radio- televizije Vojvodine, jer je to najveći i najvažniji društveni objekat koji nije obnovljen nakon bombardovanja naše zemlje 1999. godine.

Radićemo na i realizaciji velikih regionalnih investicija, na obilaznici oko Novog Sada i Subotice, rekonstrukciji puteva I i II reda, novih sistema za pijaću vodu i sistema za prečišćavanje otpada i otpadnih voda. U trećoj kategoriji biće međuopštinske investicije, a u četvrtoj opštinske investicije koje podižu opšti kvalitet života. Za sve investicije postavićemo jasna pravila i kriterijume. Pripadnost političkim strankama ili bilo kakvoj vrsti političke hijerarhije, neće imati prednost u pripremi i realizaciji ovih investicija.

Želim da privredi i privrednicima u posebno rastućim granama turizma, malim porodičnim preduzećima i postojećim uspešnim kompanijama budemo servis i partner u delu nadležnosti i to efikasno i po načelima poslovnih modela. Ustanovićemo razvojnu agenciju Vojvodine sa ciljem da podsticaji budu javni, predvidivi i održiv na osnovu ocena i merila i usmereni prema načelima ekonomske dobiti, rasta preduzeća i kompanija, i, naravno, prema kriterijumima dodatnog zapošljavanja u postojećim kompanijama, ili u kompanijama koje tek otvaraju svoje pogone u Srbiji i AP Vojvodini.

U oblasti energetike pomagaćemo u procesu korišćenju obnovljivih resursa i izvora putem podsticanja novih tehnologija. Dosadašnji fond će funkcionisati na novim osnovama kao vladin fond, sa novim elementima koji će pratiti finansijsku logiku i stvarati i raditi po načelima inovacija i stvarnog tehnološkog napretka.

Izbor Pokrajinske vladePoljoprivreda zahteva stalna i kontinuirana usaglašavanja u primeni mera između centralnog i našeg pokrajinskog nivoa. To ćemo raditi, uveren sam, efikasnije nego bilo kada u skorijoj istoriji, i to zbog: efikasnog korišćenja Zemljišnog fonda, podsticanja razvoja agrobiznisa i svih oblika preduzetništva sve do velikih industrija prerade radi snažne kooperacije, snaženja malih porodičnih gazdinstava, što će biti jedan najvažnijih prioriteta na kojem ćemo raditi radi utvrđivanja spremnosti u kvalitetu, standardu i kategoriji proizvoda i očuvanja sela i posebno mladih na selu u Vojvodini.

Navodnjavanje će biti drugi glavni operativni prioritet. Elektrifikacija atara, održavanje kanala i ukupno navodnjavanje, biće važan zadatak kojem se mora posvetiti celokupan sastav budućeg Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Voda Vojvodine i svih onih sa kojima ćemo razgovarati u budućem Ministarstvu poljoprivrede. Moramo jačati servise koji doprinose gazdinstvima u donošenju poslovnih odluka, i to od tržišnih informacija do zaštite useva. Vojvodina ima i lokalne i regionalne brendove poljoprivrednih proizvoda i politika nove Vlade biće da ih promoviše i razvija.

U oblasti regionalnog razvoja i međuregionalne saradnje delovaćemo uz jačanje naših kapaciteta na razmeni informacija i koordinaciji lokalnih kancelarija za ekonomski razvoj, na jačanju kapaciteta za kreiranje lokalnih projekata i potencijala, i, posebno, uslova za privlačenje investicija preko IPA fondova i drugih fondova koji nam stoje na raspolaganju u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Model podrazumeva integrisan sistem koji regionalne i lokalne agencije naslanja na model ukupnog razvoja prema navedenim prioritetima i ciljevima, i to integrisan sa ciljevima Fonda „Evropski poslovi“ i VIP fonda, koje Vojvodina već ima, radi primene ovog modela ali i jačanja edukativnog potencijala, radi primene EU standarda, posebno u pripremi projekata naša je velika šansa. Pripremićemo se i u delu IPA fondova za ruralni razvoj, jer je to posao koji prema dinamici pridruživanja stoji neposredno pred nama.

Želim da istaknem da sam pre deset dana inicirao i danas sam slobodan da vam predložim formiranje posebnog skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine u što hitnijem roku, radi aktivnijeg učešća pokrajinskih poslanika u poslovima i projektima u oblasti očuvanja i zaštite životne sredine i to kao međukorak u formiranju posebnog sekretarijata za zaštitu životne sredine u narednom periodu. O tome želim da postignem konsenzus sa svim političkim strankama u Skupštini AP Vojvodine.

Nova politika u oblasti ekologije podrazumeva i novi prisup zasnovan na konceptu cirkularne ekonomije i privlačenju donacija i investicija namenjenih životnoj sredini, ne čemu će nova Pokrajinska vlada intenzivno raditi. U toj oblasti nećemo biti bez jasnog negativnog stava kada je reč o genetički modifikovanim organizmima. Promovisaćemo zelena rešenja uvek i svuda gde je to moguće, jer je to potreba i trend razvijenih regija Evrope kojima težimo.

Insistiraću na znanju i specijalizaciji u svim resorima, a matična veza u tom procesu biće Pokrajinski sekretarijat za visoko-obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost koji potencijale svih univerziteta u Vojvodini i svih naučnih delatnika treba da generiše i usmeri ka zajedničkim ciljevima iz ovog plana.

Nedopustivi su pritisci, nepotizam, proizvodnja neznanja, nedostatak odgovornosti za napredovanje naučnika mlađih generacija, nepovezanost sa inovativnom privredom i gubitak kriterijuma i nedostatak kvaliteta nastave i nauke na pojedinim novim fakultetima.

Znanje i njegova primena u privredi, posebno u savremenim trendovima informatičkog sektora, traganje za novim tehnološkim rešenjima i upravljačkim konceptima mora doći i kao rezultat našeg zajedničkog rada.

U zdravstvu i socijalnoj zaštiti očekuje nas veliki posao. Podelili smo nadležnosti i delokrug ne zbog stava političkih stranaka o svojim kadrovima, već zbog potrebe da damo bolje i kvalitetnije odgovore na brojna nerešena pitanja: Zašto nemamo novi klinički centar? Zašto imamo samo jednu angio salu u Vojvodini, a više od 45% svih bolesti ima karakter kardio vaskularnih bolesti? Zašto smo stali sa unapređenjem sistema preventivne zdravstvene zaštite? Zašto postoje liste čekanja u svim zdravstvenim ustanovama?

Odgovori zapravo predstavljaju operativni plan novog pokrajinskog sekretara za zdravstvo i jasno i vidljivo pomeranje sa ovog nultog organizacionog nivoa u sistemu zdravstvene zaštite u Vojvodini. Imamo izuzetne zdravstvene stručnjake u mnogim granama medicine i njihovi potencijali biće, uveren sam, u funkciji davanja odgovora na ova pitanja.

Nova Pokrajinska vlada će do kraja ove i na početku sledeće godine predstaviti plan rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih i studentskih domova. Želimo da zajedno sa svim lokalnim samoupravama učestvujemo u tehničkom osavremenjavanju nastave. Posebno želimo da u oblasti obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina unapredimo uslove i promovišemo najširi mogući okvir u kojem će naša deca, uvek i svuda, u svakom i najmanjem selu u Vojvodini, bez obzira na finansijske i tehničke poteškoće, moći da se školuju na svom jeziku.

I u oblasti sporta i omladine predstavićemo jasan plan za podsticaje u razvoju školskog sporta, za razvoj i izgradnju sportske infrastrukture i to prema sportskim merilima.

U ovom trenutku više od sto osnovnih i srednjih škola u Vojvodini nema fiskulturnu salu i mi ćemo u skladu sa raspoloživim finansijskim kapacitetima učiniti sve da ovaj broj smanjimo.

Želim da i danas, kroz elemente programa nove Pokrajinske vlade, izrazim zahvalnost vrhunskim sportistima koji su slavu sporta, a potekli su iz Vojvodine, pronosili širom Srbije, Evrope i sveta. Zato vrhunski sport nećemo i ne smemo zapostaviti, ali istovremeno moramo i snažiti i afirmisati školski, ženski, amaterski, radnički i sport za osobe sa posebnim potrebama.

U oblasti kulture i javnog informisanja i odnosa sa verskim zajednicama vodićemo politiku očuvanja tradicionalnih kulturnih vrednosti srpskog naroda u Vojvodini i u potpunosti pomagati i podsticati negovanje kulturnih tradicija i nasleđa nacionalnih manjina u direktnoj saradnji sa nacionalnim savetima. Posebni podsticaji i angažmani biće vezani za programe za Maticu srpsku, Srpsko narodno pozorište, Muzej Vojvodine i Arhiv Vojvodine i regionalne kulturne ustanove. To će biti deo budućih aktivnosti Pokrajinske vlade. Uz to, savremeni kulturni izrazi i trendovi, već tradicionalni festivali i manifestacije, neke već i kao važan činilac lokalnog ekonomskog razvoja, biće uvek i svuda u našem planu. I nezavisno, javno i otvoreno, finansiranje najznačajnijih medijskih produkcija prema jasnim pravilima, biće još jedna od ideja vodilja.

Sasvim na kraju, iako važnost ovih odnosa nalaže da uvek i svuda govorimo o tome najviše i najsrčanije, podsetiću vas na našu javno deklarisanu politiku u oblasti prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, politiku koja predstavlja najznačajniji ugaoni stub ukupne političke stabilnosti u Vojvodini.

Zbog toga će ravnopravnost, tolerancija, razumevanje i potpuna aktivna i sveobuhvatna zaštita manjinskih prava u svakodnevnom radu Pokrajinske vlade predstavljati njeno najizraženije biće, njeno telo i njen duh.

Od potpune i iskrene afirmacije manjinske samouprave u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisama nikako i ni po koju cenu nećemo odustati.

Želim na kraju da vas pozovem da pre svega podržite Vojvodinu, uz razlike u političkim stavovima i uz sve druge naše različitosti koje su deo našeg života, svako baš onako i onoliko koliko može i ume podržite Vojvodinu Mike Antića, Florike Štefan i Ferenca Fehera i Vojvodinu Dositeja, Veljka Petrovića i Mihajla Pupina, onu zaista najbolju u nama i među nama.

Dovoljno je, za novi korak, da njoj pre svega pružimo ruku i da svako ko živi i radi u Vojvodini bude malo uspešniji, aktivniji i bolji.

Vojvodina će znati da tako ujedinjeni, različiti, vraćamo dug onima koji su njene duhovne i materijalne vrednosti stvarali vekovima“, rekao je u svom ekspozeu pred pokrajinskim poslanicama i poslanicima, Igor Mirović.

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.