15. 09. 2016.Održana peta sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine


Sednica Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 15. septembar 2016. godine -
Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 5. po redu sednicu u aktuelnom skupštinskom sazivu. Skupština je konstatovala prestanak mandata poslaniku Goranu Saviću i potvrdila mandat poslanici Tatiani Vujačić, sa koalicione Izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“.

U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, u prvih 60. minuta trajanja sednice, predstavnici Pokrajinske vlade odgovarali su na poslanička pitanja. Nakon prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, pokrajinske poslanice i poslanici razmatrali su i izjašnjavali se o jedanaest tačaka dnevnog reda današnje sednice. Skupština je usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar - jun 2016. godine.

Dvotrećinskom većinom glasova, Skupština AP Vojvodine donela je danas Pokrajinsku skupštinsku odluku o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine. U ime predlagača, uvodno obrazložnje je na sednici podneo prof. dr Slobodan Orlović, član Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine. 

Sednica Skupštine AP Vojvodine

„Odlukom se uređuju korišćenje i izgled simbola. U pitanju je Odluka koja sprovodi Statut i koja je od najvišeg 

legitimiteta u ovom skupštinskom domu, odmah iza Odluke o donošenju pokrajinskog Statuta“, rekao je prof. dr Slobodan Orlović u svom obraćanju pokrajinskim poslanicama i poslanicima. Prema Statutu AP Vojvodine, simboli Autonomne pokrajine Vojvodine jesu: zastava, tradicionalna zastava, grb i tradicionalni grb, koji je grb Vojvodine iz 1848. godine. Na vrhu tog grba nalazi se kugla sa krstom, biserima i vojvodskom krunom, zatim, plašt od hermelina, dok se u sredini nalazi štit sa oclima i krstom. Sa desne strane je venac maslinovog lista sa plodom, a sa leve strane venac hrastovog lista sa plodom. Prisutni simboli na grbu su i zlatni presek, elipsa (vaseljensko jaje) i kvadrat. Boje su: crvena, zelena, plava, zlatna i srebrna. Tradicionalna zastava je trobojka crveno-plavo-bele boje.

U nastavku sednice, na predlog predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića, Skupština je izabrala Zorana Kasalovića, diplomiranog ekonomistu iz Žitišta za zamenika pokrajinskog sekretara za finansije.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Doneta je i Pokrajinska skupštinska odluka o žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravni osnov za donošenje te Pokrajinske skupštinske odluke je u članu 31. al. 2. Statuta AP Vojvodine, gde je propisano da Skupština donosi pokrajinske skupštinske odluke, rezolucije, deklaracije, preporuke, zaključke i druge akte. Takođe, i u članovima 172. st. 2 i 192. tačka 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave kojima je propisano da se osnivanje, organizacija i način rada žalbene komisije u autonomnoj pokrajini uređuje pokrajinskim propisima i da Autonomna pokrajina Vojvodina putem svojih organa, službi i organizacija, bliže uređuje osnivanje, organizaciju i način rada žalbene komisije. Na taj način, zaštita prava službenika ostvaruje se u dvostepenom postupku. Kao drugostepeni organ za odlučivanje o žalbama službenika na rešenja kojima se u upravnom postupku odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa, obrazuje se žalbena komisija. 

Na današnjem zasedanju je doneta Pokrajinska skupštinska odluka o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad. Skupština je razmotrila i usvojila Izveštaj o radu Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2015. godinu i donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2015. godinu.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Pokrajinska Skupština je razmotrila i prihvatila Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Uprave Almatinskog regiona (Republika Kazahstan) i donela sledeće zaključke:

•Zaključuje se Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Uprave Almatinskog regiona (Republika Kazahstan);

•Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine, potpiše Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Uprave Almatinskog regiona (Republika Kazahstan).

Cilj sporazuma je da se u skladu sa zajedničkim interesima pokrene postupak uspostavljanja saradnje dve regije u oblasti trgovine, privrede, nauke, tehnologije, kao i u oblasti kulture, obrazovanja, humanitarnih aktivnosti i drugih delatnosti od obostranog interesa.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Kada je u pitanju međuregionalna saradnja, Skupština je na današnjem zasedanju donela i Deklaraciju pod nazivom „Jaka obnovljena regionalna politika za sve regije nakon 2020. godine“. Kako je rečeno u obrazloženju na sednici, Deklaracija donosi jedno od najznačajnijih zajedničkih stanovišta evropskih regija, koje je u vezi sa budućim izgledom i prioritetima finansiranja iz kohezionih fondova EU nakon 2020. godine, čiji bi korisnik bila i Autonomna pokrajina Vojvodina.

Dalje, Skupština je utvrdila Predlog kandidata za člana i zamenika člana delegacije Republike Srbije za Veće regiona u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Iz reda pokrajinskih poslanika, za člana je predložen Milenko Jovanov, a za zamenika člana Maja Sedlarević. Predlog će biti upućen Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na dalju proceduru. 

Na sednici su još donete i Odluka o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i Odluka o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. Umesto dosadašnjeg direktora Gorana Vasića, za novog direktora Fonda imenovan je Đorđe Raković.  

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.