18. 12. 2018.Одржана седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

Odbor za urbanizam i zaštitu životne sredineНови Сад, 18. децембар - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 18. седници, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог - Беочин, са елементима детаљне регулације.

Размотрен је и усвојен Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“. Бегечка јама је као значајно природно добро заштићена као парк природе. Због својих природних и амбијенталних вредности, простор на коме се налази Бегечка јама захтева посебне режиме заштите, уређења и коришћења. Ревизијом заштите, Парк природе „Бегечка јама“ је проширен на 489,5 хектара и обухвата и пешчане спрудове у близини левог приобаља Бегечке јаме, као и приобални појас Дунава у ширини од 50 метара, наведено је у образложењу. Предложено је проширење у правцу северозапада до границе са Гложаном, на територији општине Бачки Петровац, у циљу успостављања заштите на стаништима старих стабала црних и белих топола. Odbor za urbanizam i zaštitu životne sredineПроширењем је обухваћен и насип ради обезбеђивања функционисања међународног еколошког коридора Дунава. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.