09. 04. 2019.Održana sednica Odbora za ravnopravnost polova

Odbor za ravnopravnost polovaNovi Sad, 9. april - Odbor za ravnopravnost polova Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 15. sednici, razmatrao je Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana za 2018. godinu.Prilikom razmatranja, akcenat je stavljen na upoznavanje članica i članova Odbora sa delom izveštaja koji se odnosi na stanje u oblasti ostvarivanja ravnopravnosti polova, o čemu je na sednici govorila Snežana Knežević, zamenica Pokrajinskog zaštinika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova. 

Između ostalog, ona je navela da je u 2018. godini rodna ravnopravnost bila u središtu pažnje zbog promene zakonskog okvira koji treba da omogući bolje mehanizme za postizanje rodne ravnopravnosti i napredak u borbi protiv nasilja nad ženama, većoj zastupljenosti i ekonomskom osnaživanju žena, kao i u sprečavanju diskriminacije prilikom zapošljavanja i napredovanja žena. U AP Vojvodini su nastavljene aktivnosti uključivanja rodnog budžetiranja u programsku strukturu budžeta AP Vojvodine.

U saradnji sa srodnim rodnim mehanizmima, nastavljene su aktivnosti kao što su odrganizacija i održavanje okruglih stolova i javnih edukativnih skupova o rodnoj ravnopravnosti i srodnim temama, porodičnom nasilju, položaju osetljivih i ranjivih grupa, istraživanja o položaju žena i muškaraca u AP Vojvodini, reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom, zatim, aktivnosti u okviru mreže „Život bez nasilja“, kao i druge aktivnosti od značaja za rodnu ravnopravnost.

Odbor za ravnopravnost polovaOdbor je na današnjoj sednici razmatrao i usvojio i Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu, koji je predstavila Dijana Milović, direkjtorka tog zavoda. U skladu sa Poslovnikom o radu, nadležnostima i delokrugom rada,  Odbor je na sednici doneo i Godišnji program rada Odbora za ravnopravnost polova za 2019. godinu.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.