29. 11. 2021.Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 29. novembar – Uoči dvanaeste sednice Skupštine AP Vojvodine zakazane za utorak, 30. novembar, danas su održane sednice pet skupštinskih odbora. Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 8. sednici, jednoglasno je utvrdio Predlog odluke o imenovanju člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Nakon razmatranja, Odbor je predložio Skupštini da se predloženi dnevni red naredne sednice Skupštine AP Vojvodine dopuni novom tačkom, Predlogom odluke o imenovanju člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Sednice skupštinskih odboraOdbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 7. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti zdravstva.

Nakon razmatranja, Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedeni predlog i da donese pokrajinsku skupštinsku odluku. 

Sednice skupštinskih odboraOdbor za privredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj, 4. sednici, razmotrio je i usvojio Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2020. godine.

U obrazloženju izveštaja je rečeno da su planirane aktivnosti Fonda bile uslovljene aktuelnom epidemiološkom situacijom i da je izdato 28 garancija. Nakon razmatranja, Odbor predlaže Skupštini da razmotri i usvoji navedeni izveštaj.

Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 9. sednici, razmatrao je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti zdravstva.

Sednice skupštinskih odboraOdbor je mišljenja da su navedeni predlozi u skladu sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje.

Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 9. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu. Rebalansom će se obezbediti dodatnih oko 800 miliona dinara, što će na realnim osnovama i projekcijama omogućiti nastavak sprovođenja postupaka i aktivnosti u cilju realizacije Projekta izgradnje objekta Kamenica 3 sa centrom za uređaj za pozitronsku emisionu tomografiju (PET centar), kao i opremanje istog nedostajućom medicinskom i nemedicinskom opremom, rečeno je između ostalog u obrazloženju predloga. Sednice skupštinskih odboraNakon razmatranja,

Odbor je predložio Skupštini da razmotri predlog i da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio i usvojio Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31. decembar 2020. godine, kao i Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za period od 01. januara do 31. decembra 2020. godine. Odbor predlaže Skupštini da razmotri i da usvoji izveštaje.

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.