13. 12. 2021.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Седнице скупштинских одбора

Нови Сад, 13. децембар - Одбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 9. седници, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу члана Савета Педагошког факултета у Сомбору, а након тога и Предлог одлуке о именовању члана Савета Педагошког факултета у Сомбору. Одбор предлаже Скупштини да се у предложени дневни ред за наредну седницу Скупштине АП Војводине као тачке дневног реда, уврсте и наведени предлози.   

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 6. седници, разматрао је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. Примена Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе од 01. децембра 2016. године, обавезује Аутономну покрајину Војводину да истовремено са усвајањем одлуке о буџету усвоји и кадровски план за буџетску годину.

Седнице скупштинских одбора

Циљ доношења кадровског плана за наредну годину је успостављање економичне организационе структуре која обезбеђује ефикасно, стручно и успешно обављање послова и руковођење уз што мање трошкове, речено је на седници.

Након разматрања, Одбор је једногласно предложио Скупштини да размотри Предлог и да донесе Покрајинску скупштинску одлуку о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.

У наставку седнице, Одбор је констатовао престанак мандата заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и о томе обавештава Скупштину. Анико Ширкова је за заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, изабрана 11. децембра 2015. године.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 8. седници, утврдио је истоветност текстова три покрајинске скупштинске одлуке на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са оригиналним текстовима на српском језику. 

Седнице скупштинских одбораУ питању су: Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси и Покрајинска скупштинска одлука о допунама Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине из области здравства.