20. 06. 2023.Информација са одржаних седница одбора Скупштине АП Војводине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 20. јун - Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 14. седници, размотрио је Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину.

Како је речено у образложењу, Фонд је у извештајном периоду у потпуности реализовао планирани Програм рада. Међу најзначајнијим активностима издвајају се програми за стамбено збрињавање и за доделу грађевинског материјала избеглим и расељеним породицама. Овим програмима, у извештајном периоду, помогнуто је 35 избеглих породица, а вредност реализације наведених програма износила је око 15 милиона динара.

Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину

Sednice skupštinskih odboraОдбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 14. седници, размотрио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 КВ ТЦ Перлез – ТЦ Жабаљ. Одбор је предложио Скупштини да  размотри наведени предлог и да донесе предложену покрајинску скупштинску одлуку.

На седници је размотрен и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење. Циљ израде Просторног плана јесте стварање планског основа за директно спровођење за потребе изградње транспортног гасовода, израду техничке документације, као и прибављање дозвола у складу са законом.

Планирање, коришћење, уређење и заштита планског подручја има за циљ постизање рационалне организације и уређења подручја посебне намене у складу са могућностима,  ограничењима и расположивошћу природних и створених вредности и потребама социјалног и економског развоја, речено је у образложењу. Након разматрања, Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе покрајинску скупштинску одлуку.

Sednice skupštinskih odboraОдбор за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 17. седници, размотрио је  Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године и предложио Скупштини да наведени извештај размотри и усвоји. Између осталог, у извештајном периоду Педагошки завод Војводине је у складу са својим Програмом рада реализовао низ активности у области подизања ефикасности система образовања и васпитања и мултикултуралног образовања, припреме и анализе програма и уџбеника, професионалног развоја запослених у образовању, организације трибина, округлих столова и стручних скупова, речено је на седници.

У циљу именовања чланова Савета Универзитета у Новом Саду и већег броја факултета за нови мандатни период, Одбор је утврдио:

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору,

Предлог одлуке о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору,

Предлог одлуке о именовању чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.

Након утврђоивања, Одбор предлаже Скупштини да предложени дневни ред своје 24. седнице допуни  наведеним предлозима.