U Skupštini APV održana konferencija - Zajedno protiv nasilja nad ženama

25. 11. 2022. U Skupštini APV održana konferencija - Zajedno protiv nasilja nad ženama

Novi Sad, 25. novembar – U organizaciji Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, danas je u pokrajinskoj Skupštini, održana konferencija „Zajedno protiv nasilja nad ženama“. Konferencija je organizovana u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", koja traje od 25. novembra do 10 decembra. 

Na skupu su učestvovale pokrajinske poslanice i poslanici, odbornice i odbornici | ceo tekst

Održana sednica Odbora za obrazovanje i nauku

24. 11. 2022. Održana sednica Odbora za obrazovanje i nauku

Novi Sad, 24. novembar - Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine AP Vojvodine, na svojoj 13. sednici, doneo je Zaključak da prihvata Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, u vezi sa Molbom koju je Odbor uputio navedenom Ministarstvu za davanje mišljenja o odredbi člana 61. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju, a po Zahtevu Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u | ceo tekst

Održana sednica Odbora za propise

21. 11. 2022. Održana sednica Odbora za propise

Novi Sad, 21. novembar - Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 16. sednici, razmatrao je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za podsistem za navodnjavanje „Telečka“ sa elementima za direktno sprovođenje, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka | ceo tekst

Održana sednica Odbora za budžet i finansije

21. 11. 2022. Održana sednica Odbora za budžet i finansije

Novi Sad, 21. novembar - Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 16. sednici, razmatrao je Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu u periodu januar – septembar 2022. godine. 

Ukupno ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina, u periodu januar-septembar 2022. godine, iznose 77. | ceo tekst

Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

18. 11. 2022. Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Novi Sad, 18. novembar -  Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 9. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za podsistem | ceo tekst

Održana sednica Odbora za omladinu i sport

17. 11. 2022. Održana sednica Odbora za omladinu i sport

Novi Sad, 17. novembar - Odbor za omladinu i sport Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 3. sednici, razmatrao je Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2021. godinu.

U izveštajnom periodu, Zavod je ostvario sve planirane aktivnosti u oblastima koje su mu poverene. Strukovnim radom, osposobljeno je 300 novih sportskih stručnjaka sa teritorije AP Vojvodine, uspešno je obavljeno | ceo tekst

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina este organismul reprezentativ al cetăţenilor care adoptă reglementări pentru executarea legilor şi a altor reglementări şi acte generale ale Republicii Serbia, a căror executare este încredinţată Adunării precum şi hotărâri şi alte acte generale din sfera sa de atribuţii. Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegeri nemijlocite, prin vot secret, conform sistemului electoral proporţional pe o perioadă de patru ani... mai detaliat

Deputaţii

Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegerile directe...

Detaliat

Statutul P.A.V.

Statutul Provinciei Autonome Voivodina

Detaliat

Actele adoptate

Baza actelor conţine hotărâri ale Adunării Provinciei, hotărâri, rezoluţii, declaraţii, recomandări, concluzii...

Detaliat

Galeria

Galeria fotografiilor

Detaliat