Аутентично тумачење одредбе члана 47. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/20 - аутентично тумачење)

(„Службени лист АПВ“, бр. 14/20 - аутентично тумачење)

На основу члана 170. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 60/18-пречишћен текст)

Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 02. марта 2020. године, донела је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 47. СТАВ 4. ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БР. 23/14 И 12/20)

Одредба члана 47. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине гласи:

„Политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака националних мањина учествују у расподели мандата и кад су добиле мање од 3% гласова од укупног броја бирача који су гласали, при чему се приликом расподеле мандата применом система највећег количника, количници свих изборних листа политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина увећавају за 35%.“

Ову одредбу треба разумети тако да се правило по којем се количници изборних листа политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина увећавају за 35% односи само на листе оних политичких странака националних мањина и коалиција политичких странака националних мањина које су добиле мање од 3% гласова.

Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 02. март 2020. година

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)