Pokrajinska skupštinska odluka o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 28/2014)

Na osnovu člana 31. alineja 2 i člana 43.stav 1 Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“ Broj: 20/2014),

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj 02. jula-2014. godine, donela je

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU
O SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom pokrajinskom skupštinskom odlukom uređuje se organizacija i način rada Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština), prava i dužnosti poslanika, finansiranje Skupštine, javnost rada Skupštine i položaj Službe Skupštine (u daljem tekstu: Služba), kao i druga pitanja od značaja za Skupštinu.

Pitanja u vezi sa organizacijom i načinom rada Skupštine i njenih radnih tela, postupcima za donošenje akata Skupštine i drugim postupcima, kao i druga pitanja koja nisu uređenja ovom odlukom, bliže se uređuju Poslovnikom o radu Skupštine (u daljem tekstu: Poslovnik) i drugim aktima Skupštine.

Član 2.

Skupština je najviši organ Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina) koji vrši normativne i druge funkcije, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Član 3.

Sedište Skupštine je u Novom Sadu.

Član 4.

Skupštinu predstavlja predsednik Skupštine.

Član 5.

Rad Skupštine je javan.

Član 6.

Skupština ima pečat.

Pečat Skupštine je okruglog oblika i sadrži grb Republike Srbije i grb Autonomne pokrajine Vojvodine i ispod njega tekst: "Republika Srbija - Autonomna pokrajina Vojvodina - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine", ispisan na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na mađarskom, slovačkom, hrvatskom, rumunskom i rusinskom jeziku i pismu.

Tekst pečata ispisuje se u koncentričnim krugovima oko grba Republike Srbije i grba Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Skupština donosi i menja Statut, donosi pokrajinske skupštinske odluke, odluke, rezolucije, deklaracije, preporuke, Poslovnik, zaključke i druge opšte akte.

Postupci za donošenje akata iz stava 1 ovog člana bliže se uređuju Poslovnikom.

Akta iz stava 1 ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".

Član 8.

U radu Skupštine, pored srpskog jezika i ćiriličkog pisma, u ravnopravnoj službenoj upotrebi su i mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma, u skladu sa zakonom.

KONSTITUISANjE SKUPŠTINE

Član 9.

Skupština ima 120 poslanika.

Skupština na prvoj sednici potvrđuje mandate poslanika po postupku utvrđenim Poslovnikom.

Skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine poslanika.

Na prvoj sednici vrši se izbor predsednika i potpredsednika Skupštine, imenuje generalni sekretar Skupštine, obrazuju poslaničke grupe, a mogu se obrazovati i radna tela Skupštine.

ORGANIZACIJA SKUPŠTINE

Predsednik Skupštine

Član 10.

Predsednik Skupštine predstavlja Skupštinu u zemlji i inostranstvu, predsedava i rukovodi sednicama Skupštine, raspisuje izbore za poslanike, potpisuje akte koje je donela Skupština i vrši druge poslove određene Statutom i Poslovnikom.

Član 11.

Predsednik Skupštine bira se iz reda poslanika.

Postupak izbora predsednika Skupštine bliže se uređuje Poslovnikom.

Član 12.

Mandat predsednika Skupštine traje četiri godine.

Predsedniku Skupštine prestaje funkcija pre isteka vremena na koju je izabran: ostavkom, razrešenjem ili prestankom mandata poslanika.

Do izbora novog predsednika, funkciju predsednika Skupštine, privremeno obavlja najstariji potpredsednik Skupštine.

Postupak u slučaju prestanka funkcije predsednika pre isteka vremena na koju je izabran, bliže se uređuje Poslovnikom.

Potpredsednik Skupštine

Član 13.

Prilikom svakog konstituisanja, Skupština, posebnom odlukom utvrđuje broj potpredsednika Skupštine, na predlog predsednika.

Potpredsednik Skupštine pomaže predsedniku Skupštine u obavljanju poslova iz njegovog delokruga.
Predsednika Skupštine, u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja funkciju, zamenjuje jedan od potpredsednika Skupštine.

Član 14.

Na izbor i prestanak funkcije potpredsednika Skupštine primenjuju se odredbe ove odluke o izboru i prestanku funkcije predsednika Skupštine.

Kolegijum Skupštine

Član 15.

Kolegijum Skupštine (u daljem tekstu: kolegijum) je telo Skupštine koje saziva predsednik Skupštine radi koordinacije rada i obavljanja konsultacija u vezi sa radom Skupštine.

Kolegijum čine predsednik Skupštine, potpredsednici Skupštine i predsednici poslaničkih grupa u Skupštini.

Sastancima kolegijuma mogu prisustvovati i lica koja nisu članovi kolegijuma, na poziv predsednika Skupštine.

Kolegijum pomaže predsedniku Skupštine u predstavljanju Skupštine, sazivanju sednica Skupštine, utvrđivanju predloga dnevnog reda, usklađivanju rada radnih tela i drugim pitanjima iz nadležnosti predsednika Skupštine.

Predsednik Skupštine donosi Pravila o radu kolegijuma.

Radno telo za nacionalnu ravnopravnost

Član 16.

Skupština obrazuje radno telo za nacionalnu ravnopravnost.

Izbor, nadležnost i način rada radnog tela za nacionalnu ravnopravnost uređuje se Poslovnikom.

Radna tela Skupštine

Član 17.

Skupština obrazuje stalna radna tela, a može obrazovati i privremena radna tela.

Stalna radna tela su odbori.

Privremena radna tela su anketni odbori i komisije.

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata, kao i sagledavanje stanja u određenim oblastima i vršenje drugih poslova određenih Poslovnikom obrazuju se odbori.

Privremeno radno telo se može obrazovati radi sagledavanja stanja u određenoj oblasti i utvrđivanja činjenica o pojedinim pojavama ili događajima.

Sastav i zadatak privremenog radnog tela utvrđuje se odlukom Skupštine.

Član 18.

Odbor ima predsednika i zamenika predsednika.

Predsednik odbora rukovodi radom odbora.

Izbor, sastav, delokrug i način rada odbora se uređuje Poslovnikom.

Poslaničke grupe

Član 19.

U Skupštini se mogu obrazovati poslaničke grupe iz reda poslanika.

Poslaničku grupu predstavlja predsednik poslaničke grupe.

Uslovi pod kojima se obrazuje poslanička grupa, način rada i predstavljanje poslaničkih grupa se uređuje Poslovnikom.

Neformalne grupe

Član 20.

Poslanici u Skupštini mogu da se organizuju u određene neformalne grupe u cilju promocije prava određenih grupacija i podizanja svesti o njihovoj ulozi u društvu kao i promocije određenih društvenih vrednosti.

Uslovi pod kojima se obrazuje neformalna grupa, način rada i predstavljanje neformalnih grupa se uređuje Poslovnikom.

Generalni sekretar Skupštine

Član 21.

Generalnog sekretara Skupštine (u daljem tekstu: generalni sekretar) imenuje Skupština, na predlog predsednika Skupštine.

Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Skupštine u pripremanju i vođenju sednica Skupštine, stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Skupštine, rukovodi Službom i vrši druge poslove utvrđene zakonom, odlukom i Poslovnikom.

Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsedniku Skupštine.

Funkcija generalnog sekretara prestaje danom imenovanja generalnog sekretara novog saziva Skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

Član 22.

Generalni sekretar ima zamenika koji mu pomaže u radu i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti da obavlja poslove.

Zamenika generalnog sekretara imenuje Skupština, na predlog generalnog sekretara uz saglasnost predsednika Skupštine.

Broj zamenika generalnog sekretara utvrđuje se Poslovnikom.

Zamenik generalnog sekretara je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsedniku Skupštine.

Funkcija zamenika generalnog sekretara prestaje danom imenovanja novog zamenika generalnog sekretara, ostavkom ili razrešenjem.

Član 23.

Generalni sekretar i zamenik generalnog sekretara razrešavaju se po postupku predviđenom za njihovo imenovanje.

Do imenovanja novog generalnog sekretara, dužnost generalnog sekretara vrši zamenik generalnog sekretara.

NAČIN RADA SKUPŠTINE

Član 24.

Skupština radi na sednicama u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine može, povodom državnih i međunarodnih praznika i obeležavanja istorijskih godišnjica, sazvati svečanu sednicu.

Predsednik Skupštine može, radi razmatranja pitanja koja se odnose na vođenje politike u pojedinoj oblasti i pitanjima od šireg privrednog, kulturnog i političkog značaja sazvati tematsku sednicu.

Sazivanje i održavanje sednica Skupštine bliže se uređuje Poslovnikom.

Član 25.

Skupština odlučuje većinom glasova na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja poslanika, ukoliko Statutom nije predviđena posebna većina.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika:

- o donošenju i promeni Statuta;
- o donošenju pokrajinske skupštinske odluke za sprovođenje Statuta;
- o donošenju pokrajinske skupštinske odluke o simbolima AP Vojvodine;
- o izboru i razrešenju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana;

Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika:

- o prevremenom prestanku mandata Skupštine;
- o raspisivanju pokrajinskog referenduma.
- o donošenju budžeta AP Vojvodine i usvajanju završnog računa;
- o izboru i razrešenju predsednika i potpredsednika Skupštine;
- o izboru i razrešenju predsednika, potpredsednika i članova Pokrajinske vlade;
- o donošenju poslovnika o radu Skupštine.

Član 26.

Odbori i radna tela rade na sednicama.

Sednice odbora Skupštine su javne, osim ako za pojedinu sednicu odbor ne odluči drugačije.
Glasanje u odboru je javno.

Odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova na sednici kojoj prisustvuje većina članova odbora.

Član 27.

Skupština kojoj je prevremeno prestao mandat vrši samo tekuće i neodložne poslove određene zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

PRAVA I DUŽNOSTI POSLANIKA

Član 28.

Mandat poslanika počinje da teče danom potvrđivanja mandata u Skupštini i traje četiri godine, odnosno do prestanka mandata poslanika tog saziva Skupštine.

Poslaniku se izdaje poslanička legitimacija, kojom poslanik dokazuje status poslanika i na osnovu koje ostvaruje prava utvrđena odlukom.

Poslanička legitimacija se koristi i kao identifikaciona kartica upotrebom elektronskog sitema za glasanje, na sednicama Skupštine.

Obrazac, sadržaj, način izdavanja poslaničke legitimacije i vođenje evidencije izdatih legitimacija propisuje se aktom odbora nadležnog za administrativna pitanja.

Član 29.

Poslanik slobodno raspolaže svojim mandatom u skladu sa Ustavom i pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru poslanika u Skupštinu.

Član 30.

Poslanik se opredeljuje, istupa i glasa po sopstvenom uverenju.

Poslanik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednicama Skupštine i radnih tela.

Član 31.

Poslanik ne može istovremeno da obavlja, u skladu sa Ustavom i zakonom, drugu javnu funkciju i dužnost nespojivu sa poslaničkom funkcijom.

Član 32.

Poslanik ima pravo da se u Skupštini služi jezikom i pismom, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, pokrajinskom skupštinskom odlukom i Poslovnikom.

Član 33.

Poslanik, u skladu sa pokrajinskom skupštinskom odlukom i Poslovnikom, ima pravo da:

1. predlaže pokrajinske skupštinske odluke, odluke i druge akte;
2. podnosi amandmane na predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, odluka i drugih akata;
3. učestvuje u raspravi i odlučivanju o predlogu pokrajinskih skupštinskih odluka, odluka i drugih akata na sednicama Skupštine i njenih odbora;
4. podnosi predlog za obrazovanje anketnog odbora ili komisije;
5. podnosi predlog da Skupština bude predlagač republičkog zakona, odnosno da Skupština podnese amandman na predlog republičkog zakona;
6. predlaže izmene i dopune dnevnog reda;
7. postavlja poslanička pitanja;
8. preduzima druge radnje u vršenju poslaničke funkcije, u skladu sa Poslovnikom.

Poslanik koji nije član odbora može da učestvuje u radu odbora bez prava odlučivanja, u skladu sa Poslovnikom.

Član 34.

Poslanik ima pravo i dužnost da bude blagovremeno i potpuno obavešten o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine, kao i pravo da traži obaveštenja koja su mu potrebna za obavljanje poslaničke funkcije od predsednika Skupštine, predsednika odbora i drugih radnih tela Skupštine, člana Pokrajinske vlade i funkcionera u drugim pokrajinskim organima i organizacijama.

Način ostvarivanja prava iz stava 1. ovog člana bliže se uređuje Poslovnikom.

Član 35.

Poslanik, za obavljanje poslaničke funkcije, ima pravo na platu, naknade i druga primanja, u skladu sa zakonom i aktom odbora nadležnog za administrativna pitanja.

Član 36.

Poslanik koji ostvaruje platu u Skupštini ima pravo na naknadu plate po prestanku poslaničke funkcije, najduže tri meseca, na osnovu podnetog zahteva.

Ovo pravo se može produžiti do tri meseca, ako u ta tri meseca stiče pravo na penziju.

Pravo iz stava 1. ovog člana ne pripada poslaniku koji je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Pravo iz stava 1. ovog člana prestaje: na zahtev poslanika, zasnivanjem radnog odnosa, sticanjem prava na penziju, kao i u slučaju izbora, odnosno imenovanja na drugu funkciju po osnovu koje ostvaruje platu.

Član 37.

Poslaniku mandat prestaje prestankom mandata saziva Skupštine kao i u slučajevima utvrđenim pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru poslanika u Skupštinu.

Član 38.

Poslanik je dužan da:

- poštuje Ustav, zakon, Statut i Poslovnik.
- prisustvuje sednicama i učestvuje u radu Skupštine i njenih odbora čiji je član;
- postupa u skladu sa odlukama nadležnog odbora Skupštine;
- koristi identifikacionu karticu na način propisan Poslovnikom;
- u vršenju poslaničke dužnosti i svojim ukupnim ponašanjem čuva ugled, poštuje dostojanstvo i red na sednici Skupštine, odbora i poslaničkih grupa;
- obraća se drugim poslanicima sa uvažavanjem, bez uvredljivih izraza i iznošenja činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica;
- odnosi se odgovorno i racionalno prema sredstvima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su namenjena za rad Skupštine;
- podnosi izveštaj nadležnom državnom organu o svojoj imovini i prihodima, u skladu sa zakonom;
- izvršava druge obaveze, u skladu sa pokrajinskom skupštinskom odlukom i Poslovnikom.

FINANSIRANjE SKUPŠTINE

Član 39.

Sredstva za ostvarivanje nadležnosti Skupštine obezbeđuju se u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine ( u daljem tekstu: budžet AP Vojvodine).

Član 40.

Skupština samostalno utvrđuje i raspolaže sredstvima za rad Skupštine (u daljem tekstu: skupštinski budžet).
Skupštinski budžet je sastavni deo budžeta AP Vojvodine.

Pokrajinska vlada ne može bez saglasnosti predsednika Skupštine obustaviti, odložiti ili ograničiti izvršavanje skupštinskog budžeta.

Generalni sekretar je nalogodavac za korišćenje sredstava skupštinskog budžeta.

Postupak za utvrđivanje skupštinskog budžeta uređuje se ovom odlukom.

Član 41.

Generalni sekretar priprema predlog skupštinskog budžeta u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem i podnosi ga nadležnom odboru Skupštine.

Nadležni odbor Skupštine utvrđuje predlog skupštinskog budžeta i dostavlja ga pokrajinskom sekretarijatu nadležnom za finansije na mišljenje.

O predlogu iz stava 2. ovog člana pokrajinski sekretarijat nadležan za finansije dostavlja obrazloženo mišljenje nadležnom odboru Skupštine i neposredno se izjašnjava na sednici nadležnog odbora Skupštine, radi postizanja saglasnosti.

U slučaju postizanja saglasnosti iz stava 3. ovog člana, nadležni odbor Skupštine utvrđuje skupštinski budžet, koji pokrajinski sekretarijat nadležan za finansije bez izmena uključuje u nacrt budžeta AP Vojvodine a Pokrajinska vlada bez izmena u predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine.

Ako se ne postigne saglasnost između nadležnog odbora Skupštine i pokrajinskog sekretarijata nadležnog za finansije, pokrajinski sekretarijat nadležan za finansije predlog skupštinskog budžeta iz stava 2. ovog člana bez izmena uključuje u nacrt budžeta AP Vojvodine, a Pokrajinska vlada bez izmena u predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine.

U slučaju iz stava 5. ovog člana Pokrajinska vlada u obrazloženju predloga pokrajinske skupštinske odluke navodi razloge zbog kojih pokrajinski sekretarijat nadležan za finansije smatra da predlog skupštinskog budžeta nije prihvatljiv.

Član 42.

Kontrola izvršenja skupštinskog budžeta sprovodi se po propisima o budžetskoj inspekciji i državnoj reviziji.

ODNOS SKUPŠTINE I POKRAJINSKE VLADE

Član 43.

Pokrajinska vlada je odgovorna Skupštini za svoj rad.

Pokrajinska vlada podnosi redovan godišnji izveštaj o radu Skupštini a na njen zahtev i vanredne izveštaje o radu.

Postupak kontrole nad radom Pokrajinske vlade ili člana Pokrajinske vlade bliže se uređuje Poslovnikom.

Na početku svake sednice Skupštine, pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, u delu sednice ''Pitanja poslanika, predlozi i informacije'', poslanici mogu postavljati pitanja i tražiti informacije.

Na pitanja poslanika odgovaraju predsednik, potpredsednici i članovi Pokrajinske vlade, odnosno lica koja oni ovlaste.

Deo sednice posvećen postavljanju pitanja i traženju informacije traje najduže 60 minuta.

Postupak u vezi sa ''Pitanja poslanika, predlozi i informacije'', bliže će se urediti Poslovnikom.

SARADNjA SA TERITORIJALNIM ZAJEDNICAMA DRUGIH DRŽAVA

Član 44.

Skupština sarađuje sa odgovarajućim organima teritorijalnih zajednica i drugih oblika autonomije drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije i uz obavezu poštovanja njenog teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka.

Skupština zaključuje sporazume sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država u skladu sa zakonom.

Oblici saradnje i postupak prilikom zaključivanja sporazuma bliže se uređuju posebnim aktom.

JAVNOST RADA SKUPŠTINE

Član 45.

Javnost rada Skupštine se obezbeđuje: stvaranjem uslova za televizijske prenose sednica Skupštine, konferencijama za novinare, izdavanjem zvaničnih saopštenja, omogućavanjem praćenja rada Skupštine od strane medija, posmatrača domaćih i međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i zainteresovanih građana, uvidom u dokumentacionu i arhivsku građu Skupštine, uvidom u zapisnike sa sednica Skupštine, putem interneta, na druge načine, u skladu sa zakonom i Poslovnikom.

Unutrašnji red u zgradi Skupštine, za vreme održavanja sednica Skupštine će se urediti posebnim aktom.

Član 46.

Sednice Skupštine mogu biti zatvorene za javnost u slučajevima određenim zakonom.

Postupak iz stava 1. ovog člana uređuje se Poslovnikom.

SLUŽBA SKUPŠTINE

Član 47.

Služba obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine i njenih radnih tela, poslanika, predsednika i potpredsednika Skupštine, poslaničkih grupa u Skupštini kao i druge poslove u skladu sa Poslovnikom, drugim aktima Skupštine i njenih radnih tela.

Član 48.

Službom rukovodi generalni sekretar.

Član 49.

U pogledu rukovođenja radom Službe, zasnivanja i prestanka radnog odnosa zaposlenih, ostvarivanja prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenih u Službi, kao i korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad, Skupštine i Službe Skupštine, generalni sekretar ima prava i dužnosti starešine koji rukovodi organom pokrajinske uprave.

Član 50.

Pitanja u vezi sa organizacijom i načinom rada Službe bliže se uređuju odlukom o Službi.

Član 51.

Generalni sekretar donosi pravilnike, odluke, naredbe, uputstva i rešenja.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi donosi generalni sekretar uz saglasnost odbora nadležnog za administrativna pitanja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Danom stupanja na snagu ove pokrajinske skupštinske odluke prestaje da važi Pokrajinska skupštinska odluka o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine("Službeni list APV", broj 6/2010, 8/2010-ispr.i 21/2010).

Član 53.

Ova pokrajinska skupštinska odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad. 02. jul 2014. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Ištvan Pastor, s.r.
(Pásztor István, s.k.)