Pokrajinska skupštinska odluka o Pokrajinskoj vladi

("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014)

Na osnovu člana 54. stav 1. i člana 31. alineja 2. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 20/2014), 

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, na sednici održanoj dana 23. septembra 2014. godine,  d o n e l a  je 

POKRAJINSKU SKUPŠTINSKU ODLUKU O
POKRAJINSKOJ VLADI

1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom pokrajinskom skupštinskom odlukom (u daljem tekstu: Odluka) uređuje se sastav, mandat, uređenje, nadležnosti i druga pitanja od značaja za rad Pokrajinske vlade.

Pitanja u vezi sa načinom rada i odlučivanja Pokrajinske vlade i njenih radnih tela, kao i druga pitanja od značaja za rad Pokrajinske vlade, a koja nisu uređena ovom odlukom, bliže se uređuju Poslovnikom o radu Pokrajinske vlade (u daljem tekstu: Poslovnik) i drugim aktima Pokrajinske vlade.

Član 2.

Sve imenice koje se u ovoj odluci koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumevaju i istovremeno obuhvataju iste imenice u ženskom rodu.

Imenice koje označavaju službene pozicije i funkcije u organima  Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina) koriste se u obliku koji izražava pol lica koje je njihov nosilac.

Član 3.

Pokrajinska vlada je izvršni organ AP  Vojvodine.

Rad Pokrajinske vlade usmerava Skupština AP Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština)

Pokrajinska vlada je odgovorna Skupštini za svoj rad. 

Član 4.

Rad Pokrajinske vlade je javan. Pokrajinska vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema propisu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja i Poslovniku.

Pokrajinska vlada obaveštava javnost o svom radu davanjem informacija sredstvima  javnog informisanja, održavanjem konferencija za štampu i stvaranjem drugih uslova za upoznavanje građana sa radom Pokrajinske vlade.

 

2. SASTAV POKRAJINSKE VLADE

Član 5.

Pokrajinsku vladu čine predsednik, jedan ili više potpredsednika i članovi Pokrajinske vlade, koji istovremeno mogu biti pokrajinski sekretari.

Odlukom o izboru Pokrajinske vlade određuje se broj potpredsednika i članova Pokrajinske vlade. 

Član 6.

Predsednik Pokrajinske vlade predstavlja, vodi i usklađuje rad Pokrajinske vlade u skladu sa smernicama Skupštine.

Predsednik Pokrajinske vlade može potpredsednicima i članovima Pokrajinske vlade davati uputstva i posebna zaduženja shodno programu Pokrajinske vlade.

Predsednik Pokrajinske vlade saziva i vodi njene sednice, potpisuje akta koja ona donosi, stara se o primeni njenog Poslovnika i vrši druge poslove utvrđene Statutom, pokrajinskom skupštinskom odlukom i Poslovnikom.

Predsednik Pokrajinske vlade donosi akte o postavljenju i razrešenju šefa Kabineta i savetnika predsednika Pokrajinske vlade, čiji mandat traje dok traje mandat predsednika.

Član 7.

Potpredsednik Pokrajinske vlade pomaže predsedniku Pokrajinske vlade u obavljanju njegovih poslova, zamenjuje predsednika u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti, vrši i druge poslove koje mu poveri predsednik Pokrajinske vlade.

Potpredsednik Pokrajinske vlade može biti istovremeno zadužen za rukovođenje pokrajinskim sekretarijatom.

Član 8.

Član Pokrajinske vlade, za svoj rad i za stanje u oblasti za koju je zadužen, odgovoran je Skupštini, Pokrajinskoj vladi i predsedniku Pokrajinske vlade. 

Član Pokrajinske vlade odgovoran je za odluke i mere koje je doneo ili propustio da donese ili preduzme u cilju izvršavanja uputstava i posebnih zaduženja koje mu Pokrajinska vlada, odnosno predsednik Pokrajinske vlade, odredi ili poveri.

Član Pokrajinske vlade predlaže razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Pokrajinske vlade, učestvuje u radu i odlučivanju o svim pitanjima o kojima se raspravlja na sednici Pokrajinske vlade, učestvuje u radu radnih tela Pokrajinske vlade i u vršenju drugih poslova iz nadležnosti Pokrajinske vlade, u skladu sa njenim Poslovnikom.

 

3. NESPOJIVOST FUNKCIJA

Član 9.

Predsednik, potpredsednik i član Pokrajinske vlade dužan je da postupi u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. 

Član 10.

Predsednik, potpredsednik i član Pokrajinske vlade, za vreme vršenja javne funkcije, ne može da osnuje privredno društvo, odnosno javnu službu, niti da započne obavljanje samostalne delatnosti, u smislu zakona kojim se uređuje preduzetništvo.

Predsednik, potpredsednik i član Pokrajinske vlade ne može da vrši funkciju upravljanja, nadzora ili zastupanja privatnog kapitala u privrednom društvu, privatnoj ustanovi ili drugom privatnom pravnom licu.

Predsednik, potpredsednik i član Pokrajinske vlade dužan je da u roku od 30 dana od izbora, postavljenja ili imenovanja, prenese svoja upravljačka prava u privrednom društvu na pravno ili fizičko lice koje nije povezano lice, da ih ono, u svoje ime, a za račun predsednika, potpredsednik ili člana Pokrajinske vlade, vrši do prestanka javne funkcije.

Član 11.

Predsednik, potpredsednik i član Pokrajinske vlade ne može da obavlja drugi posao ili delatnost za vreme vršenja javne funkcije koja zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, predsednik, potpredsednik i član Pokrajinske vlade može da se bavi naučnoistraživačkim radom, nastavnom, kulturno-umetničkom, humanitarnom i sportskom delatnošću, u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanja sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. 

 

4. MANDAT POKRAJINSKE VLADE

Član 12.

Pokrajinsku vladu bira Skupština na predlog kandidata za predsednika Pokrajinske vlade u skladu sa Statutom.

Član 13.

Mandat Pokrajinske vlade počinje da teče danom polaganja zakletve pred Skupštinom.

Članovi Pokrajinske vlade na dan svog izbora polažu pred Skupštinom zakletvu čiji tekst glasi: "Zaklinjem se da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i da ću dužnost člana Pokrajinske vlade vršiti odgovorno i savesno."

Član 14.

Mandat Pokrajinske vlade traje do isteka mandata Skupštine koja ju je izabrala.

Mandat Pokrajinske vlade prestaje pre isteka vremena na koje je izabrana: razrešenjem predsednika Pokrajinske vlade, ostavkom predsednika Pokrajinske vlade ili prevremenim prestankom mandata Skupštine.

Član 15.

Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat može da vrši samo tekuće i neodložne poslove, ne može predlagati pokrajinske skupštinske odluke i druge opšte akte, niti donositi akte izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe AP Vojvodine, interesi odbrane od elementarnih nepogoda ili druge vanredne situacije.

Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat ne može postavljati na rukovodeća radna mesta niti razrešavati sa rukovodećih radnih mesta u organima i organizacijama pokrajinske uprave, drugim organizacijama i službama AP Vojvodine.

Pokrajinska vlada kojoj je prestao mandat ne može imenovati ni razrešavati organe upravljanja u javnim preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama čiji je osnivač AP Vojvodina.

Član 16.

Predlog za razrešenje predsednika Pokrajinske vlade može podneti najmanje 30 poslanika.

Predlog za razrešenje predsednika Pokrajinske vlade razmatra se na prvoj narednoj sednici Skupštine koja se zakazuje u roku od sedam dana. Nakon okončanja rasprave glasa se o predlogu za razrešenje.

Ako Skupština ne usvoji predlog za razrešenje predsednika Pokrajinske vlade, potpisnici predloga ne mogu podneti novi predlog za razrešenje pre isteka roka od 180 dana.

Član 17.

Predsednik Pokrajinske vlade može podneti ostavku Skupštini.

Predsednik Pokrajinske vlade podnosi ostavku predsedniku Skupštine i istovremeno o njoj obaveštava javnost.

Skupština na prvoj narednoj sednici konstatuje ostavku, bez rasprave.

Pokrajinskoj vladi prestaje mandat danom konstatacije ostavke predsednika Pokrajinske vlade.

Član 18.

Članu Pokrajinske vlade mandat prestaje pre isteka vremena na koju je izabran: konstatovanjem ostavke, ako ga Skupština razreši na predlog predsednika Pokrajinske vlade, razrešenjem predsednika Pokrajinske vlade ili ostavkom predsednika Pokrajinske vlade.

Član 19.

Član Pokrajinske vlade koji je podneo ostavku ili za koga je podnet predlog za razrešenje ima položaj člana Pokrajinske vlade u ostavci.

Član Pokrajinske vlade u ostavci do trenutka prestanka mandata, dužan je da vrši tekuće poslove, s tim da ne može donositi akta iz delokruga pokrajinskog sekretarijata kojim rukovodi, izuzev ako je njihovo donošenje u vezi sa zakonskim rokom ili to nalažu potrebe AP Vojvodine, interesi odbrane od elementarnih nepogoda ili druge vanredne situacije. 

Član 20.

Član Pokrajinske vlade može podneti ostavku predsedniku Pokrajinske vlade.

Predsednik Pokrajinske vlade dostavlja podnetu ostavku predsedniku Skupštine koja je konstatuje na prvoj narednoj sednici.

Predsednik Pokrajinske vlade može da predloži Skupštini razrešenje pojedinog člana Pokrajinske vlade.

Skupština na prvoj narednoj sednici razmatra i glasa o predlogu za razrešenje člana Pokrajinske vlade.

Članu Pokrajinske vlade koji je podneo ostavku mandat prestaje danom konstatacije ostavke, a članu Pokrajinske vlade koji je razrešen, danom donošenja odluke o razrešenju.

Član 21.

Ovlašćenja člana Pokrajinske vlade kome je prestao mandat vrši član Pokrajinske vlade koga predsednik Pokrajinske vlade ovlasti.

Predsednik Pokrajinske vlade po prestanku mandata člana Pokrajinske vlade  predlaže Skupštini u roku od 15 dana kandidata za novog člana Pokrajinske vlade. 

Član 22.

Odredbe člana  19.-21.  shodno se primenjuju u postupku ostavke i razrešenja potpredsednika Pokrajinske vlade.

 

5. UREĐENjE POKRAJINSKE VLADE

Član 23.

Pokrajinska vlada ima Sekretarijat Pokrajinske vlade, koji vrši stručne, administrativne i operativne poslove za potrebe Pokrajinske vlade.

U Sekretarijatu Pokrajinske vlade obrazuje se Kabinet predsednika Pokrajinske vlade.

Delokrug, organizacija i druga pitanja od značaja za rad Sekretarijata Pokrajinske vlade uređuje se posebnom odlukom i Poslovnikom.

Član 24.

Pokrajinska vlada ima sekretara Pokrajinske vlade, koga postavlja i razrešava Pokrajinska vlada na predlog predsednika Pokrajinske vlade, na mandat od četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Sekretar Pokrajinske vlade je odgovoran za svoj rad predsedniku Pokrajinske Vlade i Pokrajinskoj Vladi.

Sekretar Pokrajinske vlade organizuje rad Sekretarijata Pokrajinske vlade, stara se o primeni Poslovnika, o pripremi i obradi sednica Pokrajinske vlade i pomaže predsedniku i potpredsedniku Pokrajinske vlade u drugim poslovima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Član 25.

Radi razmatranja načelnih i drugih pitanja iz delokruga Pokrajinske vlade, obrazuje se Kolegijum predsednika Pokrajinske vlade, kao stručno savetodavno telo.

Kolegijum predsednika čine predsednik Pokrajinske vlade, potpredsednici i sekretar Pokrajinske vlade.

Član 26.

Pokrajinska vlada obrazuje stalna radna tela, radi efikasnijeg rada Pokrajinske vlade i ocenjivanja materijala, odlučivanja, zauzimanja stavova, davanja mišljenja i predloga u pitanjima iz nadležnosti Pokrajinske vlade, usklađivanja stavova organa i organizacija pokrajinske uprave, drugih organizacija i službi AP Vojvodine, pre razmatranja nekog predloga na sednici Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada može da obrazuje povremena radna tela, radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti i davanja predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja.

Stalna radna tela obrazuju se Poslovnikom. Članove stalnih radnih tela rešenjem imenuje i razrešava Pokrajinska vlada.

Povremena radna tela obrazuju se odlukom kojom se utvrđuju i njihovi zadaci i sastav.

Član 27.

Pokrajinska vlada radi i odlučuje o poslovima iz svoje nadležnosti na sednici kojoj prisustvuje većina članova Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada odlučuje većinom glasova prisutnih članova Pokrajinske vlade.

O utvrđivanju predloga programskih, razvojnih i planskih dokumenata , predloga pokrajinskih skupštinskih odluka, utvrđivanju predloga budžeta i završnog računa, privremenog finansiranja i utvrđivanju izveštaja o svom radu koji podnosi Skupštini, Pokrajinska vlada odlučuje većinom glasova svih članova Pokrajinske vlade.

U slučaju da Pokrajinska vlada ima paran broj članova, odluka o pitanjima iz stava 3. ovog člana je doneta ako za nju glasa najmanje polovina svih članova Pokrajinske vlade, pod uslovom da je za odluku glasao predsednik Pokrajinske vlade.

Član 28.

Predsednik, potpredsednik i član Pokrajinske vlade ne odgovaraju za mišljenje izneto na sednici Pokrajinske vlade, Skupštine ili za glasanje na sednici Pokrajinske vlade.

Član 29.

Način rada i odlučivanja Pokrajinske vlade bliže se uređuju Poslovnikom.

Član 30.

Pored srpskog jezika, ćiriličkog pisma, Pokrajinska vlada u svom radu obezbeđuje ravnopravnu službenu upotrebu mađarskog, slovačkog, hrvatskog, rumunskog i rusinskog jezika i njihovih pisama, u skladu sa zakonom. 

Službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica iz stava 1. ovog člana naročito podrazumeva pravo člana Pokrajinske vlade da se koristi svojim maternjim jezikom u pisanom i usmenom obraćanju Pokrajinskoj vladi, kao i da mu se akta za sednice Pokrajinske vlade dostavljaju na tom jeziku.

Pravo iz stava 2. ovog člana obezbeđuje se na blagovremeni zahtev člana Pokrajinske vlade u skladu sa Poslovnikom.

 

6. NADLEŽNOST POKRAJINSKE VLADE

Član 31.

Pokrajinska vlada predlaže Skupštini:

1. pokrajinske skupštinske odluke i druga opšta akta;

2. budžet i završni račun AP Vojvodine;

3. strategije, programske, planske i razvojne dokumente iz nadležnosti AP Vojvodine u skladu sa zakonom i Statutom;

4. zaključivanje sporazuma sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država.

Član 32.

Pokrajinska vlada:

1. izvršava zakone ako je za to ovlašćena;

2. izvršava pokrajinske skupštinske odluke i druga opšta akta Skupštine;

3. na zahtev Skupštine, nadležnog radnog tela ili predsednika Skupštine daje mišljenje na predlog pokrajinske skupštinske odluke ili opšteg akta koji je Skupštini podneo drugi predlagač;

4. donosi pokrajinske uredbe, odluke i druga opšta akta radi izvršavanja zakona i pokrajinskih skupštinskih odluka, ukoliko je za to ovlašćena zakonom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom;

5. preduzima posebne mere i aktivnosti u slučaju postojanja značajnije nesrazmerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u pokrajinskim organima i službama koje osniva AP Vojvodina;

6. daje saglasnost na programe i planove javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina;

7. preduzima mere za sprovođenje programskih, razvojnih i planskih dokumenata koje je donela Skupština;

8. postavlja i razrešava pokrajinske funkcionere koje ne bira Skupština;

9. zastupa AP Vojvodinu kao pravno lice, i pri tome vrši prava i obaveze koje AP Vojvodina ima kao osnivač javnih preduzeća i ustanova u skladu sa zakonom;

10. obrazuje stručna tela za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti AP Vojvodine i imenuje i razrešava njihove članove;

11. obrazuje stručne i druge službe za obavljanje poslova u svom delokrugu, u skladu sa zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom;

12. imenuje, odnosno predlaže direktore, članove upravnih i nadzornih odbora fondova, ustanova i drugih organizacija, u skladu sa zakonom;

13. upravlja i raspolaže javnom svojinom AP Vojvodine u skladu sa zakonom o čemu redovno izveštava Skupštinu, najkasnije do isteka prvog kvartala tekuće godine za prethodnu godinu;

14. usmerava i usklađuje rad pokrajinskih organa uprave i vrši nadzor nad njihovim radom; 

15. nadzire rad privrednih društava i ustanova koje vrše javna ovlašćenja i druge poslove u pitanjima od pokrajinskog značaja, a čiji je osnivač AP Vojvodina;

16. donosi opšte akte i preduzima mere iz nadležnosti Skupštine u slučaju elementarnih nepogoda i u drugim vanrednim situacijama, radi otklanjanja tih vanrednih situacija, u skladu sa zakonom, ako Skupština ne može blagovremeno da se sastane;

17. podnosi redovan godišnji izveštaj o radu Skupštini, a na njen zahtev i vanredne izveštaje o radu;

18. donosi Poslovnik;

19. rešava sukob nadležnosti između organa i organizacija pokrajinske uprave, drugih organizacija i službi AP Vojvodine;

20. odlučuje o izuzeću rukovodilaca organa i organizacija pokrajinske uprave, drugih organizacija i službi AP Vojvodine;

21. poništava ili ukida svaki opšti ili pojedinačni akt organa i organizacija pokrajinske uprave koji nije u skladu sa zakonom, Statutom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom u okviru nadzora nad radom organa i organizacija pokrajinske uprave, na način utvrđen zakonom, satutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom; 

22. vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Član 33.

Pokrajinska vlada može da obrazuje stručne i druge službe za poslove iz svoje nadležnosti za svoje potrebe ili za zajedničke poslove za sve ili pojedine organe, i propisuje njihovu organizaciju i delokrug.

Službom rukovodi direktor, koga postavlja i razrešava Pokrajinska vlada na predlog predsednika Pokrajinske vlade, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Član 34.

Pokrajinska vlada podnosi Skupštini redovan godišnji izveštaj o svom radu za proteklu godinu najkasnije do isteka prvog kvartala tekuće godine.

Na zahtev Skupštine, Pokrajinska vlada je dužna da joj podnese vanredni izveštaj o svom radu.

 

7. AKTI POKRAJINSKE VLADE

Član 35.

Pokrajinska vlada donosi pokrajinske uredbe, odluke, preporuke, naredbe, uputstva, rešenja, pravilnike i zaključke.

Član 36.

Pokrajinskom uredbom se uređuju određena pitanja za izvršavanje zakona, pokrajinskih skupštinskih odluka, ako je za to Pokrajinska vlada ovlašćena zakonom, statutom ili pokrajinskom skupštinskom odlukom.

Odlukom se obrazuju povremena radna tela Pokrajinske vlade, obrazuju se stručne i druge službe za obavljanje poslova iz delokruga Pokrajinske vlade ili za zajedničke poslove za sve ili pojedine organe pokrajinske uprave i uređuju druga pitanja za koja je ovlašćena zakonom ili pokrajinskom supštinskom odlukom.

Preporukom se izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od opšteg interesa i načinu rešavanja pojedinih problema i predlaže način i mere koje treba preduzeti radi rešavanja pojedinih pitanja. 

Naredbom se, radi izvršavanja pojedinih odredbi zakona i drugih propisa, naređuje ili zabranjuje postupanje u određenom slučaju koji ima opšti značaj.

Uputstvom se propisuje način postupanja organa i organizacija pokrajinske uprave, drugih organizacija i službi AP Vojvodine u izvršavanju pojedinih odredaba propisa Skupštine i Pokrajinske vlade.

Rešenjem se odlučuje o imenovanjima, postavljenjima i razrešenjima, u pojedinačnim upravnim stvarima, o davanju saglasnosti na opšte i druge akte organa i organizacija ako je takva saglasnost predviđena njihovim osnivačkim aktom, ukidanju i poništavanju propisa i drugih opštih akata organa pokrajinske uprave, i o drugim pitanjima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe pokrajinskih skupštinskih odluka i drugih akata Skupštine i Pokrajinske vlade. 

Zaključkom se odlučuje o pitanjima pribavljanja, upravljanja i raspolaganja imovinom AP Vojvodine,  o određenim pitanjima unutrašnje organizacije, metoda rada i odnosa u Pokrajinskoj vladi, utvrđuju načelni stavovi i smernice za rad organa i organizacija pokrajinske uprave i stručnih i drugih  službi i zauzimaju stavovi o drugim pitanjima iz nadležnosti Pokrajinske vlade o kojima se ne odlučuje drugim aktima.

Član 37.

Pokrajinske uredbe i drugi opšti akti Pokrajinske vlade objavljuju se  u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine", pre stupanja na snagu.

Ostali akti Pokrajinske vlade, objavljuju se u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine" ako tako odluči Pokrajinska vlada prilikom donošenja akta. 

 

8. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Stalna i povremena radna tela, stručne službe i druge organizacije koje je obrazovala Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine do stupanja na snagu ove odluke, nastavljaju da rade prema važećim propisima do njihovog usaglašavanja sa Statutom, ovom odlukom i Poslovnikom.

Član 39.

Pokrajinska vlada je dužna da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke donese Poslovnik.

Član 40.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Pokrajinska skupštinska odluka o Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV" broj 4/2010).

Član 41.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 23. septembar 2014. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Ištvan Pastor, s.r.
(Pásztor István, s.k.)