Упутство о унутрашњем реду у згради Скупштине Аутономне Покрајине Војводине

На основу члана 21. став 1 Одлуке о унутрашњем реду у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист број 1/2000-Пречишћен текст), 

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници од 28. септембра 2009. године, донео је

УПУТСТВО О
УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I Опште одредбе

Члан 1.

Овим упутством уређују се питања унутрашњег реда у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у Новом саду, Владике Платона 1 (у даљем тексту: зграда Скупштине).

Одредбе овог упутства односе се на све кориснике радних и других просторија у згради Скупштине, као и на сва лица која по било ком основу долазе у зграду Скупштине.

Члан 2.

За време заседања Скупштине Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина), у дане државних празника Републике Србије и у другим приликама када је то потребно, на згради Скупштине истичу се заставе Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине.

Члан 3.

У зграду Скупштине, осим посланика Скупштине, могу улазити: 

•функционери које бира или именује Скупштина и које именује или поставља Извршно веће Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Извршно веће), на основу службене легитимације,

•посланици у Народној скупштини Републике Србије на основу посланичке легитимације,

•покрајински службеници и намештеници у Служби Скупштине и друга запослена лица чије се радне просторије налазе у згради Скупштине, на основу идентификационе легитимације,

•лица која учествују у раду седница и састанака, на основу позива или спискова, издатих од стране организатора седница или састанака и доказа о идентитету позваних,

•лица која службено долазе у зграду Скупштине на основу пропуснице,

•лица која се обраћају Скупштини ради подношења представки и предлога, на основу личне карте или друге важеће идентификационе исправе,

•лица позвана да присуствују пријемима и манифестацијама, на основу позивнице,

•новинари, фото-репортери и сниматељи који су стално акредитовани у Скупштини, на основу новинарске пропуснице.

Члан 4.

У зграду Скупштине посланици и чланови Извршног већа  могу улазити у свако доба.

Друга лица на која се односи ова одлука, могу улазити у зграду Скупштине само у току радног времена.

Суботом, недељом, ноћу, у дане државних празника и у радне дане ван радног времена, у зграду Скупштине може се улазити по одобрењу секретара Скупштине, односно лица које он за то овласти.

За време одржавања седница Скупштине, у зграду Скупштине, поред лица позваних на седницу, запослених у Служби Скупштине и других лица која имају радне просторије у згради Скупштине, могу да улазе и лица чије је присуство у згради потребно из разлога непосредно везаних за одржавање седнице, и то по одобрењу секретара Скупштине, односно лица које он за то овласти.

Одобрење за индивидуално или колективно присуствовање седници Скупштине, уз сагласност председника Скупштине, даје секретар Скупштине.

Страни држављани могу улазити у зграду Скупштине само у пратњи запосленог у Служби Протокола, лица које страног држављанина прима или у пратњи радника обезбеђења.

Члан 5.

Ношење оружја у згради Скупштине дозвољено је само лицима овлашћеним за одржавање реда и то на улазу у зграду Скупштине.

Сва лица која улазе у зграду Скупштине дужна су да се подвргну контроли на улазу и да предају оружје ако га носе са собом.

На захтев запосленог у обезбеђењу, запослени, странке и друга лица дужни су да покажу садржину торбе, пакета и другог што се уноси у зграду Скупштине.

Уколико се приликом прегледа пронађу предмети који могу да доведу у опасност безбедност људи и имовине у згради Скупштине, исти се уз потврду привремено одузимају, а приликом изласка истом се враћају.

Члан 6.

Лица која улазе у зграду Скупштине морају бити прикладно одевена, на начин којим се чува углед и достојанство Скупштине.

Приликом боравка и рада  у згради Скупштине, лица из става 1. овог члана не могу носити спортску одећу и обућу, нити другу врсту одеће и обуће која није примерена природи и озбиљности институције Скупштине (нпр. тренерка, кратке панталоне, патике, папуче, одећа на бретеле, одећа која открива стомак или леђа и сл.). У случају непоштовања ове одредбе, лицима  из става 1. овог члана биће онемогућен улазак и боравак у згради Скупштине.

II Обележавање и коришћење улаза и радних просторија у згради Скупштине

a) Обележавање и коришћење улаза

Члан 7.

Зграда и улази у зграду Скупштине се обележавају.

Зграда Скупштине се обележава истицањем табле са десне стране главног улаза у зграду Скупштине, а на табли се налазe грб Републике Србије, грб Аутономне покрајине Војводине и текст: Република Србија – Аутономна покрајина Војводина, исписан на српском језику ћириличним писмом и на језицима националних мањина чија је службена употреба утврђена Статутом Аутономне покрајине Војводине.

Члан 8.

Зграда Скупштине има четири улаза.

•улаз I – главни улаз у зграду из улице Владике Платона 1,

•улаз II – службени улаз из улице Бановински пролаз,

•улаз III – економски улаз према улици Јована Ђорђевића,

•улаз IV – посебан улаз у Клуб посланика.

Главни улаз (I) у зграду Скупштине отворен је непрекидно.

Службени улаз (II) у зграду Скупштине отворен је радним данима од 07,30 до 16,30 часова. 

Изузетно од става 2. овог члана, службени улаз може се користити и у друго време, по налогу секретара Скупштине, односно лица које он за то овласти.

Улази III и IV користе се у посебним случајевима, по налогу Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Служба).

б) Обележавање и коришћење радних просторија

Члан 9.

Радне просторије у згради Скупштине се обележавају.

Радне просторије у згради Скупштине (канцеларије, кабинете, сале и сл.) користе посланици и лица запослена у Служби Скупштине и другим службама које обезбеђују рад Скупштине, као и новинари, фоторепортери и сниматељи акредитовани у Скупштини.

Члан 10.

За одржавање седница, састанака и конференција, у згради Скупштине користе се следеће просторије:

•Велика сала,

•Свечани салон на међуспрату,

•Сала 1,

•Сала 2,

•Сала 3,

•Сала 4,

•Клуб посланика,

•Новинарска сала.

Свечани салон на међуспрату користи се за протоколарне посете, пријеме и одржавање састанака у организацији председника Скупштине.

Клуб посланика користи се за пружање уобичајених угоститељских услуга посланицима, изузетно и у друге сврхе, по одобрењу секретара Скупштине или лица које он за то овласти.

Члан 11.

Сале и друге просторије у згради Скупштине намењене за одржавање седница Скупштине, одбора Скупштине и посланичких група, састанака и конференција могу уз одобрење секретара Скупштине или лица које он за то овласти, да користе Извршно веће АП Војводине, покрајински органи управе, организације и службе.

Просторије из става 1. овог члана, могу да користе и други корисници, у радно време, по одобрењу секретара Скупштине.

Члан 12.

Представници средстава јавног информисања акредитовани у Скупштини прате рад седница Скупштине у Великој сали са балкона и у новинарској сали, а седнице одбора у сали у којој се те седнице одржавају.

Члан 13.

Радне и друге просторије у згради Скупштине опремљене су одговарајућим инвентаром, о чијој се набавци и одржавању стара Служба. 

О инвентару у свакој просторији води се листа инвентара.

III Пропуснице за улазак у зграду Скупштине

Члан 14.

За улазак у зграду Скупштине  издају се сталне, привремене и дневне пропуснице.

Сталне пропуснице издају се запосленима у Служби Скупштине и другима запосленим лицима чије се радне просторије налазе у згради Скупштине.

Лица из става 2. овог члана дужна су да исте носе видно истакнуте у радно време и за време заседања седница Скупштине и њених радних тела. 

Привремене пропуснице издају се лицима која повремено раде у згради Скупштине.

Дневне пропуснице издају се лицима која долазе у зграду Скупштине по службеном послу, уз задржавање личне карте или друге важеће идентификационе исправе, до напуштања зграде Скупштине.

Сталне и привремене пропуснице издаје Служба, а дневне дежурни радник Службе задужен за обезбеђење.

По престанку основа за коришћење пропуснице иста се враћа Служби.

Губитак пропуснице одмах се враћа Служби.

Лицима позваним да присуствују седницама Скупштине и њених радних тела, као пропусница служи писмени позив за седницу.

IV Пријем странака и других лица

Члан 15.

Дежурни радник Службе обезбеђења дужан је да странку најави лицу код кога она жели да иде и да поступи по упутству тог лица

Странка која нема доказа о свом идентитету не може ући у зграду Скупштине ако лице које прима странку не потврди њен идентитет.

Странке могу уносити у зграду Скупштине пакете и друге сличне предмете само ако су намењени за службене потребе.

Пакети и други слични предмети који нису намењени за службене потребе остављају се до завршетка посете у просторији који за ту сврху одреди служба.

V Коришћење радних и других просторија

Члан 16.

План коришћења радних просторија у згради Скупштине утврђује секретар Скупштине и примерак плана доставља Служби.

Посланици и запослени у служби Скупштине као радну просторију користе просторију која им је додељена.

Запослени у Служби Скупштине користе радне просторије у радно време Скупштине и у време одржавања седница, изузетно и ван радног  времена, уз одобрење секретара Скупштине, односно лица које он за то овласти.

VI Пријем и отпремања поште

Члан17.

У току радног времена службена пошта и пошта упућена на личност, прима се и отпрема преко организационе јединице за пријем и отпремање поште (Писарница).

Пошту која је приспела ван радног времена прима дежурни радник овезбеђења, на главном улазу.

О приспелој хитној пошти за председника Скупштине дежурни радник обезбеђења одмах обавештава Шефа кабинета председника Скупштине.

VII Уношење и изношење ствари у зграду Скупштине

Члан 18.

Инвентар, опрема и потрошни материјал могу се уносити и износити из зграде Скупштине уз писмено одобрење руководиоца имовине.

У зграду Скупштине не могу се уносити уређаји који служе за оптичко или звучно снимање (фотоапарати, камере, диктафони и сл.)

Новинари, фоторептори, телевизијски и кино сниматељи, када по позиву долазе у зграду Скупштине, могу уносити у зграду уређаје за оптичка и звучна снимања, с тим што подлежу контроли Службе обезбеђења.

Цвеће и други декоративни предмети могу се уносити у зграду Скупштине уз сагласност секретара Скупштине, односно лица које он за то овласти, с тим што подлежу контроли Службе обезбеђења.

VIII Поступање са нађеним стварима

Члан 19.

Ствар нађена у згради Скупштине или на простору уз зграду предаје се Служби обезбеђења.

IX Противпожарна заштита

Члан 20.

У случају пожара запослени у обезбеђењу, као и сви остали запослени који се налазе у згради дужни су да одмах приступе гашењу пожара по прописима о заштити од пожара.

Противпожарна заштита у згради уређује се посебним правилиником који доноси Служба.

X Оглашавање у згради Скупштине

Члан 21.

Објаве, огласи, обавештења и друга саопштења истичу се на огласним таблама одређеним за ту сврху.

XI Телефонски именик и адресар

Члан 22.

Интерни телефонски именик и адресар посланика и запослених у Служби Скупштине саставља и одржава у ажурном стању Служба и обезбеђује да се налазе у свакој просторији која има телефонски прикључак.

XII Пружање угоститељских услуга

Члан 23.

Конзумирање хране у згради Скупштине дозвољено је искључиво у Клубу посланика.

XIII Пружање техничких услуга

Члан 24.

Захтеви за отклањање кварова и за друге услуге у вези са коришћењем просторија, инвентара и инсталација пријављују се Служби. 

Служба је дужна да одмах предузима одговарајуће мере.

XIV Коришћење паркинг простора

Члан 25.

Испред Главног улаза у зграду Скупштине није дозвољено паркирање службених возила.

Изузетно од става 1. овог члана, паркирање службених возила могуће је у случајевима посета званичних државних и страних делегација Скупштини, по налогу секретара Скупштине који се благовремено доставља Служби.

У време оджавања седница Скупштине и њених радних тела, посланицима се обезбеђује паркинг у улици Бановински пролаз (између зграде Извршног Већа и Скупштине).

XV Завршне одредбе

Члан 26.

Ово Упутство доставља се свим посланицима, свим лицима чије се радне просторије налазе у згради Скупштине и Служби.

О извршењу овог Упутства стара се секретар Скупштине.

Ово Упутство ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Скупштине АП Војводине.

Ступапањем на снагу овог Упутства престаје да важи Упутство број 020-1/99 од 03. марта 2000. године.

 

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

Милош Гагић, с.р.