Одлука о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 54/2014, 4/2015, 38/2018 и 6/2024)

Одлука о
примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1 

Овом одлуком уређује се право на плату посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина), накнаду трошкова за обављање посланичке функције и друге накнаде и примања предвиђена овом одлуком. 

Члан 2 

Посланик остварује права и дужности од дана потврђивања мандата до дана престанка мандата у Скупштини. 

Члан 3 

Посланик може бити у радном односу у Скупштини. 

У радном односу у Скупштини могу бити: 

- за време обављања дужности председник Скупштине, потпредседници Скупштине, председници скупштинских одбора и посланичких група, на лични захтев и 

- посланици, на предлог посланичке групе, а у складу са могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине. 

Посланику престаје радни однос и пре истека времена на које је изабран за посланика у Скупштини: 

- на лични захтев, 

- престанком обављања дужности из става 2. алинеја прва овог члана и 

- у другим случајевима утврђеним законом и другим прописима којима се уређује престанак функције, односно радног односа. 

Престанком постојања посланичке групе, председнику посланичке групе престаје радни однос у Скупштини. 

Посланик коме је престао радни однос из претходног става, може засновати радни однос на предлог посланичке групе у складу са овом одлуком. 

Председнику Скупштине, потпредседницима Скупштине и председницима скупштинских одбора престаје радни однос престанком обављања дужности. 

Посланик коме је престао радни однос из претходног става, може засновати радни однос на предлог посланичке групе у складу са овом одлуком. 

У случају престанка радног односа посланика пре истека времена на које је изабран за посланика у Скупштини, посланику се не исплаћује отпремнина због престанка радног односа. 

Одлуке из овог члана доноси одбор надлежан за административна питања.

II ПРИМАЊА ПОСЛАНИКА 

Члан 4 

Посланик у Скупштини има право на: 

1) плату и накнаде плате; 

2) накнаду плате по престанку посланичке функције, у складу са законом и покрајинском скупштинском одлуком о Скупштини; 

3) накнаду за обављање функције; 

4) бесплатан превоз, накнаду за присуство на седници Скупштине, њених радних тела и посланичких група; 

5) накнаду трошкова за службено путовање и 

6) друге накнаде и остала примања предвиђена овом одлуком. 

Плата и накнаде плате 

Члан 5 

Право на плату у месечном износу има посланик који је у радном односу у Скупштини. 

Начин утврђивања и коефицијент за обрачун плате посланика из става 1. овог члана утврђује се одлуком Скупштине, у складу са законом. 

Решење за обрачун и исплату плате посланику из става 1. овог члана доноси одбор надлежан за административна питања. 

Посланик који је у радном односу у Скупштини има право на накнаду плате, у складу са законом и покрајинским прописима. 

Накнада плате по престанку посланичке функције 

Члан 6 

Посланик који је у радном односу у Скупштини има право на накнаду плате по престанку посланичке функције, у висини плате коју је имао на дан престанка функције, а најдуже три месеца. Ово право се може продужити до стицања права на пензију, али не дуже од три месеца. 

Посланик коме је престала функција за време породиљског одсуства, односно одсуства ради неге детета, има право на накнаду плате по престанку посланичке функције у висини плате из става 1. овог члана, до истека одсуства. 

Право из ст. 1. и 2. овог члана посланик остварује на основу писаног захтева поднетог одбору надлежном за административна питања у року од 15 дана од дана престанка функције. 

Право из ст. 1. и 2. овог члана не припада посланику коме је престао мандат пре истека времена на које је изабран ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци. 

Право из ст. 1. и 2. овог члана посланику не припада у случају подношења оставке на посланичку функцију. 

Право из става 1. овог члана престаје заснивањем радног односа, стицањем права на пензију, као и у случају избора, односно именовања на другу функцију по основу које остварује плату. 

Накнада за обављање функције 

Члан 7 

Посланик има право на накнаду за обављање посланичке функције (посланички додатак), у нето месечном износу у висини 35% од нето плате председника одбора Скупштине, који је у радном односу у Скупштини. 

Посланику који обавља функцију председника, односно потпредседника Скупштине, председника одбора и председника посланичке групе, а који није у радном односу у Скупштини, припада накнада за обављање функције. 

Висину накнаде из става 2. овог члана утврђује одлуком одбор надлежан за административна питања. 

Посланик остварује право на посланички додатак до истека мандата. 

Накнада за присуство на седници Скупштине, њених радних тела и посланичких група 

Члан 8 

Посланик који присуствује седници Скупштине, њених радних тела и посланичких група има право на нето накнаду у висини 4% од нето плате посланика који је у радном односу у Скупштини. 

Посланик који у истом дану присуствује на више седница, има право на накнаду из става 1. само по једном основу. 

Посланик који присуствује седници посланичке групе, има право на накнаду из става 1. овог члана, за једну седницу посланичке групе, по заказаној седници Скупштине. 

У случају одржавања седница посланичке групе, преко броја из става 3. овог члана, посланику не припада право на накнаду за присуствовање седници посланичке групе.

Накнада из става 1. овог члана не припада посланику који је у радном односу у Скупштини. 

Бесплатан превоз 

Члан 9 

Посланик има право на бесплатан превоз у железничком, друмском, речном и јавном градском саобраћају, на територији АП Војводине у свим правцима и за неограничен број путовања. 

Посланику који за долазак на седницу Скупштине, њених радних тела, посланичких група и неформалних група користи сопствени аутомобил, припада накнада трошкова у висини од 15% од цене литра погонског горива по пређеном километру, с тим што удаљеност пребивалишта посланика од Новог Сада и параметре за утврђивање цене горива утврђује посебном Одлуком одбор надлежан за административна питања. 

Посланику који за долазак на седницу посланичке групе, користи сопствени аутомобил, припада право на накнаду трошкова из става 2. овог члана, за број седница у складу са чланом 8. став 3. ове одлуке. 

У случају одржавања седнице посланичке групе, преко броја из става 3. овог члана, посланику који користи сопствени аутомобил, не припада право на накнаду трошкова за долазак на седницу посланичке групе.

Посланик који у истом дану присуствује на више седница, има право на накнаду из става 2. само по једном основу. 

Накнада трошкова за службени пут у земљи и иностранство 

Члан 10 

Посланику који се упућује на службени пут у земљи и иностранство, а на основу одлуке надлежног скупштинског одбора, припада накнада трошкова путовања у складу са прописима којима се регулишу службена путовања посланика у Скупштини. 

III ДРУГЕ НАКНАДЕ И ПРИМАЊА ПОСЛАНИКА 

Отпремнина поводом пензионисања 

Члан 11 

Посланик има право на отпремнину, у случају престанка радног односа, ради коришћења права на пензију или због престанка радног односа по сили закона због губитка радне способности. 

Право из става 1. овог члана не припада посланику уколико је користио право на накнаду плате по престанку посланичке функције из члана 6. ове одлуке. 

Отпремнина из става 1. овог члана исплаћује се у складу са законом и другим прописима којима се уређују накнаде и друга примања.

Помоћ у случају смрти посланика или члана уже породице 

Члан 12 

У случају смрти посланика, члановима уже породице умрлог припада право на помоћ у висини три просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате. 

Право на помоћ из претходног става остварује се на основу писаног захтева и доказа којима се потврђује основаност захтева (извод из матичне књиге умрлих, извод из матичне књиге рођених или венчаних за подносиоца захтева и остали докази). 

У случају смрти члана уже породице, посланику припада право на помоћ у висини неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана. 

Помоћ утврђена у ставу 3. овог члана признаје се на основу писаног захтева и уредне документације. 

Под ужом породицом у смислу овог члана сматрају се брачни, односно ванбрачни друг и деца. 

Члан 13 

Под другим примањима у смислу ове одлуке сматрају се давања поводом Божићних и новогодишњих празника. 

Члан 14 

Решење о примању посланика из ове одлуке доноси одбор надлежан за административна питања, уколико посебним прописом није другачије уређено. 

Члан 15 

Новчана средства за примања посланика обезбеђују се у буџету Аутономне покрајине Војводине. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Покрајинска скупштинска одлука о правима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 7/2005, 4/2007, 18/2009/ - промена назива акта и 5/2010 - др. Одлука).

Даном ступања на снагу ове одлуке на посланике престају да се примењују одредбе Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 1/2003, 16/2005 и 1/2006).

Члан 17 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине", а примењује се почев од 01. јануара 2015. године. 

 

Самостални члан Одлуке о допуни Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 4/2015)

Члан 2 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине".