Odluka o primanjima poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014, 4/2015 i 38/2018)

Odluka o
primanjima poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuje se pravo na platu poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština), naknadu troškova za obavljanje poslaničke funkcije i druge naknade i primanja predviđena ovom odlukom.

Član 2

Poslanik ostvaruje prava i dužnosti od dana potvrđivanja mandata do dana prestanka mandata u Skupštini.

Član 3

Poslanik može biti u radnom odnosu u Skupštini.

Poslaniku može prestati radni odnos na lični zahtev, i pre isteka vremena na koje je izabran za poslanika u Skupštini.

U radnom odnosu u Skupštini mogu biti:

- predsednik Skupštine, potpredsednici Skupštine, predsednici skupštinskih odbora i poslaničkih grupa, na lični zahtev i

- poslanici, na predlog poslaničke grupe, a u skladu sa mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Odluke iz st. 1. i 2. ovog člana donosi odbor nadležan za administrativna pitanja.

II PRIMANjA POSLANIKA

Član 4

Poslanik u Skupštini ima pravo na:

1) platu i naknade plate;

2) naknadu plate po prestanku poslaničke funkcije, u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom o Skupštini;

3) naknadu za obavljanje funkcije;

4) besplatan prevoz, naknadu za prisustvo na sednici Skupštine, njenih radnih tela i poslaničkih grupa;

5) naknadu troškova za službeno putovanje i

6) druge naknade i ostala primanja predviđena ovom odlukom.

Plata i naknade plate

Član 5

Pravo na platu u mesečnom iznosu ima poslanik koji je u radnom odnosu u Skupštini.

Način utvrđivanja i koeficijent za obračun plate poslanika iz stava 1. ovog člana utvrđuje se odlukom Skupštine, u skladu sa zakonom.

Rešenje za obračun i isplatu plate poslaniku iz stava 1. ovog člana donosi odbor nadležan za administrativna pitanja.

Poslanik koji je u radnom odnosu u Skupštini ima pravo na naknadu plate, u skladu sa zakonom i pokrajinskim propisima.

Naknada plate po prestanku poslaničke funkcije

Član 6

Poslanik koji je u radnom odnosu u Skupštini ima pravo na naknadu plate po prestanku poslaničke funkcije, u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije, a najduže tri meseca. Ovo pravo se može produžiti do sticanja prava na penziju, ali ne duže od tri meseca.

Poslanik kome je prestala funkcija za vreme porodiljskog odsustva, odnosno odsustva radi nege deteta, ima pravo na naknadu plate po prestanku poslaničke funkcije u visini plate iz stava 1. ovog člana, do isteka odsustva.

Pravo iz st. 1. i 2. ovog člana poslanik ostvaruje na osnovu pisanog zahteva podnetog odboru nadležnom za administrativna pitanja u roku od 15 dana od dana prestanka funkcije.

Pravo iz st. 1. i 2. ovog člana ne pripada poslaniku kome je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.

Pravo iz st. 1. i 2. ovog člana poslaniku ne pripada u slučaju podnošenja ostavke na poslaničku funkciju.

Pravo iz stava 1. ovog člana prestaje zasnivanjem radnog odnosa, sticanjem prava na penziju, kao i u slučaju izbora, odnosno imenovanja na drugu funkciju po osnovu koje ostvaruje platu.

Naknada za obavljanje funkcije

Član 7

Poslanik ima pravo na naknadu za obavljanje poslaničke funkcije (poslanički dodatak), u neto mesečnom iznosu u visini 35% od neto plate predsednika odbora Skupštine, koji je u radnom odnosu u Skupštini.

Poslaniku koji obavlja funkciju predsednika, odnosno potpredsednika Skupštine, predsednika odbora i predsednika poslaničke grupe, a koji nije u radnom odnosu u Skupštini, pripada naknada za obavljanje funkcije.

Visinu naknade iz stava 2. ovog člana utvrđuje odlukom odbor nadležan za administrativna pitanja.

Poslanik ostvaruje pravo na poslanički dodatak do isteka mandata.

Naknada za prisustvo na sednici Skupštine, njenih radnih tela i poslaničkih grupa

Član 8

Poslanik koji prisustvuje sednici Skupštine, njenih radnih tela i poslaničkih grupa ima pravo na neto naknadu u visini 4% od neto plate poslanika koji je u radnom odnosu u Skupštini.

Poslanik koji u istom danu prisustvuje na više sednica, ima pravo na naknadu iz stava 1. samo po jednom osnovu.

Poslanik koji prisustvuje sednici poslaničke grupe, ima pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana, za jednu sednicu poslaničke grupe, po zakazanoj sednici Skupštine.

U slučaju održavanja sednica poslaničke grupe, preko broja iz stava 3. ovog člana, poslaniku ne pripada pravo na naknadu za prisustvovanje sednici poslaničke grupe.

Naknada iz stava 1. ovog člana ne pripada poslaniku koji je u radnom odnosu u Skupštini.

Besplatan prevoz

Član 9

Poslanik ima pravo na besplatan prevoz u železničkom, drumskom, rečnom i javnom gradskom saobraćaju, na teritoriji AP Vojvodine u svim pravcima i za neograničen broj putovanja.

Poslaniku koji za dolazak na sednicu Skupštine, njenih radnih tela, poslaničkih grupa i neformalnih grupa koristi sopstveni automobil, pripada naknada troškova u visini od 15% od cene litra pogonskog goriva po pređenom kilometru, s tim što udaljenost prebivališta poslanika od Novog Sada i parametre za utvrđivanje cene goriva utvrđuje posebnom Odlukom odbor nadležan za administrativna pitanja.

Poslaniku koji za dolazak na sednicu poslaničke grupe, koristi sopstveni automobil, pripada pravo na naknadu troškova iz stava 2. ovog člana, za broj sednica u skladu sa članom 8. stav 3. ove odluke.

U slučaju održavanja sednice poslaničke grupe, preko broja iz stava 3. ovog člana, poslaniku koji koristi sopstveni automobil, ne pripada pravo na naknadu troškova za dolazak na sednicu poslaničke grupe.

Poslanik koji u istom danu prisustvuje na više sednica, ima pravo na naknadu iz stava 2. samo po jednom osnovu.

Naknada troškova za službeni put u zemlji i inostranstvo

Član 10

Poslaniku koji se upućuje na službeni put u zemlji i inostranstvo, a na osnovu odluke nadležnog skupštinskog odbora, pripada naknada troškova putovanja u skladu sa propisima kojima se regulišu službena putovanja poslanika u Skupštini.

III DRUGE NAKNADE I PRIMANjA POSLANIKA

Otpremnina povodom penzionisanja

Član 11

Poslanik ima pravo na otpremninu, u slučaju prestanka radnog odnosa, radi korišćenja prava na penziju ili zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti.

Pravo iz stava 1. ovog člana ne pripada poslaniku ukoliko je koristio pravo na naknadu plate po prestanku poslaničke funkcije iz člana 6. ove odluke.

Otpremnina iz stava 1. ovog člana isplaćuje se u visini trostruke prosečne mesečne plate po zaposlenom u Republici isplaćene u poslednja tri meseca, na osnovu zvaničnih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, na dan isplate.

Pomoć u slučaju smrti poslanika ili člana uže porodice

Član 12

U slučaju smrti poslanika, članovima uže porodice umrlog pripada pomoć u visini pogrebnih troškova, prema priloženoj dokumentaciji.

Pod pogrebnim troškovima u smislu ovog člana podrazumevaju se: kovčeg i kompletno opremanje kovčega, nadgrobni znak (drveni krst ili drvena ploča), prijem i smeštaj pokojnika u kapelu i korišćenje kapele, sahranjivanje u grob ili grobnicu, kremiranje i pohranjivanje urne, uređenje i formiranje humke, korišćenje grobnog mesta u prvoj godini, prevoz pokojnika od mesta smrti do mesta sahranjivanja u mestu njegovog prebivališta i prisustvo sveštenog lica na sahrani radi održavanja verskog obreda sahranjivanja, kao i drugi nužni troškovi sahranjivanja.

Pravo na pomoć iz stava 1. ovog člana pripada poslaniku ukoliko je sahranio člana uže porodice.

Pod užom porodicom u smislu ovog člana smatraju se bračni drug i deca.

Član 13

Pod drugim primanjima u smislu ove odluke smatraju se davanja povodom Božićnih i novogodišnjih praznika.

Član 14

Rešenje o primanju poslanika iz ove odluke donosi odbor nadležan za administrativna pitanja, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uređeno.

Član 15

Novčana sredstva za primanja poslanika obezbeđuju se u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Pokrajinska skupštinska odluka o pravima poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 7/2005, 4/2007, 18/2009/ - promena naziva akta i 5/2010 - dr. Odluka).

Danom stupanja na snagu ove odluke na poslanike prestaju da se primenjuju odredbe Odluke o naknadi troškova i drugih primanja izabranih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj 1/2003, 16/2005 i 1/2006).

Član 17

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine", a primenjuje se počev od 01. januara 2015. godine.

Samostalni član Odluke o dopuni Odluke o primanjima poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2015)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine".