Pristup informacijama od javnog značaja

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja je uslov za kvalitetno i efikasno uživanje drugih ljudskih prava i sloboda (na primer: slobode mišljenja, prava na informisanje, biračkog prava,) i nezamenjiv je instrument za vršenje kontrole nad radom organa države. Ovo pravo građana otvara put da bez posrednika, stvarno i odgovorno učestvuju u vršenju javnih poslova i u procesu donošenja odluka, kao i da utiču na njihov sadržaj i efikasnost sprovođenja. Na ovaj način se istovremeno jača i princip odgovornost u radu svih nosilaca vlasti i stvaraju se uslovi za brži razvoj demokratije, izgradnju i stabilnost institucije demokratskog sistema, ali i za ekonomski razvoj zemlje.

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja definisano je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama je dr Sandra Stojković, generalni sekretar Skupštine APV.

Svako, pod jednakim uslovima, ima pravo na pristup informacijama, s tim što je potrebno ispuniti zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

 Zahtev za pristup informacijama

Svako ko želi da upotrebi svoje pravo iz Zakona o slobodnom pristupu informciji od javnog značaja na ovoj stranici može preuzeti Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja.

Popunjen zahtev se može podneti:

 1. poštom ili predati lično u pisarnici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na adresu:

  Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine
  Vladike Platona 1
  21101 Novi Sad
  Republika Srbija
 2. faksom na broj  +381 21 457-917 
 3. elektronskom poštom na adresu: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

Preuzimanje obrasca zahteva

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Sandra Srdanović + 381 21 487 4903