Međuregionalna saradnja

Međuregionalna saradnja Skupštine AP Vojvodine ostvaruje se realizacijom aktivnosti iz oblasti međuregionalnih odnosa, koje podrazumevaju poslove učešća delegacija Skupštine AP Vojvodine u radu međunarodnih i regionalnih organizacija i institucija, uspostavljanje i održavanje partnerskih odnosa i poseta predstavničkim telima drugih država i regiona. Aktivnosti Skupštine AP Vojvodine iz oblasti međuregionalne saradnje sprovode se s ciljem unapređivanja saradnje i bržeg razvoja kulturnog i ekonomskog partnerstva među regionima.

Nadležnosti Skupštine AP Vojvodine iz oblasti međuregionalne saradnje utvrđene su Statutom Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i Poslovnikom o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

SAVET PODUNAVSKIH GRADOVA I REGIJASAVET PODUNAVSKIH GRADOVA I REGIJA

Autonomna pokrajina Vojvodina član je Saveta podunavskih gradova i regija (CoDRC), koji je osnovan 11. juna 2009. godine u Budimpešti i koji daje organizacioni i politički okvir za opštinsku i regionalnu saradnju duž reke Dunav. U akcionom planu Strategije Evropske unije za Dunavski region (EUSDR), CoDRC definisan je kao strateški partner Evropske komisije u „jačanju Dunavskog regiona: neophodnost jačanja institucionalnih kapaciteta i saradnje”. Savet čine predstavnici podunavskih gradova i regija iz Nemačke, Austrije, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Rumunije i Bugarske.

Potpredsednik Saveta podunavskih gradova i regija:

Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine

SKUPŠTINA EVROPSKIH  REGIJA-AER  SKUPŠTINA EVROPSKIH  REGIJA-AER

Autonomna pokrajina Vojvodina je članica Skupštine evropskih regiona (AER – Assembly of European Regions) od 2002. godine. Skupština evropskih regiona predstavlja glas više od 150 regiona šireg geografskog područja Evrope, promovišući interese regiona jačanjem regionalne saradnje i promovisanjem razmene iskustava i razvoja regionalnih politika. Cilj AER-a jeste da podrži i unapredi kreiranje regionalnih politika primenom principa supsidijarnosti i komplementarnosti između lokalnog, regionalnog, nacionalnog i Evropskog nivoa vlasti putem međuregionalne saradnje, zastupanja interesa regiona pred evropskim i međunarodnim institucijama i uz blisku saradnju s Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti i Komitetom regiona.

Tela AER-a uključuju:

  • Generalna skupština i Izvršni odbor;

Damir Zobenica, potpredsednik za međuregionalnu diplomatiju (član Izvršnog odbora), potpredsednik Skupštine AP Vojvodine;

  • Biro – političko telo AER-a;

članovi:

Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine;

Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine;

 

KONGRES LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope predstavlja više od 200 000 lokalnih i regionalnih vlasti iz 47 evropskih zemalja.
Glavni cilj političkog i praktičnog delovanja Kongresa jeste promocija demokratije na lokalnom i regionalnom nivou u Evropi i nadgledanje primene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u državama članicama Saveta Evrope.

Skupština AP Vojvodine utvrđuje predlog za jednog člana i jednog zamenika člana delegacije Republike Srbije za Veće regiona u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Predlog člana i zamenika člana za Veće regiona utvrđuje se iz reda poslanika, kao lica koja su građani neposredno izabrali, s tim što jedan kandidat bude iz reda vladajuće većine, a drugi kandidat iz opozicije, u skladu s kriterijumima Saveta Evrope.

Aleksandra Maletić, član
Matija Kovač, zamenik člana

PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA I ZAMENIKA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA VEĆE REGIONA U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE

PREDLOG KANDIDATA ZA ČLANA DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA VEĆE REGIONA U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI SAVETA EVROPE

 

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE USPOSTAVILA JE SARADNjU SA SLEDEĆIM REGIJAMA:

 Vukovarsko-srijemska županija    Vukovarsko–srijemska županija

Protokol o međusobnim odnosima između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Vukovarsko-srijemske županije (Republika Hrvatska), potpisan 26. avgusta 2002. godine

Izjava o namerama između Županijske skupštine Bač–Kiškun (Republika Mađarska), Vukovarsko–srijemske županije (Republika Hrvatska) i Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija), potpisana 25. jula 2009. godine

Vukovarsko–srijemska županija je najistočnija hrvatska županija i nalazi se na području jugoistočne Slavonije i zapadnog Srema. Kroz tu županiju prolaze važni međunarodni kopneni pravci, kao i rečni pravci(Dunav i Sava). Sedište županije jeste grad Vukovar.

http://www.vusz.hr/

 Gornja Austrija    Gornja Austrija

Izjava o namerama između Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija) i pokrajinskog parlamenta Gornje Austrije (Austrija), potpisana 25.aprila 2005. godine

Gornja Austrija je jedna od devet austrijskih saveznih pokrajina. Glavni grad ove pokrajine je Linc. Budući da ima 1.408.165 stanovnika (2008), treća je pokrajina po broju stanovnika u Austriji, a s teritorijom od 11.981,92 km², četvrta je po veličini. Gornja Austrija graniči se sa austrijskim pokrajinama: Donjom Austrijom, Štajerskom i Salcburgom, te s Nemačkom i Češkom na zapadu i severu.

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe

Istarska županija  Istarska županija

Sporazum o saradnji između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Istarske županije (Republika Hrvatska), potpisan 23. novembra 2006. godine

Istarska županija je najzapadnija hrvatska županija koja uključuje najveći deo Istarskog poluostrva (2.820 od 3.160 kvadratnih kilometara). Upravno sedište ove županije jeste Pazin. Sastoji se od deset gradova i trideset jedne opštine, sa ukupno 206.344 stanovnika.

http://www.istra-istria.hr/

Bač-Kiškun  Bač–Kiškun

Izjava o namerama između Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija) i Županijske Skupštine Bač–Kiškun ( Republika Mađarska), potpisana 3. oktobra 2007. godine

Izjava o namerama između Županijske skupštine Bač–Kiškun (Republika Mađarska), Vukovarsko–srijemske županije (Republika Hrvatska) i Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija), potpisana 25. jula 2009. godine

Protokol o saradnji između Skupštine županije Bač–Kiškun (Mađarska) i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija), potpisan 27. februara 2013. godine

Bač–Kiškun (županija) jeste jedna od županija regiona velikih ravnica i severne Mađarske, a nalazi se u južnom delu regije velike južne ravnice.

Bač–Kiškun županija omeđena je rekama Dunav i Tisa, a svoje granice deli sa Srbijom i mađarskim županijama: Pešta, Jas–Nađkun–Solnok, Čongrad, Baranja, Tolna i Fejer. Površina županije je 8.445,15 km², što je čini najvećom od svih mađarskih županija. Sedište županije je grad Kečkemet.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

Štajerska  Štajerska

Izjava o namerama između Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija) i Skupštine pokrajine Štajerska (Austrija), potpisana 24. novembra 2009. godine

Štajerska je jedna od devet saveznih pokrajina Republike Austrije, koja se nalazi u njenom središnjem i jugoistočnom delu. Glavni grad Štajerske jeste Grac, posle Beča najveći grad Austrije.

S površinom od 16.401,04 km², Štajerska je po veličini druga pokrajina u državi. Prema poslednjim podacima iz 2011. godine, Štajerska ima preko 1,2 miliona stanovnika.

http://www.verwaltung.steiermark.at/

 

Republika Srpska  Republika Srpska

Protokol o namerama Skupštine AP Vojvodine i Narodne skupštine Republike Srpske, potpisan 05. aprila 2011. godine

Memorandum o saradnji  Službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Službe Narodne skupštine Republike Srpske, potpisan 14. novembra 2017. godine

Republika Srpska jedan je od dva entiteta koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu. Drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine. Glavni grad Republike Srpske jeste Banja Luka, najveći privredni, politički i administrativni centar, sedište Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske.

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku broj stanovnika Republike Srpske iz 2005. godine jeste 1.479.634 stanovnika.

http://www.narodnaskupstinars.net/lat

Kirovograd  Kirovograd

Protokol o namerama Skupštine AP Vojvodine i regiona Kirovograd (Republika Ukrajina), potpisan 18. maja 2011. godine

Kirovograd je grad u središnjoj Ukrajini i glavni je grad istoimene oblasti. Nalazi se oko dvesta pedeset kilometara južno od glavnog grada Kijeva, u dolini reke Ingul, pritoke Južnog Buga. Prema proceni iz 2012. godine, u gradu je živelo 234.919 stanovnika.

Alba  Alba

Protokol o namerama između Županije Alba (Rumunija) i AP Vojvodine (Republika Srbija), potpisan 08. jula 2011. godine

Alba županija nalazi se u središnjoj Rumuniji, u pokrajini Transilvaniji. Glavni grad županije jeste Alba Julija.

Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, na području ove županije živelo je 382.747 stanovnika, a prosečna gustina naseljenosti bila je 61 stanovnik/km². Županija Alba ima ukupnu površinu od 6.242 km².

http://www.cjalba.ro/


Jas-Nađkun-Solnok  Jas–Nađkun–Solnok

Pismo o namerama između Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Skupštine Županije Jas–Nađkun–Solnok (Republika Mađarska), potpisano 08. decembra 2011. godine

Jas–Nađkun–Solnok (županija) jeste jedna od županija regiona velikih ravnica i severne Mađarske, a nalazi se u zapadnom delu regije velike severne ravnice.

Rekom Tisom ova županija podeljena je na dva dela, a svoje granice deli s mađarskim županijama Heveš, Boršod–Abauj–Zemplen, Hajdu–Bihar, Bekeš, Čongrad, Bač-Kiškun i Pešta. Površina županije je 5.581,71 km², a sedište – grad Solnok.

http://www.jnszm.hu/portal/?lang=1&f=11&p=57


Hesen  Hesen

Zajednička izjava o namerama između Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija) i Skupštine pokrajine Hesen (SR Nemačka), potpisana 06. marta 2012. godine

Hesen je jedna od šesnaest nemačkih saveznih država. Pokriva površinu od 21.110 km² i broji preko šest miliona stanovnika. Glavni grad Hesena je Vizbaden, a glavni ekonomski centar – Frankfurt na Majni.

https://www.hessischer-landtag.de/

 Čongrad  Čongrad - Čanad

Protokol o saradnji između Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Generalne skupštine Županije Čongrad (Mađarska), potpisan 27. februara 2013. godine

Čongrad - Čanad (županija) jeste jedna od županija regiona velikih ravnica i severne Mađarske, a nalazi se u južnom delu regije velike južne ravnice.

Reka Tisa deli Županiju Čongrad - Čanad na dva dela. Ova županija svoje granice deli sa Srbijom i Rumunijom, kao i s mađarskim županijama: Bač–Kiškun, Jas–Nađkun–Solnok i Bekeš. Površina županije je 4.262,68 km², a njeno sedište – grad Segedin.

  http://www.csongrad-megye.hu/site/

Pokrajina Baden-Virtemberg    Pokrajina Baden-Virtemberg

Zajednička izjava o namerama između Skupštine AP Vojvodine (Republika Srbija) i Skupštine Pokrajine Baden-Virtemberg (SR Nemačka), potpisana 25. juna 2014. godine

Baden-Virtemberg je nemačka savezna država (pokrajina) koja se nalazi na jugozapadu zemlje. Nastala je 1952. spajanjem pokrajina Virtemberg–Baden, Baden i Virtemberg–Hoencolern. Glavni grad je Štutgart.

S površinom od 35.750 km² i 10,7 miliona stanovnika, Baden–Virtemberg je treća po površini i po broju stanovnika među šesnaest nemačkih saveznih država.

http://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/

Prešovski samoupravni kraj   Prešovski samoupravni kraj

Sporazum o saradnji između AP Vojvodine i Prešovskog samoupravnog kraja potpisan je 26. novembra 2014. godine

Region Prešov je drugi po veličini region u Slovačkoj. Sastoji se od istorijskih regiona: severnog, centralnog i (delimično) južnog Spiša, Gornjeg Šariša i Donjeg Šariša i Gornjeg Zemplina.

Proteže se 250 km od zapada ka istoku, a najviše 80 km od severa do juga i graniči se s dve države: Poljskom (360 km) i Ukrajinom (38 km), kao i s tri regiona u Slovačkoj: Košice, Banska Bistrica i Žilina.

Trenutno, više od 800.000 stanovnika živi u regionu Prešov, što čini skoro 15 odsto stanovnika cele zemlje i predstavlja najmnogoljudniji region u zemlji.

Glavni grad regiona – Prešov, treći je po veličini grad u Slovačkoj i ima oko 91,767 stanovnika.

http://www.po-kraj.sk/en/welcome.html

 

Biomasa 2017