Сазив 2008-2012
Број седнице: 2
Датум одржавања: 16. 07. 2008.
Записник

са Друге седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанe 16. јул 2008. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 16,10 часова.

Седницом Скупштине председавао је Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине.

На предлог председавајућег утврђен је кворум и констатовано је да је на седници присутно 103. посланика.

Маја Седларевић, потпредседник Скупштине АП Војводине, предложила је да се предложени дневни ред Друге сенице Скупштине допуни Предлогом закључака који гласе:

  1. На основу новог Устава Републике Србије неопходно је утврдити да је Нафтна индустрија Србије имовина Војводине као и да се у процесу њене евентуалне приватизације Аутономној Покрајини Војводини мора обезбедити правично обештење.
  2. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине не подржава енергетски споразум о продаји већинског удела Нафтне индустрије Србије.
  3. Уколико се због стратешких националних интереса ипак потврди енергетски споразум Скупштина Аутономне Покрајине Војводине инсистира да се досадашња симболична рудна рента од 3% повећа бар на 70%.

Милорад Гашић, секретар Скупштине АП Војводине указао је да Предлог закључака које је поднела Маја Седларевић, потпредседник Скупштине АП Војводине и председник Посланичке групе "Лиге социјалдемократа Војводине-Заједно за Војводину" није поднет у складу са чланом 84.став 2.Пословником Скупштине АП Вовјводине.

Председавајући је Предлог закључака ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 "против" шест "за" и два уздржана гласа Предлог није прихватила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Другу седницу:

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласова "за" и 26 "против" утврдила дневни ред за Другу седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ.

Посланичка група "Демократска странка за европску Војводину" доставила је Скупштини Аутономној Покрајини Војводини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће АП Војводине није имало примедби.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 88 гласова "за" и 28 "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 16,25 часова.

Председавајући је обавестио посланике да је добио захтев од Посланичке групе "Демократска странке за европску Војводину" у складу са чланом 29. став 1. Статута АП Војводине за сазивање Треће седнице Скупштине на којој би се извршио избор Извршног већа АП Војводине.

Председавајући је сазвао Трећу седницу Скупштине у 18 часова.