Сазив 2012-2016
Број седнице: 15
Датум одржавања: 07. 03. 2013.
Записник

15. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 07. марта 2013. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,08 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине и Ана Томанова - Маканова, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 111 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Нада Бодрожић, Србољуб Бубњевић, Урош Кандић, Даниел Ковачић, Богдан Лабан, Наташа Лалић, Љубиша Милосављевић, мр Маја Седларевић, Бранислав Филиповић.

Седници су присуствовали чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлуке, чије се разматрање предлаже на 15. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 14. седнице Скупштине, која је одржана 14. фебруара 2013. године, достављен је посланицима уз сазив за 15. седницу Скупштине. Председавајући је ставио на гласање, Записник са 14. седнице Скупштине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" усвојила Записник са 14. седнице Скупштине.

Покрајинска изборна комисија је, на седници одржаној 05. марта 2013. године, утврдила Извештај о резултатима допунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран одржаних 17. фебруара 2013. године и доставила га Скупштини на разматрање.

Извештај Покрајинске изборне комисије је достављен Одбору за административна и мандатна питања.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланицима у Скупштину АП Војводине.

Председавајићи је ставио Извештај о потврђивању мандата посланицима на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланицима Растовић др Драгану, Бађок Дарку и Настић др Живку. Председавајући је посланицима којима је потврђен мандат пожелео добро здравље и успешан рад.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда достављен је посланицима уз сазив за 15. седницу Скуштине АП Војводине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине, на основу члана 160. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Информацију о утврђивању јавног интереса на катастарским парцелама у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине са Предлогом закључака.

На основу члана 161. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се покрајинска скупштинска одлука или други акт донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио предлог да се по хитном поступку размотри Информација о утврђивању јавног интереса на катастарским парцелама у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине са Предлогом закључака на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом "за" предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени Oдлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласа "за" и 21 гласом "против" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о платама лица која бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 19 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 15. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу Покрајинског јавног правобраниоца Војводине;
 • Предлог одлуке о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 19 гласова "против" предлог усвојила.

У складу са чланом 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама:

 • Предлог одлуке о разрешењу Покрајинског јавног правобраниоца Војводине;
 • Предлог одлуке о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.

Председавајући је предлог ставио на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 16 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени Дневни ред за 15. седницу Скупштине АП Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" и 23 гласа "против" утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ;
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ;
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ;
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈА БИРА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;
 6. ИНФОРМАЦИЈА О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1, 2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, на основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ;

Председник Владе АП Војводине доставио је Скупштини Предлог за избор заменика покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију на разматрање.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор прим. др Радована Латиновића, за заменика покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 22 гласа "против" изабрала прим. др Радована Латиновића, за заменика покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију.

Затим се прешло на рад по тачкама 2 до 4 дневног реда 15. Седнице Скупштине АП Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ;

3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу утврдио је Предлог одлуке о разрешењу Покрајинског јавног правобраниоца Војводине и Предлог одлуке о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је подсетио посланике на спајање претреса поводом тачака 2 и 3 дневног реда па је отворио претрес по тим тачкама.

У претресу је учествовао посланик Игор Мировић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о разрешењу Покрајинског јавног правобраниоца Војводине, на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 19 гласова "против" донела Одлуку о разрешењу Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине, на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 24 гласа "против" донела Одлуку о избору Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈА БИРА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за административна и мандатна питања утврдио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о платама лица која бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 27 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о платама лица која бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ;

Влада АП Војводине је утврдила Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине и доставила је Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 25 гласова "против" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Војводине.


6. тачка дневног реда: ИНФОРМАЦИЈА О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧАКА.

Влада АП Војводине доставила је Скупштини Информацију о утврђивању јавног интереса на катастарским парцелама у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине са Предлогом закључака на разматрање и усвајање, по хитном поступку.

Информацију са Предлогом закључака претходно је размотрио Одбор за прописе и предложио Скупштини да размотри и усвоји Информацију и донесе Закључке.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Информацију са Предлогом закључака на гласање.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 101 гласом "за" усвојила Информацију о утврђивању јавног интереса на катастарским парцелама у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине и донела

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Прихвата се Информација о утврђивању јавног интереса на катастарским парцелама у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине.
 2. Утврђује се потреба ангажовања надлежних органа Аутономне Покрајине Војводине на бржој реализацији пројекта изградње фабрике воде на Петроварадинској ади у Новом Саду и у том смислу не оспорава се јавни интерес за административни пренос непокретности – грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине, утврђен Решењем Владе Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 16/13).
 3. Задужује се Влада Аутономне Покрајине Војводине да, у складу са законом, предузме неопходне мере у правцу решавања имовинско - правних односа са Градом Новим Садом, на начин да се створе одговарајући услови за реализацију пројекта изградње фабрике воде на Петроварадинској ади у Новом Саду, улагањем права својине на неизграђеном грађевинском земљишту у капитал Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, с обзиром да је то неопходно за обављање делатности ради које је то jaвно предузеће основано.

Посланичка питања усмено су поставили посланици: Јован Лазаров, Боре Кутић, Ладислав Томић, Владимир Галић, др Павле Будаков (три питања), Владимир Соро (два питања), Атила Јухас, др Миленко Бабић, Игор Мировић, Мирослав Шпановић, Милан Влаисављевић, Саша Тодоровић, Драган Вулин, др Стевица Деђански, Павле Почуч, Стојанка Лекић (три питања), др Савка Стратијев (четири питања), Дамир Зобеница, Вера Угрчић - Илић и потпредседник Скупштине АП Војводине Ђорђе Милићевић.

На основу члана 189. став 1 Пословника Скупштине АП Војводине на усмено постављена посланичка питања посланика проф. др Павла Будакова (три) и посланика др Миленка Бабића одговор је дао проф. др Драгослав Петровић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој; на усмено постављена посланичка питања посланика Атиле Јухаса и посланика Мирослава Шпановића и посланице др Савке Стратијев (два) одговор је дала проф. др Весна Копитовић, покрајински секретар за здравство, социјалну политику и демографију; на усмено постављено посланичко питања посланика Саше Тодоровића одговор је дала Наташа Павићевић Бајић, покрајински секретар за енергетику и минералне сировине.

Пошто није добио одговор на своје посланичко питање које је поставио на једној од прошлих седница посланик др Стевица Деђански се обратио председавајућој која му је дала образложење у складу са чланом 189. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, на основу којег, изузетно, у колико за припрему одговора на посланичко питање потребно утврдити одређене чињенице, рок за одговор може се продужити, али не дуже од 60 дана.

Председавајући је закључио 15. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 12,39 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.