Saziv 2012-2016
Broj sednice: 19
Datum održavanja: 03. 07. 2013.
Zapisnik

sa 19. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 03. jula 2013. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine i Milivoj Vrebalov, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 107 poslanika.
Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Predrag Amižić, dr Živko Vrcelj, Goran Gonđa, Stevica Deđanski, Saša Homanov, Uroš Kandić, Bogdan Laban, dr Života Lazarević, Ljubiša Milosavljević, Slavko Parać, Branislav Ristivojević i Zoran Tanasković.
Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Daniel Petrović, u skladu sa članom 81. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na poslaničku funkciju u Skupštini AP Vojvodine.
Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 81. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, da je poslaniku Danielu Petroviću prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti, čije je razmatranje predloženo na 19. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.
Zapisnik sa 18. sednice Skupštine, koja je održana 13. juna 2013. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 19. sednicu Skupštine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 18. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“, usvojila Zapisnik sa 18. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 19. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.
Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“, 17 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom, predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“, 17 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom, predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda AP Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda AP Vojvodine.
  Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 77 glasova „za“ predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 81 glasom „za“, predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Odbor za privredu predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine za period 01. 01. do 31. 12. 2012. godine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 80 glasova „za“, predlog usvojila.

Odbor za privredu predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 86 glasova „za“, predlog usvojila.

Odbor za informisanje predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding, AD za novinsko – izdavačku delatnost u restruktuiranju, Novi Sad;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding, AD za novinsko – izdavačku delatnost u restruktuiranju, Novi Sad.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se dnevni red 19. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine;
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 95 glasova „za“, predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se spoji pretres po tačkama:

 • Predlog odluke o razrešenju zamenice člana Pokrajinske izborne komisije;
 • Predlog odluke o imenovanju zamenice člana Pokrajinske izborne komisije.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 80 glasova „za“ i 19 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se spoji pretres po tačkama:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding, AD za novinsko – izdavačku delatnost u restruktuiranju, Novi Sad;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding, AD za novinsko – izdavačku delatnost u restruktuiranju, Novi Sad.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 80 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se spoji pretres po tačkama:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“ i 22 glasa „protiv“, predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se spoji pretres po tačkama:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine;
 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 79 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se spoji pretres po tačkama:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 78 glasova „za“ i 15 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se spoji pretres po tačkama:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda AP Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 79 glasova „za“ i 19 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 3 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se spoji pretres po tačkama:

 • Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“ i 20 glasova „protiv“, predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 19. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“ i 34 glasova „protiv“, utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA ZADUŽIVANjA EMITOVANjEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;
 3. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE ZA PERIOD 01. 01. DO 31. 12. 2012. GODINE;
 4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.-31.12.2012. GODINE;
 5. IZVEŠTAJ O RADU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU;
 6. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2012. GODINU;
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2012. GODINU;
 8. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ZAMENICE ČLANA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE;
 9. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ZAMENICE ČLANA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE;
 10. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE „DNEVNIK“ HOLDING, AD ZA NOVINSKO – IZDAVAČKU DELATNOST U RESTRUKTUIRANjU, NOVI SAD;
 11. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE „DNEVNIK“ HOLDING, AD ZA NOVINSKO – IZDAVAČKU DELATNOST U RESTRUKTUIRANjU, NOVI SAD;
 12. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE;
 13. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE;
 14. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 15. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 16. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 17. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 18. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 19. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 20. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE;
 21. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE;
 22. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;
 23. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, na osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA ZADUŽIVANjA EMITOVANjEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI;

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke predhodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Igor Mirović, Jovan Lazarov, Atila Juhas, Pavle Budakov, Nanad Borović, Milenko Jovanov, Ištvan Pastor, Milan Vlaisavljević,       dr Živko Nastić, Predrag Matejin, Savka Stratijev, Saša Todorović i dr Vesna Kopitović, pokarajinski sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“, 14 glasova „protiv“ i 2 „uzdržana“ glasa, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.
Amandmane I-V na Predlog pokrajinske skupštinske odluke podneli su poslanici: Marijana Četojević (dva amandmana) Milan Ćuk (jedan amandman) i Saša Santovac (dva amandmana).
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane poslanika prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu, a da ne prihvati amandmane poslanika.
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke poslanicima se obratio dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske Vlade.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Zoran Radoman, član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije.
Na osnovu člana 152., a u vezi člana 151. stav 1 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o Predlogu rebalansa budžeta na sednici Skupštine pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.
Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.
U pretresu su učestvovali poslanici: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Jovan Lazarov, Milenko Jovanov, Pavle Počuč, Saša Santovac, Predrag Mijić, Ladislav Tomić, Damir Zobenica, Lazar Račić, Đorđe Milićević, Marijana Četojević, Akoš Ujhelji, Branislav Bogoroški, Vesna Bjelić-Francuski, Igor Mirović, Nenad Borović i  Goran Ješić, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke podneto je pet amandmana.
Poslanica Marijana Četojević dodatno je obrazložila podnete amandmane.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Marijane Četojević.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa „za“, 66 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom, nije prihvatila Amandman I poslanice Marijane Četojević.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Milana Ćuka.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa dva glasa „za“ i 69 glasova „protiv“, nije prihvatila Amandman V poslanika Milana Ćuka.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Saše Santovca.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa jednim glasom „za“ i 68 glasova „protiv“, nije prihvatila Amandman IV poslanika Saše Santovca.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanice Marijane Četojević.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa tri glasa „za“, 68 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom, nije prihvatila Amandman II poslanice Marijane Četojević.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Saše Santovca.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa tri glasa „za“, 67 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom, nije prihvatila Amandman III poslanika Saše Santovca.
Na osnovu člana 41.stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi sa članom 152. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“ i 22 glasa „protiv“, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.
Predsedavajući je odredio pauzu od 15,35 do 16,40 časova.
Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum.
Predsedavajući je konstatovao da je u sali prisutno 62 poslanika.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01 DO 31.12.2012. GODINE;

Fond za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju za period 01.01. do 31.12.2012.godine, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.
Član Odbora za privredu Marijana Četojević i član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoje mišljenje, koje imaju pravo da obrazlože na sednici.
Dodatno obrazloženje Izveštaja, u skladu sa članom 84. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, podneo je Nebojša Malenković, vd direktor Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Jovan Lazarov,Saša Santovac, Ilona Pelt, Maja Sedlarević, Igor Mirović, Milenko Jovanov, Vladimir Soro, Stojanka Lekić, Vladimir Galić, Milan Ćuk, Predrag Matejin, Darko Bađok, Predrag Ginculj, Nada Bodrožoć, Ladislav Tomić, Aniko Žiroš Jankelić, Damir Zobenica, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuregionalnu saradnju i Nebojša Malenković,  vd. direktor Fonda za kapitalna ulaganja.
Na predlog poslanika Damira Zobenice utvrđen je kvorum za dalji rad sednice Skupštine.
Predsedavajući je konstatovao da je u sali prisutno 56 poslanika, te je određena pauza od pet minuta.
Posle pauze utvrđeno je da postoji kvorum za rad na sednici Skupštine, pa je nastavljen rad.
Predsedavajući je, na osnovu člana 80. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio, da Skupština nastavi sa radom do završetka rada po utvrđenom dnevnom redu.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova „za“ i 11 glasova „protiv“ predlog usvojila.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Fonda na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 60 glasova „za“ i 23 glasova „protiv“ prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 01.01. do 31.12.2012.godine.


4. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2012. GODINE;

Fond za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje za period 01.01.-31.12.2012. godine, na razmatranje.
Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji Fonda su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Akoš Ujhelji, Vladimir Galić, Vera Ugrčić Ilić i Sava Svirčević.
Na predlog poslanika Vladimira Galića utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici. Predsedavajući je konstatovao da sednici prisustvuje 64 poslanika.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 59 glasova „za“ i 11 glasova „protiv“, prihvatila Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda za razvoj AP Vojvodine za period 01.01. - 31.12.2012.godine.


5. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU;

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj o radu za 2012. godinu, na razmatranje.
Izveštaj o radu Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Izveštaj o radu prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Lazarov Jovan, Marijana Četojević, Šandor Egereši, Pavle Budakov, Aleksandar Marton i Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuregionalnu saradnju.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu Fonda na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 62 glasa „za“, 12 glasova „protiv“ i sa tri „uzdržana“ glasa prihvatila Izveštaj o radu Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.


6. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN ZA 2012. GODINU;

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ Petrovaradin dostavilo je Skupštini AP Vojvodine Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu na razmatranje.
Godišnji Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Milan Ćuk, Atila Juhas, Dragan Vulin i Goran Ješić, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je stavio Godišnji izveštaj o poslovanju na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 59 glasova „za“ i 19 glasova „protiv“, prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin za 2012. godinu.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2012. GODINU;

Turistička organizacija Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, na razmatranje.
Pokrajinska vlada na sednici održanoj 05. juna 2013. godine razmatrala je Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2012. godinu i prihvatila ga u predloženom tekstu.
Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu prethodno je razmotrio Odbor za privredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.
Članovi Odbora za privredu Pavle Počuč i Vladimir Galić u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojili su svoja mišljenja, koja imaju pravo da obrazlože na sednici.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Vladimir Galić, Stojanka Lekić, Nataša Lalić i Milan Ćuk.
Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 57 glasova „za“ i 14 glasova „protiv“, prihvatila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2012. godinu.
Zatim se prešlo na rad po tačkama 8 i 9 dnevnog reda.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ZAMENICE ČLANA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE;

9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ZAMENICE ČLANA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o razrešenju zamenice člana Pokrajinske izborne komisije i Predlog odluke o imenovanju zamenice člana Pokrajinske izborne komisije i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je izglasan predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 8 i 9, te je u skladu sa tim otvorio pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju zamenice člana Pokrajinske izborne komisije na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 59 glasova „za“, donela Odluku o razrešenju zamenice člana Pokrajinske izborne komisije.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju zamenice člana Pokrajinske izborne komisije na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 59 glasova „za“, donela Odluku o imenovanju zamenice člana Pokrajinske izborne komisije.
Prešlo se na rad po tačkama 10 i 11 Dnevnog reda.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE „DNEVNIK“ HOLDING, AD ZA NOVINSKO – IZDAVAČKU DELATNOST U RESTRUKTUIRANjU, NOVI SAD;

11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE „DNEVNIK“ HOLDING, AD ZA NOVINSKO – IZDAVAČKU DELATNOST U RESTRUKTUIRANjU, NOVI SAD;

Odbor za informisanje utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad i Predlog odluke o imenovanju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Dušan Jakovljev, predsednik Odbora za informisanje kao predstavnik predlagača predložio je da se izvrši tehnička ispravka Predloga Odluke o imenovanju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding, AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju, Novi Sad.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je izglasan predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 10 i 11, a u skladu sa tim otvorio je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 59 glasova „za“, donela Odluku o razrešenju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad sa predloženom tehničkom ispravkom na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 60  glasova „za“, donela Odluku o imenovanju predsednika Skupštine „Dnevnik“ Holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad sa predloženom tehničkom ispravkom.
Prešlo se na rad po tačkama 12 i 13 Dnevnog reda.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE;

13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AP VOJVODINE;

Odbor za privredu utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je izglasan predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 12 i 13, a u skladu sa tim otvario je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“, donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“, donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.
Prešlo se na rad po tačkama 14, 15, 16 i 17 Dnevnog reda.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine, Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine, Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je izglasan predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 14, 15, 16 i 17, a u skladu sa tim otvario je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 69 glasova „za“, donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasa „za“, donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasova „za“, donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“, donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Prešlo se na rad po tačkama 18 i 19 Dnevnog reda.


18. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

19. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je izglasan predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 18 i 19, a u skladu sa tim otvario je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“, donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 70 glasova „za“, donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Saveta Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Prešlo se na rad po tačkama 20 i 21 Dnevnog reda.


20. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE;

21. tačka dnevnog reda PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je izglasan predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 20 i 21, a u skladu sa tim otvario je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“, donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 73 glasa „za“, donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine  Vojvodine.
Prešlo se na rad po tačkama 22 i 23 Dnevnog reda.


22. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;

23. tačka dnevnog reda PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE.

Vlada AP Vojvodine je utvrdila Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je podsetio poslanike da je izglasan predlog o spajanju pretresa povodom tačaka 22 i 23, a u skladu sa tim otvario je pretres po navedenim tačkama dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasova „za“, donela Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 71 glasom „za“, donela Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKAPITANjA.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio 19. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 21,42 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.