Сазив 2012-2016
Број седнице: 30
Датум одржавања: 22. 05. 2014.
Записник

са 30. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржане 22. маја 2014. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,20 часова.

Седници Скупштине председавао је Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине.

Седници Скупштине присуствовало је 114 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: др Живко Врцељ, Слободан Злоколица, Урош Кандић, Љубиша Милосављевић и Саша Тодоровић.
Председавајући је позвао све присутне, да минутом ћутања, одају пошту поводом смрти и страдања великог броја грађана у поплавама које су задесиле Републику Србију.

Председавајући је обавестио посланике да је Колегијум Скупштине предложио посланицима да на име новчане солидарне помоћи пострадалима у поплавама издвоје по 10 000 динара од месечног износа посланичког додатка уз могућност да дају и већи износ од предложеног. Седници су присуствовали др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе, чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.
Седници су присуствовали, на позив председника, и чланови Радне групе за израду радног текста Нацрта статута Аутономне покрајине Војводине.

Записник са 29. седнице Скупштине, која је одржана 14. маја 2014. године, достављен је посланицима уз сазив за 30. седницу Скупштине. Председавајући је ставио на гласање Записник са 29. седнице Скупштине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 107 гласова „за“ усвојила Записник са 29. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио Скупштину да је посланик Атила Јухас у складу са чланом 81. став 1. тачка 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, 20. маја 2014. године, поднео оставку на функцију посланика у Скупштини АП Војводине.
Одбор за административна и мандатна питања размотрио је поднету оставку и предложио Скупштини да констатује престанак мандата посланику Атили Јухасу.

Председавајући је констатовао сагласно члану 81. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке, да је посланику Атили Јухасу престао мандат у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке.
Одлука Скупштине доставиће се Покрајинској изборној комисији, ради доделе мандата новом посланику.
Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 30. седницу Скупштине АП Војводине.
Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина, са 107 гласова „за“ утврдила следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

    1. ПРЕДЛОГ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
    2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

У складу са чланом 88. став 4. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио спајање претреса по тачкама утврђеног дневног.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 106 гласова „за“ предлог усвојила.
Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 14. маја 2014. године утврдила је Предлог статута Аутономне покрајине Војводине и са Предлогом одлуке о давању претходне сагласности на Предлог статута Аутономне покрајине Војводине, и доставила Народној скупштини Републике Србије ради давања претходне сагласности. Народна скупштина Републике Србије је на седнице одржаној 20. маја 2014. године донела Одлуку о давању претходне сагласности на Предлог статута Аутономне покрајине Војводине и доставила је Скупштини.
Одбор за питања уставно - правног положаја Покрајине Скупштине АП Војводине утврдио је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине и доставио Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење. На Предлог покрајинске скупштинске одлуке Амандман су поднели посланици проф. др Павле Будаков и Владимир Галић.
Амандман је размотрио Одбор за питања уставно - правног положаја Покрајине и предложио Скупштини да прихвати измењен текст Амандмана који је постао саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке и о њему се посебно не гласа. Председавајући је посланике подсетио да је на прошлој седници Скупштине утврђен Предлог статута Аутономне покрајине Војводине и да су у расправи представници свих политичких странака, заступљених у Скупштини, изнели своје ставове и мишљења поводом Предлога статута, те је из тог разлога на Колегијуму постигнут договор да се на седници не отварају теме о којима је већ вођена расправа. На основу члана 89. став 1. Пословника председавајући је отворио претрес. На основу члана 41. став 2. Статута АП Војводине, Скупштина о промени Статута АП Војводине и о доношењу Покрајинске скупштинске одлуке о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине одлучује двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика. Председавајући је ставио Предлог статута Аутономне покрајине Војводине на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом „за“ и седам гласова „против“ донела Статута Аутономне покрајине Војводине.
Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине на гласање.
Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 104 гласа „за“, седам гласова „против“ и једним „уздржаним“ гласом донела Покрајинску скупштинску одлуку о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине.

Председавајући је закључио 30. седницу Скупштине Аутономне покрајине Војводине у 11,33 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.