Сазив 2008-2012
Број седнице: 5
Датум одржавања: 10. 10. 2008.
Записник

са Пете седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржанa je 10. октобра 2008. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,11 часова.

Седницом Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине и Синиша Лазић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 114 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Горан Каурић, Даниел Ковачић, Саша Тодоровић, Братислав Томић, Горан Јешић и др Тот Тивадор.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је Пету седницу сазвао, због раније преузетих обавеза, у петак, а не у један од дана у којима се седнице Скупштине, по правилу, одржавају, зато што је било неопходно донети Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2008. годину, како би се обезбедио несметани рад покрајинских органа.

Записник са Четврте седнице Скупштине, одржане 23. септембра 2008. године, достављен је посланицима уз сазив за Пету седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Четврте седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" усвојила записник са Четврте седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је Слободан Теофанов поднео оставку на функцију заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Председавајући је констатовао да је, због поднете оставке, престала функција заменику покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство Слободану Теофанову са 22. септембром 2008. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Пету седницу Скупштине АП Војводине.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред Пете седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:- Предлог за именовање заменика секретара Скупштине АП Војводине. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" предлог усвојила.

Извршно веће АП Војводине предложило је, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Пете седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:- Предлог одлуке о разрешењу заменика покрајинског секретара за демографију, породицу и друштвену бригу о деци. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 20 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и
 • Предлог одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 98 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 94 гласа "за" предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о именовању директора Завода за културу Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за", 18 гласова "против" и два уздржана гласа предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Пету седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ДЕМОГРАФИЈУ, ПОРОДИЦУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 18 гласова "против" утврдила дневни ред Пете седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за", 19 гласова "против" и једним уздржаним гласом предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину и доставило га Скупштини на разматрање и доношење.Покрајински секретаријат за финансије доставио је Скупштини исправку техничке грешке у тексту Предлога одлуке.

Посланици Српске радикалне странке, Саша Сантовац, Горан Тајдић, Драгана Латовљев, Лазар Марјански, Маријана Четојевић, Тања Јовановић и Лазар Чавић поднели су 07. октобра 2008. године амандмане на Предлог одлуке, па су, у смислу члана 134. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, амандмани одбачени као неблаговремени, о чему су посланици писмено обавештени.

Предлог одлуке са исправком претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Маријана Четојевић, проф. др Ненад Вуњак, Бранко Гајин, Недељко Коњокрад, Ненад Боровић, Милорад Мирчић, Лазар Марјански, др Живорад Смиљанић, Ненад Иванишевић, Србољуб Бубњевић, Горан Тајдић, Тања Јовановић, Саша Сантовац, Милорад Бојин, Мирослав Кришан, мр Томислав Богуновић, Предраг Мијић, Милан Ђукић, Руње Дујо, Душко Јовановић, мр Фехер Ласло, Шандор Јожеф, Драгана Латовљев, Сузана Бркић, Лазар Чавић, Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије и мр Јовица Ђукић, покрајински секретар за финансије.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице Скупштине и констатовано да је присутан 91 посланик.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 18 гласова "против" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2008. годину.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 33. и 40. Пословника Скупштине АП Војводине, кандидата за заменика секретара Скупштине предлажио је председник Скупштине.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о именовању заменика секретара Скупштине, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 20 гласова "против" донела Одлуку о именовању Миле Радисављевић за заменика секретара Скупштине АП Војводине.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ДЕМОГРАФИЈУ, ПОРОДИЦУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу заменика покрајинског секретара за демографију, породицу и друштвену бригу о деци и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" донела Одлуку о разрешењу заменика покрајинског секретара за демографију, породицу и друштвену бригу о деци.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, на седници одржаној 09.октобра 2008. године, утврдио је Предлог одлуке о разрешењу председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу, на седници одржаној 09.октобра 2008. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова "за" донела Одлуку о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 09.октобра 2008. године, утврдио је Предлог одлуке о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом "за" донела Одлуку о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 09.октобра 2008. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању директора Завода за културу Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и четири гласа "против" донела Одлуку о именовању Вајда Тибора за директора Завода за културу Војводине.


Пошто смо окончан рад по утврђеном дневном реду, прешло се на постављање ПОСЛАНИЧКИХ ПИТАЊА.

Посланичко питање у усменом облику поставили су посланици Бранислав Богарошки (два посланичка питања), Марија Радојчић (једно посланичко питање) и Јовица Васиљевић (једно посланичко питање).

Посланичка питања у писаном облику поставила је посланица Сузана Бркић (два посланичка питања).

Посланичко питање између две седнице Скупштине поставио је посланик Јовица Васиљевић.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 14,32 часова.